Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

400/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 30. júna 2004
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,85 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka sú uprostred mincového poľa vyobrazené historické dominanty bardejovského námestia; vľavo Kostol svätého Egídia a vpravo mestská radnica. Nad nimi je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri hornom okraji mince. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka je pod vyobrazením historických dominánt bardejovského námestia tak, že číslo „200“ je v riadku a označenie peňažnej jednotky Slovenskej republiky „SLOVENSKÝCH KORÚN“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Pri ľavej spodnej časti Kostola svätého Egídia je umiestnená značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a pod ňou sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Jána Černaja „JČ“.
(2)
Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený reliéfny prepis dobového plánu mesta Bardejov so stredovekým opevnením; vpravo od neho je erb mesta Bardejov. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri hornom okraji mince a pod ním je letopočet razby „2004“. Názov mesta „BARDEJOV“ je zľava doprava pri spodnom okraji mince.
(3)
Na hrane dvestokorunáka sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Marián Jusko v. r.