344/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
ZÁKON
zo 14. mája 2004
o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Zákon upravuje predpoklady a spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov, povinnosti patentových zástupcov, vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory patentových zástupcov (ďalej len „komora“).
§ 2
Oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu
Služby patentového zástupcu podľa tohto zákona sú na území Slovenskej republiky oprávnení poskytovať patentoví zástupcovia, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v § 30, 33 a 34 za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
PATENTOVÝ ZÁSTUPCA
Predpoklady na výkon činnosti patentového zástupcu
§ 3
(1)
Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov (ďalej len „zoznam“).
(2)
Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (ďalej len „služba patentového zástupcu“).
(3)
Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služieb patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 4
(1)
Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu toho, kto
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike1) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
d)
vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu (ďalej len „asistent“) alebo najmenej štvorročnú prax v oblasti priemyselných práv,
e)
nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie uložené,
f)
nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od vyčiarknutia neuplynulo päť rokov,
g)
úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástupcu (ďalej len „odborná skúška“),
h)
splnil povinnosti podľa § 16 ods. 1 a § 25,
i)
zložil do rúk predsedu komory tento sľub: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu Slovenskej republiky, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a stavovské predpisy, svedomito plniť povinnosti patentového zástupcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom tejto činnosti.“.
(2)
Komora nezapíše do zoznamu toho, kto vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani toho, kto je zamestnancom komory.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin súvisiaci s výkonom činnosti patentového zástupcu, a ak ide o obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo také odsúdenie zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov3) nie starším ako tri mesiace.
§ 5
Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu aj toho, kto zložil skúšku spôsobilosti podľa § 7, spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), e), f), i) a § 4 ods. 2 a komu bola uznaná odborná kvalifikácia alebo iná spôsobilosť za dostatočnú na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpisu.4)
§ 6
Odborná skúška
(1)
Odbornou skúškou sa overuje úroveň teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných na výkon povolania patentového zástupcu, znalosť právnych predpisov a medzinárodných zmlúv platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a schopnosť ich využitia v praxi.
(2)
Odbornú skúšku možno vykonať len ako skúšku súbornú z ucelenej oblasti ochrany práv k výsledkom technickej tvorivej činnosti a ochrany práv na označenie. Odborná skúška sa vykonáva na úrade pred skúšobnou komisiou; má písomnú a ústnu časť. Odborné skúšky sa spravidla konajú jedenkrát ročne.
(3)
Na odbornú skúšku vymenuje predseda úradu päťčlennú skúšobnú komisiu. Je zložená zo skúšobných komisárov, z ktorých traja sú z radov zamestnancov úradu a dvaja z radov patentových zástupcov, prípadne z radov významných odborníkov z oblasti priemyselných práv.
(4)
O výsledku odbornej skúšky sa rozhoduje hlasovaním, ktorého výsledkom je hodnotenie uchádzača výrokom „uspel“ alebo „neuspel“. Každý z členov komisie má jeden hlas.
(5)
K odbornej skúške musí byť pripustený každý uchádzač, ktorý podal úradu žiadosť o vykonanie odbornej skúšky a spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) a d) a ktorý uhradil úradu správny poplatok za odbornú skúšku.5)
(6)
O priebehu odbornej skúšky a jej výsledku vypracuje skúšobná komisia protokol s uvedením mien a priezvisk skúšobných komisárov.
(7)
Úrad vydá uchádzačovi do 15 dní od úspešného vykonania odbornej skúšky osvedčenie, ktoré obsahuje meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, dátum konania skúšky a jej výsledok. Osvedčenie podpisuje predseda skúšobnej komisie.
(8)
Ak uchádzač v odbornej skúške neuspel, úrad mu túto skutočnosť písomne oznámi do 15 dní odo dňa konania odbornej skúšky.
(9)
Uchádzač, ktorý v odbornej skúške neuspel, môže požiadať úrad o jej opakovanie. Úrad umožní opakovanie odbornej skúšky najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, v ktorej uchádzač neuspel, a to v najbližšom zverejnenom termíne skúšok; na opakovanie odborných skúšok sa odsek 5 vzťahuje rovnako.
§ 7
Skúška spôsobilosti
(1)
Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva podľa § 29 o právnom poriadku Slovenskej republiky, medzinárodných zmluvách platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a stavovských predpisoch. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.6)
(2)
Ustanovenia § 6 sa vzťahujú na skúšku spôsobilosti rovnako.
§ 8
Zápis do zoznamu
(1)
Komora umožní žiadateľovi zloženie sľubu do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu doloženej dokladmi o splnení podmienok zápisu do zoznamu.
(2)
Komora zapíše žiadateľa do zoznamu ku dňu zloženia sľubu alebo k neskoršiemu dňu uvedenému v žiadosti.
(3)
Komora vydá patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového zástupcu.
(4)
Do zoznamu sa zapisuje
a)
meno, priezvisko a titul patentového zástupcu, dátum narodenia, sídlo, bydlisko alebo adresa na doručovanie podľa § 16,
b)
dátum zloženia odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti,
c)
dátum zápisu do zoznamu a číslo osvedčenia o zápise, ktoré je zároveň registračným číslom patentového zástupcu,
d)
spôsob výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 15 vrátane prípadného uvedenia obchodného mena spoločnosti patentových zástupcov,
e)
prípadné uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 39, pozastavenie činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12.
(5)
Zoznam je verejne prístupný.
(6)
Komora zapíše do zoznamu aj zmeny údajov uvedených v odseku 4.
Pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu
§ 9
(1)
Komora pozastaví patentovému zástupcovi výkon činnosti,
a)
ak nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, ak nejde o dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu [§ 12 ods. 1 písm. c)], alebo bol vzatý do väzby,
b)
ak mu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku,
c)
počas trvania trestu zákazu výkonu činnosti7) patentového zástupcu, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol tento trest uložený; ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) tým nie sú dotknuté,
d)
ak po zapísaní do zoznamu vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú činnosť alebo je zamestnancom komory,
e)
ak podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu a preukáže, že si na účely zastupovania ustanovil za seba iného patentového zástupcu podľa § 21,
f)
po uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia komory o tomto disciplinárnom opatrení.
(2)
Komora môže patentovému zástupcovi pozastaviť výkon činnosti,
a)
ak sa proti nemu začalo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci,
b)
ak bolo proti nemu začaté konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, a to najdlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto konanie skončí,
c)
ak bolo proti nemu alebo proti právnickej osobe zriadenej na výkon služieb patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, začaté konanie o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania,
d)
ak je v omeškaní so zaplatením určeného príspevku na činnosť komory dlhšie ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo bol na to písomne vyzvaný s poučením o následkoch nezaplatenia.
§ 10
(1)
Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu
a)
zaniká oprávnenie patentového zástupcu poskytovať služby podľa tohto zákona,
b)
zaniká členstvo patentového zástupcu v orgánoch komory podľa § 49,
c)
stráca patentový zástupca možnosť byť volený do orgánov komory podľa § 49.
(2)
Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu
a)
nezaniká účasť patentového zástupcu v spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15,
b)
nie je dotknutá zodpovednosť patentového zástupcu vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil v čase pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu.
§ 11
Ak odpadnú dôvody uvedené v § 9, komora pozastavenie výkonu činnosti patentovému zástupcovi okamžite zruší; zrušenie pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu zapíše do zoznamu.
Vyčiarknutie patentového zástupcu zo zoznamu
§ 12
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu patentového zástupcu,
a)
ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu,
d)
ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu,
e)
ak bol voči nemu, spoločnosti patentových zástupcov zriadenej na poskytovanie služieb patentového zástupcu, v ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu,
f)
ktorý bol zapísaný do zoznamu bez toho, aby k dátumu zápisu do zoznamu spĺňal niektorú z podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a § 5,
g)
ktorý o to písomne požiadal.
(2)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu patentového zástupcu,
a)
ktorý bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin ako čin uvedený v odseku 1 písm. c), ak komora usúdi, že táto činnosť patentového zástupcu ohrozuje dôveru v riadny výkon činnosti patentového zástupcu,
b)
ktorý je v omeškaní so zaplatením splatných príspevkov na činnosť komory a poplatkov z omeškania úhrady týchto príspevkov dlhšie ako 12 mesiacov a povinné platby neuhradil ani do jedného mesiaca po tom, čo bol na to vyzvaný s poučením o následkoch nezaplatenia,
c)
ktorý nemá uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 25 a neuzavrel zodpovedajúcu poistnú zmluvu do jedného mesiaca po tom, čo bol na tento nedostatok písomne upozornený, s výnimkou uvedenou v § 25 ods. 3.
§ 13
(1)
Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 zaznamená komora v zozname bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po tom, čo sa dozvedela o skutočnostiach zakladajúcich vyčiarknutie.
(2)
O vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. f) je komora oprávnená rozhodnúť len do jedného roka odo dňa, keď sa o nesplnení podmienok na zápis do zoznamu dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď táto skutočnosť nastala; to sa nevzťahuje na podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a § 5.
§ 14
(1)
Ak sa patentovému zástupcovi zapísanému v zozname podľa § 5 pozastaví alebo mu zanikne oprávnenie poskytovať služby patentového zástupcu v ktoromkoľvek členskom štáte, môže mu komora podľa okolností prípadu pozastaviť výkon činnosti podľa tohto zákona, prípadne ho zo zoznamu vyčiarknuť.
(2)
Komora informuje bezodkladne a v potrebnom rozsahu príslušný orgán cudzieho štátu o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu, prípadne vyčiarknutia patentového zástupcu zo zoznamu.
Spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov
§ 15
(1)
Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu samostatne alebo v spoločnosti patentových zástupcov.
(2)
Spoločnosťou patentových zástupcov je obchodná spoločnosť,8)
a)
v ktorej je patentový zástupca spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom; ak ide o akciovú spoločnosť, musí byť základné imanie spoločnosti utvorené akciami vydanými na meno, a
b)
ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb patentového zástupcu.
§ 16
Výkon činnosti patentového zástupcu
(1)
Patentový zástupca je povinný písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo patentového zástupcu musí byť na území Slovenskej republiky.
(2)
Pri poskytovaní služieb je patentový zástupca povinný používať profesijné označenie „patentový zástupca“.
(3)
Ak vykonáva patentový zástupca činnosť samostatne, vykonáva ju pod obchodným menom, ktorým je jeho meno a priezvisko. Ak vykonáva patentový zástupca činnosť prostredníctvom spoločnosti patentových zástupcov, pripája k menu, priezvisku a profesijnému označeniu aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti.
Práva a povinnosti patentového zástupcu
§ 17
(1)
Patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zástupcu nezávislý, viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi klienta. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi, je povinný klienta o tom poučiť; takými pokynmi klienta nie je patentový zástupca viazaný.
(2)
Patentový zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta. Je povinný konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia a pokynov klienta pokladá za prospešné; pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných služieb patentového zástupcu.
§ 18
(1)
Patentový zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu. Pozbaviť patentového zástupcu povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže len klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo ten, komu bol pozastavený výkon činnosti patentového zástupcu.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(4)
Patentový zástupca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov služieb patentového zástupcu, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.9)
(5)
Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je patentový zástupca viazaný v rozsahu nevyhnutnom na konanie pred súdom alebo iným orgánom, ak je predmetom konania spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom; povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je patentový zástupca viazaný ani v disciplinárnom konaní podľa § 40 alebo v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu komory. Povinnosti mlčanlivosti sa patentový zástupca nemôže dovolávať v disciplinárnom konaní ani voči predsedovi a členom revíznej komisie, ktorí prerokúvajú disciplinárne previnenie patentového zástupcu.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
a)
zamestnancov patentového zástupcu, zamestnancov spoločnosti patentových zástupcov,
b)
členov orgánov komory a jej zamestnancov, ako aj na všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na disciplinárnom konaní, vrátane predsedu a členov revíznej komisie poverených prípravou úkonov disciplinárneho konania a prerokovaním, či vzniklo disciplinárne previnenie; to sa však nevzťahuje na konanie pred súdom v uvedených veciach.
(7)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu9) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 19
(1)
Patentový zástupca je povinný odmietnuť poskytnutie služieb patentového zástupcu, ak
a)
v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patentového zástupcu inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami osoby, ktorá o poskytnutie služieb patentového zástupcu žiada,
b)
sú záujmy patentového zástupcu alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa mali služby patentového zástupcu poskytnúť,
c)
osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o služby patentového zástupcu žiada, v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patentového zástupcu patentový zástupca, s ktorým spoločne vykonáva činnosť patentových zástupcov spoločnosti patentových zástupcov,
d)
bol výkon jeho činnosti pozastavený,
e)
by informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, mohla toho, kto o poskytnutie služieb patentového zástupcu žiada, neoprávnene zvýhodniť,
f)
vzhľadom na preukázateľnú pracovnú zaneprázdnenosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať záujmy klienta,
g)
by sa poskytnutím služieb patentového zástupcu spáchal trestný čin.
(2)
Patentový zástupca je povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ak dodatočne zistí skutočnosti uvedené v odseku 1.
(3)
Patentový zástupca je povinný odmietnutie služieb klientovi odôvodniť.
(4)
Ak sa niekto nemôže poskytnutia odborných služieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného patentového zástupcu. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v odseku 1 alebo 2, patentový zástupca ponúknutý komorou je povinný poskytnúť služby patentového zástupcu v celom rozsahu.
§ 20
(1)
Patentový zástupca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ak sa naruší dôvera medzi ním a klientom, ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť alebo ak nezloží bez vážneho dôvodu primeraný preddavok na odmenu za zastupovanie a poskytovanie služieb patentového zástupcu napriek tomu, že ho o to patentový zástupca požiadal podľa § 23.
(2)
Zmluva o poskytovaní služieb patentového zástupcu podľa odseku 1 sa zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť je doručený klientovi.
(3)
Ak sa patentový zástupca nedohodne s klientom inak alebo ak klient neurobil iné opatrenia, patentový zástupca je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu klientovi vykonať všetky neodkladné úkony tak, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. To sa nevzťahuje na klienta, ktorý patentovému zástupcovi písomne oznámi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
§ 21
Zastúpenie patentového zástupcu
(1)
Patentový zástupca sa v rámci svojho poverenia v rovnakom rozsahu môže dať zastúpiť iným patentovým zástupcom; také zastúpenie nie je možné proti vôli klienta.
(2)
Pri jednotlivých úkonoch môže patentového zástupcu zastúpiť asistent alebo aj iný zamestnanec patentového zástupcu.
(3)
Ak bráni patentovému zástupcovi, ktorý vykonáva činnosť patentového zástupcu samostatne, akákoľvek prekážka vo výkone činnosti patentového zástupcu a ak neurobí iné opatrenie na ochranu práv alebo právom chránených záujmov svojich klientov, je povinný sa dať najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vzniku prekážky zastúpiť iným patentovým zástupcom, a to po dohode s ním a s klientmi, ktorých o tom bezodkladne písomne upovedomí; ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté. Ak poruší patentový zástupca túto povinnosť, komora so súhlasom klienta ustanoví náhradného patentového zástupcu (ďalej len „náhradný patentový zástupca“) s tým, že podľa okolností prípadu určí aj výšku náhrady, ktorú je povinný patentový zástupca náhradnému patentovému zástupcovi poskytnúť. Počas trvania prekážky na strane patentového zástupcu vykonáva náhradný patentový zástupca v jeho mene práva a povinnosti súvisiace s výkonom činnosti patentového zástupcu.
(4)
Ak sa náhradný patentový zástupca ustanovený komorou podľa odseku 3 nedohodne s klientom do jedného mesiaca odo dňa, keď bol klient o ustanovení informovaný, alebo ak klient neurobí v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na náhradného patentového zástupcu vo vzťahu ku klientovi práva a povinnosti pôvodného patentového zástupcu. To sa vzťahuje aj na prípad, ak náhradného patentového zástupcu určila komora podľa § 19 ods. 4. Komora tento prechod práv a povinností na žiadosť náhradného patentového zástupcu potvrdí.
(5)
Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 4 nie je povinnosť náhradného patentového zástupcu nahradiť škodu podľa § 24 ani povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient zastúpenému patentovému zástupcovi, ak ich ten neodovzdal náhradnému patentovému zástupcovi. Na náhradného patentového zástupcu neprechádzajú ani ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodného zmluvného vzťahu medzi patentovým zástupcom a klientom, ak by bol náhradný patentový zástupca v dôsledku ich prechodu voči pôvodnému patentovému zástupcovi bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený alebo ak by splnenie týchto povinností nebolo možné od náhradného patentového zástupcu spravodlivo požadovať.
(6)
Ak bol patentový zástupca, ktorý vykonával činnosť patentového zástupcu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu alebo ak mu bol pozastavený výkon činnosti patentového zástupcu a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, urobí komora bezodkladne nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže určiť náhradného patentového zástupcu za vyčiarknutého patentového zástupcu. Komora bezodkladne písomne informuje klientov o prijatých opatreniach. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú na tento odsek rovnako.
§ 22
(1)
Patentový zástupca môže zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu asistentov podľa § 35 a iné osoby (ďalej len „zamestnanec“).
(2)
Pracovnoprávne vzťahy medzi patentovým zástupcom a zamestnancami sa spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.10)
§ 23
Odmena patentového zástupcu
(1)
Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu a má právo žiadať od klienta primeraný preddavok.
(2)
Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu, najmä správne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
§ 24
Zodpovednosť patentového zástupcu za škodu
(1)
Patentový zástupca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu. Patentový zástupca zodpovedá za škodu spôsobenú svojou činnosťou aj vtedy, ak bola škoda spôsobená jeho zamestnancami; prípadná pracovnoprávna zodpovednosť týchto osôb voči patentovému zástupcovi nie je týmto ustanovením dotknutá.10)
(2)
Voči klientovi zodpovedá každý patentový zástupca samostatne okrem prípadov, keď ide o spoločného klienta niekoľkých patentových zástupcov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú patentoví zástupcovia - spoločníci spoločne a nerozdielne.
(3)
Patentový zástupca sa zodpovednosti podľa odseku 1 zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
Povinnosti patentového zástupcu voči komore
§ 25
(1)
Patentový zástupca je povinný pri zápise do zoznamu a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore individuálnu poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentového zástupcu. Poistenie musí trvať počas celého výkonu činnosti patentového zástupcu.
(2)
Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním služieb patentového zástupcu v prospech patentových zástupcov zapísaných v zozname vedenom komorou. Ak patentový zástupca súhlasí s hromadným poistením zodpovednosti za škodu, jeho povinnosť preukázať komore individuálnu poistnú zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Udelený súhlas s hromadnou poistnou zmluvou môže patentový zástupca účinne odvolať, len ak súčasne splní povinnosť podľa odseku 1.
(3)
Ak patentový zástupca súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej komorou, je povinný platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve alebo určeným rozhodnutím predstavenstva komory.
§ 26
(1)
Patentový zástupca je povinný oznámiť komore
a)
najneskôr do 15 dní po začatí výkonu činnosti patentového zástupcu svoje sídlo, miesto trvalého pobytu, prípadne adresu na doručovanie, spôsob, akým vykonáva činnosť, ako aj ďalšie údaje nevyhnutné na vedenie zoznamu, ktoré určí stavovský predpis komory,
b)
zmeny údajov uvedených v písmene a) najneskôr do 15 dní od vzniku tých skutočností,
c)
všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu, najneskôr do 15 dní od vzniku týchto skutočností.
(2)
Patentový zástupca je povinný sa na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a stavovskými predpismi vedie komora na podnet iného, a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a požadovanú spisovú dokumentáciu.
§ 27
(1)
Patentový zástupca je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby ustanovené uznesením konferencie patentových zástupcov podľa § 51 písm. c).
(2)
Povinnosti podľa odseku 1, ktoré vznikli počas výkonu činnosti patentových zástupcov, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu. To sa nevzťahuje na vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a b).
(3)
Na základe odôvodnenej žiadosti môže predstavenstvo komory podľa § 52 ods. 3 písm. e) príspevok znížiť alebo odpustiť.
§ 28
(1)
Patentový zástupca alebo jeho asistent je v záujme cti a vážnosti svojho povolania povinný skôr, ako začnú súdne alebo iné konanie vo veci súvisiacej s výkonom činnosti patentového zástupcu proti inému patentovému zástupcovi alebo inému asistentovi, využiť zmierovacie konanie pred orgánmi komory. To sa nevzťahuje na prípad, ak aspoň jedným z účastníkov konania je tretia osoba, ktorá nie je patentovým zástupcom.
(2)
Zmierovacie konanie je spravidla vedené predsedom komory alebo iným členom jej predstavenstva; podrobnosti o zmierovacom konaní určí stavovský predpis.
TRETIA ČASŤ
PATENTOVÝ ZÁSTUPCA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
§ 29
(1)
Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je patentový zástupca, ktorý je občanom členského štátu a ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie.
(2)
Patentový zástupca Európskeho spoločenstva môže poskytovať služby patentového zástupcu samostatne alebo v zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov podľa § 34.
(3)
Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je hosťujúci patentový zástupca a usadený patentový zástupca.
Hosťujúci patentový zástupca
§ 30
(1)
Hosťujúci patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky príležitostne. Na účely tohto zákona a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci patentový zástupca považuje za patentového zástupcu podľa tohto zákona.
(2)
Hosťujúci patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti patentového zástupcu, ktoré má patentový zástupca pri poskytovaní služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov komory, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Hosťujúci patentový zástupca nemôže byť spoločníkom spoločnosti patentových zástupcov.
(4)
Hosťujúci patentový zástupca nie je oprávnený zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov podľa § 50 a nemôže byť volený do orgánov komory.
(5)
Hosťujúci patentový zástupca je povinný svoj zámer poskytovať služby patentového zástupcu vopred písomne oznámiť komore. Bez oznámenia svojho zámeru nie je hosťujúci patentový zástupca oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky. V oznámení uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, povolenie, na ktorého základe oznamovateľ podniká v domovskom štáte (ďalej len „preukaz oprávnenia“), a údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domovskom štáte,
b)
predpokladaný čas poskytovania služieb patentového zástupcu,
c)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky a
d)
údaj o tom, či je poistený podľa § 25.
(6)
Poskytovanie služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky bez splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa považuje za porušenie tohto zákona a je dôvodom na začatie disciplinárneho konania podľa § 40.
(7)
Hosťujúci patentový zástupca je oslobodený od povinnosti platiť príspevky podľa § 27.
§ 31
(1)
Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu spočívajúcich v zastupovaní a v konaní pred orgánmi štátnej správy je hosťujúci patentový zástupca povinný dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi pre patentových zástupcov.
(2)
Hosťujúci patentový zástupca je povinný pri poskytovaní služieb patentových zástupcov používať označenie „hosťujúci patentový zástupca“; toto označenie môže byť vyjadrené v úradnom jazyku členského štátu.
§ 32
Hosťujúci patentový zástupca je povinný na požiadanie preukázať komore a orgánu štátnej správy preukaz oprávnenia a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky; preukaz oprávnenia musí hosťujúci patentový zástupca predložiť aj s jeho úradne overeným prekladom do štátneho jazyka;6) inak nie je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky.
Usadený patentový zástupca
§ 33
(1)
Usadený patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky sústavne, za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a je zapísaný do zoznamu podľa § 5.
(2)
Usadený patentový zástupca je povinný dodržiavať povinnosti patentového zástupcu podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a stavovských predpisov komory.
(3)
Usadený patentový zástupca sa môže zúčastňovať na konferencii patentových zástupcov a hlasovať o všetkých základných otázkach patentových zástupcov.
(4)
Na vyčiarknutie usadeného patentového zástupcu zo zoznamu a pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu sa ustanovenia § 9 a 12 použijú rovnako.
(5)
Usadený patentový zástupca môže byť členom spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15.
§ 34
Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov
Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je zahraničná právnická osoba,11)
a)
ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v členskom štáte,
b)
ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia alebo usadení patentoví zástupcovia a
c)
ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb patentových zástupcov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ASISTENT
§ 35
(1)
Asistent je fyzická osoba pripravujúca sa na výkon povolania patentového zástupcu a zapísaná v zozname asistentov patentových zástupcov (ďalej len „zoznam asistentov“).
(2)
Asistent vykonáva prax u patentového zástupcu, v spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov, ktorej cieľom je získať pod vedením a dohľadom patentového zástupcu vedomosti a skúsenosti potrebné na výkon činnosti patentového zástupcu.
(3)
Pri výkone praxe je asistent povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, stavovskými predpismi a pokynmi patentového zástupcu.
(4)
Ustanovenia § 17, 18 a 28 sa na asistenta použijú rovnako.
(5)
Asistent má právo zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov podľa § 50 bez hlasovacieho práva a volebného práva.
§ 36
(1)
Komora zapíše asistenta do zoznamu asistentov na základe návrhu patentového zástupcu, spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov a priložených dokladov, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo k neskoršiemu dňu uvedenému v návrhu, ktorý
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike1) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou školou,
d)
nebol disciplinárne potrestaný vyčiarknutím zo zoznamu asistentov alebo sa naňho hľadí, ako by mu toto disciplinárne opatrenie nebolo uložené,
e)
je v pracovnom pomere s patentovým zástupcom, spoločnosťou patentových zástupcov alebo zahraničnou spoločnosťou patentových zástupcov, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie služieb patentového zástupcu, pričom nevykonáva súčasne zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani nie je zamestnancom komory.
(2)
Komora vydá asistentovi po zápise do zoznamu asistentov preukaz asistenta.
(3)
Na účely ustanovené v § 4 písm. d) sa čas výkonu praxe počíta odo dňa zápisu do zoznamu asistentov; do tohto času sa nezahŕňa čas výkonu vojenskej základnej služby, civilnej služby alebo náhradnej služby, čas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytované zamestnávateľom a čas pracovnej neschopnosti v rozsahu viac ako troch mesiacov počas výkonu praxe.
(4)
Komora pozastaví asistentovi výkon praxe na základe jeho písomnej žiadosti. Asistentovi je pozastavený výkon praxe, ak bol vzatý do väzby, ak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo ak mu bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu praxe asistenta, prípadne mu môže byť výkon praxe pozastavený z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2.
(5)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov asistenta, ak zistí, že
a)
nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v odseku 1,
b)
mu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu asistentov, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho opatrenia,
c)
podal komore písomnú žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, a to ku dňu doručenia žiadosti komore.
(6)
Na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov alebo pozastavenie výkonu praxe sa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b), § 11 a 13 vzťahujú rovnako.
§ 37
(1)
Komora zapisuje do zoznamu asistentov tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul asistenta, dátum narodenia a bydlisko,
b)
údaje o zamestnávateľovi, jeho meno a priezvisko, obchodné meno spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov a sídlo, bydlisko alebo adresu na doručovanie podľa § 16,
c)
dátum zápisu asistenta do zoznamu asistentov,
d)
dátum vyčiarknutia asistenta zo zoznamu asistentov,
e)
zápočet času z predchádzajúcich zapísaní do zoznamu asistentov a čas, ktorý sa nepovažuje za výkon praxe podľa § 36 ods. 3.
(2)
Asistent je povinný oznámiť komore
a)
zmeny všetkých údajov zapisovaných do zoznamu asistentov najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali,
b)
všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali.
(3)
Asistenta možno zapísať do zoznamu asistentov aj opakovane.
(4)
Zoznam asistentov je verejne prístupný.
§ 38
Patentový zástupca, spoločnosť patentových zástupcov alebo zahraničná spoločnosť patentových zástupcov, ktorá zamestnáva asistenta, má povinnosť utvárať asistentovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia riadnu prípravu na toto povolanie; asistentovi musí byť najmä umožnená účasť na školeniach z odboru priemyselného práva organizovaných na území Slovenskej republiky, riadna príprava na skúšku patentového zástupcu, ako aj účasť na odbornej skúške.
PIATA ČASŤ
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 39
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárne previnenie je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona.
(2)
Patentovému zástupcovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
pokutu až do výšky dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12) výnos z pokuty je príjmom komory,
d)
pozastavenie výkonu činnosti na čas od šiestich mesiacov do troch rokov,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(3)
Asistentovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
pokutu až do výšky štvornásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12) výnos z pokuty je príjmom komory,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(4)
Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase, keď disciplinárne previnenie vzniklo; podľa neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov sa posudzuje, len ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie.
(5)
Patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o disciplinárnom opatrení rozhoduje; disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, následok a mieru zavinenia.
(6)
Disciplinárna komisia môže od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie upustiť, ak prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia.
§ 40
Disciplinárne konanie
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie, ním povereného člena revíznej komisie alebo predsedu úradu (ďalej len „navrhovateľ“). Účastníci disciplinárneho konania sú navrhovateľ a patentový zástupca alebo asistent, proti ktorým sa začalo disciplinárne konanie.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať písomne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď disciplinárne previnenie vzniklo.
(3)
Navrhovateľ je oprávnený po dohode poveriť iného patentového zástupcu vykonaním prípravných úkonov potrebných na preverenie, či vzniklo disciplinárne previnenie; takto poverený patentový zástupca má, ak ide o písomnosti a iné dokumenty patentových zástupcov a asistentov, oprávnenie člena disciplinárnej komisie s výnimkou hlasovacieho práva.
(4)
Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený advokátom.
(5)
Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo brániť sa a vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvinený, má právo navrhovať dôkazy.
§ 41
(1)
Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania. Komora znáša trovy spojené s činnosťou revíznej komisie a disciplinárnej komisie vrátane trov spojených s vykonávaním dokazovania.
(2)
Ak disciplinárna komisia rozhodne, že patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, dopustil sa disciplinárneho previnenia, uloží mu povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.12)
(3)
Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a náhradu ušlého zisku. Nárok je potrebné uplatniť u komory do troch dní od výsluchu, inak tento nárok zaniká; o možnosti zániku nároku musí byť svedok poučený.
§ 42
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, uznaný za zodpovedného za disciplinárne previnenie, uvedie sa i výrok o povinnosti zaplatiť komore paušálne trovy konania do 15 dní od nadobudnutia rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, a navrhovateľovi do vlastných rúk.
§ 43
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže účastník disciplinárneho konania podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie; odvolanie má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je viazaná právnym názorom predstavenstva komory.
§ 44
(1)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia je vykonané doručením listu predsedu disciplinárnej komisie, ktorý obsahuje písomné napomenutie.
(2)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia verejného napomenutia je vykonané 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli komory.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu je vykonané dňom, keď uplynul čas pozastavenia uvedený v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vykonateľnosť rozhodnutia odložená, jeho plynutie sa prerušuje.
(4)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutia zo zoznamu alebo zo zoznamu asistentov je vykonané dňom, keď uplynul čas vyčiarknutia uvedený v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vykonateľnosť rozhodnutia odložená, jeho plynutie sa prerušuje.
(5)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty je vykonané dňom zaplatenia pokuty komore vo výške určenej v rozhodnutí. Ak nie je pokuta zaplatená v lehote stanovenej v rozhodnutí, výkon rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty vykoná na návrh komory súd.
(6)
Ustanovenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje na rozhodnutie ukladajúce povinnosť na zaplatenie trov konania rovnako.
§ 45
Na patentového zástupcu alebo asistenta a na žiadateľa o zápis do zoznamu sa na účely iného disciplinárneho konania hľadí, ako by disciplinárne opatrenie nebolo uložené
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo od uloženia disciplinárneho opatrenia upustené,
b)
dňom, keď rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia alebo verejného napomenutia bolo vykonané,
c)
po uplynutí jedného roka odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty alebo pozastavenia výkonu činnosti,
d)
po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutie patentového zástupcu zo zoznamu,
e)
po uplynutí troch rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o vyčiarknutí asistenta zo zoznamu asistentov.
§ 46
(1)
Ak sa disciplinárne konanie skončilo rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, možno proti tomu istému disciplinárne obvinenému a pre to isté disciplinárne previnenie konanie obnoviť, len ak bola povolená obnova disciplinárneho konania; obnovu disciplinárneho konania nemožno povoliť, ak bolo právoplatným rozhodnutím disciplinárne konanie zastavené.
(2)
Návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania môže podať jeho účastník, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré bez zavinenia účastníka nemohli byť uplatnené v disciplinárnom konaní a ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi známymi už skôr viesť k priaznivejšiemu rozhodnutiu pre disciplinárne obvineného.
(3)
Návrh na obnovu disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník disciplinárneho konania, ktorý navrhuje obnovu disciplinárneho konania, dozvedel o dôvode obnovy podľa odseku 2, alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Návrh nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým nebolo rozhodnutie vo veci samej.
(4)
O návrhu na povolenie obnovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárna komisia komory. Proti rozhodnutiu o návrhu na povolenie obnovy disciplinárneho konania môže jeho účastník podať do 15 dní od jeho doručenia písomné odvolanie predsedníctvu komory.
(5)
Ak rozhodnutie, ktorým bola obnova disciplinárneho konania povolená, nadobudlo právoplatnosť, všetky skoršie rozhodnutia prijaté v disciplinárnom konaní sa zrušujú a disciplinárna komisia v nanovo začatom konaní vec prerokuje.
§ 47
Podrobnosti o disciplinárnom konaní určí disciplinárny poriadok vydaný komorou.
ŠIESTA ČASŤ
SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV A JEJ ORGÁNY
§ 48
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora patentových zástupcov.
(2)
Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávna stavovská organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov zapísaných v zozname.
(3)
Slovenská komora patentových zástupcov je právnická osoba; jej sídlo je Bratislava.
§ 49
(1)
Orgány komory sú:
a)
konferencia patentových zástupcov,
b)
predstavenstvo komory,
c)
predseda,
d)
revízna komisia,
e)
disciplinárna komisia.
(2)
Komora v súlade s týmto zákonom vydáva stavovské predpisy, ktoré je povinná do tridsiatich dní od ich schválenia predložiť úradu.
(3)
Komora vedie zoznam podľa § 3 ods. 1, zoznam spoločností patentových zástupcov podľa § 15, zoznam hosťujúcich patentových zástupcov podľa § 30, zoznam usadených patentových zástupcov podľa § 33, zoznam zahraničných spoločností patentových zástupcov podľa § 34 a zoznam asistentov podľa § 35.
(4)
Komora môže zriaďovať svoje poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov komory určia stavovské predpisy.
(5)
Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
Konferencia patentových zástupcov
§ 50
(1)
Najvyšší orgán komory je konferencia patentových zástupcov (ďalej len „konferencia“).
(2)
Právo zúčastniť sa na konferencii majú všetci patentoví zástupcovia zapísaní v zozname.
(3)
Konferenciu zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina všetkých patentových zástupcov alebo ak o to požiada revízna komisia, predstavenstvo je povinné zvolať konferenciu, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti. Ak to predstavenstvo neurobí, toto oprávnenie má revízna komisia.
(4)
Termín konania konferencie oznámi predstavenstvo písomne všetkým členom komory najneskôr 30 dní pred dňom konania konferencie. V oznámení uvedie vždy dôvod konania konferencie a návrh jej programu. Predstavenstvo zašle každému členovi komory písomné materiály určené na prerokovanie na konferencii.
(5)
Patentový zástupca môže písomne splnomocniť iného patentového zástupcu, aby ho zastúpil na konferencii; zastúpený patentový zástupca sa považuje na konferencii za prítomného.
(6)
Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých patentových zástupcov.
(7)
Ak konferencia nie je schopná uznášať sa podľa odseku 5, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je schopná uznášať sa s počtom prítomných patentových zástupcov. Na platnosť rozhodnutia konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových zástupcov.
(8)
Na platnosť rozhodnutí konferencie, ako aj na platnosť uznesení náhradnej konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových zástupcov.
§ 51
Konferencia rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, najmä
a)
volí priamou a tajnou voľbou na tri roky z patentových zástupcov predsedu a podpredsedu, členov predstavenstva, revíznej komisie a disciplinárnej komisie; členov týchto orgánov tajnou voľbou aj odvoláva,
b)
schvaľuje stavovské predpisy, ktorými sú organizačný poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory a etický kódex patentového zástupcu, ako aj ďalšie stavovské predpisy,
c)
určuje výšku príspevku patentových zástupcov na činnosť komory, ako aj výšku poplatku za zápis do zoznamu a do zoznamu asistentov,
d)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
e)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva okrem rozhodnutí podľa § 9 a 12,
f)
uznáša sa na všetkých veciach, ktoré si vyhradí, okrem rozhodovania v disciplinárnom konaní.
§ 52
Predstavenstvo komory
(1)
Predstavenstvo je výkonný orgán komory a riadi jej činnosť medzi konferenciami patentových zástupcov.
(2)
Predstavenstvo má päť členov a dvoch náhradníkov; ak klesne počet členov predstavenstva pod počet ustanovený týmto zákonom, predstavenstvo je oprávnené doplniť počet o členov z radov náhradníkov.
(3)
Predstavenstvo rozhoduje
a)
o vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 a zo zoznamu asistentov podľa § 36 ods. 5, ak nejde o vyčiarknutie na vlastnú žiadosť,
b)
o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a o pozastavení praxe asistentov podľa § 36 ods. 4, ak nejde o pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo praxe asistenta na jeho žiadosť,
c)
o určení patentového zástupcu podľa § 19 ods. 4,
d)
o opravných prostriedkoch podľa § 43,
e)
o znížení alebo odpustení príspevku na činnosť komory,
f)
vo všetkých veciach zverených komore, ak o nich podľa tohto zákona nerozhodujú iné orgány komory.
(4)
Predstavenstvo ďalej
a)
zvoláva konferenciu,
b)
navrhuje skúšobných komisárov pre odborné skúšky patentových zástupcov,
c)
spravuje majetok komory,
d)
chráni a presadzuje záujmy patentových zástupcov,
e)
pravidelne informuje patentových zástupcov o činnosti komory, ako aj o prijatých rozhodnutiach,
f)
vykonáva všetky opatrenia nevyhnutné na činnosť komory,
g)
vykonáva ďalšie činnosti, ak podľa tohto zákona nepatria iným orgánom komory.
(5)
Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace; schôdze predstavenstva zvoláva predseda komory.
§ 53
Predseda komory
(1)
Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach; robí taktiež neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predstavenstva a riadi zamestnancov komory v rozsahu určenom organizačným poriadkom.
(2)
Predseda komory zodpovedá za vykonanie záznamov v zozname, zozname asistentov, zozname hosťujúcich patentových zástupcov, zozname usadených patentových zástupcov, v zozname spoločností patentových zástupcov a v zozname zahraničných spoločností patentových zástupcov.
(3)
Predseda komory je oprávnený robiť ďalšie opatrenia alebo rozhodnutia, ktoré sú zverené do jeho pôsobnosti týmto zákonom alebo stavovským predpisom.
(4)
Predsedu komory počas jeho neprítomnosti zastupuje v celom rozsahu podpredseda komory.
(5)
Predsedu komory zastupuje na základe jeho poverenia v konkrétnych prípadoch podpredseda komory.
§ 54
Revízna komisia
(1)
Revízna komisia je kontrolný orgán komory.
(2)
Počet členov a náhradníkov revíznej komisie určí organizačný poriadok; ak klesne počet členov revíznej komisie pod určený počet, jej predseda doplní jej počet z radov náhradníkov.
(3)
Revízna komisia
a)
kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontroluje činnosť predstavenstva; na ten účel musí byť revíznej komisii umožnený prístup ku všetkým písomným materiálom komory,
b)
dohliada na riadny výkon činnosti patentových zástupcov,
c)
zo svojich členov volí a odvoláva predsedu revíznej komisie, ktorý riadi činnosť komisie a podáva návrhy na začatie disciplinárneho konania.
(4)
Ak sa revízna komisia domnieva, že rozhodnutie alebo iné opatrenie predstavenstva je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo uznesením konferencie, je oprávnená jeho výkon pozastaviť; súčasne je povinná požiadať o zvolanie konferencie.
§ 55
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu pôsobnosť určenú týmto zákonom, disciplinárnym poriadkom a ďalšími stavovskými predpismi, najmä etickým kódexom patentového zástupcu.
(2)
Počet členov a náhradníkov disciplinárnej komisie určí disciplinárny poriadok komory; ak klesne počet členov disciplinárnej komisie pod takto určený počet, jej predseda doplní disciplinárnu komisiu z radov náhradníkov.
(3)
Disciplinárna komisia
a)
vedie disciplinárne konanie a rozhoduje o disciplinárnom opatrení podľa tohto zákona,
b)
zo svojich členov volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
§ 56
Spoločné ustanovenie o orgánoch komory
(1)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon patrí len náhrada hotových výdavkov a náhrada za čas strávený výkonom funkcie v orgánoch komory.
(2)
Podrobnejšiu úpravu organizácie komory, jej orgánov a pôsobnosti týchto orgánov ustanoví organizačný poriadok komory a ďalšie stavovské predpisy.
SIEDMA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ÚRADU
§ 57
(1)
Ak predseda úradu zistí, že stavovský predpis komory je v rozpore so zákonom, je oprávnený podať v lehote dvoch mesiacov od jeho prijatia návrh na jeho preskúmanie súdom.
(2)
Štátny dohľad nad činnosťou komory vykonáva úrad.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 58
Komora vydáva stavovské predpisy; za začiatok ich platnosti sa považuje deň ich schválenia konferenciou.
§ 59
Na konanie podľa tohto zákona sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní13) primerane, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 60
Patentový zástupca alebo asistent, ktorý sa domnieva, že jeho práva vyplývajúce z tohto zákona boli porušené, je oprávnený obrátiť sa na súd, aby rozhodol o jeho práve.
§ 61
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky podľa § 6, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti podľa § 7, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov podľa § 23 ods. 1, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času podľa § 23 ods. 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Prechodné ustanovenia
§ 62
(1)
Patentový zástupca zapísaný v registri vedenom podľa doterajších predpisov je patentový zástupca podľa tohto zákona; komora mu vydá osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového zástupcu bez žiadosti.
(2)
Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 1 písm. c) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané na vysokej škole so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej právnych predchodcov.
(3)
Odborná skúška zložená podľa doterajších predpisov sa považuje za odbornú skúšku podľa tohto zákona.
(4)
Potvrdenia o zápise do zoznamu vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť vydaním osvedčenia podľa tohto zákona.
§ 63
(1)
V konaní o disciplinárnom opatrení voči patentovému zástupcovi začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona; pri určení disciplinárneho opatrenia sa použijú doterajšie právne predpisy, ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie. Obdobne sa postupuje aj v konaní o odvolaní a obnove konania.
(2)
V konaní o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu alebo o vyčiarknutí zo zoznamu začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona.
(3)
V konaní o zápise do zoznamu a o zápise zmien do zoznamu začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona.
§ 64
(1)
Práva, povinnosti a majetok Komory patentových zástupcov zriadenej podľa doterajších právnych predpisov vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na komoru zriadenú podľa tohto zákona.
(2)
Orgány komory a poradné orgány komory zvolené podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosť ako orgány komory podľa tohto zákona do konca svojho funkčného obdobia.
(3)
Stavovské predpisy prijaté orgánmi komory podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do prijatia stavovských predpisov podľa tohto zákona, najdlhšie však do konania najbližšej konferencie patentových zástupcov.
§ 65
Záverečné ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní patentových zástupcov.
Čl. II
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa dopĺňa takto:
§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu14) opatrí potvrdením o vykonateľnosti15) úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:“.
14) Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.
15)
§ 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Čl. III
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 36a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu9a) opatrí potvrdením o vykonateľnosti9b) úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:“.
9a) Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 a o ochrannej známke Spoločenstva.
9b)
§ 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
§ 49 a 50 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.