494/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2004 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2004 na základe článku 22 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.