49/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 14. januára 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4, § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 63/2000 Z. z. a vyhlášky č. 364/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B majú štyri stupne, a to
a)
nižší stupeň a stredný stupeň, ktoré sú trojročné,
b)
vyšší stupeň a pracovný stupeň, ktoré sú dvojročné.“.
2.
V § 8 ods. 5 druhá veta znie: „Prvý až štvrtý ročník so vzdelávacím variantom A tvoria prvý stupeň školy; piaty ročník až deviaty ročník tvoria druhý stupeň školy.“.
3.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Telesná výchova vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnych základných škôl, vyššieho stupňa a pracovného stupňa špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B a vo všetkých ročníkoch praktických škôl a odborných učilíšť sa vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá; skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.
Martin Fronc v. r.