453/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 191/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.17)“.
2.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až g), ktoré znejú:
„c)
25 % z materského určeného podľa osobitného predpisu,8a)
d)
25 % z invalidného dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8b)
e)
25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
f)
25 % zo sirotského dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8c)
g)
25 % z vdovského dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8d) ak vdova dovŕšila dôchodkový vek,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená h) až s).
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:
„8a)
§ 53 zákona č. 461/2003 Z. z.
8b)
§ 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
8c)
§ 77 zákona č. 461/2003 Z. z.
8d)
§ 74 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
3.
V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov veku, ak sa toto obdobie nekryje s obdobím dôchodkového poistenia.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.
V § 7 písm. c) sa slová „14 týždňov“ nahrádzajú slovami „31 týždňov“.
5.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“.
6.
V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 12 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,“.
8.
V § 12 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
9.
V § 12 ods. 9 sa slová „Odsek 7“ nahrádzajú slovami „Odsek 8“.
10.
V § 12 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
11.
V § 12 ods. 11 sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
12.
V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slová „nájomcom rodinného domu“ vkladajú slová „alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie“25b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 717 Občianskeho zákonníka.“.
13.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „príspevkov“ vkladajú slová „okrem jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“.
14.
V § 19 ods. 1 a 4 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
15.
V § 23 písm. a) ôsmom bode sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
16.
V § 23 sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b.“.
17.
V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b.“.
18.
V § 24 ods. 2 písm. a) druhom bode, štvrtom bode a piatom bode sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
19.
V § 24 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
20.
V § 27 ods. 1 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
21.
V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 9 a 10“.
22.
Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:
㤠33b
(1)
Ak príslušný orgán nezúčtoval dávku sociálnej pomoci podľa § 33 ods. 6 do 31. augusta 2004, rozhodne o jej zúčtovaní s poslednou vyplatenou dávkou a príspevkami len do výšky poslednej vyplatenej dávky a príspevkov podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(2)
O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje podľa predpisov účinných pred 1. septembrom 2004 a zároveň príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(3)
Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. augusta 2004, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. augusta 2004.
(4)
Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 3 najneskôr do 30. septembra 2004 podľa zákona účinného od 1. septembra 2004.
(5)
Na účely § 5 ods. 4 a 5 sa za obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím považuje aj obdobie pred 1. septembrom 2004.“.
Čl. III
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.