438/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 19. júla 2004,
ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje klasifikáciu štatistických územných jednotiek (ďalej len „klasifikácia“) pre potreby regionálnej štatistiky, na poskytovanie porovnateľných údajov regionálnej štatistiky v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Klasifikácia je uvedená v prílohe.
(2)
V Slovenskej republike má klasifikácia tieto úrovne:
a)
regionálne úrovne
slovenský
akronym
anglický
akronym
krajina RŠÚJ 0 -
územie celej krajiny RŠÚJ 1 NUTS 1
oblasť RŠÚJ 2 NUTS 2
kraj RŠÚJ 3 NUTS 3
b)
lokálne úrovne
slovenský
akronym
anglický
akronym
okres LŠÚJ 1 LAU 1
obec LŠÚJ 2 LAU 2
(3)
Oblasti regionálnej úrovne RŠÚJ 2 sú:
a)
Bratislavský kraj - oblasť je vymedzená územím Bratislavského kraja,
b)
Západné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho kraja,
c)
Stredné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Žilinského kraja a Banskobystrického kraja,
d)
Východné Slovensko - oblasť je vymedzená územím Prešovského kraja a Košického kraja.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Peter Mach v. r.