Predpis bol zrušený predpisom 428/2005 Z. z.

525/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2004 do 30.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. septembra 2004,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na
a)
37,40 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
6 500 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.