395/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

395
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku,
ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. a na základe článku 12 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z., ktorý dáva právo rodičom, iným osobám a zariadeniam vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „zmluvné strany“), uznávajúc právo na vzdelanie a výkon tohto práva pri náboženskej výchove podľa zásad jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností, uznávajúc základné práva rodičov a zákonných zástupcov zapísať vlastné alebo zverené deti do školy a školského zariadenia podľa vlastného výberu, dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Pod registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a cirkevnými školami sa rozumejú tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré pristúpili k tejto dohode, a cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia nimi zriadené.
(2)
Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností na zriaďovanie a riadenie vlastných škôl a školských zariadení (ďalej len „cirkevná škola“) akéhokoľvek druhu a typu v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(3)
Cirkevnou školou je také zariadenie, ktoré je zriadené alebo uznané príslušnou registrovanou cirkvou a náboženskou spoločnosťou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(4)
Slovenská republika nebude požadovať, aby cirkevné školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú výchove a vzdelávaniu registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
(5)
Vyučovanie na cirkevných školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
(6)
Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na cirkevných školách svojím obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.
(7)
Zriaďovateľ cirkevnej školy má právo menovať a odvolať jej riaditeľa v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(8)
Riaditeľ cirkevnej školy v pracovnoprávnych vzťahoch k pedagogickým a ostatným zamestnancom postupuje v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(9)
Zriaďovateľ cirkevnej školy schvaľuje kritériá prijímania žiakov na štúdium na cirkevných stredných školách.
(10)
Riaditeľ cirkevnej školy schvaľuje vnútorný poriadok školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami výchovy a vzdelávania registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti.
(11)
Cirkevným školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky všetky ostatné školy.
(12)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zriadia po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pedagogické a katechetické centrá s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bude podporovať Slovenská republika a ktoré zabezpečia odborné a metodické riadenie cirkevných škôl, ako i odborné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov cirkevných škôl.
(13)
Zmluvné strany budú spolupracovať v procese prípravy a tvorby výchovno-vzdelávacích programov a v oblasti vzdelávania a výchovy v cirkevných školách.
Článok 2
(1)
Predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách zodpovedá predmetu náboženstvo na cirkevných školách, ak ho vyučuje osoba poverená registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(2)
Riaditelia škôl dajú rodičom alebo zákonným zástupcom možnosť pri zápise žiaka do školy zapísať ho aj na náboženskú výchovu takým spôsobom, aby ich rozhodnutie nespôsobilo žiadnu diskrimináciu žiaka v oblasti školských činností.
(3)
Slovenská republika umožní v zhode s vôľou rodičov alebo zákonných zástupcov náboženskú výchovu aj v predškolských zariadeniach.
(4)
Predmet náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(5)
Registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti môžu po vzájomnej dohode na predmet náboženstvo a náboženskú výchovu v spoločnej triede prihlásiť aj žiakov rôznych ročníkov a vyznaní.
(6)
Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženstva ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženstva inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.
(7)
Náboženstvo a náboženská výchova sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
(8)
Na tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova, ktoré schválila príslušná registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, platia rovnaké pravidlá ako na tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.
(9)
Štátnu školskú inšpekciu predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(10)
Hospitáciu na vyučovaní predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.
(11)
Po dohode s riaditeľmi škôl môže príslušná vrchnosť registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti organizovať v priestoroch škôl iné mimovyučovacie aktivity doplňujúce náboženskú výchovu.
Článok 3
(1)
Predmety náboženstvo a náboženská výchova vyučujú učitelia s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu vydanú príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2)
Ďalšie odborné a metodické vzdelávanie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy, usmerňovanie vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečujú určené orgány registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Článok 4
(1)
Zmluvné strany podporujú vysokoškolské vzdelávanie, vedecké bádanie a výchovu na bohosloveckých fakultách, teologických inštitútoch a v rôznych formách teologického vzdelávania podľa potrieb registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností.
(2)
Učitelia teologických disciplín na vysokých školách musia mať kánonickú misiu ako osobitné poverenie od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(3)
Slovenská republika zabezpečuje finančné prostriedky pre bohoslovecké fakulty a prispieva na teologické inštitúty podľa dohody.
(4)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo navrhnúť zriadenie teologických fakúlt pri univerzitách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 5
(1)
Vysokoškolské pastoračné centrá uskutočňujú pastoračnú, duchovnú a vzdelávaciu činnosť členov akademickej obce na vysokých školách.
(2)
Vysokoškolské pastoračné centrum je účelové zariadenie jednej alebo viacerých registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Môže pôsobiť na jej akademickej pôde na základe dohody medzi príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a príslušnou vysokou školou.
(3)
Duchovnú službu vo vysokoškolskom pastoračnom centre vykonáva duchovný a jeho spolupracovníci na základe poverenia príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(4)
Slovenská republika nebude vytvárať prekážky pre vznik a činnosť vysokoškolských pastoračných centier.
Článok 6
(1)
Sporné otázky a zmeny možno riešiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
(2)
Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
(3)
Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto dohode, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
Dané v Bratislave 13. mája 2004 v šestnástich vyhotoveniach.
ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Rudolf Schuster v. r.
prezident
Slovenskej republiky
Pavol Hrušovský v. r.
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
Mikuláš Dzurinda v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Július Filo v. r.
generálny biskup
Ján Holčík v. r.
generálny dozorca
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Géza Erdélyi v. r.
biskup
Ladislav Koncsol v. r.
generálny kurátor
Pravoslávna cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
vladyka Nikolaj v. r.
arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, štatutárny zástupca
Pavel Procházka v. r.
predseda Rady Slovenskej oblasti
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, štatutárny zástupca
Tomáš Kriška v. r.
predseda
Cirkev bratská v Slovenskej republike, štatutárni zástupcovia
Miroslav Oravec v. r.
predseda
Ondrej Kerekréty v. r.
tajomník
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, štatutárny zástupca
Stanislav Bielik v. r.
tajomník
Apoštolská cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
Ján Lacho v. r.
biskup
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, štatutárny zástupca
František Alexander v. r.
výkonný predseda
Starokatolícka cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
Augustín Bačinský v. r.
biskup
Cirkev československá husitská na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Jan Hradil v. r.
biskup, predseda Diecéznej rady
Miroslav Vitáček v. r.
podpredseda Diecéznej rady