451/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
ZÁKON
z 24. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
„13b)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
§ 64 a 65 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
§ 8, 9, 11 a 13 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slovo „správy" vkladajú slová „podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky".
Čl. III
Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa mení takto:
V § 1 ods. 2 sa suma „5 000 Sk" nahrádza sumou „20 000 Sk".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.