389/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 1. júla 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z. a zákona č. 524/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Začiatok úseku cesty I. triedy, ktorý možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po zaplatení úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t". Koniec takéhoto úseku sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t" prečiarknutou červenou čiarou.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vzor dodatkových tabuliek podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 4.“.
3.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.
Vzor dodatkových tabuliek
začiatok úseku
koniec úseku
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2004.
Pavol Prokopovič v. r.