371/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
ZÁKON
z 27. mája 2004
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Účelom tohto zákona je určiť sídla a obvody súdov Slovenskej republiky a ustanoviť pôsobnosť niektorých súdov so špecializovanou agendou.
§ 2
Sídla a obvody okresných súdov
(1)
Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(2)
Sídlom Mestského súdu Bratislava II je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(3)
Sídlom Mestského súdu Bratislava III je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(4)
Sídlom Mestského súdu Bratislava IV je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(5)
Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
(6)
Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.
(7)
Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Okresný súd Bardejov má pracovisko v meste Svidník.
(8)
Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
(9)
Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
(10)
Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
(11)
Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
(12)
Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
(13)
Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko v meste Ružomberok.
(14)
Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Okresný súd Lučenec má pracovisko v meste Veľký Krtíš.
(15)
Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
(16)
Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
(17)
Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
(18)
Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Okresný súd Námestovo má pracovisko v meste Dolný Kubín.
(19)
Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresný súd Nitra má pracovisko v meste Topoľčany.
(20)
Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
(21)
Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
(22)
Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad a Kežmarok. Okresný súd Poprad má pracovisko v meste Kežmarok.
(23)
Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
(24)
Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza má pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou a v meste Partizánske.
(25)
Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a Revúca. Okresný súd Rimavská Sobota má pracovisko v meste Revúca.
(26)
Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
(27)
Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Senica a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko v meste Skalica.
(28)
Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
(29)
Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
(30)
Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
(31)
Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Trenčín má pracoviská v meste Nové Mesto nad Váhom a v meste Považská Bystrica.
(32)
Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Okresný súd Trnava má pracovisko v meste Piešťany.
(33)
Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
(34)
Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
(35)
Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
(36)
Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Okresný súd Žilina má pracovisko v meste Čadca.
§ 3
Sídla a obvody krajských súdov
(1)
Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Banská Bystrica,
b)
Okresného súdu Lučenec,
c)
Okresného súdu Rimavská Sobota,
d)
Okresného súdu Zvolen,
e)
Okresného súdu Žiar nad Hronom.
(2)
Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody
a)
mestských súdov podľa § 2 ods. 1 až 4,
b)
Okresného súdu Malacky,
c)
Okresného súdu Pezinok.
(3)
Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody
a)
Mestského súdu Košice,
b)
Okresného súdu Michalovce,
c)
Okresného súdu Rožňava,
d)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,
e)
Okresného súdu Trebišov.
(4)
Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Komárno,
b)
Okresného súdu Levice,
c)
Okresného súdu Nitra,
d)
Okresného súdu Nové Zámky.
(5)
Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Bardejov,
b)
Okresného súdu Humenné,
c)
Okresného súdu Poprad,
d)
Okresného súdu Prešov,
e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f)
Okresného súdu Vranov nad Topľou.
(6)
Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Prievidza,
b)
Okresného súdu Trenčín.
(7)
Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Dunajská Streda,
b)
Okresného súdu Galanta,
c)
Okresného súdu Senica,
d)
Okresného súdu Trnava.
(8)
Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
b)
Okresného súdu Martin,
c)
Okresného súdu Námestovo,
d)
Okresného súdu Žilina.
§ 3a
Sídla a obvody správnych súdov
(1)
Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja.
(2)
Sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja.
(3)
Sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody Košického kraja a Prešovského kraja.
§ 4
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Sídlom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 4a
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Sídlom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
§ 5
Sídlo a obvod Špecializovaného trestného súdu
Sídlom Špecializovaného trestného súdu je mesto Pezinok; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
V konaní, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na vecne príslušnom súde podľa doterajších predpisov, pokračuje tento súd.
(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu prechádza k 1. januáru 2005 z
a)
Okresného súdu Malacky na Okresný súd Bratislava IV,
b)
Okresného súdu Pezinok na Okresný súd Bratislava III,
c)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
d)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
e)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na Okresný súd Trenčín,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Topoľčany,
h)
Okresného súdu Šaľa na Okresný súd Galanta,
i)
Okresného súdu Námestovo na Okresný súd Dolný Kubín,
j)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 16
(1)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Šaľa a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Trnave.
(2)
O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Partizánske a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, rozhoduje Krajský súd v Nitre.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na rozhodovanie o sťažnostiach podľa siedmej hlavy Trestného poriadku.
§ 17
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkových vzťahov a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok sú odovzdávajúce súdy a nadobúdajúce súdy povinné spísať písomné protokoly.
§ 18
(1)
Do nadobudnutia účinnosti § 9 tohto zákona sú na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
4.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
c)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)
Do 1. júla 2005 je sídlom Špeciálneho súdu mesto Bratislava a jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 18a
Na účely tohto zákona je
a)
nadobúdajúcim súdom Okresný súd Malacky, Okresný súd Pezinok, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Skalica, Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Okresný súd Námestovo, Okresný súd Revúca,
b)
odovzdávajúcim súdom Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Trnava, Okresný súd Senica, Okresný súd Topoľčany, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Dolný Kubín a Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 18b
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, výkon súdnictva prechádza k 1. januáru 2008 z odovzdávajúceho súdu na nadobúdajúci súd, a to vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2008 daná miestna príslušnosť nadobúdajúceho súdu; to neplatí pre veci, ktoré boli doručené na súd do 31. decembra 1996.
(2)
K prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza vo veciach, v ktorých bol do 31. decembra 2007 podaný riadny opravný prostriedok, ako aj vo veciach, ktoré boli právoplatne skončené.
(3)
Ak bolo v trestnoprávnej veci začaté hlavné pojednávanie, k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza.
§ 18c
(1)
Konanie vo veciach podľa § 7 a § 9 až 11 začaté do 31. decembra 2007 na miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 dokončí tento súd.
(2)
V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2008 výkon súdnictva z
a)
Okresného súdu Nitra na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Partizánske,
b)
Okresného súdu Trnava na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Myjava.
(3)
Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach podľa odseku 2 začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
§ 18d
Prísediaci sudcovia z radov občanov odovzdávajúcich súdov, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúcich súdov, sa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu stávajú k 1. januáru 2008 prísediacimi sudcami z radov občanov týchto súdov, inak ostávajú prísediacimi sudcami z radov občanov odovzdávajúcich súdov. Udelením súhlasu podľa prvej vety funkcia prísediaceho na odovzdávajúcom súde zaniká.
§ 18e
(1)
Poverený sudca nadobúdajúceho súdu1a) vydá rozvrh práce nadobúdajúceho súdu na rok 2008 najneskôr do 15. januára 2008.
(2)
Do vydania rozvrhu práce sa pri prideľovaní vecí samosudcom a senátom nadobúdajúceho súdu postupuje podľa osobitného predpisu.2)
§ 18f
Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným konkurznými a vyrovnacími súdmi uvedenými v § 9 ods. 2 v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
§ 18g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
V konaniach vo veciach podľa § 14a začatých do 31. decembra 2008 na vecne príslušnom súde pokračuje tento súd.
§ 18h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
Ak osobitný predpis3) neustanovuje inak, výkon súdnictva vrátane prechodu práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov osôb prechádza k 1. aprílu 2009 z
a)
Vojenského obvodového súdu v Bratislave na Okresný súd Bratislava I,
b)
Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici na Okresný súd Banská Bystrica,
c)
Vojenského obvodového súdu v Prešove na Okresný súd Prešov,
d)
Vyššieho vojenského súdu na Krajský súd v Trenčíne.
§ 18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných obdobných právnych vzťahov a práv a povinností z osobných vzťahov sudcu k štátu prechádza dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 17/08 z 20. mája 2009 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zo Špeciálneho súdu na Špecializovaný trestný súd.
§ 18j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Konania vo veciach podľa § 14a začaté do 31. decembra 2011 na vecne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 dokončí tento súd.
§ 18k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Konania začaté do 30. apríla 2013 na vecne a miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 dokončí tento súd.
§ 18l
Prechodné ustanovenia
k úpravám sídiel a obvodov okresných súdov
(1)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z
a)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Prievidza,
b)
Okresného súdu Brezno na Okresný súd Banská Bystrica,
c)
Okresného súdu Čadca na Okresný súd Žilina,
d)
Okresného súdu Dolný Kubín na Okresný súd Námestovo,
e)
Okresného súdu Kežmarok na Okresný súd Poprad,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom a Okresného súdu Považská Bystrica na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
h)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota,
i)
Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
j)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
k)
Okresného súdu Svidník na Okresný súd Bardejov,
l)
Okresného súdu Topoľčany na Okresný súd Nitra,
m)
Okresného súdu Veľký Krtíš na Okresný súd Lučenec.
(2)
Predseda okresného súdu podľa odseku 1, ktorý 1. júna 2023 zaniká, je od 1. júna 2023 podpredsedom okresného súdu, ktorý je nástupníckym súdom zanikajúceho okresného súdu; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(3)
Ak má pred 1. júnom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. mája 2023; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(4)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov okresných súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(5)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov okresného súdu, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda okresného súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
(6)
Predseda okresného súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 1, prerokuje prvé zmeny a dodatky rozvrhu práce súvisiace s týmto prechodom do 31. marca 2023 aj so sudcami a sudcovskou radou príslušného okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, a vydá tieto zmeny a dodatky rozvrhu práce do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj ďalšie zmeny alebo dodatky rozvrhu práce súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 1.
§ 18m
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu Mestského súdu Košice
(1)
Okresný súd Košice I sa od 1. júna 2023 označuje ako Mestský súd Košice.
(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie na Mestský súd Košice.
(3)
Predseda okresného súdu podľa odseku 2, ktorý 1. júna 2023 zaniká, je od 1. júna 2023 podpredsedom Mestského súdu Košice; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(4)
Ak má pred 1. júnom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. mája 2023; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(5)
Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami okresných súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce Mestského súdu Košice súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.
(6)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov Mestského súdu Košice na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(7)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Košice, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) táto nerovnomerná zaťaženosť sa rieši v rozvrhu práce Mestského súdu Košice úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
§ 18n
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu mestských súdov v Bratislave
(1)
Od 1. júna 2023 sa
a)
Okresný súd Bratislava I označuje ako Mestský súd Bratislava I,
b)
Okresný súd Bratislava II označuje ako Mestský súd Bratislava II,
c)
Okresný súd Bratislava III označuje ako Mestský súd Bratislava III,
d)
Okresný súd Bratislava IV označuje ako Mestský súd Bratislava IV.
(2)
Od 1. júna 2023 prechádza výkon súdnictva
a)
v trestnoprávnych veciach z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b)
v rodinnoprávnych veciach vrátane vecí podľa prvej a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti Civilného mimosporového poriadku z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c)
v obchodnoprávnych veciach vrátane vecí podľa § 23 a § 26 až 29 Civilného sporového poriadku v znení účinnom od 1. júna 2023 a agendy konkurzu, reštrukturalizácie, oddĺženia a obchodného registra z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d)
v ostatných veciach z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na veci pridelené sudcovi pred 1. júnom 2023 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah jeho rozhodovacej činnosti; konanie v týchto veciach dokončí sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená. Ak súd vyššieho stupňa po 1. júni 2023 zruší rozhodnutie vydané vo veci podľa predchádzajúcej vety, vráti vec mestskému súdu, ktorý je príslušný na konanie podľa predpisov účinných od 1. júna 2023.
(4)
Ak odseky 5 až 10 neustanovujú inak, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(5)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov sudcov k štátu z
a)
Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. a),
b)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. b),
c)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. c),
d)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. d).
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na predsedov mestských súdov podľa odseku 1.
(7)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov prísediacich z radov občanov k štátu z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I.
(8)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. máju 2023 v správe okresných súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 2, v prípade agendy podľa
a)
odseku 2 písm. a) z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b)
odseku 2 písm. b) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c)
odseku 2 písm. c) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d)
odseku 2 písm. d) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(9)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 8 sa upravia dohodou medzi mestskými súdmi, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(10)
Predseda Okresného súdu Bratislava V je od 1. júna 2023 podpredsedom Mestského súdu Bratislava IV; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(11)
Predseda súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 2, prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce mestského súdu súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.
(12)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov mestského súdu podľa odseku 1, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti vo veciach, v ktorých konanie začalo po 28. februári 2017 s výnimkou trestnoprávnej agendy, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda príslušného mestského súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
§ 19
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
§ 2 a 5a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z. a zákona č. 530/2003 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b, 14, 15 a 24 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že rozhoduje súd.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005, a čl. I § 7 a 9 a čl. II druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1a)
§ 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa)
§ 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1ab)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1ac)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
1ad)
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
4)
§ 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.