416/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
ZÁKON
z 24. júna 2004
o Úradnom vestníku Európskej únie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a právne záväzné akty Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (ďalej len „úradný vestník“) sú v súlade s medzinárodnými zmluvami1) účinné na území Slovenskej republiky.
§ 1a
Podrobnosti o vydávaní úradného vestníka upravuje osobitný predpis.2)
§ 2
(1)
O všetkom, čo bolo v úradnom vestníku uverejnené, platí, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti uverejnených právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie je nevyvrátiteľná.
(2)
V citácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa namiesto názvu „Úradný vestník Európskej únie“ uvádza skratka „Ú. v. EÚ“ a namiesto názvu „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa uvádza skratka „Ú. v. ES“.
§ 3
Obec je povinná zabezpečiť, aby bol úradný vestník v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupný na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok z úradného vestníka, a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením takého výtlačku; úhrada je príjmom obce. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obec, ktorá nemá v sídle obecného úradu prístup na internet.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2013).