488/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

488
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto nariadenia vlády je ustanovenie požiadaviek na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „námorná loď“).
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto nariadenia sa za námornú loď považuje loď podľa osobitného predpisu1) s výnimkou vojnovej lode, výletnej lode, ktorá sa používa na nekomerčné účely a ktorá nemá profesionálnu lodnú posádku, prístavného remorkéra a je zaradená do jednej z troch kategórií podľa prílohy č. 1.
(2)
Člen lodnej posádky je okrem osoby uvedenej v osobitnom predpise2) aj fyzická osoba pripravujúca sa na získanie odbornej spôsobilosti.
(3)
Zdravotnícke vybavenie sú lieky, zdravotnícke pomôcky a antidotá podľa prílohy č. 2.
(4)
Antidotum je látka, ktorá cielene pôsobí proti toxickým účinkom škodlivého vplyvu; používa sa na prevenciu alebo liečenie priameho alebo nepriameho škodlivého vplyvu jednej látky alebo viacerých látok, ktoré sú uvedené v zozname nebezpečných látok v prílohe č. 3.
§ 3
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
(1)
Námorná loď musí mať na palube zdravotnícke vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2 častí I a II pre danú kategóriu.
(2)
Prevádzkovateľ námornej lode3) v spolupráci so závodnou zdravotnou službou4) v závislosti od oblasti plavby, času trvania plavby, druhu prepravovaného nákladu a počtu členov lodnej posádky určí v prílohe č. 4 v častiach A až C v stĺpci Požadované množstvo množstvo liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorými musí byť námorná loď vybavená.
(3)
Obsah zdravotníckeho vybavenia liekmi a zdravotníckymi pomôckami sa musí podrobne zaznamenávať v kontrolnom zozname, ktorý zodpovedá všeobecným požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 4 v častiach A až C v bodoch II. 1. a II. 2.
(4)
Námorná loď kategórie C musí mať na záchrannej plti a záchrannom člne vodotesnú lekárničku, ktorá obsahuje lieky a zdravotnícke pomôcky uvedené v prílohe č. 2 v častiach I a II; obsah lekárničiek sa musí podrobne zaznamenávať v kontrolnom zozname podľa odseku 3.
(5)
Námorná loď s hrubou priestornosťou 500 RT a viac, s počtom členov lodnej posádky 15 a viac, ak čas plavby prekračuje tri dni, musí mať vyhradený priestor, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť vo vyhovujúcich materiálnych a hygienických podmienkach. Na určenie rozsahu materiálnych a hygienických podmienok sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.5)
(6)
Námorná loď, ktorej lodná posádka má 100 členov a viac pri čase plavby prekračujúcom tri dni, musí mať lekára zodpovedajúceho za zdravotnú starostlivosť osôb prítomných na námornej lodi.
§ 4
Antidotá
(1)
Námorná loď prepravujúca nebezpečné látky podľa prílohy č. 3 musí mať zdravotnícke vybavenie obsahujúce antidotá podľa prílohy č. 2 časti III.
(2)
Obsah zdravotníckeho vybavenia antidotami sa musí podrobne zaznamenávať v kontrolnom zozname, ktorý zodpovedá všeobecným požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 4 v častiach A až C v bode II.3.
§ 5
Povinnosti vlastníka, prevádzkovateľa a veliteľa námornej lode
(1)
Zásobovanie a doplňovanie zásob zdravotníckeho vybavenia námornej lode je povinnosťou jej vlastníka6) alebo prevádzkovateľa; finančná spoluúčasť členov lodnej posádky sa vylučuje.
(2)
Zaobchádzanie so zdravotníckym vybavením je povinnosťou veliteľa námornej lode, ktorý môže poveriť jedného člena alebo viacerých členov lodnej posádky starostlivosťou o zaobchádzanie so zdravotníckym vybavením bez toho, aby bol zbavený tejto povinnosti.
(3)
Zdravotnícke vybavenie musí byť udržiavané v dobrom stave a dopĺňané alebo nahradzované vždy, keď je to možné, a vždy ako prioritná súčasť normálnych zásobovacích postupov.
(4)
V závažných prípadoch, podľa posúdenia veliteľa námornej lode a podľa možnosti na základe odporúčania lekára, musia byť potrebné chýbajúce lieky, zdravotnícke pomôcky a antidotá zabezpečené bezodkladne.
§ 6
Poskytovanie informácií a školenie
(1)
Zdravotnícke vybavenie musí obsahovať návody na použitie a antidotá uvedené v prílohe č. 2 v časti III musia obsahovať pokyny na použitie.
(2)
Členovia lodnej posádky musia absolvovať odborný kurz na poskytovanie základov prvej pomoci pre prípad nehody alebo vážnych zdravotných ťažkostí.7)
(3)
Veliteľ námornej lode a člen lodnej posádky poverený narábaním so zdravotníckym vybavením podľa § 5 ods. 2 musia absolvovať odborný kurz na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pravidelné preškolenie každých päť rokov;7) taký kurz má zohľadňovať špecifické riziká a potreby jednotlivých kategórií námorných lodí, ako aj všeobecný návod uvedený v prílohe č. 5.
§ 7
Lekárske konzultácie prostredníctvom rádia
(1)
Na zabezpečenie zvýšenej úrovne starostlivosti o osoby na námornej lodi v stave núdze musí jeho vlastník alebo prevádzkovateľ vykonať potrebné opatrenia s cieľom
a)
určiť jednu centrálu alebo viac centrál na poskytovanie bezplatných lekárskych konzultácií prostredníctvom rádiového spojenia,
b)
zabezpečiť, aby lekári určení na poskytovanie lekárskych konzultácií prostredníctvom rádiového spojenia absolvovali školenie o zvláštnych podmienkach súvisiacich s prácou na námornej lodi.
(2)
O poskytnutých konzultáciách môžu konzultačné centrály so súhlasom dotknutých osôb viesť osobné záznamy, ktoré sú dôverné.
§ 8
Kontrola zdravotníckeho vybavenia
(1)
Poverený zamestnanec Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri výkone štátneho dozoru v námornej plavbe vykonáva na námornej lodi pravidelnú kontrolu raz ročne zameranú na
a)
plnenie minimálnych požiadaviek na zdravotnícke vybavenie podľa tohto nariadenia,
b)
vedenie kontrolného zoznamu podľa § 3 ods. 3 potvrdzujúceho, že zdravotnícke vybavenie zodpovedá minimálnym požiadavkám podľa tohto nariadenia,
c)
správne uloženie a zaobchádzanie so zdravotníckym vybavením,
d)
dodržiavanie času použiteľnosti liekov.8)
(2)
Kontroly zdravotníckeho vybavenia záchranných pltí sa musia vykonať v čase ich určených pravidelných prehliadok raz ročne; také kontroly môžu byť výnimočne odložené najviac o päť mesiacov.
Záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Na účely tohto nariadenia bude Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovať najnovšie informácie o oblastiach, v ktorých sa prevádzkuje bežná záchranná služba zabezpečovaná vrtuľníkom, a podmienky, podľa ktorých pracuje, sa poskytnú veliteľom námorných plavidiel najvhodnejším spôsobom, napríklad cez rádiokonzultačné centrály, záchranné centrály alebo pobrežné rádiostanice.
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
KATEGÓRIE NÁMORNÝCH LODÍ (§ 2)
A. Námorné lode bez obmedzenia dĺžky plavby.
B 1. Námorné lode s oblasťou plavby najviac do 150 námorných míľ od najbližšieho prístavu majúce primerané zdravotnícke vybavenie.
B 2. Námorné lode s oblasťou plavby najviac do 175 námorných míľ od najbližšieho prístavu majúce primerané zdravotnícke vybavenie a ktoré sú v dosahu záchrannej služby zabezpečovanej vrtuľníkom.
C. Prístavné lode, člny a malé lode, ktoré sa plavia veľmi blízko pobrežia alebo nemajú inú kabínu ako kormidelňu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
NEBEZPEČNÉ LÁTKY (§ 2 ods. 4)
Látky uvedené v tejto prílohe sa môžu na palube prepravovať v akejkoľvek forme vrátane odpadu alebo zvyškov z nákladu.
- Výbušné látky a predmety
- Plyny: stlačené, skvapalnené alebo rozpustené pod tlakom
- Horľavé kvapaliny
- Horľavé tuhé látky
- Látky schopné samovznietenia
- Látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny
- Zápalné látky
- Organické peroxidy
- Toxické látky
- Infekčné látky
- Rádioaktívne látky
- Leptajúce látky
- Rôzne nebezpečné látky, t. j. všetky iné látky, o ktorých sa zo skúsenosti vie, že sú nebezpečné, alebo sa môže ukázať, že
sú nebezpečné; v takom prípade sa musia uplatniť opatrenia podľa § 4.
Poznámka
Podrobné informácie na zavedenie tejto prílohy možno získať v konsolidovanom vydaní IMO predpisov o medzinárodnej námornej preprave tovarov z roku 1990.
Pri každej úprave tejto prílohy sa pri zavádzaní § 8 má zohľadniť každá aktualizácia MFAG.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
ZDRAVOTNÍCKE ŠKOLENIE VELITEĽA NÁMORNEJ LODE A POVERENÝCH ČLENOV LODNEJ POSÁDKY (§ 6 ods. 3)
I. 1. Základy fyziológie, symptomatológie ochorení a ich terapia.
2. Základy preventívnej medicíny, najmä hygienické a protiepidemické opatrenia a základy možných profylaktických opatrení.
3. Základné druhy ošetrenia a dohliadanie na núdzové vylodenie na mori.
4. Osoba, ktorá je zodpovedná za ošetrovanie na palube lodí kategórie A, musí absolvovať praktický výcvik v nemocnici.
5. Podrobné znalosti o používaní diaľkových lekárskych konzultačných zariadení.
II. Tento výcvik by mal zohľadňovať inštrukčné programy, ktoré sú podrobne rozpísané v príslušných nových medzinárodných dokumentoch.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych požiadavkách na zvýšenú zdravotnú starostlivosť pre ochranu zdravia a bezpečnosti na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113 30. 4. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v platnom znení,
2.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29 EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy (Ú. v . EÚ L 279, 31. 10. 2019).
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
2)
4)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
7)
8)
§ 5 zákona č. 435/2000 Z. z.