434/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
ZÁKON
z 24. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 217/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
oznámením predloženie dokumentácie s požadovanými informáciami o novej chemickej látke Centru pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum") (§ 37)
1.
výrobcom, ktorý uvádza novú chemickú látku samotnú alebo obsiahnutú v chemickom prípravku na trh Európskej únie (ďalej len „na trh"), ak ide o chemické látky vyrábané v Slovenskej republike,
2.
podnikateľom, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a
2a.
zodpovedá za uvedenie chemickej látky samotnej alebo obsiahnutej v chemickom prípravku na trh, alebo
2b.
je určený výrobcom ako jeho výhradný zástupca na účely predloženia oznámenia pre danú chemickú látku samotnú alebo obsiahnutú v chemickom prípravku,
ak ide o chemické látky vyrábané v tretej krajine,
k)
uvedením na trh sprístupnenie tretím osobám; dovoz na colné územie Spoločenstva sa považuje za uvedenie na trh na účely tohto zákona.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „Centru pre chemické látky a prípravky (37) (ďalej len „centrum")“ nahrádzajú slovom „centru“.
3.
V § 11 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Centrum po doručení oznámenia posúdi, ktoré skutočnosti označené podnikateľom budú predmetom utajenia v súlade s odsekom 1, a svoje stanovisko oznámi podnikateľovi.
(4)
Podnikateľ, ktorý oznamuje novú chemickú látku, ktorá nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa § 3, môže požiadať centrum z dôvodu utajenia názvu chemickej látky podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC"), aby chemická látka bola uvedená v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS") iba pod obchodným názvom. Centrum požiada Európsku komisiu o zaradenie novej chemickej látky v zozname ELINCS iba pod obchodným názvom. Obchodný názov novej chemickej látky sa môže používať najdlhšie počas troch rokov. Ak samo zverejnenie chemického názvu novej chemickej látky podľa systému IUPAC by mohlo poskytnúť informácie o obchodnom využití alebo výrobe novej chemickej látky, môže centrum požiadať Európsku komisiu, aby nová chemická látka bola uvedená pod obchodným názvom po dobu, kým sa všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s novou chemickou látkou budú považovať za utajované.
(5)
Nová chemická látka klasifikovaná ako nebezpečná podľa § 3 môže byť na základe požiadavky centra uvedená v zozname ELINCS iba pod obchodným názvom do doby, kým nebude uvedená v zozname nebezpečných chemických látok podľa § 3 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4.
Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Postup centra v rámci oznamovania nových chemických látok
(1)
Centrum bezodkladne informuje Európsku komisiu o prijatí oznámenia novej chemickej látky. Na účely výmeny informácií sa pri oznámení novej chemickej látky použije jednotný elektronický formulár prijatý Európskou komisiou. Neoddeliteľnú súčasť informácie tvoria kópie dokumentov, ktoré podnikateľ predložil s oznámením novej chemickej látky podľa § 4, 7 alebo 8.
(2)
Centrum môže konzultovať s príslušným orgánom členského štátu Európskej únie, ktorý dostal pôvodné oznámenie, a s Európskou komisiou otázky špecifických detailov oznámenia novej chemickej látky, na ten účel môže
a)
navrhnúť vykonanie dodatočných testov,
b)
vyžadovať ďalšie informácie,
c)
vyžadovať modifikáciu hodnotenia rizika.
(3)
Centrum pri výkone svojich odborných činností sa riadi okrem ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj rozhodnutiami, pokynmi a technickými usmerneniami Európskej komisie, ktoré riešia
a)
špecifické detaily oznámenia,
b)
potrebu
1.
vykonania dodatočných testov,
2.
poskytnutia ďalších informácií,
3.
zmeny podrobností uvedených v dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky alebo
4.
nového hodnotenia rizika.“.
5.
V § 13 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je potrebné vykonať dodatkové hodnotenie rizika existujúcich chemických látok alebo dodatkové hodnotenie rizika nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie, toto dodatkové hodnotenie sa vykoná na náklady podnikateľa.“.
Doterajší odsek 5 sa označí ako odsek 6.
6.
V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
názov chemickej látky podľa systému IUPAC,“.
7.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky, zoznam označení špecifického rizika, ktoré upozorňujú na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.“.
8.
V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Podnikateľ je povinný ohlásiť bezodkladne centru akékoľvek poznatky o existujúcich chemických látkach a existujúcich chemických látkach obsiahnutých v chemickom prípravku, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre život a zdravie ľudí alebo pre životné prostredie; centrum ohlásené poznatky oznámi Európskej komisii.“.
9.
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
možné spôsoby premeny nebezpečnej chemickej látky na neškodnú chemickú látku,
i)
informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.“.
10.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Uvedenie chemickej látky alebo chemického prípravku na trh vrátane nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku nemožno zakázať, obmedziť alebo zadržať z dôvodu ich oznámenia, klasifikácie, balenia alebo označenia, ak tieto spĺňajú požiadavky tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie okrem nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku, ktorých použitie je zakázané.“.
11.
V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak na základe nových poznatkov získaných vedeckým výskumom a vývojom alebo technologicky orientovaným výskumom a vývojom vzniknú oprávnené dôvody domnievať sa, že látka, ktorá bola uznaná ako vyhovujúca požiadavkám tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, spôsobuje nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodu prekonanej klasifikácie, balenia alebo označovania, môže ministerstvo hospodárstva na žiadosť niektorého z orgánov štátnej správy uvedených v § 34 až 37 nebezpečnú chemickú látku dočasne
a)
reklasifikovať,
b)
zakázať jej uvádzanie na trh alebo
c)
obmedziť jej použitie.
(5)
Žiadosť orgánov štátnej správy podľa odseku 4 musí byť zdokumentovaná a zdôvodnená.
(6)
Ministerstvo hospodárstva o žiadosti rozhodne do 30 dní odo dňa jej doručenia; o rozhodnutí spolu s uvedením dôvodov bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie. Na rozhodnutie ministerstva sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.
12.
V § 31 ods. 1 sa nad slovo „zozname“ umiestňuje odkaz „23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií. Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Úradný vestník Európskej únie L 063, 06. 03. 2003).“.
13.
V § 31 ods. 6 písm. f) sa slovo „technické“ nahrádza slovom „chemické“.
14.
V § 31 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
15.
V § 32 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
16.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:
„j)
na základe tohto zákona zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
k)
podáva v spolupráci s ministerstvom hospodárstva Európskej komisii každé tri roky správu o stave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti chemických látok a chemických prípravkov; kópie správy podáva príslušným orgánom štátnej správy podľa § 33 až 35 a orgánom štátnej správy uvedeným v § 38 ods. 12,
l)
spolupracuje s Európskou komisiou, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pri hodnotení rizika chemických látok a pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov,
m)
posudzuje dokumentáciu zaslanú Európskou komisiou podľa § 12a,
n)
zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“.
17.
§ 37 ods. 3 znie:
„(3)
Centrum je rozpočtová organizácia,23b) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 38 ods. 1 prvej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „pôdohospodárstva“ sa vkladajú slová „a Národný inšpektorát práce.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa dopĺňajú slová „Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.“.
19.
V § 38 ods. 2 sa za slová „poverených zamestnancov“ vkladajú slová „okrem ministerstva životného prostredia, ktoré vykonáva kontrolu prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia,24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
V § 38 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Podnikateľ, ktorý uvádza na trh Slovenskej republiky novú chemickú látku, ktorá bola oznámená v inom členskom štáte Európskej únie, musí kontrolným orgánom predložiť doklad o jej oznámení pôvodným predkladateľom oznámenia.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označia ako odseky 7 až 12.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa citácia: „zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
22.
V § 39 ods. 1 sa slová „ministerstvu životného prostredia a ministerstvu pôdohospodárstva“ nahrádzajú slovami „ministerstvu životného prostredia, ministerstvu pôdohospodárstva a Národnému inšpektorátu práce“.
23.
V § 40 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „200 000 Sk“.
24.
V § 40 ods. 2 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „800 000 Sk“.
25.
V § 40 ods. 3 sa slová „od 500 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 800 000 Sk do 5 000 000 Sk.“.
26.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
27.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 163/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Úradný vestník Európskych spoločenstiev P 196, 16. 08. 1967)
v znení smernice Rady 69/81/EHS z 13. 3. 1969 (Ú. v. ES L 068, 19. 03. 1969),
smernice Rady 70/189/EHS zo 6. 3. 1970 (Ú. v. ES L 059, 14. 03. 1970),
smernice rady 71/144/EHS z 22. 3. 1971 (Ú. v. ES L 074, 29. 03. 1971),
smernice Rady 73/146/EHS z 31. 5. 1973 (Ú. v. ES L 167, 25. 06. 1973),
smernice Rady 75/409/EHS z 24. 6. 1975 (Ú. v. ES L 183, 14. 07. 1975),
smernice Komisie 76/907/EHS zo 14. 7. 1976 (Ú. v. ES L 360, 30. 12. 1976),
smernice Komisie 79/370/EHS z 30. 1. 1979 (Ú. v. ES L 088, 07. 04. 1979),
smernice Rady 79/831/EHS z 18. 9. 1979 (Ú. v. ES L 259, 15. 10. 1979),
smernice Rady 80/1189/EHS zo 4. 12. 1980 (Ú. v. ES L 366, 31. 12. 1980),
smernice Komisie 81/957/EHS z 23. 10. 1981 (Ú. v. ES L 351, 07. 12. 1981),
smernice Komisie 82/232/EHS z 25. 3. 1982 (Ú. v. ES L 106, 21. 04. 1982),
smernice Komisie 83/467/EHS z 29. 7. 1983 (Ú. v. ES L 257, 16. 09. 1983),
smernice Komisie 84/449/EHS z 25. 4. 1984 (Ú. v. ES L 251, 19. 09. 1984),
smernice Komisie 86/431/EHS z 24. 6. 1986 (Ú. v. ES L 247, 01. 09. 1986),
smernice Rady 87/432/EHS z 3. 8. 1987 (Ú. v. ES L 239, 21. 08. 1987),
smernice Komisie 88/302/EHS z 18. 11. 1987 (Ú. v. ES L 133, 30. 05. 1988),
smernice Komisie 88/490/EHS z 22. 7. 1988 (Ú. v. ES L 259, 19. 09. 1988),
smernice Rady 90/517/EHS z 9. 10. 1990 (Ú. v. ES L 287, 19. 10. 1990),
smernice Komisie 91/325/EHS z 1. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 08. 07. 1991),
smernice Komisie 91/326/EHS z 5. 3. 1991 (Ú. v. ES L 180, 08. 07.1991),
smernice Komisie 91/410/EHS z 22. 7. 1991 (Ú. v. ES L 228, 17. 08. 1991),
smernice Komisie 91/632/EHS z 28. 10. 1991 (Ú. v. ES L 338, 10. 12. 1991),
smernice Rady 92/32/EHS z 30. 4. 1992 (Ú. v. ES L 154, 05. 06. 1992),
smernice Komisie 92/37/EHS z 30. 4. 1992 (Ú. v. ES L 154, 05. 06. 1992),
smernice Komisie 93/21/EHS z 27. 4. 1993 (Ú. v. ES L 110, 04. 05. 1993),
smernice Komisie 93/72/EHS z 1. 9. 1993 (Ú. v. ES L 258, 16. 10. 1993),
smernice Komisie 93/105/ES z 25. 11. 1993 (Ú. v. ES L 294, 30. 11.1993),
smernice Komisie 93/101/ES z 11. 11. 1993 (Ú. v. ES L 013, 15. 01. 1994),
smernice Komisie 94/69/ES z 19. 12. 1994 (Ú. v. ES L 381, 31. 12. 1994),
smernice Komisie 96/54/ES z 30. 7. 1996 (Ú. v. ES L 248, 30. 09. 1996),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/56/ES z 3.9.1996 (Ú. v. ES L 236, 18. 09. 1996),
smernice Komisie 97/69/ES z 5. 12. 1997 (Ú. v. ES L 343, 13. 12. 1997),
smernice Komisie 98/73/ES z 18. 9. 1998 (Ú. v. ES L 305, 16. 11. 1998),
smernice Komisie 98/98/ES z 15. 12. 1998 (Ú. v. ES L 355, 30. 12. 1998),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/33/ES z 10. 5. 1999 (Ú. v. ES L 199, 30. 07. 1999),
smernice Komisie 2000/32/ES z 19. 5. 2000 (Ú. v. ES L 136, 08. 06. 2000),
smernice Komisie 2000/33/ES z 25. 4. 2000 (Ú. v. ES L 136, 08. 06. 2000),
smernice Komisie 2001/59/ES zo 6. 8. 2001 (Ú. v. ES L 225, 21. 08. 2001),
nariadenia Rady (ES) č. 2003/807 zo 14. 4. 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 05. 2003).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z. a zákona č. 578/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 8a ods. 1 písmeno a) znie:
„a) používať pri svojej činnosti len prípravky, ktoré schválil príslušný orgán,2) a dodržiavať návod výrobcu,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 37 ods. 1 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 217/2003 Z. z.".
Čl. III
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., zákona č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z. a zákona č. 9/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 10 sa slovo „látka" nahrádza slovom „materiál".
Čl. IV
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „európskeho hospodárskeho priestoru".
2.
V § 6 ods. 5 sa slová „písomne oznámia centru svoje vyjadrenia" nahrádzajú slovami „zašlú písomnú správu o hodnotení" a vypúšťa sa posledná veta.
3.
V § 6 ods. 6 znie:
„(6)
Podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídne výrobky ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo hospodárstva.“.
4.
V § 7 ods. 3 sa za slovo „trh" vkladajú slová „pre malospotrebiteľa.".
5.
V § 7 ods. 6 sa slovo „120" nahrádza slovom „360".
6.
V § 8 ods. 1 sa slová „vyhovujúcich na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom obsahujúci účinnú látku neuvedenú v zozname účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov s nízkym rizikom" nahrádzajú slovami „uvedených v osobitnom predpise20a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu podľa článku 16(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/EC o uvedení biocídnych výrobkov na trh, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1896/2000 (Úradný vestník Európskej únie L 307, 24. 11. 2003).“.
7.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
8.
V § 33 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výrobku" vkladajú slová „v podmienkach správnej laboratórnej praxe,".
9.
V § 33 ods. 2 znie:
„(2)
Podnikatelia, ktorí po nadobudnutí účinnosti zákona chcú uviesť na trh biocídny výrobok, ktorý obsahuje iba také účinné látky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,20a) oznámia centru údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až i) a k) pred uvedením biocídneho výrobku na trh.“.
10.
V prílohe k zákonu č. 217/2003 Z. z. sa v definícii dezinfekčných prípravkov za slová „Nezahŕňa čistiace prípravky, ktoré" vkladá slovo „nie".
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII položka 153 vrátane poznámok znie:
„Položka 153
a)
Oznámenie novej chemickej látky, ktorá sa bude uvádzať ročne na trh v množstve
1.
menšom ako 0,1 t .............................. 10 000 Sk
2.
0,1 t až v množstve menšom ako 1 t ..... 20 000 Sk
3.
1 t až v množstve menšom ako 10 t ...... 30 000 Sk
4.
10 t až v množstve menšom ako 100 t .. 40 000 Sk
5.
100 t až v množstve menšom ako 1 000 t ... 50 000 Sk
6.
1 000 t a v množstve nad 1 000 t ......... 60 000 Sk.
b)
Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky .................................. 20 000 Sk
c)
Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r) ......................................... 5 000 Sk.
Poznámky
1.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vzťahuje aj na chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku.
2.
Pri predložení dodatkovej dokumentácie k oznámeniu o dosiahnutí väčšieho množstva uvádzania novej chemickej látky ročne na trh alebo celkovo36s) je poplatník povinný doplatiť rozdiel poplatku podľa písmena a) bodov 1 až 6.
3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa znižuje v prípade medziproduktu o 50 %.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36r a 36s znejú:
„36r)
§ 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.
36s)
§ 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh .............................. 5 000 Sk“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Centrum pre chemické látky a prípravky vyberie poplatok podľa piateho bodu za žiadosť podanú podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z.“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Hodnotenie novej účinnej látky pred jej uvedením na trh ........................................ 6 000 000 Sk.“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Poplatok podľa šiesteho bodu tejto položky vyberie Centrum pre chemické látky a prípravky.“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 písm. a) a b) za slovo „značky" vkladajú slová „a zodpovednostnej značky.".
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 128/2002 Z. z., zákonom č. 217/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.