442/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

442
ZÁKON
z 30. júna 2004
o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky a spôsob vykonávania súkromných odborných veterinárnych činností a služieb (ďalej len „súkromné veterinárne činnosti“) súkromnými veterinárnymi lekármi,
b)
práva a povinnosti súkromných veterinárnych lekárov,
c)
postavenie a úlohy Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len „komora“).
§ 2
Podmienky a spôsob vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti
(1)
Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať len súkromný veterinárny lekár, ktorý je registrovaný v komore, okrem súkromných veterinárnych lekárov uvedených v § 23 ods. 5.
(2)
Zapísaním do registra súkromných veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len „register“) vedeného komorou sa stáva veterinárny lekár členom komory.
(3)
Komora zapíše do registra veterinárneho lekára, ktorý
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je odborne spôsobilý na vykonávanie súkromných veterinárnych činností,
c)
je bezúhonný,
d)
zložil sľub do rúk prezidenta komory,
e)
je občanom
1.
Slovenskej republiky, alebo
2.
iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), alebo
3.
tretej krajiny a má povolenie na pobyt1) v Slovenskej republike; treťou krajinou sa rozumie každá krajina, ktorá nie je členským štátom,
f)
nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti s výnimkou maloobchodného predaja veterinárnych liekov vrátane maloobchodného predaja veterinárnych liekov na diaľku a okrem činnosti pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej.
(4)
Odborne spôsobilým na vykonávanie súkromných veterinárnych činností je ten veterinárny lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 23a.
(5)
Za bezúhonného podľa tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin z nedbanlivosti spáchaný pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom, nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom v štáte, ktorého je veterinárny lekár občanom, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.
§ 3
Register
(1)
Register je súhrn údajov o súkromných veterinárnych lekároch, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, údaj o pobyte, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, získaných špecializáciách a údaje o doterajšej praxi.
(2)
Každý má právo nahliadnuť do registra a má právo na vyhotovenie jeho výpisu v súlade s osobitným predpisom.3) Na spracúvanie údajov v registri sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je oprávnené bezplatne získavať údaje z registra potrebné na účely štatistických zisťovaní podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch o súkromných veterinárnych lekároch, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.
§ 4
(1)
Komora zapíše veterinárneho lekára, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 3 do registra do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté. Po prijatí písomnej žiadosti komora bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.4a)
(2)
O zápise podľa odseku 1 vydá komora potvrdenie najneskôr do 30 dní odo dňa zápisu do registra.
(3)
Žiadosť o zápis do registra (ďalej len „žiadosť“) musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul,
b)
údaj o štátnom občianstve a údaj o pobyte,
c)
údaje o odbornej spôsobilosti,
d)
miesto a sídlo vykonávania súkromných veterinárnych činností.
(4)
K žiadosti sa priložia
a)
doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 3 písm. b) až d) a doklad o získaní titulu,
b)
doklady preukazujúce údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu,4aa) ak ide o veterinárneho lekára, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu; komora tieto údaje bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
c)
obdobný doklad o bezúhonnosti podľa § 2 ods. 5 druhej vety, ak ide o veterinárneho lekára, ktorý je občanom tretej krajiny.
(5)
Ak komora získa závažné informácie o skutočnostiach, ku ktorým došlo mimo územia Slovenskej republiky a ktoré môžu ovplyvniť začatie výkonu súkromných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky, oznámi ich príslušnému orgánu členského štátu pôvodu alebo príslušnému orgánu členského štátu, z ktorého veterinárny lekár prichádza so žiadosťou o ich prešetrenie; lehota podľa odseku 1 neplynie až do získania výsledku prešetrenia od príslušného orgánu členského štátu. Komora zváži výsledok vyšetrenia pri zápise do registra.
(6)
Žiadosť možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta4b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“).
(7)
Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, komora oznámi jednotnému kontaktnému miestu bez zbytočného odkladu zápis do registra alebo zamietnutie žiadosti.
§ 5
Odmietnutie zápisu do registra
(1)
Komora odmietne zapísať do registra veterinárneho lekára, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 3.
(2)
O odmietnutí zápisu do registra podľa odseku 1 vydá prezídium komory (§ 17) rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra.
(3)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 môže veterinárny lekár podať odvolanie dozornej komisii.
§ 6
Osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti
(1)
Tomu, kto zložil sľub súkromného veterinárneho lekára a bol zapísaný do registra, vydá komora osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Osvedčenie obsahuje údaje uvedené v § 4 ods. 3.
(3)
Sľub sa skladá do rúk prezidenta komory v tomto znení:
„Sľubujem na svoju česť, že súkromnú veterinárnu činnosť budem vykonávať svedomito, čestne a budem pri nej dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy komory, vystupovať dôstojne a riadne plniť svoje povinnosti.“.
(4)
Osvedčenie komora zmení, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané. Ak súkromný veterinárny lekár prestal spĺňať podmienky uvedené v § 2 ods. 3, komora ho vyčiarkne z registra a osvedčenie odníme; osvedčenie tým stráca platnosť. Ten, komu bolo odňaté osvedčenie, je povinný odovzdať ho komore do desiatich dní od doručenia rozhodnutia o odňatí osvedčenia.
§ 7
Vyčiarknutie z registra
(1)
Komora vyčiarkne z registra toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin z nedbanlivosti súvisiaci s poskytovaním veterinárnej starostlivosti,
d)
kto písomne požiadal o vyčiarknutie z registra,
e)
o kom sa dodatočne zistí, že nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 2 ods. 3,
f)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra, a to na dobu určenú v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia.
(2)
O vyčiarknutí z registra podľa odseku 1 vydá komora rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1, ak nejde o vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra môže súkromný veterinárny lekár podať odvolanie dozornej komisii.
§ 8
Pozastavenie registrácie
(1)
Komora môže rozhodnutím pozastaviť registráciu tomu,
a)
proti komu bola podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin alebo trestný čin z nedbanlivosti súvisiaci s vykonávaním súkromnej veterinárnej činnosti, a to až do právoplatného skončenia veci,
b)
proti komu sa začalo konanie o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania,
c)
kto vykonáva odborné veterinárne činnosti v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,5)
d)
komu vznikol štátnozamestnanecký pomer, pracovnoprávny pomer alebo iný obdobný pracovný vzťah, ak súčasťou plnenia povinností z neho vyplývajúcich je poskytovanie veterinárnej starostlivosti.
(2)
Komora pozastaví registráciu tomu, kto o to písomne požiadal. Súčasne s pozastavením registrácie pozastaví komora vykonateľnosť osvedčenia.
Práva a povinnosti súkromných veterinárnych lekárov
§ 9
(1)
Súkromný veterinárny lekár pri vykonávaní súkromných veterinárnych činností okrem oprávnení uvedených v osobitnom predpise6) je oprávnený
a)
vykonávať odborné veterinárne činnosti sám alebo spoločne s inými súkromnými veterinárnymi lekármi v rámci združenia,7)
b)
zamestnávať odborne spôsobilých veterinárnych lekárov, ktorých diplomy, certifikáty alebo iné doklady o vzdelaní boli uznané komorou, absolventov stredných odborných škôl veterinárneho zamerania alebo iné osoby, ktorých činnosť je potrebná pre riadny výkon súkromných veterinárnych činností,
c)
nechať sa zastúpiť iným súkromným veterinárnym lekárom,
d)
voliť a byť volený do orgánov komory,
e)
využívať medicínske, právne a ekonomické poradenstvo komory v súvislosti s výkonom súkromných veterinárnych činností,
f)
požiadať komoru o sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi alebo pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v súvislosti s výkonom súkromných veterinárnych činností,
g)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory.
(2)
Súkromný veterinárny lekár okrem povinností uvedených v osobitnom predpise6) je povinný
a)
vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť odborne, v súlade so zásadami etiky, ktoré vydá komora,
b)
dodržiavať vnútorné predpisy komory,
c)
viesť evidenciu o vykonávaní súkromných veterinárnych činností,
d)
oznámiť zmeny údajov uvedených v registri do 30 dní odo dňa ich zmeny,
e)
platiť členský príspevok,
f)
odborne sa vzdelávať v lehotách a spôsobom určeným komorou,
g)
poistiť sa pre prípad zodpovednosti za škodu z výkonu povolania,
h)
oznámiť komore každú zmenu podmienok, za ktorých bolo vydané osvedčenie,
i)
chrániť záujmy objednávateľa veterinárnych činností a upozorniť ho na zrejmé dôsledky porušenia povinností uložených orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti,8)
j)
uplatňovať všetky prostriedky a metódy zodpovedajúce súčasnému stavu veterinárnej medicíny a techniky,
k)
držať príručnú lekárničku na zabezpečenie výkonu súkromnej veterinárnej činnosti,
l)
držať vlastnú zásobu liekov na zabezpečenie výkonu súkromnej veterinárnej činnosti,
m)
predložiť na požiadanie členov dozornej komisie dokumentáciu o vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti a podať požadované vysvetlenia.
(3)
Súkromný veterinárny lekár je ďalej povinný mať technické vybavenie umožňujúce poskytovanie súkromnej veterinárnej činnosti podľa druhov tejto činnosti. Minimálne technické vybavenie podľa druhu činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
(1)
Súkromný veterinárny lekár je oprávnený odmietnuť vykonanie súkromnej veterinárnej činnosti,
a)
ak nejde o poskytnutie prvej pomoci,
b)
ak nejde o poskytnutie veterinárnej starostlivosti pri podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvieraťa alebo z ochorenia zvierat, ktoré môže spôsobiť škodu,
c)
v čase, v ktorom vykonáva činnosť uvedenú v písmenách a) a b) u iného objednávateľa.
(2)
Ak súkromný veterinárny lekár odmietne poskytnutie súkromnej veterinárnej činnosti, komora na žiadosť toho, komu bolo poskytnutie tejto činnosti odmietnuté, určí iného súkromného veterinárneho lekára na vykonanie súkromnej veterinárnej činnosti.
Komora
§ 11
(1)
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné veterinárne činnosti na základe zápisu do registra.
(2)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Komora si môže zriadiť regionálne komory súkromných veterinárnych lekárov (ďalej len „regionálna komora“) ako organizačné zložky.
(4)
Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti9) sídla vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti.
§ 12
(1)
Komora plní tieto základné úlohy:
a)
vyjadruje sa k podmienkam požadovaným na výkon odborných veterinárnych činností,
b)
vydáva osvedčenia,
c)
vedie register a vykonáva v ňom zápisy,
d)
vydáva stanovy a ostatné vnútorné predpisy,
e)
rieši sťažnosti na výkon povolania svojich členov,
f)
vydáva stanoviská k odborným problémom poskytovania veterinárnej starostlivosti, k výskumu, veterinárnemu školstvu a k iným činnostiam súvisiacim s veterinárnou problematikou,
g)
posudzuje a navrhuje opatrenia v oblasti výchovy a vzdelávania na školách veterinárneho zamerania,
h)
presadzuje a chráni práva a stavovské, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov,
i)
prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne veterinárnej starostlivosti,
j)
uznáva doklady o odbornej spôsobilosti a doklady o bezúhonnosti vydané veterinárnemu lekárovi v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého prichádza (§ 2 ods. 5),
k)
vydáva potvrdenia o výkone odborných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru; potvrdenie osvedčuje, že veterinárny lekár na území Slovenskej republiky vykonával odborné veterinárne činnosti najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia,
l)
vydáva potvrdenia o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru; potvrdenie osvedčuje, že veterinárnemu lekárovi bolo počas výkonu odborných veterinárnych činností uložené disciplinárne opatrenie, alebo že je voči nemu vedené disciplinárne konanie,
m)
vedie zoznam oznámení podaných občanmi členského štátu o dočasnom a príležitostnom poskytovaní jednotlivých súkromných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky (§ 23 ods. 5),
n)
posudzuje a kontroluje výkon súkromných veterinárnych činností,
o)
podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnej starostlivosti.
(2)
Komora ďalej
a)
preveruje plnenie podmienok na vykonávanie súkromných veterinárnych činností svojimi členmi a na členstvo v komore,
b)
poskytuje svojim členom a ďalším osobám, ktoré majú záujem o vykonávanie odbornej veterinárnej činnosti poradenské a konzultačné služby o týchto činnostiach,
c)
dbá o udržiavanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti svojich členov,
d)
môže zriaďovať podporné fondy pre svojich členov,
e)
môže prispievať členom komory na úhradu nákladov spojených s doškoľovaním veterinárnych lekárov,
f)
sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s vykonávaním súkromných veterinárnych činností,
g)
rieši podnety, sťažnosti a návrhy členov komory,
h)
podieľa sa na ďalšom vzdelávaní členov komory,
i)
spolupracuje a vymieňa si skúsenosti s inými orgánmi a s profesijnými inštitúciami v zahraničí združujúcimi súkromných veterinárnych lekárov.
§ 13
(1)
Komora pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi a záujmovými združeniami pri plnení opatrení na úseku veterinárnej starostlivosti vrátane vzdelávania v oblasti veterinárnej starostlivosti.
(2)
Komora poskytuje v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti.8)
§ 14
Hospodárenie a majetok komory
(1)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory. Príjmom komory sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, výnosy z pokút a dary.
(2)
Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa svojho plánu hospodárenia na príslušný kalendárny rok.
(3)
Ak plán hospodárenia na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory provizóriom až do prijatia nového plánu hospodárenia.
§ 15
Orgány a organizácia komory
(1)
Orgánmi komory sú
a)
snem,
b)
prezídium,
c)
dozorná komisia,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Členom orgánov patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu10) a náhrada za stratu času; výšku náhrady za stratu času určuje snem komory.
(3)
Podrobnosti o organizácii a orgánoch komory upravia vnútorné predpisy komory. Vnútorné predpisy komory upravia
a)
spôsoby overovania splnenia podmienok uvedených v § 2 ods. 3,
b)
spôsob vedenia registra,
c)
podrobnosti o disciplinárnom konaní a spôsobe jeho vykonania,
d)
podrobnosti o doručovaní rozhodnutí komory,
e)
zásady etiky súkromného veterinárneho lekára.
§ 16
Snem
(1)
Najvyšším orgánom komory je snem. Právo zúčastniť sa na rokovaní snemu majú všetci členovia komory osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného iného člena komory.
(2)
Prezídium zvoláva snem spravidla raz za rok. Prezídium je povinné zvolať snem, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov komory alebo dozorná komisia, a to najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Snem je schopný uznášať sa, ak je v čase hlasovania prítomná väčšina všetkých členov komory. Na platné uznesenie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov komory. Ak snem nie je uznášaniaschopný, jeho zasadnutie sa preruší na jednu hodinu. Po uplynutí tejto doby je snem uznášaniaschopný s počtom prítomných členov komory.
(4)
Snem rozhoduje o základných otázkach komory, najmä
a)
určuje počet členov prezídia, dozornej komisie a disciplinárnej komisie,
b)
volí tajnou voľbou na tri roky z členov komory prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov prezídia, členov dozornej komisie a disciplinárnej komisie; rovnakým spôsobom ich môže odvolať z funkcie,
c)
schvaľuje vnútorné predpisy komory,
d)
schvaľuje plán hospodárenia komory,
e)
schvaľuje výšku ročného príspevku členov na činnosť komory,
f)
môže zrušiť alebo meniť rozhodnutie prezídia,
g)
môže rozhodnúť o príspevku členov do podporného fondu [§ 12 ods. 2 písm. d)], najmä o príspevku určenom na sociálnu a inú pomoc svojim členom,
h)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času spojenú s výkonom funkcie v orgánoch komory; túto právomoc môže delegovať na prezídium komory,
i)
zriaďuje, zlučuje a rozdeľuje regionálne komory,
j)
uznáša sa v ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
§ 17
Prezídium
(1)
Prezídium riadi činnosť komory medzi zasadnutiami snemu. Rozhoduje o všetkých veciach, ak nie sú vyhradené iným orgánom komory. Prezídium má najmenej päť členov. Členstvo v prezídiu je nezlučiteľné s členstvom v dozornej komisii a disciplinárnej komisii.
(2)
Prezídium najmä
a)
plní uznesenia snemu,
b)
vedie register a vydáva rozhodnutia o zápise do registra,
c)
vydáva a odníma osvedčenia a pozastavuje možnosť vykonávať súkromné veterinárne činnosti,
d)
hospodári s majetkom komory,
e)
prijíma zamestnancov komory,
f)
informuje členov komory o činnosti komory.
(3)
Funkčné obdobie členov prezídia je tri roky. Prezídium sa schádza spravidla raz za mesiac. Prezídium rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov komory.
(4)
Prezident prezídia je zároveň prezidentom komory (ďalej len „prezident“). Prezident je štatutárny orgán komory. Prezident
a)
zastupuje a koná za komoru navonok,
b)
vykonáva neodkladné rozhodnutie v čase medzi zasadnutiami prezídia,
c)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
d)
riadi zamestnancov komory.
(5)
Prezidenta v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta komory alebo iného člena prezídia aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
§ 18
Dozorná komisia
(1)
Dozorná komisia
a)
kontroluje plnenie uznesení snemu a činnosť prezídia; na tento účel musí byť členom dozornej komisie umožnený prístup ku všetkým dokladom komory,
b)
kontroluje hospodárenie komory,
c)
prešetruje sťažnosti a prerokúva upozornenia a poznatky orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti o výkone súkromných veterinárnych činností členmi komory,
d)
volí zo svojich členov predsedu dozornej komisie, ktorý riadi jej činnosť; predseda dozornej komisie sa zúčastňuje na rokovaniach prezídia,
e)
má právo pozastaviť rozhodnutie prezídia komory, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi komory,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam o odmietnutí zápisu do registra.
(2)
Dozorná komisia má najmenej sedem členov. Členstvo v dozornej komisii je nezlučiteľné s členstvom v prezídiu a členstvom v disciplinárnej komisii.
§ 19
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia
a)
prerokúva porušenie plnenia povinností ustanovených týmto zákonom,
b)
volí si zo svojich členov predsedu komisie; predseda disciplinárnej komisie sa zúčastňuje na zasadnutí prezídia.
(2)
Disciplinárna komisia má najmenej sedem členov. Členstvo v disciplinárnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v prezídiu a členstvom v dozornej komisii. Činnosť disciplinárnej komisie riadi predseda komisie, ktorý vymenúva predsedu a členov disciplinárneho senátu z členov disciplinárnej komisie.
§ 20
Orgány regionálnej komory a jej úlohy
(1)
Regionálna komora má tieto orgány:
a)
regionálne zhromaždenie,
b)
prezídium regionálnej komory.
(2)
Regionálne zhromaždenie je najvyšším orgánom regionálnej komory. Na jeho zvolávanie a rokovanie sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16.
(3)
Prezídium regionálnej komory má najmenej troch členov. Funkčné obdobie členov prezídia je tri roky. Predseda prezídia je zároveň prezidentom regionálnej komory. Koná za regionálnu komoru navonok.
(4)
Regionálne zhromaždenie sa zvoláva vždy po sneme komory (§ 16), na ktorom boli ustanovení noví členovia orgánov regionálnej komory a zvolí členov prezídia regionálnej komory.
(5)
Regionálna komora plní najmä tieto úlohy:
a)
vedie register súkromných veterinárnych lekárov podľa svojej územnej pôsobnosti,
b)
spolupracuje s komorou pri preverovaní plnenia podmienok na vykonávanie súkromných veterinárnych činností,
c)
spolupracuje s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti,
d)
môže zabezpečovať ďalšie vzdelávanie členov regionálnej komory.
§ 21
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárnym previnením člena komory je porušenie povinností, ktoré ustanovil tento zákon, alebo porušenie zásad etiky súkromného veterinárneho lekára, ak nejde o trestný čin.
(2)
Za porušenie povinností uvedených v § 9 ods. 2 a 3 a zásad etiky súkromného veterinárneho lekára možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 30 000 Sk,
c)
vyčiarknutie z registra až na dobu päť rokov.
(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia a opakované disciplinárne previnenie alebo inú priťažujúcu okolnosť.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom komory.
§ 22
Disciplinárne konanie
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje trojčlenný disciplinárny senát v konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej komisie. Návrh možno podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa predseda dozornej komisie dozvedel o porušení povinnosti alebo zásad etiky (§ 21 ods. 1), najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k nim došlo.
(2)
Disciplinárny senát je povinný o veci rozhodnúť do 30 dní od začiatku konania; vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začiatku konania. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
(3)
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže podať člen komory alebo predseda dozornej komisie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie prezídiu; odvolanie má odkladný účinok.
(4)
O odvolaní rozhoduje prezídium, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí, alebo zruší. Ak napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je rozhodnutím prezídia viazaný.
(5)
Rozhodnutie komory o disciplinárnom opatrení je konečné; vykonáva ho prezídium komory. Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkone rozhodnutia podľa osobitného predpisu.11)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zriadená podľa doterajšieho predpisu je komorou podľa tohto zákona. Veterinárneho lekára, ktorý bol členom komory podľa doterajšieho predpisu, zapíše komora do registra bez žiadosti a oznámi mu zápis do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Doterajšie orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky sú dňom účinnosti tohto zákona orgánmi komory podľa tohto zákona. Ich funkčné obdobie sa končí uplynutím doby, na ktorú boli zvolené podľa doterajšieho predpisu.
(4)
Pracovnoprávne postavenie zamestnancov komory sa spravuje Zákonníkom práce.
(5)
Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, môže vykonávať na území Slovenskej republiky ako hostiteľského štátu jednotlivé súkromné veterinárne činnosti bez osvedčenia, len ak ide o poskytovanie tejto činnosti dočasne a príležitostne; vykonávanie týchto činností písomne oznámi komore pred začatím ich poskytovania, v odôvodnených prípadoch po začatí ich poskytovania, najneskôr však do 30 dní. Odôvodnenosť oneskorenia oznámenia posudzuje komora. Komora vedie o oznámeniach chronologický zoznam podľa dátumu podania oznámenia. Oznámenie musí obsahovať
a)
rozsah a termín vykonávania súkromných veterinárnych činností,
b)
doklad príslušného orgánu členského štátu o tom, že osoba v súlade s právnym poriadkom členského štátu vykonáva súkromné veterinárne činnosti,
c)
doklady o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.2)
Tieto doklady nesmú byť pri predložení staršie ako 12 mesiacov.
(6)
Ak komora zistí, že nejde o vykonávanie súkromných veterinárnych činností podľa odseku 5, ale o výkon súkromných veterinárnych činností v rozsahu, pre ktorý je nevyhnutná registrácia, je veterinárny lekár povinný požiadať o registráciu v komore podľa § 3.
(7)
Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, a veterinárny lekár, občan tretej krajiny, ktorí splnili podmienky na vykonávanie súkromných veterinárnych činností v Slovenskej republike, používajú profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(8)
Ak veterinárny lekár s miestom vykonávania alebo so sídlom vykonávania súkromných veterinárnych činností v inom členskom štáte alebo v tretej krajine vykonáva alebo hodlá vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po prvýkrát, je povinný pred začatím výkonu súkromnej veterinárnej činnosti predložiť komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu13) spôsobenú v súvislosti s výkonom súkromnej veterinárnej činnosti. Ak veterinárny lekár bude dočasne alebo príležitostne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť na území Slovenskej republiky aj počas nasledujúceho kalendárneho roka, vyhlásenie je povinný každoročne obnoviť. Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom.
(9)
K vyhláseniu podľa odseku 8 veterinárny lekár pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady
a)
o štátnom občianstve,
b)
o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte,14)
c)
o vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti v inom členskom štáte alebo v tretej krajine podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo právnych predpisov tretej krajiny a o tom, že v čase vyhlásenia jej výkon nemá ani dočasne zakázaný,
d)
o odbornej kvalifikácii,
e)
o výkone súkromnej veterinárnej činnosti najmenej jeden rok za predchádzajúcich desať rokov, ak táto činnosť nie je v členskom štáte alebo tretej krajine, odkiaľ prichádza, regulovaná,
f)
§ 23a
(1)
Odborné veterinárne činnosti15) môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a
a)
je občanom členského štátu, alebo
b)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil najmenej päťročné denné teoretické a praktické vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v členskom štáte, ktoré môže byť vyjadrené aj ako ekvivalent kreditov európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov a ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a je držiteľom diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní“) uvedeného v prílohe č. 2, a
a)
je občanom členského štátu, alebo
b)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v tretej krajine a je držiteľom diplomu, ktorý je uznaný podľa osobitného predpisu,17) a
a)
je občanom členského štátu, alebo
b)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)
(4)
Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať štátne veterinárne činnosti, uznáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“), a doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať súkromné veterinárne činnosti alebo majú záujem byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k nim, uznáva komora najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov. Doklad o vzdelaní uznaný štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo komorou sa považuje za doklad vzájomne uznaný.
(5)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorého vzdelanie nespĺňa všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 1, ak jeho doklad o vzdelaní je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že také štúdium začal alebo vzdelanie získal pred referenčným dátumom podľa prílohy č. 2 a že podľa jeho právneho poriadku vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním osvedčenia.
(6)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, držiteľ dokladu o vzdelaní získanom v členskom štáte, ktorý nie je v súlade s názvom dokladu o vzdelaní uvedeného v prílohe č. 2, ak taký doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom členského štátu; toto osvedčenie musí obsahovať údaj o tom, že príslušný doklad o vzdelaní bol udelený po skončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a že členský štát ho považuje za rovnocenný s dokladmi uvedenými v prílohe č. 2.
(7)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní v tretej krajine, ak taký doklad o vzdelaní po troch rokoch praxe uznal iný členský štát. Štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora preskúma pravosť a úplnosť dokladu o vzdelaní a rozhodne do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie.
(8)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Estónskej republike pred 1. májom 2004, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónskej republiky, že podľa právneho poriadku Estónskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(9)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Českej republike a že podľa právneho poriadku Českej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(10)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 20. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Estónskej republike a že podľa právneho poriadku Estónskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(11)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 21. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Lotyšskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Lotyšskej republike a že podľa právneho poriadku Lotyšskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(12)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 11. marcom 1990, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Litovskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Litovskej republike a že podľa právneho poriadku Litovskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(13)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Slovinskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Slovinskej republike a že podľa právneho poriadku Slovinskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(14)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní v Nemeckej demokratickej republike, ak tento doklad potvrdzuje absolvovanie odbornej prípravy začatej pred 3. októbrom 1990, oprávňuje svojho držiteľa vykonávať na území Nemeckej spolkovej republiky odborné veterinárne činnosti a ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Nemeckej spolkovej republiky, že podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(15)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Talianskej republike pred 1. januárom 1985, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Talianskej republiky, ktorým potvrdí, že podľa právneho poriadku Talianskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia alebo ktorým potvrdí, že doklad o vzdelaní bol udelený po skončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej obsah je v súlade s prílohou č. 1.
(16)
Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní vydané príslušným orgánom členského štátu musia byť predložené spolu s ich prekladom do štátneho jazyka v písomnej forme. Osvedčený preklad osvedčenia alebo dokladu o vzdelaní vydaného príslušným orgánom členského štátu môže štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora vyžadovať, ak
a)
správnosť alebo úplnosť prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce19) príslušných orgánov a
b)
má pochybnosti o jeho pravosti.
(17)
Ak má štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora pri uznávaní dokladu o vzdelaní pochybnosti o pravosti alebo úplnosti dokladu o vzdelaní vydaného v členskom štáte, postupuje podľa osobitného predpisu.18)
(18)
Štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora administratívne spolupracuje19) s príslušnými orgánmi iného členského štátu.
(19)
Veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý splnil podmienky na vykonávanie odborných veterinárnych činností v Slovenskej republike, používa20) svoj akademický titul a jeho skratku.
(20)
Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, je povinný preukázať21) ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon veterinárnej činnosti.
(21)
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike vydáva potvrdenia o vzdelaní v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín pre príslušné orgány členského štátu na účely výkonu odborných veterinárnych činností v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; potvrdenie osvedčuje, že štúdium, ktoré veterinárny lekár absolvoval alebo začal pred 1. májom 2004, je v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 1.
§ 23b
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon súkromnej veterinárnej činnosti, postup podávania žiadostí o zápis do registra, rozhodovanie o zápise do registra a na výkon dozoru nad súkromnými veterinárnymi lekármi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,22) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 24
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2004 Z. z.
Časť A
ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV
Plán štúdia vedúceho k diplomu, osvedčeniu alebo k inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne bude zahŕňať najmenej tieto predmety:
A.
Základné predmety
fyzika
chémia
biológia zvierat
biológia rastlín
biomatematika
B.
Špeciálne predmety
Skupina 1: Základné vedy
anatómia (vrátane histológie a embryológie)
fyziológia
biochémia
genetika
farmakológia
farmácia
toxikológia
mikrobiológia
imunológia
epidemiológia
profesionálna etika
Skupina 2: Klinické vedy
pôrodníctvo
patológia (vrátane patologickej anatómie)
parazitológia
klinická medicína a chirurgia (vrátane anestéziológie)
klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat
preventívne lekárstvo
rádiológia
rozmnožovanie a poruchy reprodukcie
štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo
veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo
liečba
úvod do štúdia odboru
Skupina 3: Živočíšna výroba
živočíšna výroba
výživa zvierat
agronómia
ekonomika vidieka
chov zvierat
veterinárna hygiena
etológia/správanie zvierat a ich ochrana
Skupina 4: Hygiena potravín
inšpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín živočíšneho pôvodu
hygiena a technológia potravín
prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracúvaní potravín)
Praktická výučba sa môže uskutočňovať formou obdobia vyučovania za podmienky, že toto obdobie je denné a pod priamou kontrolou príslušného úradu a nepresahuje šesť mesiacov v rámci súvislého päťročného obdobia štúdia.
Rozdelenie teoretickej a praktickej výučby do rôznych skupín bude vyvážené a koordinované takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť vymenované vedomosti a skúsenosti spôsobom, ktorý adekvátne umožní veterinárnym lekárom vykonávať všetky činnosti.
ČASŤ B
OBLASTI, KTORÝCH ZNALOSŤ JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDČENIA ALEBO INÉHO DOKLADU O POŽADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Znalosti:
a)
vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára a právnych predpisoch Európskej únie, ktoré súvisia s činnosťou veterinárneho lekára,
b)
o stavbe, funkciách, správaní a fyziologických potrebách zvierat, ako aj zručnosti a spôsobilosť na ich chov, kŕmenie, dobré životné podmienky, rozmnožovanie a hygienu ako celku,
c)
a zručnosti v klinike, epidemiológii a analýze prevencie, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat, vrátane anestézie, sterilných operácií a bezbolestnej smrti, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách, vrátane špeciálnych znalostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,
d)
o preventívnom lekárstve vrátane spôsobilosti vyšetrovať a vydávať potvrdenia,
e)
o hygiene a technológii výroby, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh krmív a potravín živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu vrátane zručností a spôsobilostí potrebných na pochopenie a vysvetlenie osvedčených postupov v tejto oblasti,
f)
o zodpovednom a primeranom používaní veterinárnych liekov s cieľom liečenia zvierat a zaistenia bezpečnosti potravinového reťazca a ochrany životného prostredia.
Príloha č. 2 k zákonu č. 442/2004 Z. z.
NÁZVY DIPLOMOV, CERTIFIKÁTOV A INÝCH DOKLADOV O FORMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÁCH VO VETERINÁRNOM LEKÁRSTVE
Príloha č. 3 k zákonu č. 442/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o odbornej spôsobilosti vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva podnikať a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 23. 12. 1978) v znení smernice Rady 81/1057/EHS zo 17. decembra 1981 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 385, 31. 12. 1981), smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 31. 07. 2001), zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
2.
Smernica Rady 78/1027/EHS z 18. decembra 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam veterinárnych lekárov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 23. 12. 1978) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 31. 07. 2001), zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4.
Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).
1)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
4)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
4a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4aa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
4b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 12 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.
7)
§ 829 až 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8)
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14)
15)
§ 10 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
16)
§ 17 a 34 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.