351/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
ZÁKON
z 13. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002, zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 523/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vláda rozhodne, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude riadiacim orgánom vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.