450/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
výnos zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
Výnosom sa zverejňuje národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie návrhu ochrany.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Výnos bol uverejnený v čiastke 3/2004 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a je prístupný na nahliadnutie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky alebo na ktoromkoľvek obvodnom a krajskom úrade životného prostredia.