347/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
ZÁKON
z 13. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z. a zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. za) sa na konci pripájajú tieto slová: „poskytovanie služieb zamestnanosti,23ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ha znie:
„23ha)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.“.
2.
V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
3.
V § 17 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).“.
4.
Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti.“.
5.
V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pre zahraničnú osobu je príslušný živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.“.
6.
V § 45 odsek 5 znie:
„(5)
Zahraničná osoba v žiadosti podľa § 10 ods. 3 alebo v ohlásení uvedie aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a údaje podľa odseku 2 písm. a) za osobu vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.“.
7.
V § 46 odsek 4 znie:
„(4)
Za fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym príslušníkom členského štátu s bydliskom v členskom štáte a pri prevádzkovaní živnosti bude v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo v postavení vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, sa na účely preukázania bezúhonnosti doloží aj výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, a krajín, v ktorých sa fyzická osoba zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej tri mesiace; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie overené príslušným orgánom krajiny.“.
8.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)
a)
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,36e)
b)
orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,36f)
c)
Sociálnej poisťovni.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:
„36e)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.
36f)
§ 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 49 ods. 1 sa na konci prvej vety pripája čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
10.
V § 60 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
ak ide o zahraničnú osobu, adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby a meno, priezvisko a bydlisko osoby vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a meno, priezvisko a bydlisko osoby vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,“.
11.
V § 60 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak v živnostenskom registri určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.“.
12.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií.37b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).“.
13.
V § 65a sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).“.
14.
§ 66c sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 71a,
d)
vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.“.
15.
§ 66e znie:
㤠66e
Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,41b) a na právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto výkonu alebo hlavnú správu na území členského štátu (ďalej len „osoba spoločenstva"), sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.“.
16.
V § 66f sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti preukáže rovnocennými dokladmi vydanými bankami v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu,
d)
zákonné poistenie proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti preukáže rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu krytia zodpovedá poistenie osobitným predpisom v Slovenskej republike.“.
17.
V § 66f ods. 3 sa za slovo „uvedené“ vkladajú slová „v odseku 1 písm. c) a d) a“.
18.
§ 66f sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Ak ide o osoby spoločenstva, ktoré na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až V spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, avšak tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi Slovenskej republiky, sa vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúške alebo inými dôkazmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnajú s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia § 66g až 66l týmto nie sú dotknuté.
(7)
Porovnanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 vykoná krajský úrad v konaní podľa § 71a.
(8)
Osobe spoločenstva, ktorá bude v postavení podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, určí krajský úrad na základe stanoviska príslušného orgánu štátnej správy spôsob doplnenia odbornej spôsobilosti absolvovaním adaptačného obdobia41ba) alebo vykonaním skúšky spôsobilosti41bb) pre činnosť zaradenú do zoznamov I až V, ktorá si vyžaduje znalosť a uplatňovanie osobitných predpisov Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41ba a 41bb znejú:
„41ba)
§ 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
41bb)
§ 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.“.
19.
V § 66g ods. 1 písm. e) a f) sa slová „v riadiacej funkcii“ nahrádzajú slovami „vo vedúcom postavení“.
20.
V § 66g ods. 2 sa písmeno „c)“ nahrádza písmenom „d)“.
21.
V § 66h ods. 1 písm. d) sa za slovo „podnikateľa“ vkladajú slová „alebo vedúceho podniku“.
22.
§ 66l znie:
㤠66l
Predchádzajúce vzdelávanie pre príslušnú činnosť podľa § 66g až 66k sa preukazuje štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní, ktoré podľa príslušnej profesijnej inštitúcie alebo inej oprávnenej inštitúcie členského štátu v plnej miere zodpovedá požiadavkám na vzdelanie na vykonávanie činnosti.“.
23.
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Konanie o uznaní odbornej spôsobilosti
(1)
Konanie sa začína dňom podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti krajskému úradu doloženej dokladmi uvedenými v § 66f ods. 6.
(2)
Žiadosť, ktorá obsahuje doklad o vzdelaní, predloží krajský úrad na vyjadrenie orgánu príslušnému na uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní").46) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad o spôsobilosti ako doklad o vzdelaní, predloží krajský úrad na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore. Orgán príslušný na uznávanie dokladov o vzdelaní a Slovenská živnostenská komora sa vyjadria do troch mesiacov od doručenia žiadosti.
(3)
Na základe vyjadrení podľa odseku 2 a podľa § 66f ods. 8 krajský úrad
a)
rozhodne o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti,
b)
preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,
c)
preruší konanie do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 3,
d)
zamietne žiadosť.
(4)
Krajský úrad o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti doloženej dokladmi uvedenými v § 66f ods. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.“.
24.
Za § 80f sa vkladá § 80g, ktorý znie:
㤠80g
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.“.
25.
V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín pri živnosti por. č. 10 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „I“.
26.
V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 113 - Stavebníctvo živnosť por. č. 28 znie:
„28.
Podlahárstvo I“.
27.
V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 113 - Stavebníctvo za živnosť por. č. 29 vkladá živnosť por. č. 29a, ktorá znie:
„29a.
Kachliarstvo I“.
28.
V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 114 - Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 33, ktorá znie:
„33.
Čistenie a kontrola komínov V“.
29.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov pri živnosti por. č. 1 dopĺňajú v stĺpci Zoznam slová „I - platí pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona“.
30.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia živnosť por. č. 2 znie:
„2. Montáž, rekonštrukcia,
opravy, údržba, odborné prehliadky
a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení a plnenie
tlakových nádob na dopravu plynov
vrátane nádrží motorových vozidiel
plynom
oprávnenie § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení".
31.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnostiach por. č. 3 vypúšťa slovo „Výroba,“.
32.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín pri živnostiach por. č. 7 v stĺpci Živnosť vypúšťa slovo „Výroba,“.
33.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 213 - Stavebníctvo pri živnostiach por. č. 12 a 13 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „I“.
34.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné pri živnosti por. č. 26 vypúšťajú slová „Čistenie a kontrola komínov“.
35.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné pri živnosti por. č. 34 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „V“.
36.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné pri živnostiach por. č. 37 a 38 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „V“.
37.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné pri živnosti por. č. 38 v stĺpci Preukaz spôsobilosti v bode 1 vypúšťajú slová „s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie“.
38.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné pri živnosti por. č. 40 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „I“.
39.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 - Ostatné vypúšťajú živnosti por. č. 41, 43 a 48.
40.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnosti por. č. 1 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „I“.
41.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnosti por. č. 4 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „V“.
42.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 307 - Výroba chemických výrobkov vypúšťa živnosť por. č. 7.
43.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 - Ostatné pri živnosti por. č. 13 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod 2 znie:
„2.
vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná prax v odbore alebo“.
44.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 - Ostatné sa vypúšťa živnosť por. č. 14.
45.
V prílohe č. 4 v časti A sa vypúšťa živnosť „Elektroinštalatérstvo“.
46.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto zákonom sa preberá tento právny akt Európskej únie:
Smernica 1999/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. júna 1999 o spôsobe uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti pre profesionálne činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201, 31/07/1999) v znení jej opravy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 023, 25/01/2002).“.
Čl. II
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písmeno m) znie:
„m)
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou;5) technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
2.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťajú slová „osobou s odbornou spôsobilosťou,5)“.
3.
V § 59 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
nezabezpečí v objektoch a priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolu komínov alebo nezabezpečí osobou s odbornou spôsobilosťou5) odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, alebo pred zmenou druhu paliva.“.
4.
V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.“.
5.
V § 66 ods. 3 sa za slová „v odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d)“.
Čl. III
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 517/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „kominárske práce“ nahrádzajú slovami „odborné preskúšanie komínov“.
2.
V § 3 písm. b), c), d), g) a h) sa slová „kominárske práce“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „odborné preskúšanie komínov“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.
V § 3a sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
V § 3b ods. 1 sa slová „kominárskych prác“ nahrádzajú slovami „odborného preskúšania komínov“.
5.
V § 3b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
6.
V § 3b ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
7.
V § 3e odsek 1 znie:
„(1)
Odborná spôsobilosť na preskúšanie komínov sa overuje skúškou a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti.“.
8.
V § 3e sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
9.
V § 3e ods. 4 sa slová „v prílohách č. 2 a č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
10.
§ 3f sa vypúšťa.
11.
V § 3g ods. 2 sa za slovom „kominár“ vypúšťa čiarka a slová „registračné číslo jej osvedčenia“ a vypúšťa sa tretia veta.
12.
V § 3g ods. 5 sa vypúšťajú slová „osobe s odbornou spôsobilosťou kominár a“.
13.
V § 16a ods. 1 sa slová „kominárskych prác“ nahrádzajú slovami „odborných preskúšaní komínov“.
14.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa časť „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti kominár“.
15.
Prílohy č. 2 a č. 4 sa vypúšťajú.
Doterajšie prílohy č. 3 a č. 5 sa označujú ako prílohy č. 2 a č. 3.
16.
V prílohe č. 2 sa slová „§ 3b ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3b ods. 2“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov sa VIII. časť mení a dopĺňa takto:
1.
Položka 148 písmeno j) znie:
„j)
Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo o zmenu pozastavenia prevádzkovania živnosti 200 Sk“.
2.
Položka 148 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
Vydanie potvrdenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou 200 Sk
m)
Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 3 000 Sk
n)
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 100 Sk“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 288/1997 Z. z., zákonom č. 379/1997 Z. z., zákonom č. 70/1998 Z. z., zákonom č. 76/1998 Z. z., zákonom č. 126/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 143/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 161/1998 Z. z., zákonom č. 178/1998 Z. z., zákonom č. 179/1998 Z. z., zákonom č. 194/1998 Z. z., zákonom č. 263/1999 Z. z., zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 119/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 238/2000 Z. z., zákonom č. 268/2000 Z. z., zákonom č. 338/2000 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 279/2001 Z. z., zákonom č. 488/2001 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 506/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., zákonom č. 219/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 423/2003 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 586/2003 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.