357/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

357
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. mája 2004
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Predmet úpravy
Tento ústavný zákon ustanovuje
a)
nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
b)
povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
c)
zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.
Čl. 2
Pôsobnosť ústavného zákona
(1)
Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
členov vlády Slovenskej republiky,
d)
vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
e)
sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
h)
generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,
i)
verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
j)
predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
k)
štátnych tajomníkov,
l)
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
m)
riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
n)
členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
o)
starostov obcí,
p)
primátorov miest,
q)
poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
r)
predsedov vyšších územných celkov,
s)
poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
t)
rektorov verejných vysokých škôl,
u)
predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
v)
generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,
w)
generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,
x)
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
y)
generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
z)
členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
za)
predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,
zb)
predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,
zc)
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
zd)
riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora,
ze)
generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,
zf)
prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
zg)
predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,
zh)
generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zi)
členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zj)
predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zk)
predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
zl)
prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,
zm)
riaditeľa Vojenského spravodajstva,
zn)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zo)
generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,
zp)
verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

(2)
Na členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e) a ustanovenia čl. 5. Na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e).
(3)
Na účely tohto ústavného zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za starostov obce.
(4)
Orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd), sú povinné viesť zoznam verejných funkcionárov v ich pôsobnosti, aktualizovať ho vždy k 31. decembru kalendárneho roka a doručiť ho orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) do 31. januára kalendárneho roka. Orgány verejnej moci alebo právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd), oznámia orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) zmenu v zozname verejných funkcionárov v ich pôsobnosti do 20 dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedeli.
Čl. 3
Základné pojmy
(1)
Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, kto vykonáva funkciu uvedenú v čl. 2 ods. 1. Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného funkcionára aj v období jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie.
(2)
Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.
(3)
Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.
(4)
Rozpor záujmov na účely tohto zákona je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
Čl. 4
Všeobecné povinnosti a obmedzenia
(1)
Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.
(2)
Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie
a)
využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,
b)
žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
c)
sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym fondom alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,
6.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným celkom alebo
7.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
d)
nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára,
e)
uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,
f)
používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,
g)
používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.
Čl. 5
Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností
(1)
Verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.
(2)
Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.
(3)
Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
(4)
Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a)
členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára,
b)
zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.
(5)
Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a s) a na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc). Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na starostov obcí.
(7)
Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa odsekov 1 až 3 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(8)
Ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Čl. 6
Oznámenie osobného záujmu
(1)
Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie, povinný zaznamenať do zápisu alebo záznamu o rokovaní.
Čl. 7
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
(1)
Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a)
či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,
b)
aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,
c)
aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,
d)
svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e)
svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
(2)
K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu
a)
podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo
b)
iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a podal v kalendárnom roku oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu podľa odseku 5, nie je povinný ho podať tomu istému orgánu opätovne.
(4)
Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie
a)
vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva,
b)
vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby,
c)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením ich druhu a vlastníckeho podielu,
d)
existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výšky jeho podielu,
e)
užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac, s uvedením jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia jej užívania a spôsobu jej užívania,
f)
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania hnuteľnej veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac, s uvedením jej druhu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby.
(5)
Oznámenie podľa odseku 1 podáva
a)
starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,
b)
poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,
c)
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,
d)
rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,
e)
iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).
(6)
Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Svoje osobné údaje verejný funkcionár poskytne na účely spracovania v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonáva, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa. Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, zverejňujú tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené.
(7)
Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak orgán podľa odseku 5 písm. d) a e) nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený na začatie konania. Ak orgán podľa odseku 5 písm. a), b) alebo c) nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu, mestskému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
(8)
Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenie podané podľa odseku 5 zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
(9)
Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti.
(10)
Podľa odseku 8 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).
(11)
Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu.
(12)
Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami, spôsobom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.
Čl. 8
Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie
(1)
Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje
a)
byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy,
b)
byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,
c)
byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb,
d)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami,
e)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorého rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1. Ak bolo rozhodnutie alebo súhlas vydaný kolektívnym orgánom, vzťahuje sa zákaz na každého verejného funkcionára, ktorý bol členom tohto kolektívneho orgánu a ktorý hlasoval za toto rozhodnutie alebo súhlas.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorý
a)
v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou alebo
b)
v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť voči právnickým osobám.
(4)
Orgán, ktorému sa odovzdávajú oznámenia podľa čl. 7 ods. 5, môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 až 3. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa odsekov 1 až 3. Udelenie výnimky je tento orgán povinný odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť spôsobom podľa čl. 7 ods. 8.
(5)
Verejný funkcionár podľa odseku 1 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a)
u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c)
ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,
d)
s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e).
(6)
Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Verejný funkcionár poskytne na účely spracovania svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonával, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa. Oznámenie podľa odseku 5 sa nezverejňuje.
(7)
Oznámenie podľa odseku 5 podáva verejný funkcionár uvedený v odseku 1 orgánu uvedenému v čl. 7 ods. 5.
(8)
Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 5 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami spôsobom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Čl. 9
(1)
Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“) vykonáva
a)
výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp),
b)
obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a q),
c)
zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. s),
d)
akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. t).
(2)
Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie
a)
z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
b)
na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
(3)
Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku 1. Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy orgánu príslušného podľa odseku 1, konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.
(4)
Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril ku konaniu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.
(5)
Orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 180 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na čí podnet sa koná. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. a) sa doručí aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ak konanie smeruje proti predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi, rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku alebo podpredsedovi vyššieho územného celku, ak konanie smeruje proti predsedovi vyššieho územného celku, a rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. d) sa doručí aj predsedovi akademického senátu verejnej vysokej školy.
(6)
Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.
(7)
Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie podľa Ústavy Slovenskej republiky, tohto ústavného zákona alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť.
(8)
Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata verejnej funkcie, ak
a)
sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného funkčného obdobia právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, a to napriek písomnému upozorneniu orgánu uvedenému v čl. 7 ods. 5 v lehote ním určenej,
b)
verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý verejný funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) nemohol dosiahnuť.
(9)
Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou členov orgánu podľa odseku 1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
(10)
Pokuta sa ukladá
a)
v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7,
b)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje,
c)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 8 alebo uvedie v oznámení podľa čl. 8 neúplné alebo nepravdivé údaje,
d)
v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5, alebo
e)
v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 4.
(11)
Výnos z pokút zaplatených
a)
verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) je príjmom štátneho rozpočtu,
b)
verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a q) je príjmom rozpočtu príslušnej obce,
c)
verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. s) je príjmom rozpočtu príslušného vyššieho územného celku a
d)
verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. t) je príjmom príslušnej verejnej vysokej školy,
e)
štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa odseku 15 je príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Pokutu podľa odseku 10 písm. a) až d) možno uložiť aj opakovane, a to za každých 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak verejný funkcionár do 180 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia neurobil žiadne úkony smerujúce k náprave protiprávneho stavu okrem prípadov, kedy verejný funkcionár nemôže odstrániť protiprávny stav z vážnych dôvodov, ktoré posúdi konajúci orgán.
(13)
Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý konanie uskutočňuje; také rozhodnutie je konečné. Ak orgán neprijme rozhodnutie o zastavení konania, konanie sa zastaví. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá verejnej funkcie.
(14)
Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, verejná funkcia.
(15)
Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva konanie podľa odseku 1, oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa tohto ústavného zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti a povinnosti podľa čl. 2 ods. 4 môže tento orgán uložiť štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výške určenej v odseku 10 písm. a), a to aj opakovane.
(16)
Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 15 sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo predsedu štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
(17)
V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie orgán uvedený v čl. 9 ods. 1 písm. a), je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy podľa odseku 10 sa za mesačný plat považuje priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.
Čl. 10
(1)
Rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom musí uznesením schváliť Národná rada Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Národná rada Slovenskej republiky schválené rozhodnutie zverejňuje a doručí ho spolu s uznesením v písomnom vyhotovení výboru, ktorý zabezpečí ich doručenie verejnému funkcionárovi. Ak Národná rada Slovenskej republiky rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom neschváli, oznámi túto skutočnosť výboru zaslaním prijatého uznesenia.
(2)
Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata verejnej funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 9 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.
(3)
Proti rozhodnutiu orgánu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) až d) môže dotknutý verejný funkcionár do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata verejnej funkcie alebo ktorým bola uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podanie návrhu má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.
(4)
Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa čl. 9 ods. 15 na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.
Čl. 11
(1)
Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto ústavného zákona alebo zákona, je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skončiť alebo urobiť zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu a oznámiť to orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
(2)
Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odseku 1, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa odseku 1 sa vzdal funkcie verejného funkcionára. Ak ústava alebo zákon neupravujú zánik funkcie verejného funkcionára vzdaním sa funkcie, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa odseku 1 podal demisiu alebo bol odvolaný z funkcie.
(3)
Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený orgán, ktorý vykonáva konanie podľa čl. 9 ods. 1.
Vzťah k správnemu poriadku
Čl. 11a
Na konanie orgánu uvedeného v čl. 7 ods. 5 podľa čl. 9 až 11 sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
Čl. 12
(1)
Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa spracúvajú, poskytujú alebo zverejňujú podľa tohto ústavného zákona, sa vzťahujú ustanovenia zákona.
(2)
Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo verejnej funkcie, a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej funkcie za právoplatné a vykonateľné až vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.
(3)
Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. júlu 2004 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu.
(4)
Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
Čl. 12a
(1)
Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu.
(2)
Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona možno preskúmať Ústavným súdom Slovenskej republiky postupom uvedeným v tomto ústavnom zákone.
Čl. 12b
(1)
Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. januáru 2020 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2020 nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 31. januára 2020 jej vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(2)
Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2020.
(3)
Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2019 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2020.
(4)
Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písomne aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 5 a oznámi ich na svojom webovom sídle.
(5)
Právne úkony, ktoré vykonáva orgán podľa čl. 7 ods. 5 pri výkone svojej pôsobnosti, môže uskutočniť elektronicky, spôsobom a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
(6)
Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8 písm. b) je rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1, a to najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) v roku, v ktorom sa posudzuje pôvod majetkového prírastku, s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok pri zohľadnení údajov o nadobudnutí nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci v posudzovanom období.
Čl. 13
Zrušuje sa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.
Čl. 14
Účinnosť
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.