351/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
ZÁKON
z 13. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. g) sa za slová „(ďalej len „fondy Európskej únie")“ vkladá čiarka a slová „doplnkovosť je overovaná v priebehu programovania“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:
„i)
monitorovanie je proces pravidelnej kontroly čerpania finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja,3a)
j)
hodnotenie je činnosť, ktorou sa sleduje účinnosť pomoci všetkých použitých finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja,3a)
k)
Rámec podpory Spoločenstva je dokument schválený Európskou komisiou po dohode so Slovenskou republikou, ktorý vyplýva z hodnotenia Národného rozvojového plánu (ďalej len „národný plán") predloženého Slovenskou republikou,3a)
l)
Iniciatíva Európskych spoločenstiev je forma pomoci Európskych spoločenstiev zo štrukturálnych fondov,3a)
m)
sprostredkovateľský orgán je orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba, ktoré vykonávajú úlohy v mene riadiaceho orgánu na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán3b) v súlade s osobitným predpisom,3c)
n)
implementačný orgán pre Kohézny fond3d) je orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba, ktoré zodpovedajú za vykonávanie projektov Kohézneho fondu v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d znejú:
„3a) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
3b) Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov.
3c)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3d) Čl. 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.“.
3.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.“.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Základné programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja
(1)
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva formou
a)
národného plánu,
b)
Rámca podpory Spoločenstva,
c)
operačného programu,4a)
d)
regionálneho operačného programu,
e)
sektorového operačného programu,
f)
jednotného programového dokumentu,4b)
g)
strategického programového dokumentu pre Kohézny fond,4c)
h)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
i)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
j)
programu Iniciatívy Európskych spoločenstiev.3a)
(2)
Zameranie, vypracúvanie a uskutočňovanie operačného programu, jednotného programového dokumentu, regionálneho operačného programu a sektorového operačného programu, rovnako ako aj ich počty určuje vláda.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
4b) Čl. 19 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
4c) Nariadenie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.“.
5.
V § 6 ods.1 sa slová „analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie“ nahrádzajú slovami „analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry“.
6.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry“.
7.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry“.
8.
V § 11 ods. 3 sa slovo „Príjemcovia“ nahrádza slovami „Koneční prijímatelia“ a za slová „opatrenia obsiahnuté“ sa vkladajú slová „v operačných programoch,“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto citácie: „zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 11 ods. 5 sa slová „Kontrolu finančného zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „Vykonávanie finančnej kontroly“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa pripája táto citácia: „Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 11 sa vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Úlohy platobného orgánu pre štrukturálne fondy a platobného orgánu pre Kohézny fond plní v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev6a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky; platobný orgán zodpovedá za metodické usmerňovanie finančného riadenia čerpania podpory zo štrukturálnych fondov a finančného riadenia čerpania podpory z Kohézneho fondu a certifikáciu výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z Európskej komisie.6b)
(6)
Platobná jednotka je organizačná zložka riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, alebo iná právnická osoba6c) zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu konečnému prijímateľovi; vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred platbou konečnému prijímateľovi; platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom.3a)
(7)
Sprostredkovateľský orgán platobného orgánu pre Kohézny fond je orgán verejnej moci zodpovedný za prevod prostriedkov z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu konečnému prijímateľovi.6d)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6d znejú:
„6a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o postup vykonávania úprav financovania pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.
Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2003 zo 6. januára 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov súvisiacich s opatreniami spolufinancovanými Kohéznym fondom.
6b)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.
6c)
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6d)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.“.
13.
V § 12 písm. a) sa za slová „národného plánu,“ vkladajú slová „operačných programov,“.
14.
V § 12 písmeno d) znie:
„d)
riadi prípravu, plnenie, monitorovanie a vyhodnocovanie operačných programov v pôsobnosti ministerstva a regionálnych operačných programov,“.
15.
V § 12 písm. e) sa za slová „predkladá vláde“ vkladajú slová „správu o plnení operačných programov v pôsobnosti ministerstva,“.
16.
V § 12 písm. f) sa za slová „v rámci uskutočňovania“ vkladajú slová „operačných programov v pôsobnosti ministerstva,“.
17.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slová „národného plánu,“ vkladajú slová „operačných programov“.
18.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slová „partnermi vypracúvajú“ vkladajú slová „operačné programy a“ a slovo „polročne“ sa nahrádza slovom „ročne“.
19.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa za slová „potrebami ustanovenými“ vkladajú slová „v operačných programoch a“.
20.
Za § 13 sa vkladajú § 13a a § 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13a
Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument
(1)
Riadiaci orgán3a) pre príslušný programový dokument je ústredný orgán štátnej správy, ktorý určuje vláda v súlade s osobitným predpisom.3c)
(2)
Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument je určený pre Rámec podpory Spoločenstva, operačný program, regionálny operačný program, sektorový operačný program, jednotný programový dokument a Iniciatívu Európskych spoločenstiev.
(3)
Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument je zodpovedný za účinnosť pomoci, za správnosť riadenia pomoci, za zohľadňovanie pomoci predovšetkým pre zaostávajúce regióny a za vykonávanie pomoci z fondov Európskej únie.7b)
(4)
Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument poverí výkonom časti svojich právomocí sprostredkovateľský orgán formou splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu pre príslušný programový dokument na sprostredkovateľský orgán v súlade s osobitným predpisom.3c) Toto splnomocnenie nezbavuje zodpovednosti riadiaci orgán pre príslušný programový dokument.
(5)
Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument a sprostredkovateľský orgán konajú voči konečnému prijímateľovi a usmerňujú jeho činnosť. Na tento účel riadiaci orgán pre príslušný programový dokument alebo sprostredkovateľský orgán uzatvára zmluvu s konečným prijímateľom, v ktorej dohodne konkrétne podmienky poskytnutia pomoci a kontrolný mechanizmus.
§ 13b
Riadiaci orgán pre Kohézny fond
(1)
Riadiaci orgán pre Kohézny fond6b) je ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za celkové riadenie a koordináciu operácií v rámci Kohézneho fondu, ktorý určuje vláda podľa osobitného predpisu.3c)
(2)
Riadiaci orgán pre Kohézny fond zabezpečuje
a)
celkové riadenie a koordináciu pomoci z Kohézneho fondu v Slovenskej republike a metodické usmernenie orgánov zodpovedných za realizáciu projektov Kohézneho fondu,
b)
vypracovanie strategického programového dokumentu pre Kohézny fond,
c)
koordináciu súladu pomoci z Kohézneho fondu s politikami Európskych spoločenstiev a pomoci zo štrukturálnych fondov,
d)
dôkladné hodnotenie projektov Kohézneho fondu pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o poskytnutí pomoci pre projekty Kohézneho fondu tak, aby sociálno-ekonomický prínos projektov Kohézneho fondu zodpovedal vynaloženým zdrojom.
(3)
Riadiaci orgán pre Kohézny fond poverí výkonom časti svojich právomocí sprostredkovateľský orgán formou splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu pre Kohézny fond na sprostredkovateľský orgán v súlade s osobitným predpisom.3c) Takto uskutočneným delegovaním sa riadiaci orgán pre Kohézny fond nezbavuje zodpovednosti za riadny výkon úlohy riadiaceho orgánu pre Kohézny fond. Rozsah delegovaných právomocí sa dohodne medzi riadiacim orgánom pre Kohézny fond a sprostredkovateľským orgánom.
(4)
Na zabezpečovanie vymedzených úloh riadiaci orgán pre Kohézny fond a sprostredkovateľský orgán môžu konať voči konečnému prijímateľovi a usmerňovať jeho činnosť v súvislosti s vykonávaním projektov Kohézneho fondu. Na tento účel riadiaci orgán pre Kohézny fond alebo sprostredkovateľský orgán uzatvára zmluvu s konečným prijímateľom, v ktorej dohodne konkrétne podmienky poskytnutia pomoci a kontrolný mechanizmus.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) Čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 14 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
zabezpečuje prípravu, riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v pôsobnosti ministerstva a informovanie verejnosti o ich využívaní,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
23.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Monitorovací výbor
(1)
Za monitorovanie Rámca podpory Spoločenstva, operačných programov, regionálnych operačných programov, sektorových operačných programov, jednotného programového dokumentu, strategického programového dokumentu pre Kohézny fond a Iniciatívy Európskych spoločenstiev je zodpovedný príslušný riadiaci orgán (§ 13a, § 13b), ktorý si na tento účel zriaďuje príslušný monitorovací výbor.
(2)
Podrobnosti o organizácii a činnosti monitorovacieho výboru upravuje jeho štatút, ktorý schvaľuje príslušný monitorovací výbor.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Napríklad čl. 35 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.“.
24.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „národný plán,“ vkladajú slová „operačné programy,“.
25.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slová „prvoradých potrieb určených“ vkladajú slová „v operačných programoch,“.
26.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa za slová „národného plánu,“ vkladajú slová „operačných programov,“.
27.
§ 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
schvaľuje prerozdeľovanie prostriedkov medzi operačnými programami, regionálnymi operačnými programami a sektorovými operačnými programami.“.
28.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý na návrh ministerstva schvaľuje vláda“.
29.
V § 16 písm. b) sa za slová „na úrovni druhého stupňa (§ 4 ods. 3)“ vkladajú slová „na základe metodického usmernenia ministerstva“.
30.
V § 16 písm. c) sa za slová „národného plánu,“ vkladajú slová „na príprave operačných programov,“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa pripája táto citácia: „zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 427/2002 Z. z., zákona č. 163/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z. a zákona č. 609/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
penále za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „predvstupové prostriedky") znížené o úrok z omeškania (§ 47a ods. 4) a penále za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev na základe rozhodnutia príslušného orgánu Európskych spoločenstiev (ďalej len „povstupové prostriedky") znížené o úrok z omeškania (§ 47a ods. 4) a vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskym spoločenstvám v predchádzajúcich rokoch podľa § 47a ods. 3,“.
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „medzinárodných zmlúv uzatvorených po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia príslušného orgánu Európskych spoločenstiev“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
odvody do rozpočtu Európskych spoločenstiev okrem cla a odvodov z produkcie cukru,4b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 6 ods. 12 sa slová „prostriedkov rozpočtu Európskych spoločenstiev poskytnutých Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „povstupových prostriedkov“ a vypúšťajú sa slová „podľa medzinárodných zmlúv“.
5.
V § 8 ods. 2 piata veta znie:
„V návrhu štátneho rozpočtu sa určujú rozpočtové prostriedky aj na programy [§ 4 ods. 1 písm. e)] vrátane spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv a spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev na základe rozhodnutia príslušného orgánu Európskych spoločenstiev.“.
6.
V § 9 ods. 3 sa slová „prostriedky Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupové prostriedky“.
7.
V § 16 ods. 1 písm. e) sa slová „prostriedkami Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „povstupovými prostriedkami“.
8.
Nadpis pod § 20a sa vypúšťa.
9.
V § 20a ods. 1 prvá veta znie:
„Predvstupové prostriedky a prostriedky štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov") sa vedú na osobitných účtoch ministerstva (ďalej len „národný fond") v Štátnej pokladnici.“.
10.
V § 20a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Výnosy z predvstupových prostriedkov a povstupových prostriedkov sú majetkom Európskych spoločenstiev.
(3)
Predvstupovými prostriedkami a povstupovými prostriedkami nemožno zabezpečovať záväzky Slovenskej republiky.“.
11.
V § 20a ods. 4 prvej vete sa slová „Prostriedky Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Predvstupové prostriedky“ a v poslednej vete sa slová „prostriedky Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupové prostriedky“.
12.
V § 20a sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
13.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa slová „prostriedky z Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „predvstupové prostriedky, povstupové prostriedky a prostriedky“.
14.
V § 26a ods. 2 písm. b) sa slová „prostriedky Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „predvstupové prostriedky, povstupové prostriedky a prostriedky“.
15.
V § 44 ods. 3 sa slová „prostriedkov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupových prostriedkov, povstupových prostriedkov a odvodov do rozpočtu Európskych spoločenstiev“.
16.
V § 47 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupových prostriedkov, povstupových prostriedkov a odvodov do rozpočtu Európskych spoločenstiev“.
17.
V § 47 ods. 5 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „určených na odvody do rozpočtu Európskych spoločenstiev, predvstupových prostriedkov a povstupových prostriedkov“.
18.
V § 47a odsek 1 znie:
„(1)
Pri porušení rozpočtovej disciplíny pri nakladaní s predvstupovými prostriedkami, povstupovými prostriedkami a odvodmi do rozpočtu Európskych spoločenstiev sa postupuje podľa § 47 s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 a 4.“.
19.
V § 47a ods. 3 sa slová „prostriedkov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupových prostriedkov alebo povstupových prostriedkov“.
20.
V § 47a ods. 4 sa slová „prostriedkov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „predvstupových prostriedkov, povstupových prostriedkov alebo odvodov do rozpočtu Európskych spoločenstiev“.
21.
V § 47a sa vypúšťa odsek 5.
22.
§ 55f znie:
㤠55f
(1)
Povstupové prostriedky sa vedú na osobitnom účte ministerstva v Štátnej pokladnici.
(2)
Výdavky podľa § 6 ods. 12 sa poskytujú konečnému prijímateľovi prostredníctvom príslušného ústredného orgánu alebo ním poverenej právnickej osoby na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s konečným prijímateľom.
(3)
Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal povstupové prostriedky, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov vrátane penále vrátiť. Neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky sú príjmom osobitného účtu ministerstva podľa odseku 1.“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002, zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 523/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vláda rozhodne, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude riadiacim orgánom vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.