527/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 320/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z. a zákona č. 545/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa slová „§ 18 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov“.
2.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Na účely zisťovania, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, je služobný orgán oprávnený podľa osobitného predpisu27a) zhromažďovať a uschovávať informácie o občanovi uvedené v § 8. Osobné údaje blízkych osôb, ak súvisia so vznikom služobného pomeru občana, možno zhromažďovať a spracúvať iba s ich súhlasom.27b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
27b)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
3.
V § 12 ods. 3 sa slová „prevezme záväzok na stály služobný pomer“ nahrádzajú slovami „požiadal o prijatie do stáleho služobného pomeru“.
4.
V § 12 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
požiadal o prijatie do stáleho služobného pomeru.“.
5.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „jednotlivých druhov vojsk a služieb“.
6.
V § 19 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
7.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
8.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi možno prerušiť výkon profesionálnej služby na čas výkonu funkcie pozorovateľa alebo inšpektora Organizácie Spojených národov alebo na čas výkonu funkcie v inej medzinárodnej organizácii.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
V § 26 ods. 2 písm. a) sa slová „po zrušení“ nahrádzajú slovami „pri organizačnej zmene týkajúcej sa“.
10.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
mu zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu39a) a súčasne sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 41 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Služobné hodnotenie prokurátora vojenskej prokuratúry a sudcu vojenského súdu sa vypracúva len pred ich vymenovaním alebo povýšením do vyššej vojenskej hodnosti, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
Napríklad § 31 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
mu zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami39a) a nie je pre neho iné vhodné zaradenie.“.
13.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania alebo kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, a ak ho nemožno ustanoviť do inej funkcie.“.
14.
V § 34 ods. 3 písm. b) sa spojka „a“ za slovom „h)“ nahrádza čiarkou a za slovo „i)“ sa vkladajú slová „a j)“.
15.
§ 43 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Podanie možno vziať späť len s písomným súhlasom služobného orgánu alebo nadriadeného vojaka, ktorý je oprávnený podanie prijať. Takýto súhlas môže dať aj služobný orgán alebo nadriadený vojak, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť.
(7)
Podanie možno vziať späť podľa odseku 6 len dovtedy, pokiaľ služobný orgán alebo nadriadený vojak nerozhodol vo veci.“.
16.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odseku 2 písm. h) a i) a odseku 3 sa nevzťahujú na generálske hodnosti.“.
17.
V § 81 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou generálskych hodností“.
18.
V § 82 ods. 1 sa slová „brigádny generál“ nahrádzajú slovami „vojakovi s generálskou hodnosťou“.
19.
V § 99 odsek 1 znie:
„(1)
Do prvej poddôstojníckej hodnosti, práporčíckej hodnosti, dôstojníckej hodnosti a generálskej hodnosti je vojak vymenúvaný; do ostatných vojenských hodností je vojak povyšovaný, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
20.
Doterajší text § 100 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vymenúvanie alebo povyšovanie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti.“.
21.
V § 107 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Služobný orgán pri prerušení výkonu profesionálnej služby podľa § 25 ods. 2 môže profesionálnemu vojakovi v personálnom rozkaze o prerušení výkonu profesionálnej služby povoliť nosenie vojenskej rovnošaty.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
22.
V § 109 odsek 2 znie:
„(2)
O rovnomernom rozvrhnutí času zamestnania v týždni a o nerovnomernom rozvrhnutí času zamestnania v týždni rozhoduje služobný orgán písomným vojenským rozkazom, v ktorom určí aj začiatok a koniec času zamestnania v jednotlivých dňoch. Dĺžka času zamestnania počas 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín okrem výkonu špecifických činností, pre ktoré určí výnimku z tejto dĺžky času zamestnania minister.“.
23.
V § 109 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak zamestnanie trvá nepretržite viac ako 12 hodín a menej ako 24 hodín, musí čas nepretržitého odpočinku trvať aspoň 8 hodín.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
24.
V § 139b ods. 1 písm. b) sa za slová „ktorý trvá nepretržite 12 hodín,“ vkladajú slová „pri výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,“.
25.
§ 140 vrátane nadpisu znie:
㤠140
Osobný spis vojaka a osobné údaje vojaka
(1)
Všetky písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením vojenskej služby vojaka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis vojaka vedie služobný orgán.
(2)
Služobný orgán poskytne vojakovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.
(3)
Služobný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje27a) vojaka súvisiace so vznikom, zmenami, skončením vojenskej služby, s jeho právami a vzniknutými nárokmi. Služobný orgán môže spracúvať aj osobné údaje blízkych osôb vojaka, ak tieto osobné údaje súvisia so vznikom, zmenami, skončením vojenskej služby vojaka, s jeho právami a vzniknutými nárokmi, ak blízke osoby súhlasia s ich spracúvaním.
(4)
Na poskytovanie osobných údajov vojaka alebo jeho blízkych príbuzných osôb sa vzťahuje osobitný predpis.70da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70da znie:
„70da)
Zákon č. 428/2002 Z. z.“.
26.
V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktorý je v služobnom pomere najmenej dva roky“.
27.
V § 141 ods. 4 sa za slová „a) až c)“ vkladajú slová „a j), § 32 ods. 2 písm. b)“.
28.
V § 144 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený v prápore rýchleho nasadenia“.
29.
§ 149a znie:
㤠149a
(1)
Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť70e) vojaka vo výkone vojenskej služby, na výkon vojenskej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený alebo zaradený z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu a ktorá má vplyv na výkon vojenskej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený alebo zaradený. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným vyšetrením.
(2)
Prieskumné konanie sa vykonáva na základe rozhodnutia služobného orgánu alebo na základe žiadosti vojaka vo výkone vojenskej služby.
(3)
V prvom stupni prieskumné konanie vykonáva správna komisia, ktorou je lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia (ďalej len “prieskumná komisia„) zriadená ministrom. Prieskumná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
(4)
Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o
a)
spôsobilosti vykonávať vojenskú službu s výrokom „SPÔSOBILÝ",
b)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu s výrokom „DOČASNE NESPÔSOBILÝ",
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu s výrokom „NESPÔSOBILÝ",
d)
spôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený alebo zaradený s výrokom „SPÔSOBILÝ",
e)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený alebo zaradený s výrokom „DOČASNE NESPÔSOBILÝ",
f)
trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený alebo zaradený s výrokom „NESPÔSOBILÝ".
(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. b) a d) až f) sa nevzťahuje na vojakov prípravnej služby.“.
30.
§ 181 vrátane nadpisu znie:
㤠181
Použitie ustanovení Zákonníka práce
(1)
Na služobný pomer profesionálneho vojaka sa primerane použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, § 17 ods. 1 a 3, § 18, § 19 ods. 1, § 20, § 32 až 38, § 39 ods. 1, § 85 ods. 5, § 98 ods. 1 a 8, § 134, § 152 ods. 1 až 4, § 166 až 170, § 192 až 194, § 196, 197, § 198 ods. 1 písm. d), § 207 ods. 3, § 213, § 214 ods. 1 a 4, § 217 až 222, § 251 ods. 1 a 2, § 252a ods. 1 a § 253 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
(2)
Na prípravnú službu vojakov prípravnej služby sa primerane použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 32, § 33 ods. 1, 2 a 4, § 34 až 38, § 39 ods. 1, § 134, § 192 až 194, § 196, 197, § 198 ods. 1 písm. d), § 207 ods. 3, § 213, § 214 ods. 1 a 4, § 217 až 222, § 251 ods. 1a 2, § 252a ods. 1 a § 253 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
(3)
Na vojenskú službu vojakov povinnej vojenskej služby sa primerane použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 32, § 33 ods. 1, 2 a 4, § 34, § 36 až 38, § 39 ods. 1, § 134, § 192 až 209, § 211, 213, § 214 ods. 1 a 4, § 217 až 222, § 251 ods. 1 a 2, § 252a ods. 1 a § 253 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 187 odsek 3 znie:
„(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol poddôstojnícku hodnosť alebo hodnosť mužstva, možno s jeho písomným súhlasom, ak je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanoviť do funkcie s plánovanou nižšou poddôstojníckou hodnosťou alebo s plánovanou nižšou hodnosťou mužstva, než akú dosiahol.“.
32.
V § 187 ods. 5 druhá veta znie: „Služobný orgán môže tohto profesionálneho vojaka vymenovať do predtým dosiahnutej vojenskej hodnosti, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná takáto hodnosť alebo vyššia vojenská hodnosť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.