437/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
ZÁKON
z 30. júna 2004
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
b)
vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,
c)
zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
(2)
Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).
(3)
Na účely tohto zákona
a)
poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,
b)
poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,
c)
poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,1)
d)
posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.
§ 3
Náhrada za bolesť
(1)
Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.
(2)
Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.
(4)
Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.
§ 4
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.
(2)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.
(4)
Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej v § 10 ods. 7.
§ 5
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).
(2)
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.
(3)
Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.2)
(4)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky3) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.
§ 6
Dohoda o vyrovnaní
(1)
Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.
(2)
Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.
(3)
Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.
Lekársky posudok
§ 7
(1)
Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.
(2)
Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].
(3)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.
(4)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas.
(5)
Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
(1)
Lekársky posudok obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,
b)
dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,
c)
miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
d)
čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
e)
určenie diagnózy,
f)
hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
g)
celkový počet bodov.
(2)
Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.
(3)
Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)
(4)
Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.
(5)
Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.
§ 9
Zásady na hodnotenie bolesti
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.
(2)
Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.
(4)
Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.
(5)
Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak
a)
vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,
b)
poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,
c)
povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví.
(6)
Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby.
(7)
Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.
(8)
Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.
§ 10
Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.
(2)
Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.
(4)
Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku.
(5)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.
(6)
Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.
(7)
Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.
(8)
Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA
I. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI ÚRAZOCH
POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
     
  HLAVA  
1. Skalpácia hlavy vrátane operácie  
1a   čiastočná podľa rozsahu 15-30
1b   úplná 70
2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie
a sutúry
5-10
3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 5
4. Pomliaždenie tváre 5
5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými
krvnými výronmi
10- 15
6. Sánkový kĺb  
6a   podvrtnutie 5
6b   pomliaždenie 5-10
7. Luxácia - vykĺbenie sánky (jednostranne i obojstranne) 15
8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie 130 - 200
9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)  
9a   bez vtlačenia úlomkov 45
9b   s vtlačením úlomkov 70
10. Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej  
10a   bez vtlačenia úlomkov 35
10b   s vtlačením úlomkov 60
11. Zlomenina očnice  
11a   okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice,
a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti)
 
11b   spodiny očnice /bez posunu, s posunom/ 35-80
12. Zlomenina nosovej kosti  
12a   bez posunu 20
12b   s posunom 40
13. Zlomenina nosovej priehradky  
13a   bez posunu 15
13b   s posunom 25
14. Zlomenina jarmovej kosti  
14a   bez posunu úlomkov 30
14b   s posunom úlomkov 60
15. Zlomenina sánky  
15a   bez posunutia úlomkov 50
15b   s posunutím úlomkov 70
16. Zlomenina prednej steny čeľuste 30
16a Zlomenina naso - maxilárneho komplexu 80
17. Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu
a posunutia úlomkov
20-55
18. Združené zlomeniny - centrálna časť  
18a   dolná vrstva  
18a1   dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) 60-70
18a2   sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí 70-80
18b   horná vrstva  
18 b1   zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových
kostí
70
18b2   horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná
Le Fort II.)
80 - 100
18b3   laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex 60-80
18b4   kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti  
18b5   suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) 130 - 150
     
  OKO  
  (v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie)  
19. Poranenie mihalnice  
19a   rana kože mihalnice 15
19b   rana mihalnice v mieste slzných kanálikov 40
19c   rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov 30
20. Poleptanie mihalnice 15
21. Popálenie mihalnice II. a III. horný index 0 15-20
     
  Neprenikajúce poranenie rohovky:  
22. Erózia rohovky 5
23. Cudzie teliesko s následnou infiltráciou 15
24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky 15-20
25. Plazivý poúrazový vred 25-45
26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky 15
27. Popálenie a poleptanie strómy rohovky 25-45
     
  Rany prenikajúce rohovkou:  
28. Nekomplikované 20-40
29. Komplikované traumatickým sivým zákalom 45-55
30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom 60-95
31. Komplikované prolapsom dúhovky 55 - 100
32. Komplikované vnútroočným telesom 45-55
33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou 65- 110
34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky 65- 110
35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou 70 - 120
     
  Rany prenikajúce sklérou:  
36. V krajine riasnatého telesa 55 - 100
37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom 65- 110
38. Ostatné rany prenikajúce sklérou 25-45
39. Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom 45-90
40. Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie 80- 110
41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory 15-30
42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné
ochorenia šošovky
45-65
43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca 40-45
44. Traumatický a sekundárny glaukóm 65
45. Poúrazové odchlípenie sietnice  
45a   poúrazové nakrvácania do sietnice/zhmoždenie sietnice 35-65
45b   poškodenie sietnice laserom alebo iným žiarením 25-55
45c   poúrazové odlúpenie sietnice 65-95
46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze vrátane
operácie
150
47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze vrátane
operácie
300
48. Nalomenina očnice 40-60
49. Cudzie teleso v orbite 15
50. Podkožný emfyzém mihalníc 15
51. Retrobulbárny hematóm 25-45
52. Ophtalmia photoelectrica 5
53. Krvácanie do pošiev optického nervu 30-90
     
  UCHO  
  (v položkách 54 - 61 sú už započítané i prípadné operácie)  
54. Rana ušnice 5-10
55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 20-35
56. Strata ušnice  
56a   čiastočná 30-90
56b   úplná 90-150
57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom - akútne 15
58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny
lebečných kostí
15
59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou
infekciou
40
60. Otras labyrintu 50
61. Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10) 50
     
  ZUBY A JAZYK  
62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu1)  
62a   a) jedného až dvoch zubov 10
62b   b) dvoch až piatich zubov 10-30
62c   c) šiestich a viacerých zubov 35-55
63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov 0
64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu 15
65. Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka vrátane chirurgického
ošetrenia
10-15
66. Strata jazyka 70-100
     
  KRK  
67. Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov
vrátane operácie
5-10
68. Poleptanie, prederavenie pažeráka vrátane prípadnej operácie 50-105
69. Roztrhnutie pažeráka vrátane prípadnej operácie 120-150
70. Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 105-130
71. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky vrátane prípadnej operácie 80
72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom
úderu
20
73. Tracheotómia 40
     
  HRUDNÍK  
74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického
ošetrenia
5-10
75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického
ošetrenia
45
76. Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg.
nepreukázané
20
77. Vykĺbenie chondrokostálne 15
78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou 100-260
79. Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané 100-260
80. Zlomeniny hrudnej kosti  
80a   bez posunutia úlomkov 25
80b   s posunutím úlomkov 45
81. Zlomeniny rebier preukázané rtg.  
81a   jedného rebra 25
81b   dvoch až piatich rebier 30-40
81c   viac ako piatich rebier 40-60
82. Zlomenina rebier s dislokáciou  
82a   dvoch až piatich rebier 35-60
82b   viac ako piatich rebier 45-70
83. Roztrhnutie pľúc 80 - 120
84. Poranenie srdca 100 - 260
85. Roztrhnutie bránice 80
86. Komplikácie poranenia hrudníka  
86a   poúrazový zápal pohrudnice 60
86b   poúrazový zavretý pneumotorax 60
86c   poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 70
86d   poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax 70
86e   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 45
86f   poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 70
     
  BRUCHO  
87. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 30
88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce 15-25
89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných
orgánov s laparotómiou
35
90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou  
90a   roztrhnutie pečene 80
90b   roztrhnutie sleziny 80
90c   roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 80
90d   prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka 80
90e   prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika 80
90f   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez
resekcie
40
90g   roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 60
90h   prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez
resekcie
40
90ch   roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 60
90i   roztrhnutie okružia bez resekcie 40
90j   roztrhnutie okružia s resekciou čreva 60
     
  UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO  
91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču 25
92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou
operáciou
20-30
93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa 25-35
94. Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie 80
95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 35-60
96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým
zápalom semenníka a nadsemenníka
35-70
97. Poranenie vedúce k strate semenníka vrátane operácie  
97a   jedného 80
97b   obidvoch 120
98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou 160
99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou 100
100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu
operácie
40-80
101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel 90
102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu 160 - 180
     
  CHRBTICA  
103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny  
103a   krčnej chrbtice 10-20
103b   hrudnej chrbtice 10-20
103c   bedrovej chrbtice 10-20
103d   sakrálnej chrbtice a kostrče 10-20
104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 25
105. Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo koreňov  
105a   atlantookcipitálne 130
105b   krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice 130
105c   kostrče 35
105d   podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg. preukázané 100
106. Zlomeniny stavcových výbežkov  
106a   zlomenina tŕňového výbežku 25
106b   zlomenina jedného priečneho výbežku 35
106c   zlomenina viacerých priečnych výbežkov 35-60
106d   zlomenina kĺbového výbežku 40
106e   zlomenina viacerých kĺbových výbežkov 40-60
106f   zlomenina oblúka 60
106g   zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei) 130
107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov  
107a   kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca
najviac o 1/3
100
107b   zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca
o viac ako 1/3
175
107c   pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje
o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca
 
108. Poranenie medzistavcovej platničky  
108a   pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových
príznakov
40 - 100
108b   bez súčasnej zlomeniny stavca 10
109. Spondylolistéza 10
     
  PANVA  
110. Pomliaždenie panvy 15
111. Zlomeniny panvových kostí  
111a   odtrhnutím predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti 35
111b   odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 35
111c   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia
úlomkov
45
111d   jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím
úlomkov
80
111e   zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku 45
111f   zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku 80
111g   zlomenina krížovej kosti 45
111h   zlomenina kostrče 35
111ch   zlomenina okraja acetabula 50
112. Zlomeniny panvového prstenca  
112a   obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina
lonovej kosti s rozostupom lonovej spony
130
112b   zlomenina lonovej a bedrovej kosti 130
112c   zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe 130
112d   posttraumatický rozostup lonovej spony 130
112e   zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti 130
     
  HORNÁ KONČATINA  
113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
113a   ramena 15
113b   predlaktia 15
113c   ruky 15
113d   jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou 15
113e   kĺbu hornej končatiny 15
113f   ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom
úrazu
25-45
114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na
ruke
 
116a   jedného prsta 20
116b   niekoľkých prstov 25-50
117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke  
117a   jedného prsta bez sutúry šliach 20
117b   jedného prsta so sutúrou šliach 75
117c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 25
117d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 75 - 150
118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke  
118a   jedného prsta bez sutúry šliach 35
118b   jedného prsta so sutúrou šliach 55
118c   niekoľkých prstov bez sutúry šliach 60
118d   niekoľkých prstov so sutúrou šliach 100
119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky
v zápästí
 
119a   jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach 40
119b   jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach 60
119c   viacerých šliach bez sutúry šliach 60
119d   viacerých šliach so sutúrou šliach 100
120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu 45
121. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu  
121a   liečené konzervatívne 50
121b   liečené operáciou 70
122. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného
svalu
 
122a   liečené konzervatívne 30
122b   liečené operáciou 50
123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny 15-25
124. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
124a   liečená bez operácie 40
124b   liečená operáciou 60
125. Podvrtnutie  
125a   sternoklavikulárneho kĺbu 15
125b   ramenného kĺbu 10-20
125c   lakťového kĺbu 10-20
125d   zápästia 15
125e   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou
fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch
15
125f   základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou
fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch
20
126. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou  
126a   liečené konzervatívne 20
126b   liečené operáciou 45
127. Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou  
127a   liečené konzervatívne 20
127b   liečené operáciou 60
128. Vykĺbenie ramennej kosti (ramena)  
128a   liečené konzervatívne 35
128b   liečené operáciou 60
129. Vykĺbenie predlaktia (lakťa)  
129a   liečené konzervatívne 35
129b   liečené operáciou 60
130. Vykĺbenie zápästia (mesiačkovitej kosti a vykĺbenie perilunárne)  
130a   liečené konzervatívne 35
130b   liečené operáciou 50
131. Vykĺbenie záprstných kostí  
131a   jednej kosti 25
131b   niekoľkých kostí 40
132. Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích článkov  
132a   jedného prsta 35
132b   niekoľkých prstov 50
133. Zlomeniny lopatky  
133a   tela 40
133b   krčka 40
133c   nadplecka 35
133d   zobákovitého výbežku 30
134. Zlomeniny kľúčnej kosti  
134a   neúplná 15
134b   úplná bez posunutia úlomkov 25
134c   úplná s posunutím úlomkov 35
134d   liečená operáciou 50
135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti  
135a   zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia 25
135b   zlomenina veľkého hrboľa s posunutím 40
135c   roztrieštená zlomenina hlavice 60
135d   zlomenina krčka bez posunutia 40
135e   zlomenina krčka zaklinená 45
135f   zlomenina krčka nezaklinená 60
135g   luxačná zlomenina krčka 80
136. Zlomeniny tela ramennej kosti  
136a   neúplná 45
136b   bez posunutia úlomkov 60
136c   s posunutím úlomkov 80
136d   liečená operáciou 100
137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi  
137a   neúplná 40
137b   bez posunutia úlomkov 45
137c   s posunutím úlomkov 60
137d   liečená operáciou 80
138. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti
(transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)
 
138a   bez posunutia úlomkov 50
138b   s posunutím úlomkov 60
138c   liečená operáciou 80
139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti  
139a   časti epikondylu 30
139b   celého epikondylu 50
140. Zlomenina háka lakťovej kosti  
140a   liečená konzervatívne 30
140b   liečená operáciou 50
141. Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti 40
142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti  
142a   liečená konzervatívne 40
142b   liečená operáciou 55
143. Zlomenina tela lakťovej kosti  
143a   neúplná 40
143b   úplná bez posunutia úlomkov 50
143c   úplná s posunutím úlomkov 60
143d   liečená operáciou 75
144. Zlomenina tela vretennej kosti  
144a   neúplná 40
144b   úplná bez posunutia úlomkov 50
144c   úplná s posunutím úlomkov 60
144d   liečená operáciou 75
145. Zlomenina obidvoch kostí predlaktia  
145a   neúplná 50
145b   úplná bez posunutia úlomkov 60
145c   úplná s posunutím úlomkov 100
145d   liečená operáciou 135
146. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia  
146a   liečená konzervatívne 100
146b   liečená operáciou 130
147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova,
distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti)
 
147a   neúplná 30
147b   úplná bez posunutia úlomkov 50
147c   úplná s posunutím úlomkov 60
147d   liečená operáciou 75
147e   odlúčenie epifýzy 30
148. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti 25
149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti  
149a   bez posunutia úlomkov 50
149b   s posunutím úlomkov 60
150. Zlomenina člnkovitej kosti  
150a   neúplná 60
150b   úplná 80
150c   komplikovaná nekrózou 130
151. Zlomenina inej zápästnej kosti  
151a   neúplná 20
151b   úplná 40
152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 80
153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená  
153a   konzervatívne 50
153b   operáciou 60
154. Zlomenina jednej záprstnej kosti  
154a   neúplná 20
154b   úplná bez posunutia úlomkov 30
154c   úplná s posunutím úlomkov 40
154d   liečená operáciou 50
155. Zlomenina viacerých záprstných kostí  
155a   bez posunutia úlomkov 35
155b   s posunutím úlomkov 50
155c   liečená operáciou 60
156. Zlomenina jedného článku jedného prsta  
156a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 20
156b   nechtového výbežku 20
156c   s posunutím úlomkov 30
156d   liečená operáciou 40
157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta  
157a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 35
157b   s posunutím úlomkov 50
157c   operované 65
158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov  
158a   neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov 40
158b   s posunutím úlomkov 55
158c   liečené operáciou 70
159. Amputácia (odňatie)  
159a   exartikulácia v ramennom kĺbe 150
159b   odňatie ramena 130
159c   odňatie obidvoch predlaktí 130
159d   odňatie jedného predlaktia 100
159e   odňatie obidvoch rúk 130
159f   odňatie ruky 80
159g   odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 80
159h   odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky 70
159ch   odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí 60
159i   odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí 50
159j   odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti 40
     
  DOLNÁ KONČATINA  
160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa  
160a   bedrového kĺbu 15
160b   kolenného kĺbu 15
160c   členkového kĺbu 15
160c   stehna 15
160e   predkolenia 15
160f   chrbta nohy 15
160g   palca nohy 15
160h   iného prsta nohy 5-10
160ch   viacerých prstov nohy 15
161. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 5-10
162. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená 10- 15
163. Natrhnutie väčšieho svalu 15-25
164. Svalová prietrž úrazového pôvodu  
164a   liečená konzervatívne 40
164b   liečená operáciou 50
165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy  
165a   liečené konzervatívne 40
165b   liečené operáciou 50
166. Pretrhnutie Achillovej šľachy  
166a   liečené konzervatívne 50
166b   liečené operáciou 75
167. Podvrtnutie  
167a   bedrového kĺbu 20-35
167b   kolenného kĺbu 20-35
167c   členkového kĺbu 15-25
167d Chopartovho kĺbu 15-25
167e Lisfrancovho kĺbu 15-25
167f   základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy 10- 15
167g   iného prsta nohy 5
167h   viacerých prstov nohy 10- 15
167ch   všetkých prstov nohy 15-20
168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu 35
169. Natrhnutie skríženého kolenného väzu 45
170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu 80
171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)
25
172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu
členkového kĺbu
40
173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska 25-35
173a   liečené konzervatívne  
173b   liečené operáciou 40-70
174. Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre)  
174a   liečené konzervatívne 50-70
174b   liečené operáciou 90
175. Vykĺbenie jabĺčka  
175a   liečené konzervatívne 35
175b   liečené operáciou 50
176. Vykĺbenie predkolenia  
176a   liečené konzervatívne 70
176b   liečené operáciou 90
177. Vykĺbenie členkovej kosti  
177a   liečené konzervatívne 25-40
177b   liečené operáciou 60
178. Vykĺbenie pod členkovou kosťou  
178a   liečené konzervatívne 25-40
178b   liečené operáciou 60
179. Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klinovej  
179a   liečené konzervatívne 25-40
179b   liečené operáciou 60
180. Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)  
180a   liečené konzervatívne 35
180b   liečené operáciou 50
181. Vykĺbenie základných klbov prstov nohy  
181a   palca 20
181b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
182. Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy  
182a   palca 20
182b   iného jedného alebo viacerých prstov 10-20
183. Zlomenina krčka stehnovej kosti  
183a   zaklinená 100
183b   nezaklinená 180
183c   komplikovaná nekrózou hlavice 260
184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti 130
185. Zlomenina veľkého chochola 60
186. Zlomenina malého chochola 50
187. Zlomenina pertrochanterická  
187a   neúplná alebo bez posunutia úlomkov 80
187b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 100
187c   liečená operáciou 130
188. Zlomenina subtrochanterická  
188a   neúplná 100
188b   bez posunutia úlomkov 130
188c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
188d   liečená operáciou 180
189. Zlomenina tela stehnovej kosti  
189a   neúplná 100
189b   bez posunutia úlomkov 130
189c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
189d   liečená operáciou 180
190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi  
190a   neúplná 100
190b   bez posunutia úlomkov 130
190c   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 150
190d   liečená operáciou 180
191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti  
191a   liečené konzervatívne 60
191b   liečené operáciou 80
192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo
interkondylická)
 
192a   bez posunutia úlomkov 100
192b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 130
192c   liečená operáciou 180
193. Zlomenina jabĺčka  
193a   a) bez posunutia úlomkov 55
193b   b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
193c   c) liečená operáciou 80
194. Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly  
194a   liečená konzervatívne 80
194b   liečená operáciou 100
195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly  
195a   jedného kondylu bez posunutia úlomkov 80
195b   jedného kondylu s posunutím úlomkov 100
195c   obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 100
195d   obidvoch kondylov s posunutím úlomkov 130
196. Odlomenie drsnatiny píšťaly  
196a   liečené konzervatívne 50
196b   liečené operáciou 60
197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu  
197a   neúplná 20
197b   úplná 40
198. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia  
198a   neúplná 80
198b   úplná bez posunutia úlomkov 100
198c   úplná s posunutím úlomkov 130
198d   liečená operáciou 180
199. Zlomenina vonkajšieho členka  
199a   neúplná 30
199b   úplná bez posunutia úlomkov 40
199c   úplná s posunutím úlomkov 50
199d   liečená operáciou 60
199e   s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 80
199f   s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou 100
200. Zlomenina vnútorného členka  
200a   neúplná 40
200b   úplná bez posunutia úlomkov 50
200c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 60
200d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 70
201. Zlomenina oboch členkov  
201a   neúplná 50
201b   úplná bez posunutia úlomkov 60
201c   úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 80
20 1d   úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou 100
202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením
zadnej hrany píšťaly)
 
202a   bez posunutia úlomkov 70
202b   s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 90
202c   s posunutím úlomkov liečená operáciou 110
203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej  
203a   supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti
zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená
konzervatívne
100
203b   tá istá zlomenina liečená operáciou 115
203c   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená
konzervatívne
115
203d   tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená
operáciou
135
204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy
píšťaly
40
205. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 230
206. Zlomenina pätovej kosti  
206a   horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák) 45
206b   zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti 45
206c   zlomenina predného výbežku pätovej kosti 45
206d   zlomenina sustentaculi tali 45
206e   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov
nenapravovaná
80
206f   zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov
napravovaná
130
207. Zlomenina členkovej kosti  
207a   krčka bez posunutia úlomkov 80
207b   krčka s posunutím úlomkov 130
207c   zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky 260
207d   zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 20
208. Zlomenina kockovitej kosti  
208a   bez posunutia úlomkov 50
208b   s posunutím úlomkov 60
209. Zlomenina člnkovitej kosti  
209a   bez posunutia úlomkov 50
209b   luxačná 100
210. Zlomenina klinových kostí  
210a   jednej bez posunutia úlomkov 50
210b   jednej s posunutím úlomkov 60
210c   viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov 60
210d   viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov 80
211. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 50
212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek  
212a   palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov 35
212b   palca alebo malíčka s posunutím úlomkov 50
212c   iného prsta bez posunutia úlomkov 25
212d   iného prsta s posunutím úlomkov 40
212e   viacerých prstov bez posunutia úlomkov 40
212f   viacerých prstov s posunutím úlomkov 60
213. Zlomeniny článkov palca  
213a   odlomenie časti článku 15
213b   úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov 25
213c   úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov 35
213d   roztrieštená zlomenina nechtového výbežku 25
214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná
s výnimkou palca
20
215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného
prsta nohy
35
216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna 260
217. Odňatie oboch predkolení 250
218. Odňatie jedného predkolenia 180
219. Odňatie oboch chodidiel 180
220. Odňatie jednej nohy 130
221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti 40
222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (okrem palca) 20
     
  PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY  
223. Otras mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde
zranený bol ošetrený alebo vyšetrený)
 
    ľahkého stupňa (I. stupňa) 30
    stredného stupňa (II. stupňa) 50-80
    ťažkého stupňa (III. stupňa) 100 - 140
224. Pomliaždenie mozgu 85 - 170
225. Rozdrvenie mozgového tkaniva 200 - 420
226. Krvácanie do mozgu 85 - 340
227. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 85 - 340
228. Otras miechy 110
229. Pomliaždenie miechy 170
230. Krvácanie do miechy 340
231. Rozdrvenie miechy 420
232. Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný,
sedací, ihlicový)
 
232a   pomliaždenie s krátkodobou obrnou 35
232b   poranenie s prerušením vodivých vlákien 85
232c   prerušenie úplné 170
     
  OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ  
233. Plošné abrázie mäkkých častí prsta s plochou väčšou ako 1 cm2
a strhnutie celého nechta
20
234. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 15
235. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené 15-20
236. Ranový tetanus 100 - 300
237. Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím  
237a   ľahké 15
237b   stredné 25
237c   ťažké 35
238. Malá incízia 10
239. Rozsiahlejšia incízia 15-35
240. Voľný dermo - epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243b  
241. Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243c  
242. Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale (okrem priamych
účinkov slnečného žiarenia na kožu) pri postihnutí
 
242a   ľahkom 15
242b   stredne ťažkom 25
242c   ťažkom 35
243. Popáleniny (okrem účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie,
omrzliny alebo opareniny
 
243a   I. stupňa  
243a1     v rozsahu do 10 % povrchu tela 5
243a2     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 10
243a3     v rozsahu od 21 % do 50 % povrchu tela 30
243a4     v rozsahu nad 51 % povrchu tela 50
243b   II. stupňa  
243 b1     v rozsahu do 10 cm2 5
243b2     v rozsahu od 11 do 50 cm2 10
243b3     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 20
243b4     v rozsahu od 101 do 200 cm2 povrchu tela 30
243b5     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 50
243b6     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 70
243b7     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 100
243b8     v rozsahu od 21 % do 30% povrchu tela 130
243b9     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 160
243 b10     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 200
243 b11     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 220
243 b12     v rozsahu od 71 % do 90 % povrchu tela 240
243 b13     v rozsahu nad 90 % povrchu tela 260
243c   III. stupňa  
243 c1     v rozsahu do 3 cm2 5
243c2     v rozsahu od 4 do 10 cm2 10
243c3     v rozsahu od 11 do 50 cm2 20
243c4     v rozsahu od 51 do 100 cm2 povrchu tela 40
243c5     v rozsahu od 101 do 150 cm2 povrchu tela 60
243c6     v rozsahu od 151 do 200 cm2 povrchu tela 90
243c7     v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 140
243c8     v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 200
243c9     v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 260
243 c10     v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 360
243 c11     v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 430
243 c12     v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 460
243 c13     v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 490
243 c14     v rozsahu nad 70 % povrchu tela 520
244. Uštipnutie hadom 15
245. Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieraťom
podľa priebehu hojenia
20-35
246. Šok  
246a   ľahkého stupňa 20
246b   stredne ťažkého stupňa 40
246c   ťažkého stupňa 60
247. Stavy dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok
kysličníka uhličitého, dusíka, metánu)
15-60
248. Poranenie magistrálnych tepien 100 - 250
249. Poranenie dôležitých žilových kmeňov 100 - 250
1) Pozn.: Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej častí sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba.
II. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI ÚRAZOCH
POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
     
  HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY  
250. Strata vlasov po skalpácii  
250a   úplná u muža 100
250b   úplná u ženy 300
250c   čiastočná u muža 30-80
250d   čiastočná u ženy 90 - 240
251. Kostný defekt v lebečnej klenbe  
251a   do rozsahu 2 cm2 30-50
251b   v rozsahu 2-10 cm2 50 - 150
251c   v rozsahu väčšom ako 10 cm2 150 - 250
252. Postkomočný syndróm podľa rozsahu a závažnosti príznakov 65 - 260
253. Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy 260 - 1 560
254. Vážne duševné poruchy po iných ťažkých poraneniach okrem
poranenia hlavy
130 - 780
255. Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo
iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií
(overené príslušným psychiatrickým pracoviskom)
260 - 1 300
256. Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho
objektívneho nálezu (napr. fantómové bolesti po amputáciách)
65 - 200
257. Traumatická porucha tvárového nervu  
257a   ľahkého stupňa 100 - 130
257b   ťažkého stupňa 130 - 180
258. Traumatické postihnutie trojklaného nervu 50 - 150
259. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst,
obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit
alebo ošklivosť
 
259a   ľahkého stupňa u muža 50 - 100
259b   ľahkého stupňa u ženy 75 - 150
259c   stredne ťažkého stupňa u muža 100 - 200
259d   stredne ťažkého stupňa u ženy 150 - 300
259e   ťažkého stupňa u muža 200 - 350
259f   ťažkého stupňa u ženy 300 - 520
260. Moková píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvorea) 150
261. Strata chuti (čuchu) 50 - 200
262. Strata hrotu nosa  
262a   u muža 150
262b   u ženy 225
263. Strata nosa bez zúženia prieduchov  
263a   u muža 200
263b   u ženy 300
264. Strata nosa so zúžením prieduchov  
264a   u muža 300
264b   u ženy 450
265. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti  
265a   u muža 50 - 100
265b   u ženy 75 - 150
266. Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po
popálení
50 - 100
267. Perforácia nosovej priehradky 30-50
     
  ZRAK  
268. Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy2)  
268a   u muža 50 - 100
268b   u ženy 75 - 150
269. Strata zraku3) 0-1 800
270. Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach4) 200
270a   strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach s nemožnosťou
náhrady umelou vnútroočnou šošovkou
200
270b   strata šošovky nahradená umelou vnúptroočnou šošovkou na
jednom na alebo na oboch očiach, podľa veku pacienta sa pripočíta
odškodnenie za stratu akomodácie
100
271. Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov
a poruchou binokulárneho videnia
350
272. Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu5) 120 - 1 800
273. Porušenie priechodnosti slzných ciest  
273a   na jednom oku 50
273b   na oboch očiach 100
274. Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné  
274a   na jednom oku 50
274b   na oboch očiach 100
275. Rozšírenie a ochrnutie zrenice 30-50
276. Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia vrátane ptózy
hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu
 
276a   na jednom oku u muža 50
276b   na jednom oku u ženy 75
276c   na oboch očiach u muža 100
276d   na oboch očiach u ženy 150
277. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)  
277a   jednostranná 50 - 100
277b   obojstranná 30-50
278. Poúrazový lagoftalmus operačne neliečiteľný  
278a   jednostranný u muža 50 - 100
278b   jednostranný u ženy 75 - 150
278c   obojstranný u muža 100 - 150
278d   obojstranný u ženy 150 - 225
279. Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná  
279a   jednostranná u muža 50 - 250
279b   jednostranná u ženy 75 - 375
279c   obojstranná u muža 300 - 600
279d obojstranná u ženy 450 - 900
     
  SLUCH A POŠKODENIE UŠÍ  
280. Strata jednej ušnice  
280a   čiastočná 150
280b   úplná 250
281. Strata oboch ušníc  
281a   čiastočná 225
281b   úplná 500
282. Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový (podľa typu) 200 - 400
283. Deformácia ušnice  
283a   ľahkého stupňa u muža 50 - 100
283b   ľahkého stupňa u ženy 75 - 150
283c   ťažkého stupňa u muža 100 - 200
283d   ťažkého stupňa u ženy 150 - 300
284. Nedoslýchavosť jednostranná6)  
284a   ľahká 0
284b   stredne ťažká 30-50
284c   ťažká 50 - 120
285. Nedoslýchavosť obojstranná5)  
285a   ľahká 50 - 100
285b   stredne ťažká 100 - 200
285c   ťažká 200 - 500
286. Hluchota úplná, trvalá7)  
286a   jednostranná 300 - 400
286b   obojstranná 1 000
286c   strata sluchu druhého ucha 800 - 1 000
287. Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty) 100 - 200
 
  POŠKODENIE CHRUPU, JAZYKA A KRKU  
288. Strata jedného zuba 0
289. Strata dvoch zubov 30
290. Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov) 40 - 250
291. Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom
až 6 zuboch
0
292. Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri
7 a viacerých zuboch
30 - 125
293. Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých
zubných náhrad
0
294. Strata jazyka 700
295. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými
deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne)
75 - 150
296. Poškodenie hlasu  
296a   čiastočná strata hlasu 100 - 200
296b   strata hlasu (afónia) 250
296c   sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva 100 - 200
297. Strata reči centrálneho pôvodu po úraze  
297a   porucha expresie 300 - 500
297b   celý komplex porúch symbolických funkcií 700 - 1 000
298. Zúženie hrtanu  
298a   ľahkého stupňa 75 - 150
298b   stredne ťažkého stupňa 150 - 300
298c   ťažkého stupňa 300 - 650
299. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 500 - 700
     
  HRUDNÍK, PĽÚCA, SRDCE, PAŽERÁK, CHRBTICA A MIECHA  
300. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia
pľúc a hrudnej steny
 
300a   ľahké 50 - 100
300b   stredne ťažké 100 - 200
300c   ťažké 200 - 300
301. Iné následky poranenia pľúc  
301a   jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie 150 - 400
301b   obojstranné podľa stupňa porušenia funkcie 250 - 1 000
302. Srdcové a cievne poruchy  
302a   ľahké 100 - 200
302b   stredne ťažké 200 - 500
302c   ťažké 500 - 1 000
303. Píšťala pažeráka 200 - 300
304. Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice o 200 %  
304a   ľahké 100 - 190
304b   ľahké s príznakmi koreňového dráždenia 130 - 325
304c   stredne ťažké 190 - 390
304d   stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia 325 - 520
304e   ťažké 390 - 800
304f   ťažké s koreňovými príznakmi 520 - 1 300
305. Poúrazová paraparéza a kvadruparéza 520 - 1 300
306. Poúrazová paraplégia 2 470
307. Poúrazová kvadruplégia 2 600
308. Poúrazová hemiplégia 2 230
309. Poúrazová hemiparéza 520 - 1 300
     
  BRUCHO, PANVA, ZAŽÍVACIE ORGANY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY  
310. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 100 - 250
311. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy 250 - 1 000
312. Strata sleziny 150
313. Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 300 - 600
314. Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu 400 - 900
315. Strata jednej obličky 250
316. Porucha močenia následkom poranenia močových orgánov  
316a   ľahká 100
316b   stredne ťažká 100 - 200
316c   ťažká 200 - 300
317. Píšťala močového mechúra alebo močovej rúry 500
318. Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 150 - 500
319. Hydrokela poúrazová 50
320. Strata semenníka  
320a   strata jedného semenníka 100
320b   strata oboch semenníkov (alebo jedného semenníka pri
kryptorchizme druhého semenníka)
 
320 b1   do 45 rokov 1 200
320b2   od 45 rokov do 60 rokov 800
320b3   nad 60 rokov 400
321. Strata penisu alebo ťažká deformácia penisu  
321a   do 45 rokov 800
321b   od 45 do 60 rokov 500
321c   nad 60 rokov 250
322. Poúrazový prolaps pošvy a maternice 100 - 250
323. Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice
a s poruchou funkcie dolných končatín
 
323a   u žien do 45 rokov 300 - 850
323b   u žien starších ako 45 rokov 150 - 600
323c   u mužov 150 - 500
     
  HORNÁ KONČATINA7a) vpravo
vľavo
324. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi lakťovým
a ramenným kĺbom
900 750
325. Poškodenie ramena  
325a   úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná
abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke)
450 400
325b   úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení (odtiahnutie
50' - 70', predpaženie 40' - 45', vnútorná rotácia 20')
400 350
325c   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa
(vzpažením, predpažením do 90')
300 250
325d   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa
(vzpažením, predpažením do 135')
100 80
325e   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa
(vzpažením, predpažením nad 135')
50 40
325f   obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu pri súčasnom obmedzení
rotačných pohybov sa hodnotí podľa bodu c) - e) so zvýšením o 1/3
350 250
326. Pakĺb ramennej kosti 400 335
327. Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti podľa rozsahu infektu 400 300
328. Habituálne vykĺbenie ramena 200 165
329. Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne (okrem prípadnej poruchy
funkcie ramenného kĺbu)
30 30
330. Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárneho klbu (okrem prípadnej
poruchy funkcie ramenného kĺbu)
60 50
331. Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu podľa
stupňa porušenia funkcie ramenného a lakťového kĺbu (pozri položky
323 a 333)
 
331a   ľahkého stupňa 250 200
331b   stredného stupňa 350 300
331c   ťažkého stupňa 500 400
332. Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu 900 750
333. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné
natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)
300 250
334. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutí
v uhle 90' - 95')
200 165
335. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu  
335a   ľahkého stupňa 60 50
335b   stredného stupňa 120 100
335c   ťažkého stupňa 180 150
336. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení
alebo v postaveniach k nemu blízkych (maximálna pronácia alebo
supinácia)
200 165
337. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení
(stredné postavenie alebo ľahká pronácia)
150 125
338. Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia  
338a   ľahkého stupňa 50 40
338b   stredne ťažkého stupňa 100 80
338c   ťažkého stupňa 150 125
339. Pakĺb obidvoch kostí predlaktia 350 300
340. Pakĺb vretennej kosti 300 250
341. Pakĺb lakťovej kosti 150 125
342. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia podľa rozsahu infektu 465 350
343. Kývavý lakťový kĺb 300 250
344. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe 550 450
345. Strata ruky v zápästí 500 420
346. Strata všetkých prstov ruky vrátane záprstných kostí 500 420
347. Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných
kostí)
450 375
348. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové
alebo dlaňové ohnutie ruky a postavenia im blízke
300 250
349. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie
20' - 40')
200 170
350. Pakĺb člnkovitej kosti 150 125
351. Obmedzenie pohyblivosti zápästia  
351a   ľahkého stupňa 60 50
351b   stredne ťažkého stupňa 120 100
351c   ťažkého stupňa 200 170
352. Strata palca (oba články) 180 150
353. Strata palca vrátane záprstnej kosti 250 210
354. Strata koncového článku palca 90 75
355. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom
postavení
 
355a   maximálne krajné ohnutie 80 70
355b   krajné natiahnutie (hyperextenzia) 70 60
356. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení
(ľahké poohnutie)
60 50
357. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca 60 50
358. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom
postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)
90 75
359. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom
postavení (ľahká opozícia)
60 50
360. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim
podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)
30 30
361. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení 250 210
362. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
medzičlánkového kĺbu
 
362a   ľahkého stupňa 10 7
362b   stredne ťažkého stupňa 40 30
362c   ťažkého stupňa 60 50
363. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu palca
 
363a   ľahkého stupňa 10 5
363b   stredne ťažkého stupňa 40 30
363c   ťažkého stupňa 60 50
364. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu
 
364a   ľahkého stupňa 30 15
364b   stredne ťažkého stupňa 60 50
364c   ťažkého stupňa 90 75
365. Strata koncového článku ukazováka 40 35
366. Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou
hybnosťou základného kĺbu
80 65
367. Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu 120 100
368. Strata všetkých troch článkov ukazováka 120 100
369. Strata ukazováka so záprstnou kosťou 150 125
370. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka  
370a   v krajnom natiahnutí 120 100
370b   v krajnom ohnutí 150 125
371. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka 30 30
372. Porucha úchopovej funkcie ukazováka  
372a   do úplného zovretia do dlane chýba  
372a1     1-2 cm 40 35
372a2     3 -4 cm 80 65
372a3     viac ako 4 cm 120 100
372b   nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového
kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou
poruchou abdukcie)
30 15
373. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca
a ukazováka)
90 75
374. Strata všetkých troch článkov III. - IV. prsta alebo dvoch článkov so
stuhnutosťou základného kĺbu
60 50
375. Strata dvoch článkov III. - V. prsta so zachovanou hybnosťou
základného kĺbu prsta
50 40
376. Strata koncového článku III. - V. prsta 30 30
377. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III. - V. prsta v krajnom
natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)
90 75
378. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. - V. prsta 10 7
379. Porucha úchopovej funkcie III. - IV. prsta, do úplného zovretia do
dlane chýba
 
379a   1 - 2 cm 10 7
379b   3 - 4cm 40 35
379c   viac ako 4 cm 60 50
380. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri
neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného
natiahnutia základného klbu III. - V. prsta (i s prípadnou poruchou
abdukcie)
30 15
381. Obrna ramenného nervu (axilárneho)8) 450 375
382. Obrna vretenného nervu8)  
382a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 675 565
382b   so zachovaním funkcie trojhlavého svalu 475 400
382c   distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov 225 200
383. Obrna stredného nervu  
383a   obrna nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 450 375
383b   distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva 225 200
384. Obrna lakťového nervu8)  
384a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 600 500
384b   distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia
(karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov
450 375
385. Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene 1 170 1 000
     
  DOLNÁ KONČATINA  
386. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým
a kolenným kĺbom
900
387. Pakĺb stehnovej kosti  
387a   v diafyzárnej časti 700
387b   v krčku 700
388. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti podľa rozsahu infektu 250 - 450
389. Skrátenie jednej dolnej končatiny  
389a   do 2 cm 0
389b   do 4 cm 50
389c   do 6 cm 100 - 150
379d   nad 6 cm 200 - 250
390. Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za
každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45' sa hodnotia ako
strata končatiny; v hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne
započítať relatívne skrátenie končatiny)
50
391. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné
pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia
im blízke)
500
392. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké
odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)
300
393. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu  
393a   ľahké 100
393b   stredne ťažké 200
393c   ťažké 300
394. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení  
394a   úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20' 300
394b   v ohnutí nad uhol 30' 450
395. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení 250
396. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu  
396a   ľahké 100
396b   stredne ťažké 150
396c   ťažké 250
397. Kývavosť kolenného kĺbu  
397a   bez potreby ortopedického podporného prístroja 150 - 200
397b   s potrebou ortopedického podporného prístroja 300
398. Značné vbočenie a vybočenie kolena, napr. po vnútrokĺbových
zlomeninách
150 - 200
399. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia
menisku
 
399a  bez preukázaných blokád 100
399b   s preukázanými opätovnými blokádami 250
400. Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku pri úplnom rozsahu
pohybu a dobrej stabilite kĺbu
50
401. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 650
402. Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom 700
403. Paklb píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia 450
404. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia podľa rozsahu infektu 225 - 400
405. Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou
odchýlkou na každých 5' odchýlky9)
50
406. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 600
407. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe  
407a   s artrodézou členkového kĺbu 500
407b   s kýpťom v plantárnej flexii 550
408. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 450
409. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu  
409a   v nepriaznivom postavení (dorzárna flexia alebo väčšia plantárna
flexia)
300
409b   v pravouhlom postavení 250
409c   v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5') 200
410. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu  
410a   ľahké 60
410b   stredné ťažké 120
410c   ťažké 200
411. Úplná strata pronácie a supinácie nohy 150
412. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy  
412a   ľahké 40
412b   stredne ťažké 80
412c   ťažké 120
413. Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg. 200
414. Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a
členkového klbu
150 - 250
415. Chronický zápal kostnej drene kostí tarzu a metatarzu podľa rozsahu
infektu
150 - 280
416. Strata všetkých prstov nohy 250
417. Strata palca nohy  
417a   obidvoch článkov 100
417b   obidvoch článkov vrátane záprstnej kosti alebo jej časti 150
418. Strata malíčka  
418a   vrátane záprstnej kosti alebo jej časti 100
418b   bez záprstnej kosti 30
419. Strata koncového článku palca nohy 30
420. Strata II. - IV. prsta nohy za každý prst  
420a   za celý prst 30
420b   za časť prsta 15
421. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca 30
422. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca 70
423. Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca 100
424. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca 30
425. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca 70
426. Porucha funkcie II. - V. prsta nohy 0
427. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické
opuchliny, lymfostáza)
75 - 150
428. Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom
rozsahu pohybu v kĺbe (poúrazové atrofie spojené s poruchami pohybu
v kĺboch sa osobitne nehodnotia)
 
428a   na stehne 50
428b   na predkolení 30
429. Obrna sedacieho nervu8) 750
430. Obrna píšťalového nervu8)  
430a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 500
430b   distálnej časti s postihnutím funkcie prstov 100
431. Obrna ihlicového nervu8)  
431a   kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 600
431b   obrna hĺbkovej vetvy 400
431c   obrna povrchovej vetvy 200
     
  RÔZNE  
432. Rozsiahle plošné jazvy po poraneniach, popáleninách, omrzlinách
a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie
 
432a   5-30 cm2 povrchu tela 30
432b   31 - 50 cm2 povrchu tela 50
432c   51 - 100 cm2 povrchu tela 70
432d   101 - 150 cm2 povrchu tela 85
432e   151 - 200 cm2 povrchu tela 100
432f   v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 160
432g   v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 200
432h   v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 350
432i   v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 500
432j   v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 650
432k   v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 800
432l   v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 900
432m   v rozsahu nad 70 % povrchu tela 1 000
433. Keloidné jazvy po poraneniach, popáleninách alebo po operačných
zákrokoch podlá lokalizácie
 
433a   5-30 cm2 povrchu tela 100
433b   31 - 50 cm2 povrchu tela 120
433c   51 - 100 cm2 povrchu tela 140
433d   101 - 150 cm2 povrchu tela 160
433e   151 - 200 cm2 povrchu tela 200
433f   v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela 300
433g   v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela 400
433h   v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela 600
433i   v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela 800
433j   v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela 1 000
433k   v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela 1 150
433l   v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela 1 400
433m   v rozsahu nad 70 % povrchu tela 1 500
434. Karcinóm kože v jazve po poranení 300 - 1 500
435. Prerušenie periférnej tepny ošetrenej rekonštrukciou/podľa rozsahu
reperfúzneho syndrómu
130 - 200
2) Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267 okrem položiek 268, 269, 270, 273, 274, 275.
3) Pozri pomocné tabuľky.
4) Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie sťaženie
    spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.
5) Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrlckého zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.
6) Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.
7) Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením a ENG vyšetrením.
7a) U ľavákov sa ľavá horná končatina hodnotí ako pravá.
8) V hodnotení sú už zahrnuté eventuálne poruchy väzomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti konečných článkov prstov sa nehodnotí.
9) Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45' sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne
    započítavať relatívne skrátenie končatiny.
III. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA
POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
1. Choroba z olova a jeho zlúčenín 20 - 100
2. Choroba z fosforu a jeho zlúčenín 20 - 100
3. Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín 20 - 100
4. Choroba z ortuti a jej zlúčenín 20 - 100
5. Choroba z arzénu a jeho zlúčenín 20 - 100
6. Choroba z mangánu a jeho zlúčenín 20 - 100
7. Choroba z kadmia a jeho zlúčenín 20-80
8. Choroba z vanádia a jeho zlúčenín 20-80
9. Choroba z chrómu alebo jeho zlúčenín 20 - 100
10. Choroba zo sírouhlíka 20 - 100
11. Choroba zo sírovodíka 20 - 100
12. Choroba z oxidu uhoľnatého 15 - 100
13. Choroba z kyanovodíka a kyanidov 15 - 100
14. Choroba z benzénu alebo jeho homológov 20-80
15. Choroba z xylénu, toluénu a iných homológov benzénu a ich derivátov 20-50
16. Choroba z nitrozlúčenín benzénu a jeho homológov 20 - 200
17. Choroba z aminozlúčenín benzénu a jeho homológov 20 - 150
18. Choroba z trichlóretylénu 15 - 100
19. Choroba z metylchloridu 30 - 150
20. Choroba z metylbromidu 30 - 150
21. Choroba z dichlóretánu 20-50
22. Choroba z tetrachlórmetánu 30 - 200
23. Choroba z iných halogénovaných uhľovodíkov mastného radu 20-80
24. Choroba z halogénovaných aromatických uhľovodíkov 20 - 100
25. Choroba z dinitroglykolu alebo dinitrodiglykolu 20 - 100
26. Poškodenie fosgénom alebo difosgénom 20 - 100
27. Poškodenie yperitom alebo lewisitom 30 - 150
28. Poškodenie chlórom 20 - 100
29. Poškodenie nitróznymi plynmi 20 - 100
30. Choroba z oxidu síričitého alebo sírového 20 - 100
31. Iné akútne alebo subakútne otravy 20 - 100
32. Akútny postradiačný syndróm 40 - 150
33. Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia 30 - 150
34. Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami 40 - 150
35. Akútny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický) 20 - 100
36. Trichofýcia 20-50
37. Verukózna tuberkulóza kože 30 - 120
38. Infekčné hrbole dojičov 20-50
39. Antrax 60 - 200
40. Tetanus 100 - 200
41. Akútne formy infekčných a parazitárnych chorôb 30 - 150
42. Akútna forma kesónovej choroby 50 - 150
43. Rakovina pľúc a dýchacích ciest10) 800 - 1 000
44. Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného
a jednostranného zaťaženia
30 - 150
10) Bolestné za bolesť v dôsledku operácie, vyšetrovacích a liečebných úkonov pri rakovine pľúc a dýchacích ciest a pri dočasnom chorobnom stave, ktorý spôsobuje dôvodné podozrenie z tohto ochorenia, sa hodnotí osobitne s použitím sadzieb za iné poškodenia, s ktorými možno túto bolesť porovnávať (najmä sadzby v položkách 75 a 83 časti I).
IV. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA
POLOŽKA KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ POČET BODOV
1. Chronická choroba z chlóru a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 2 500
2. Chronická choroba z fosforu a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 1 440
3. Chronická choroba z fluóru a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 1 200
4. Perforácia nosovej priehradky z chrómu, alebo iných chemických
agresívnych látok
240 - 500
5. Choroba z ortuti a z jej zlúčenín a následky otravy 360 - 1 680
6. Chronická choroba z arzénu a z jeho zlúčenín a následky otravy 360 - 1 680
7. Chronická choroba z mangánu a z jeho zlúčenín a následky choroby 360 - 1 680
8. Chronická choroba z kadmia a z jeho zlúčenín a následky choroby 240 - 900
9. Chronická choroba z vanádia a z jeho zlúčenín 240 - 900
10. Chronická choroba zo sírouhlíka a následné choroby 500 - 2 000
11. Následky choroby zo sírovodíka 360 - 900
12. Následky choroby alebo opakované choroby z oxidu uhoľnatého 240 - 1 200
13. Následky choroby alebo opakované choroby z odstreľových plynov 240 - 1 200
14. Následky choroby z kyanovodíka a z kyanidových zlúčenín 240 - 900
15. Chronická choroba z benzénu a následné choroby 500 - 3 400
16. Chronická choroba z homológov benzénu a následné choroby 240 - 1 100
17. Chronická choroba z olova a z jeho zlúčenín a následky choroby 400 - 1 600
18. Chronická choroba z aminoderivátov alebo z nitroderivátov benzénu a z jeho
homológov a následky choroby
240 - 2 400
19. Nádor močového mechúra pri práci s arninoderivátmi benzénu, najmä pri
výrobe benzidínu a iných kancerogénnych amínov
2 000 - 6 000
20. Chronická choroba z trichlóretylénu a následky choroby 240 - 1 200
21. Chronická choroba z metylchloridu a následky choroby 360 - 2 800
22. Chronická choroba z metylbromidu a následky choroby 360 - 2 800
23. Chronická choroba z dichlóretánu a následky choroby 240 - 1 000
24. Chronická choroba z tetrachlórmetánu a následky choroby 360 - 3 000
25. Chronická choroba z iných halogénovaných alifatických alebo aromatických
uhľovodíkov a následné choroby
240 - 1 500
26. Chronická choroba z dinitroglykolomu alebo z dinitrodiglykolomu a z iných
dusičnatých esterov
240 - 1 200
27. Následky poškodenia fosgénom a difosgénom 360 - 2 100
28. Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom 360 - 2 100
29. Následky poškodenia inými bojovými látkami 360 - 2 100
30. Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením 600 - 6 000
31. Chronická subakútna dermatitída z ionizujúceho žiarenia 240 - 1 800
32. Trvalé následky akútneho postradiačného syndrómu 600 - 4 000
33. Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia 1 200 - 6 000
34. Poškodenie elektromagnetickým žiarením 400 - 1 000
35. Kožná rakovina z chemických látok 600 - 4 000
36. Profesionálna dermatóza 240 - 1 700
37. Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok 4 000 - 6 000
38. Tuberkulóza pľúc 400 - 3 000
39. Kožná tuberkulóza 240 - 1 200
40. Tuberkulóza obličiek 600 - 3 000
41. Ostatné mimopľúcne tuberkulózy 600 - 3 000
42. Chronická hepatitída a následky po hepatitíde. 600 - 4 000
43. Následky týfu alebo paratýfu a bacilonosičstvo 240 - 1 000
44. Chronická brucelóza a následky po brucelóze 300 - 2 400
45. Následky ornitózy 200 - 1 000
46. Následky kliešťovej encefalitídy 300 - 3 000
47. Následky ostatných prenosných ochorení 300 - 2 400
48. Následky tropických prenosných ochorení 300 - 3 000
49. Trvalé prejavy hyperbarickej alebo hypobarickej choroby 600 - 3 000
50. Ochorenie z vibrácií 240 - 1 000
51. Aluminóza pľúc 300 - 900
52. Berylióza pľúc 800 - 3 600
53. Silikóza pľúc 800 - 4 000
54. Silikotuberkulóza pľúc 1 200 - 4 000
55. Azbestóza pľúc 800 - 4 000
56. Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc a pleury 3 000 - 6 000
57. Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov 800 - 4 000
58. Uhľokopská pneumokonióza 800 - 4 000
59. Uhľokopská pneumokonióza v spojení s tuberkulózou 1 200 - 4 000
60. Rakovina pľúc z chrómu 4 000 - 8 000
61. Nedoslýchavosť až hluchota z hluku 400 - 800
62. Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho
žiarenia na jednom alebo na oboch očiach
200 - 400
63. Otlak lakťového nervu na jednej končatine
63a na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej) 240 - 800
63b na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej) 240 - 700
64. Rozdutie pľúc 100 - 600
65. Profesionálna nedomykavosť hlasiviek a uzlíky na hlasivkách 360 - 1 000
66. Profesionálna asthma bronchiálna 400 - 3 000
67. Ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného
a jednostranného zaťaženia
300 - 1 000
68. Bronchopulmonálne choroby z organického prachu 300 - 3 000
69. Alergické choroby horných dýchacích ciest 300 - 800
70. Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými
karcinogénmi alebo pri práci v pracovnom procese s dokázaným rizikom
chemickej karcinogenity v príslušných cieľových orgánoch alebo tkanivách,
ktoré nie sú uvedené inde
3 000 - 6 000
71. Infekcia HIV 2 000 - 3 000
72. Iné poškodenie zdravia z práce 60-3 000
POMOCNÉ TABUĽKY
Tabuľka k položke 267 - strata zraku
ZRAKOVÁ OSTROSŤ PO KOREKCII
6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0 35 70 100 160 210 270 320 340 380 390 600
6/9 35 70 100 140 190 250 320 330 360 400 410 650
6/12 70 100 160 190 250 320 370 390 400 420 440 700
6/15 100 140 190 270 320 370 430 450 470 500 530 750
6/18 160 190 250 320 370 450 500 540 590 610 640 900
6/24 210 250 320 370 450 540 630 730 790 810 1020 1080
6/30 270 320 370 430 500 630 750 880 890 920 1220 1260
6/36 320 330 390 450 540 730 880 1040 1160 1180 1380 1440
6/60 340 360 400 470 590 790 890 1160 1300 1400 1430 1500
3/60 380 400 420 500 610 810 920 1180 1330 1460 1520 1520
1/60 390 410 440 530 640 840 1000 1210 1360 1480 1550 1550
0 600 650 700 750 900 1080 1260 1440 1620 1710 1800 1800
Tabuľka k položke 270 - koncentrické zúženie zorného poľa
STUPEŇ ZÚŽENIA Postihnutie
jedného oka obidvoch očí
približne rovnako
jediného oka pri slepote
druhého oka
60' 120 250 700
50' 160 530 830
40' 230 740 940
30' 330 990 1190
20' 450 1350 1450
10' 550 1650 1700
5' 600 1800 2000
Nekoncentrické zúženie zorného poľa
Hemianopsia
Homonymná ľavostranná 630
Homonymná pravostranná 810
Binazálna 180
Bitemporálna 1 000 - 1 200
Horná obojstranná 180 - 270
Dolná obojstranná 540 - 900
Jednostranné výpady zorného poľa
Nazálna jednostranná 100
Temporálna jednostranná 270 - 360
Horná jednostranná 90 - 180
Dolná jednostranná 180 - 360
Nazálna kvadrantová horná 70
Nazálna kvadrantová dolná 100
Temporálna kvadrantová horná 100
Temporálna kvadrantová dolná 200
Poznámky:
- Lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ktoré vzniklo následkom úrazu.
Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové
zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného
po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť
pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť 3/4 sadzby uvedenej v tabuľke.
- Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1 300 bodmi
a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie
zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred
úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako
6/30 a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka.
- Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej
tabuľky straty zraku.
- Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické
zúženie na 25' alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická
slepota alebo zúženie zorného poľa na 5', odškodňuje sa vo výške 850 bodov.
Príloha č. 2 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
1)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 99 ods. 2 druhá veta zákona č. 461/2003 Z. z.
3)
§ 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
§ 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.