341/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

341
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2004,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1,
b)
katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2.
(2)
Pracovné činnosti uvedené v katalógoch podľa príloh č. 1 a 2 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) sú usporiadané do častí podľa rezortov, odvetví alebo skupín odvetví. Časti katalógu sú rovnocenné. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti sa uplatní pracovná činnosť uvedená v ktorejkoľvek časti katalógu za podmienky, že sa zachová určený kvalifikačný predpoklad a náročnosť pracovnej činnosti.
§ 2
(1)
Zriaďovateľ zamestnávateľa alebo zamestnávateľ, ktorý nemá zriaďovateľa (ďalej len „žiadateľ“), predkladá žiadosť o zmenu alebo o doplnenie katalógu ustanoveného podľa § 1 Úradu vlády Slovenskej republiky s písomným stanoviskom ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, do ktorého pôsobnosti navrhovaná pracovná činnosť vecne patrí, a v podmienkach samosprávy aj so súhlasom reprezentatívneho zástupcu zamestnávateľov.
(2)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je analytický list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3.
§ 3
(1)
Žiadateľ vyplní analytický list, v ktorom opíše navrhovanú pracovnú činnosť podľa
a)
potrebnej odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná prax,
b)
zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky vlastnej činnosti a zložitosť pracovných vzťahov,
c)
zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnosť práce, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody,
d)
záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.
(2)
V prípade postupu podľa § 5 ods. 6 zákona sa ako poradové číslo pracovnej činnosti použije číslo 99.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2003 Z. z.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
Prehľad častí katalógu
01. Spoločné pracovné činnosti
02. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
03. Doprava, pošta a telekomunikácie
04. Financie
05. Geodézia, kartografia a kataster
06. Hospodárstvo
07. Informatika
08. Justícia
09. Kontrola
10. Kultúra
11. Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita
12. Obrana
13. Ochrana utajovaných skutočností
14. Pôdohospodárstvo
15. Práca a sociálne veci
16. Samospráva (vyšší územný celok a obec)
17. Školstvo a šport
18. Veda a technika
1 9. Vnútro – Archívnictvo
20. Vnútro – Všeobecná správa
21. Zdravotníctvo
22. Životné prostredie
01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI
02.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.
03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
04 Rutinná práca v podateľni.
05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
06 Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.
07 Manipulácia so správnymi poplatkami spojená s hmotnou zodpovednosťou.
08 Kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.
09 Vykonávanie činností súvisiacich s činnosťou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných priestranstvách.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom:
01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.
02 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti).
03 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
04 Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.
05 Zabezpečovanie činnosti podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa.
06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity, vybavovanie reklamácií a vedenie predpísanej evidencie vo vybranom účelovom zariadení.
07 Vykonávanie odborných činností súvisiacich s kontrolou pohybu osôb v objektoch a verejných priestranstvách.
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca na druhom stupni riadenia, kontrola plnenia úloh.
02 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
03 Čiastková práca na úseku ekonomiky práce.
04 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
05 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv).
06 Zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa.
07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahraničných hostí vo vybraných účelových zariadeniach.
08 Vypracúvanie detailov, výkresov a zostáv podľa pokynov.
09 Zabezpečovanie činnosti podateľne na úrovni automatizovaného systému spracovania dát vrátane skenovania dokumentov.
10 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
11 Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).
12 Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.
13 Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti).
14 Príprava a asistencia pri psychodiagnostických vyšetreniach uchádzačov o zamestnanie.
15 Zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
16 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov.
17 Samostatné organizovanie a zabezpečovanie činnosti prekladateľskej agentúry.
18 Rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni zamestnávateľa.
19 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku oslobodzovania občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu službu na úrovni zamestnávateľa.
20 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventarizačných rozdielov a vyhotovovanie inventarizačného zápisu.
21 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
22 Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.
23 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
24 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržbe verejnej zelene).
25 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
26 Zabezpečovanie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditeľa v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u splnomocnenca vlády.
27 Vykonávanie odbornej práce legislatívno-technického charakteru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v ústrednom orgáne štátnej správy.
28 Sledovanie, vyhľadávanie, výber, zhromažďovanie a registrácia aktuálnych prameňov práva Európskej únie a informácií zverejňované Európskou úniou z internetu.
29 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
30 Samostatné vypracúvanie jednoduchých častí projektu alebo jednoduchých častí výkresovej dokumentácie výrobnej alebo opravárenskej činnosti.
31 Predaj vstupeniek prostredníctvom predajných systémov.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý nemá nadriadený orgán.
02 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (napr. posudzovanie nároku na dovolenku, práca nadčas, podklady pre mzdovú učtáreň).
03 Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).
04 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. prezident-hlava štátu, predseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník Organizácie Spojených národov) vo vybraných účelových zariadeniach.
05 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
06 Spracúvanie návrhov opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie na úrovni zamestnávateľa.
07 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku personálneho naplnenia funkcií týkajúcej sa vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie alebo inej krízovej situácie.
08 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
09 Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby.
10 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. vo výrobe, v opravárenstve, v službách).
11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.
12 Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení).
13 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na výkon konzulárnych funkcií v príslušnej krajine v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch.
14 Samostatná odborná colno-deklaračná činnosť vrátane koordinácie činnosti s colným úradom.
15 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov.
16 Komplexné zabezpečovanie prác spojených s procesom informovanosti o voľných pracovných miestach v medzinárodných organizáciách (napr. Európska únia, Severoatlantická aliancia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rada Európy, Organizácia spojených národov, odborné Organizácie spojených národov) v rezorte ministerstva zahraničných vecí.
17 Samostatná odborná práca v oblasti zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv.
18 Samostatné odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne prostredníctvom elektronického informačného systému správy registratúry pri využívaní viacerých špecializovaných agendových systémov v ústrednom štátnom orgáne.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
03 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
04 Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom.2)
05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.
06 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa televízneho a rozhlasového vysielania vrátane prípravy rozhodnutí.
07 Metodické usmerňovanie a kontrola hospodársko-finančných činností na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí z úrovne ústredného orgánu štátnej správy.
08 Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s jednoduchou konštrukciou a technológiou vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)
09 Poradenská a konzultačná činnosť pri poskytovaní konzulárnej alebo inej súvisiacej pomoci v rezorte ministerstva zahraničných vecí.
10 Uzatváranie obchodných zmlúv.
11 Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku.
12 Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce.
13 Samostatná odborná práca na úseku personálnej práce.
14 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.
15 Samostatná odborná práca v oblasti duševného vlastníctva.
16 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených so správou a údržbou objektov, pozemkov, s vybavovaním stavieb a súvisiacich technických, respektíve technologických zariadení (napr. rozvody elektrických zariadení, odborné prehliadky, vzduchotechnika, chladenie, výťahy, inžinierske siete, osvetlenie, vodovody, kanalizácie, stavebné konštrukcie).
17 Zabezpečenie vedenia logistickej alebo humanitárnej základne civilnej ochrany, humanitárneho materiálu a skladu hnuteľných vecí vrátane starostlivosti o základňu a jej zamestnancov.
18 Kalkulácie predpokladaných nákladov na projekty alebo produkty a oceňovanie výkonov vlastnej činnosti.
19 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených s hospodárskou prevádzkou (zásobovanie, skladové hospodárstvo, upratovanie, dozor v objektoch).
20 Samostatné zabezpečovanie náročných odborných prác na úseku rozpočtovania a financovania súvisiacich s realizáciou odberateľsko-dodávateľských vzťahov.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti vzdelávania zamestnancov a starostlivosti o zamestnancov.
03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania dospelých.
04 Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.
05 Metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa.
06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev.
08 Komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku zamestnávateľa (napr. evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, vyraďovanie, inventarizácia, účtovná mesačná závierka).
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.
04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov cenových ponúk vrátane tvorby cien.
05 Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
06 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy).
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa.
02 Písomné preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
03 Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.
04 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).
05 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
06 Metodické usmerňovanie a kontrola registratúrnych stredísk pre priamo riadených zamestnávateľov.
07 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní.
08 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.
09 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích podujatí vo vzdelávacom zariadení na celoštátnej úrovni.
10 Monitorovanie vysielania rozhlasových a televíznych staníc vrátane analýzy a spracovania výsledkov pre rozhodovaciu činnosť.
11 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
12 Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovanej stavby.
13 Metodická a kontrolná činnosť pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave nebezpečného odpadu.
14 Samostatné vytvorenie grafických návrhov tlačovín a propagačných predmetov organizácie podľa zadania a ich grafické spracovanie pre výrobu.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov).
02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
03 Vstupné a doplnkové psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o zamestnanie.
04 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.
05 Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán alebo na rozhodovanie predsedníctva Slovenskej akadémie vied.
06 Lektorská a školiaca činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí na účel vydania osvedčenia.
07 Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.
09 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti.
10 Zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu.
11 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu.
12 Samostatné zabezpečovanie opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.
13 Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb.
14 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
15 Obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa osobitného predpisu.
16 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
17 Koordinovanie činností pri výberových a špecifických monitoringoch rozhlasového a televízneho vysielania.
18 Zabezpečovanie a realizácia prieskumov a analýz v oblasti ochrany maloletých vo vysielaní vrátane spracúvania odborných stanovísk a opatrení.
19 Analytická, organizačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho spracovania a sprístupnenia informácií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
20 Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov frekvenčného spektra a jeho využitia vrátane výberu vhodných frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.
21 Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
22 Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom.
23 Odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
24 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na tréning pamäti a kognitívnu aktivizáciu.
25 Zabezpečovanie odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úloh v oblasti ochrany pred požiarmi.
26 Zabezpečenie evidencie o realizovaných službách a výkonov vrátane riešenia reklamácií a tvorby cenových ponúk.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
03 Tvorba koncepcií a projektov vzdelávania (napr. pre štátnych zamestnancov alebo pre iných zamestnancov v rámci rezortu).
04 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
05 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
06 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov.
07 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav.
08 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom.
09 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu.
10 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.
11 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.
12 Tvorba metodiky postupov v oblasti monitoringu vysielania, štatistiky a programových typov.
13 Tvorba koncepcie využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie.
14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany a obrany u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
15 Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
16 Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
17 Projektovanie zložitých a rozsiahlych investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)
18 Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
19 Koordinačná, analytická a metodická činnosť v oblasti duševného vlastníctva.
20 Riadenie prideleného projektu – stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordinácia členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentácia výsledkov.
21 Organizačné zabezpečovanie obchodnej činnosti organizácie, zodpovednosť za činnosti týkajúce sa predaja.
22 Koordinačná a metodická činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu.
23 Riadenie hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym majetkom.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a vedecko-technický rozvoj.
03 Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch.
04 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblasti správy štátneho fondu.
05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti duchovenských služieb a koordinovanie účasti cirkví a náboženských spoločností na duchovenskej starostlivosti vrátane vykonávania duchovenských činností.
06 Vypracúvanie priorít rozvojových programov verejných investícií v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.
07 Koncepčná a metodická činnosť v investičnej výstavbe v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.
08 Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni zamestnancom.
09 Tvorba projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov zahraničného obchodu alebo zahraničnej služby.
10 Tvorba koncepcie monitoringu vysielania, obsahových analýz a programových typov vrátane vykonávania Európskeho dohovoru vo vzťahu k obsahu vysielania.
11 Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
12 Koncepčné riešenie projektov veľmi zložitých stavieb a technologických celkov vrátane koordinovania činností na jednotlivých častiach projektu vykonávané zamestnancom na základe oprávnenia na výkon činnosti.3)
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie).
02 Tvorba medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov, vypracúvanie právnych expertíz a právnych riešení na celoštátnej úrovni alebo s väzbou na zahraničie.
03 Koordinovanie požiadaviek a činností jednotlivých útvarov a odborov, spracovanie koncepčných a strategických materiálov pre jednotlivé oddelenia a zabezpečenie ich plnenia.
02. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť5) alebo v oblasti hygieny práce na úrovni zamestnávateľa.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť5) u zamestnávateľa.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Inšpekčná činnosť vo vymedzenej oblasti technických zariadení.
02 Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.5)
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Inšpekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Inšpekčná činnosť v celej skupine technických zariadení alebo na súboroch technických zariadení vrátane vedenia inšpekčnej skupiny vo vymedzenej oblasti technických zariadení.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie inšpekčnej činnosti na technických zariadeniach.
03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Odborné služby prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.
02 Zabezpečovanie a organizovanie objektívnej kontroly leteckých akcií a ich vyhodnocovanie.
03 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v určenom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania údajov ako súčasti geografického informačného systému.
04 Spracúvanie údajov pre potreby dopravnoinžinierskej analýzy a modelovania vrátane zhromažďovania a prípravy údajovej základne.
05 Spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná práca na úseku prevádzky a služieb pri vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku (napr. zabezpečovanie technologických postupov a inštrukcií obchodno-prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru).
02 Organizovanie ekologicko-ornitologického prieskumu letiska.
03 Zabezpečovanie služieb operatívneho charakteru pri riadení prevádzky letiska poskytovaných leteckým dopravcom.
04 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov z cenových kalkulácií cestného hospodárstva.
05 Meračská práca pri vytyčovaní stavebných objektov a pri kontrolných meraniach dodržiavania priestorovej polohy objektov v procese prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb.
06 Zabezpečovanie úloh spojených so správou majetku pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.
07 Zabezpečovanie podkladov na majetkovoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby.
08 Príprava analytických podkladov na hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy.
09 Príprava výroby vrátane zavádzania technologických postupov.
10 Samostatná odborná práca na úseku predaja a distribúcie diaľničných nálepiek.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení na letisku zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
02 Zabezpečovanie funkčnosti systémov leteckej techniky.
03 Koordinovanie činností prevádzkových služieb na letisku.
04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode strediska.
05 Zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkovoprávnej) na investičnú činnosť v etape prípravy stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.
06 Samostatná odborná práca pri spracúvaní majetkovoprávnej dokumentácie stavieb pozemných komunikácií.
07 Organizovanie činností pri zabezpečovaní údržby vymedzeného úseku pozemných komunikácií vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti3) alebo železničných dráh a mostov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)
08 Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.
09 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných prác ochrany letiska zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.7)
10 Distribúcia diaľničných nálepiek vrátane preberania nepredaných diaľničných nálepiek.
11 Organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy hasičskej jednotky, príprava a vykonávanie taktických a previerkových cvičení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.5)
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Zabezpečovanie leteckej prevádzky na letisku v stanovenom rozsahu.
02 Komplexné zabezpečovanie odborných prác pri obchodnom vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.
03 Zabezpečovanie dispečerských prác medzi dodávateľom a odberateľom služieb a tovaru v rámci poskytovania handlingových služieb leteckým dopravcom.
04 Koordinovanie a zabezpečovanie skladovania leteckých pohonných látok.
05 Koordinovanie a zabezpečovanie práce pri plnení lietadiel leteckými pohonnými látkami.
06 Zabezpečovanie odbornej práce v oblasti marketingu a propagácie letísk.
07 Organizovanie a koordinovanie činností pri zabezpečovaní technickej obsluhy lietadiel.
08 Samostatná odborná práca v oblasti kontroly a cenotvorby v procese prípravy a realizácie stavieb pre potreby stavieb cestného hospodárstva alebo železničných dráh.
09 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska.
10 Operatívne riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska v určenej časti (napr. časť diaľnice, tunel).
11 Tvorba dlhodobých plánov vo vymedzenej oblasti (napr. životné prostredie, zimná údržba) prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
12 Samostatná odborná práca v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov v určenom úseku.
13 Analytická činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.
14 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti zaradenia, zmeny zatriedenia, prečíslovania a vyradenia pozemných komunikácií z cestnej siete na celoštátnej úrovni.
15 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti posudzovania pozemných komunikácií z hľadiska územnoplánovacej a projektovej dokumentácie v rozsahu okresnej pôsobnosti.
16 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci základne technickej ochrany a obnovy železníc.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:
01 Kontrola funkčnosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v celom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania dát.
02 Organizovanie činností pozemnej leteckej prevádzky na letisku.
03 Koordinovanie a organizovanie úloh správy majetku a údržby diaľnic v obvode strediska vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)
04 Investičná činnosť pri príprave alebo realizácii stavieb železničných tratí a mostných provizórií vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)
05 Koordinovanie nasadenia železničnej techniky do technologického prúdu stavby železničných tratí zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)
06 Usmerňovanie a vykonávanie záchranných prác pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach a pátraní v objekte letiska i mimo neho vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.5)
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb.
02 Navrhovanie spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie služieb leteckej dopravy.
03 Spracúvanie technologických postupov v oblasti energetického dispečingu technickej prevádzky letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií alebo železničných dráh vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie vozoviek alebo železničných tratí a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky (napr. kraj, diaľničný úsek alebo železničný úsek).
05 Operačné riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.
06 Spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia dopravnej stavby a majetkovoprávnej dokumentácie v digitálnej forme.
07 Navrhovanie postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov pre potreby cestného hospodárstva alebo železničných dráh.
08 Preberanie a správa majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na určenom úseku pozemnej komunikácie.
09 Tvorba dlhodobých plánov činností prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska údržby diaľnic alebo ciest, alebo základne technickej ochrany a obnovy železníc.
11 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci technickej ochrany a obnovy železníc u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
12 Určovanie technologických postupov pri výrobe prototypových výrobkov a prípravkov na skúšanie výrobkov.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná údržba, oprava, kontrola a skúška lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
02 Tvorba metodiky zabezpečovania ochrany letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.7)
03 Koordinovanie a metodické usmerňovanie dispečerského riadenia na letisku.
04 Navigačná príprava letu.
05 Organizovanie plemenitby a chovu sokolovitých dravcov vrátane ich výcviku na účely ochrany letiska.
06 Investičná činnosť v etape predinvestičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.
07 Investičná činnosť v etape investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.
08 Investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.
09 Stavebný dozor na objektoch pozemných komunikácií alebo železničných dráh.
10 Správa majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.
11 Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.
12 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
13 Vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja.
14 Vypracúvanie návrhov optimalizácie cestnej dopravy z hľadiska dopravného inžinierstva.
15 Koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovania vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni.
16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.
17 Vypracúvanie individuálnych postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov s účasťou zahraničných finančných inštitúcií a fondov pre potreby cestného hospodárstva.
18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni pre oblasť cestného hospodárstva, diaľničného hospodárstva alebo železničného hospodárstva.
19 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
20 Koordinovanie a komplexné usmerňovanie činností letiskovej prevádzky.
21 Analýza vzniku nehôd a tvorba opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy v rámci regiónu.
22 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti plánovania dopravy a prepravy materiálu technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)
23 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní realizácie opatrení v období vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie a technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni.
24 Tvorba distribučnej a predajnej siete vrátane koordinácie distribúcie a predaja diaľničných nálepiek na celoštátnej úrovni.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie vykonávania údržby lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
02 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
03 Geodetická a kartografická práca v procese projektovej prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb a vyvolaných investícií vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
04 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
05 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape investičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.
06 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu realizácie väčších celkov stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.
07 Stavebný dozor na stavbách pozemných komunikácií alebo železničných dráh.
08 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnania.
09 Tvorba celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva a cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému, systémové práce v centrálnych bázach dát celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva.
10 Koordinovanie a usmerňovanie činností v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.
11 Koncepčná činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.
12 Analytická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.
13 Koordinačná činnosť v oblasti spracúvania návrhov rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni.
14 Analytická činnosť v oblasti opráv a diagnostiky vrátane vykonávania hlavných a mimoriadnych prehliadok pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
15 Koordinačná činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.
17 Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti dopravy na celoštátnej úrovni.
18 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.
19 Metodická činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Komplexné zabezpečovanie a vyhodnocovanie technických podmienok letu vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
02 Komplexné zabezpečovanie leteckej navigácie na prípravu a vykonanie letu vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
03 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie geodetických a kartografických prác cestných stavieb a vyvolaných investícií na celoštátnej úrovni vrátane zodpovednosti za dodržiavanie priestorového uloženia stavieb vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
05 Koncepčná príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií a diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na celoštátnej úrovni.
06 Koordinovanie investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
07 Koordinovanie investičnej činnosti v etape investičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.
08 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu realizácie komplexu stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh na celoštátnej úrovni.
09 Koordinovanie špecializovaných a tvorivých dopravnoinžinierskych prác v oblasti cestnej dopravy.
10 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.
11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti koncepcie a rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.
12 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.
13 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.
14 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti postupov majetkovoprávnej prípravy stavieb z legislatívneho hľadiska na celoštátnej úrovni.
15 Koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov výstavby diaľnic a ciest spolufinancovaných z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie alebo z pôžičiek a grantov medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií zabezpečujúcich rôzne formy finančnej pomoci.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letísk na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
02 Koncepčná a systémová práca pri riešení úloh v oblasti investičnej činnosti na pozemných komunikáciách na celoštátnej úrovni a s väzbami na zahraničie.
03 Koncepčná, koordinačná a systémová práca v oblasti poskytovania podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu z verejných prostriedkov vrátane prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov na celoštátnej úrovni.
04. FINANCIE
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatné zabezpečovanie pátrania po nedodanom tovare v spoločnom tranzitnom režime u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
02 Samostatné zabezpečovanie prác súvisiacich s platbami spotrebných daní alebo s registračným odberným číslom, alebo s tlačou a overovaním kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia cigariet.
03 Samostatná odborná práca spojená so správou národných dovozných a vývozných opatrení uplatňovaných v rámci Slovenskej republiky.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkovoprávnej oblasti.
02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu.
03 Zabezpečovanie kontrolnej techniky, výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo vo finančnej správe u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Vymáhanie pohľadávok štátu v reštitučnej alebo majetkovoprávnej oblasti v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.
02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti na celoštátnej úrovni.
05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Kartografická práca spojená s generalizáciou jednotlivých prvkov obsahu mapy podľa príslušných technických predpisov platných pre mapy veľkých, stredných a malých mierok.
02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach a pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.
03 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.
04 Meračská práca v teréne v rámci meračskej skupiny pri tvorbe a obnove geodetických informácií katastra nehnuteľností.
05 Spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností a príprava podkladov na poskytovanie geodetických a kartografických informácií, zber a spracúvanie údajov pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.
06 Samostatné spracúvanie jednotlivých častí štátneho tematického mapového diela.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Odborná práca na úseku prípravy, kontroly a dokumentácie podkladov na tvorbu a vydávanie štátnych mapových diel, na tvorbu informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.
03 Distribúcia máp, publikácií, technických predpisov, údajov základných a podrobných bodových polí, údajov základnej bázy pre geografický informačný systém a poskytovanie informácií o uvedených dielach a údajoch.
04 Zber a spracúvanie údajov na tvorbu, obnovu a údržbu máp veľkých, stredných a malých mierok štátneho mapového diela.
05 Geodetická práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a odborná činnosť na úseku spravovania katastra nehnuteľností.
06 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní údajov pre digitálnu kartografiu a na tvorbu štátnych tematických mapových diel.
07 Pomocná kartografická práca pri tvorbe štátnych tematických mapových diel.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Obnova a aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.
02 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností.
03 Geodetické práce na geodetických bodoch geodetických základov, bodoch štátnych hraníc a geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v teréne alebo revízia údajov v informačnom systéme geodetických základov na základe pokynov.
04 Zber priestorových údajov a hodnôt atribútov objektov miestnym šetrením v teréne na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.
05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie požiadaviek oprávnených používateľov na informácie a produkty z celoštátneho informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
06 Dokumentácia štátnych mapových diel a ostatných geodetických dokumentov v technickej dokumentácii a vydávanie a poskytovanie dokumentovaných materiálov.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Práca v geodetických základoch, určovanie základných vlícovacích bodov na blokovú aerotrianguláciu vrátane práce na tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.
02 Fotogrametrické vyhodnocovanie leteckých meračských snímok a spracúvanie iných podkladov pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.
03 Práca pri tvorbe a aktualizácii údajov digitálnej kartografie, základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a štandardizácia geografického názvoslovia.
04 Štandardizácia geografického názvoslovia pre potreby základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a digitálnej kartografie.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky a digitálnej kartografii.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná odborná práca v teréne v katastri nehnuteľností vyžadujúca ovládanie predchádzajúcich evidencií (pozemková kniha, pozemkový kataster, evidencia nehnuteľností).
02 Odborná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v rámci meračskej skupiny v teréne alebo odborné spracúvanie údajov v informačnom systéme geodetických základov na základe pokynov.
03 Tvorba a aktualizácia priestorových údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém na tvorbu štátnych mapových diel a iných produktov.
04 Samostatná odborná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním stanovených technológií.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Geodetická práca v podrobných bodových poliach alebo pri zbere a spracúvaní informácií pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém a digitálnu kartografiu v teréne.
02 Určovanie podrobného technologického postupu tvorby, obnovy a údržby základného štátneho mapového diela s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.
03 Správa a aktualizácia fondu geografických názvov podľa výsledkov štandardizácie geografického názvoslovia na účely štátnych mapových diel, ostatných kartografických diel a geografických informačných systémov.
04 Určovanie obsahovej náplne a podrobných technologických postupov tvorby, obnovy a údržby štátnych tematických mapových diel s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Odborná práca a koordinácia tvorby a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky a digitálnej kartografii.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Spracúvanie leteckých meračských snímok na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a pre digitálnu kartografiu, aj na obnovu štátnych mapových diel a iných produktov.
02 Samostatná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov alebo samostatné spracúvanie údajov v informačnom systéme geodetických základov a súčinnosť pri správe aktívnych geodetických základov.
03 Samostatná špecializovaná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra vrátane obnovy katastrálneho operátu a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním nových nestanovených technológií.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná odborná špecializovaná práca digitálnej kartografie na účely tvorby štátnych mapových diel a iných produktov.
02 Koordinácia prác digitálnej kartografie v súlade s platnými technickými predpismi.
03 Odborná špecializovaná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov so stanovením vhodného postupu riešenia s cieľom dosiahnuť požadované parametre.
04 Štandardizácia geografického názvoslovia a unifikácia geografických názvov v základnej báze údajov pre geografický informačný systém a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni Organizácie Spojených národov v oblasti geografického názvoslovia.
05 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác na účel tvorby a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Špecializovaná odborná práca pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, produktov digitálnej kartografie a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná odborná práca na úseku správy a publikovania základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, digitálnej kartografie a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná odborná špecializovaná práca pri obnove katastrálneho operátu, tvorbe katastrálnej mapy a pri revízii údajov v katastrálnych operátoch.
02 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku spracovania údajov z aktívnych a pasívnych geodetických základov a štátnych hraníc, centrálne spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností, poskytovanie geodetických informácií vrátane spracúvania základnej bázy údajov pre geografický informačný systém alebo informačného systému geodetických základov.
03 Projektová práca pri tvorbe informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spravovanie údajov katastra nehnuteľností na celoštátnej úrovni, spravovanie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a jeho výstupov pomocou digitálnej kartografie v rozsahu celého územia štátu.
04 Samostatná odborná špecializovaná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov vrátane rezortnej spolupráce a rozhodovania o voľbe postupu merania, tvorba informačného systému údajov o území Slovenskej republiky s medzinárodným významom.
05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác digitálnej kartografie na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela a iných produktov.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorivá špecializovaná práca alebo koordinovanie a zabezpečovanie odborných špecializovaných prác a spolupráca na medzirezortnej a medzinárodnej úrovni na úseku digitálnej kartografie alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a pri správe aktívnych a pasívnych geodetických základov, bodov štátnych hraníc a informačného systému geodetických základov.
02 Spracúvanie projektov leteckého meračského snímkovania a laserového skenovania, koordinovanie a rozhodovanie o využití fotogrametrických metód pri tvorbe a analýze údajov na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a štátne mapové diela a iné produkty vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
03 Systémová a koordinačná špecializovaná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v štátnych mapových dielach a informačnom systéme údajov o území Slovenskej republiky vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
04 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie špeciálnych činností pri správe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, digitálnej kartografie alebo štátne tematické mapové diela na medzinárodnej úrovni.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných činností na úseku centrálneho spracúvania vlastníckych vzťahov a údajov o geometrickom a polohovom určení nehnuteľností, údajov základnej bázy pre geografický informačný systém na medzinárodnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
02 Vysokošpecializovaná, tvorivá a koordinačná práca v oblasti správy aktívnych a pasívnych geodetických základov a informačného systému geodetických základov, v oblasti digitálnej kartografie, štátnych mapových dielach a v informačnom systéme údajov o území Slovenskej republiky medzinárodného významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)
03 Samostatná, koncepčná a rozhodovacia odborná činnosť pri správe informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Projektové riadenie v oblasti administrácie a rozvoja správy informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky s medzinárodným významom, koordinačná práca v oblasti medzinárodnej spolupráce pri plnení medzinárodných dohôd a projektov.
06. HOSPODÁRSTVO
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike pre potreby riadenia investičných projektov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná realizácia spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie podnikateľského prostredia Slovenskej republiky u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorba podkladov na zameranie propagácie cestovného ruchu.
02 Metodické usmerňovanie podnikateľských subjektov pri koordinácii exportných a investičných príležitostí pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Sprostredkúvanie obchodných kontaktov v danom teritóriu vrátane informačnej činnosti o spracúvaných komoditách v zahraničí a vypracúvanie obchodnej stratégie pre vysielajúce firmy.
02 Expertízne a znalecké ohodnocovanie hmotného majetku a nehmotného majetku, práv hospodárskych subjektov na transformačné a ďalšie účely.
03 Konzultačná a poradenská činnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby pri zavádzaní systémov kvality (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
04 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinačná, metodická a konzultačno-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, ekonomických analýz a privatizačných projektov.
02 Spracúvanie koncepcie zavádzania systému kvality pre právnické osoby alebo fyzické osoby (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
04 Metodická a kontrolná činnosť v oblasti exportu a investícií na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v rámci programu PHARE zameraného na podporu exportu a investícií.
05 Koncepčná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti informačných zdrojov na priame zahraničné investície a export s celoštátnou pôsobnosťou.
06 Audítorská činnosť znaleckých posudkov vykonávaná audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.10)
07 Analytická, syntetická a metodická činnosť v oblasti prílevu priamych zahraničných investícií do jednotlivých regiónov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pracovísk ústredného orgánu štátnej správy v zahraničí v oblasti exportu a priamych zahraničných investícií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
09 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie subkontraktačných búrz u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby nových a osobitne zložitých postupov znaleckých posudkov transformácie hospodárskych subjektov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.11)
02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
03 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti priamych zahraničných investícií.
04 Koncepčná a rozhodovacia činnosť na podporu zahraničného obchodu pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti podpory budovania priemyselných parkov a strategických nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba a koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi.
02 Tvorba a koordinovanie medzinárodných programov v oblasti nových technológií v energetike vrátane jadrových technológií a vypracúvanie medzinárodných zmlúv u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
07. INFORMATIKA
02.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Príprava vstupných údajov na hromadné spracovanie dát.
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
02 Zabezpečovanie prevádzky zariadení informačných systémov.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Tvorba programového vybavenia na základe vopred pripravených analytických podkladov.
02 Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov.
03 Zabezpečenie prevádzky používateľských pracovných staníc.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná tvorba programového vybavenia.
02 Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.
03 Diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí.
04 Komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému zamestnávateľa.
05 Realizácia odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných zo špecializovaných zdrojov informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch.
02 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
03 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
04 Preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch.
02 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Tvorba používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr a sietí alebo zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácií webových aplikácií.
02 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu WAN.
03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
04 Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií.
05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe informačných systémov.
06 Koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového vybavenia s celoštátnou pôsobnosťou.
07 Koordinovanie komplexov špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na multidisciplinárne informačné zdroje vedecko-technických, ekonomických alebo iných informácií a globálne sieťové prostredie.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient – server.
02 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe sieťových operačných systémov.
03 Koordinovanie projektov zložitých počítačových sietí typu WAN s prepojením na medzinárodnú úroveň.
04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou.
05 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri projektovaní zložitých informačných systémov, častí informačného systému verejnej správy alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí informačného systému verejnej správy alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.
02 Organizačné a odborné riadenie centrálneho informatického ústavu či centrálnej informatickej súčasti verejnej alebo verejnoprávnej inštitúcie.
08. JUSTÍCIA
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Komplexné vykonávanie práce registratúry súdu.
02 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
03 Odborné vykonávanie administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, zakladanie a kompletizovanie osobných spisov obvinených a odsúdených a vedenie ďalších súvisiacich evidencií.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní grafického spracúvania textu Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.
02 Vybavovanie agendy so súdmi a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní nedostatkov vo vykonávacom konaní, ktoré majú vplyv na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody vrátane koordinovania odborných administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Koordinovanie všetkých odborných administratívnych činností súvisiacich so zabezpečovaním eskort obvinených a odsúdených osôb.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Komplexné zabezpečovanie technickej úrovne vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinácia práce a technicko-organizačné zabezpečovanie jednotlivých denných vydaní Obchodného vestníka.
09. KONTROLA
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Vnútorná kontrolná činnosť v určenom rozsahu.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania.
10. KULTÚRA
02.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
02 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.
03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
04 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu.
02 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu (napr. verifikácia a adjustácia knižničného fondu).
03 Sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
04 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.
05 Astronomické pozorovanie špeciálnymi zariadeniami (napr. ďalekohľad, spektograf, fotometer, koronograf).
06 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových podmienkach.
07 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení).
08 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
09 Samostatné zabezpečovanie priebehu regionálnych astronomických podujatí.
10 Vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
11 Sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka.
12 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné fondy alebo mobiliárne fondy.
13 Spravovanie depozitárneho priestoru, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
14 Vyhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií a fotodokumentácie zbierkových predmetov alebo archívnych dokumentov pod odborným vedením.
15 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
16 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránke.
17 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového umeleckého diela v slovenskom alebo cudzojazyčnom prevedení.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky.
02 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v kultúrno-osvetových zariadeniach (ďalej len „osvetové zariadenie“) alebo v účelových rekreačných zariadeniach.
03 Knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.
04 Čiastková práca na tvorbe programov astronomickej činnosti vrátane vykonávania odborných astronomických pozorovaní.
05 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
06 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do dvoch a viacerých cudzích jazykov.
07 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.
08 Samostatné spravovanie depozitárnych priestorov, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
09 Samostatné vyhotovovanie fotodokumentácie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „hnuteľná pamiatka“) a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „nehnuteľná pamiatka“), terénne a laboratórne vyhotovovanie fotografií, využitie videotechniky a výpočtovej techniky.
10 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
11 Zabezpečovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie celoštátneho významu.
12 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, grafmi, tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.
13 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia na vyhotovovanie filmov a tlačových podkladov s použitím profesionálneho programového vybavenia.
14 Zabezpečovanie distribúcie periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja trhu a vyhľadávania nových odbytových možností.
15 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení, určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania.
16 Spravovanie a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu celoštátneho dosahu.
17 Vykonávanie čiastkových konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa usmernení.
18 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.
19 Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania.
20 Zabezpečovanie kostýmovej a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.
Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.
02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium a interpretáciu hudobných diel, hudobnodramatických diel alebo baletných diel.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
02 Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní.
03 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii so zložitou štruktúrou zbierok a rozsiahlym viacodborovým zbierkovým fondom, vedenie dokumentácie z odbornej ochrany a pohybu zbierok.
04 Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, osvetových zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).
05 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov.
06 Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkových predmetov, spravovanie a starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.
07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcie alebo umeleckej fotografie na prezentáciu a propagačné účely kultúrnych zariadení.
08 Röntgenovanie, snímkovanie a prieskum zbierkových predmetov, reprodukovanie a vyhodnocovanie röntgenových snímok.
09 Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov.
10 Koordinovanie prevádzky historických lesných úvraťových železníc so zreteľom na zachovanie a prezentáciu ich historických, technických a funkčných hodnôt vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.6)
11 Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa návrhov na reštaurovanie umeleckého diela.
12 Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové spracúvanie výsledkov zamerania.
13 Zabezpečovanie, organizovanie a koordinovanie výkonu prác spojených s divadelnou prevádzkou.
14 Realizácia animačných a tvorivých programov zameraných na sprístupnenie zbierok danej organizácie verejnosti.
15 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov.
16 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní rozmnoženín zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých.
17 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.
18 Samostatná práca pri úprave a spracovaní textov v Braillovom písme s obrázkami, grafmi, tabuľkami, návrh a posudzovanie spracovania výroby reliéfnych obrázkov so zreteľom na dodržiavanie tyflografických pravidiel.
19 Spracúvanie zvukového záznamu kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých vrátane strihu a nevyhnutých technických úprav.
20 Samostatné odborné práce súvisiace s informáciou o spôsobe výroby, histórii ľudovo umeleckých výrobkov a ich predaj.
21 Metodické a organizačno-technické zabezpečovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov.
22 Zabezpečenie realizácie plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.
Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.
02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu.
03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.
04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke.
05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.
06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.
07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického diela, baletného diela alebo tanečného diela.
08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela.
09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.
10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.
11 Koordinácia činnosti umeleckého telesa z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia vystúpení a skúšok.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach.
02 Odborné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v rámci určenej koncepcie.
03 Strih a výroba audiovizuálnych programov.
04 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane kontroly dodržiavania výrobného postupu.
05 Reštaurovanie vymedzených častí zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov vrátane spracovania reštaurátorskej dokumentácie.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Spracovanie obrazových súborov (dát) na účel ich reštaurovania, úpravy, doplnenie chýbajúcich detailov, zlepšenia, vyčistenia a podobne s pomocou grafických programov a ďalšieho softvérového vybavenia.
Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela alebo jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.
02 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela, alebo tanečnej časti hudobného alebo hudobnodramatického diela.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná tvorba programov astronomickej činnosti, spracúvanie a vyhodnocovanie získaných astronomických pozorovaní.
02 Snímanie a zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti audiovizuálnych programov.
03 Samostatné spravovanie a organizovanie systému odbornej evidencie knižničného fondu vrátane revízie knižničného fondu.
04 Tvorba plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.
05 Vypracúvanie metodiky výroby ľudovoumeleckých výrobkov.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru so zodpovednosťou za umeleckú a technickú zvukovú úroveň.
02 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach alebo v osvetových zariadeniach s dosahom na región.
03 Individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami vyžadujúca špeciálne vedomosti a zručnosti a zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice pre túto užívateľskú verejnosť.
04 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie menného popisu pre národnú bibliografiu, lokálne a súborné katalógy, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
05 Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
06 Samostatné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.
07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
08 Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, odborný prieskum stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.
09 Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu alebo v galérii.
10 Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav.
11 Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
12 Reštaurovanie vymedzených častí umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky alebo dizajnu vrátane odborného prieskumu, spracúvanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.
13 Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť.
14 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo notografická príprava hudobného textu do tlače.
15 Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.
16 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.
17 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni vykonávaná korepetítorom.
18 Samostatná odborná práca pri korektúre braillovských textov v slovenčine a cudzích jazykoch, posudzovanie tyflografických diel a reliéfov.
19 Organizovanie a riadenie spôsobu podávania výkladu o histórii a výrobe ľudovoumeleckých výrobkov.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov s aplikáciou zložitých technologických postupov.
02 Samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov.
03 Koncepčné riešenie odborného ošetrenia zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, vyhotovovanie modelov a rozličných druhov preparátov, napríklad liehové, formaldehydové alebo dermoplastické preparáty.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.
02 Tvorba a realizácia plánov činnosti umeleckej prevádzky, repertoárových a študijných plánov vrátane organizačného zabezpečovania zájazdov umeleckého telesa doma i v zahraničí.
03 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí (napr. hudobné festivaly, divadelné festivaly) s nadregionálnym dosahom.
04 Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) s nadregionálnym dosahom.
05 Komplexné zabezpečovanie systematického doplňovania, odbornej evidencie a odborného spracovania knižničných fondov, tvorba akvizičného programu, výber relevantných dokumentov do knižničného fondu so zreteľom na jeho profiláciu a vývoj používateľských potrieb vrátane zahraničnej akvizície
06 Komplexné zabezpečovanie špeciálnych knižničnoinformačných služieb, medziknižničná výpožičná služba na celoštátnej úrovni a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba.
07 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na regionálnej úrovni a krajskej úrovni.
08 Tvorba a koordinovanie odborných programov astronomickej činnosti celoštátneho dosahu.
09 Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom.
10 Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.
11 Analýza, vyhodnocovanie informácií a metodické usmerňovanie v určenej odbornej múzejnej činnosti.
12 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
13 Komplexné vykonávanie odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov, určovanie konzervátorských postupov, tvorba faksimile a replík.
14 Samostatné spracúvanie systému odborného uloženia zbierok alebo archívnych dokumentov, určovanie depozitárneho režimu v múzeu alebo v galérii alebo režimu v ukladacích priestoroch archívu.
15 Tvorba štúdie technického a technologického riešenia výstav.
16 Tvorba výtvarnej štúdie a návrhov priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
17 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo historickej knižnej väzby vrátane vykonávania odborného prieskumu a interpretácie dosiahnutých výsledkov.
18 Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vyhodnocovania výsledkov technologických prieskumov.
19 Spracúvanie dramaturgických plánov a vyhľadávanie námetov na tvorbu scenárov audiovizuálnych programov.
20 Réžia audiovizuálnych programov, zodpovednosť za ich umeleckú, odbornú, výtvarnú a technickú stránku.
21 Tvorivé riešenie výtvarnej a obrazovej stránky filmov a audiovizuálnych programov vrátane ich realizácie.
22 Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činností pri určovaní a dodržiavaní technológie tlače.
23 Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.
24 Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného systému pri vydávaní a šírení slovenskej literatúry v zahraničí.
25 Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov z oblasti literárneho diania vrátane interpretácie odborných informácií doma a v zahraničí.
26 Tvorba umelecko-akustickej zložky zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých.
27 Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov a tvorba obchodnej stratégie.
28 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení.
29 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava textu.
30 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.
31 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
32 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa (napr. baletným majstrom, tanečným majstrom).
33 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.
34 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej alebo hlasovej kultúry.
35 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni.
36 Základný prieskum a monitorovanie pamiatkového fondu podľa druhov národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „pamiatka“) a spracúvanie príslušnej dokumentácie, samostatné spracovanie výstupov z ústredného zoznamu a ich sprístupňovanie.
37 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov pamiatkových objektov. Spracovanie výsledkov zamerania všetkých typov pamiatkových objektov vrátane spracovania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.
38 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov; primárna práca so systémom na riadenie a vyhodnocovanie digitalizačného procesu.
39 Zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo záznamov osobitnými postupmi pod odborným vedením.
40 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti v oblasti dokumentácie jazykovej kultúry a kultúrnej identity národnostných menšín vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť jazyka národnostnej menšiny.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) na celoštátnej úrovni.
03 Tvorba špeciálnych liečebných programov, výchovných programov a relaxačných programov a projektov v rôznych umeleckých disciplínach (napr. hudobné, dramatické, hudobnodramatické, výtvarné) vrátane ich naštudovania so zdravotne postihnutými občanmi.
04 Tvorba koncepcie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností a odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.
05 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických knižničných fondov vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť klasických jazykov.
06 Vykonávanie a koordinácia špecializovaných odborných činností v oblasti informačného zabezpečenia a podpory vedy a techniky, vedeckovýskumného a vedecko-pedagogického procesu v akademických a vedeckých knižniciach. Tvorba koncepcie, vytváranie a správa špecializovaných bibliografických databáz a odborných databáz.
07 Modifikácia medzinárodných noriem a aplikácia štátnych noriem na podmienky odbornej knižničnoinformačnej činnosti na úrovni vedeckých alebo akademických knižníc.
08 Teoretické určovanie zásad spracúvania a sprístupňovania výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti astronómie.
09 Tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
10 Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore celoštátneho významu.
11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie múzejnej dokumentácie, odborných múzejných činností a systému sústavy múzeí a galérií.
12 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.
13 Komplexné riešenie a usmerňovanie systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkového fondu v múzeu alebo v galérii.
14 Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, diel úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo knižných artefaktov s tvorivou aplikáciou výsledkov analytických činností v odbore pamiatkovej starostlivosti.
15 Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo dotvorenia chýbajúcich častí umelecko-historických objektov, architektonických objektov alebo archeologických objektov osobitým spôsobom.
16 Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.
17 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.
18 Komplexné zabezpečovanie prevádzky redakcie, sumarizácia podkladov na vydanie a na zasadania redakčnej rady.
19 Komplexné zabezpečovanie odbornej úrovne, jazykovej úrovne, výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo odborná notografická príprava hudobného textu do tlače.
20 Tvorivá realizácia a stvárňovanie filmov a audiovizuálnych programov.
21 Tvorba scenára na spracovanie slovesného diela do elektronickej podoby i na digitálnych nosičoch pre nevidiacich a slabozrakých.
22 Tvorba a dolaďovanie knižničnoinformačného programu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov.
23 Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí.
24 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel.
25 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných diel alebo dramatických diel vrátane ich realizácie v spolupráci s autorom a režisérom.
26 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.
27 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel v pôsobnosti krajských a regionálnych kultúrnych inštitúcií.
28 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie pódiových pásiem a iných celovečerných kultúrnych vystúpení po choreografickej stránke.
29 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.
30 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).
31 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
32 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.
33 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel prezentovaných na najvyššej umeleckej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
34 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela a interpretácia sólových partov.
35 Vykonávanie pamiatkového výskumu, monitorovanie pamiatkového fondu a tvorba zásad obnovy jednotlivých súčastí pamiatkového fondu. Tvorba koncepcií, spracovania, vyhodnocovania, evidencie a prezentovania pamiatkového fondu.
36 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov pamiatkových objektov. Samostatné spracovanie výsledkov zamerania všetkých typov pamiatkových objektov vrátane spracovania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.
37 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.
38 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho alebo vokálno-inštrumentálneho diela, alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane tvorivej interpretácie sólových partov.
39 Komplexné zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo záznamov osobitnými postupmi.
40 Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie múzea alebo galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.
41 Koordinácia a riadenie technickej prípravy, výroby a realizácie nových umeleckých produkcií a ich repríz.
42 Komplexné zabezpečovanie výroby brailovskej tlače a reliéfnej grafiky pre nevidiacich a slabozrakých.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba koncepcie a projektov náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej prezentácie.
02 Tvorba koncepcie, projektov a prognóz rozvoja osvetovej činnosti (kultúrnej činnosti a vzdelávacej činnosti) na celoštátnej úrovni.
03 Tvorivé spracúvanie literárneho diela, dramatického diela, filmového diela, hudobného diela, hudobnodramatického diela alebo výtvarného diela do elektronickej podoby vrátane tvorby nových umeleckých programov na digitálnych nosičoch.
04 Komplexne zabezpečovanie a koordinovanie náročných špecializovaných knižnično-informačných činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižničnoinformačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy knižnice. Vypracúvanie koncepcií, plánov, programov, metodík a pracovných postupov, analytických a rozvojových materiálov v oblastiach svojej špecializácie. Výskum v oblasti knižničná a informačná veda a medziodborový výskum v oblasti historických vied, spoločenských vied a humanitných vied.
05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni.
06 Tvorba koncepcie rozvoja múzejníctva alebo galerijníctva, výskum, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore medzinárodného významu.
07 Tvorba koncepcie a metodiky všeobecného systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov v múzeách alebo v galériách.
08 Koordinovanie a určovanie metód a metodiky reštaurovania vrátane vykonávania najnáročnejších reštaurátorských prác.
09 Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových výskumov.
10 Určovanie technologických postupov sanačných, konzervátorských a reštaurátorských prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vykonávania odbornej metodickej činnosti v tejto oblasti.
11 Tvorivé riešenie a koordinovanie špecializovaných a koncepčných úloh v oblasti dizajnu s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti.
12 Tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne.
13 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz vzťahov štátu a cirkví.
14 Tvorba koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí.
15 Tvorba vývojových trendov a prognóz v jednotlivých oblastiach kultúry alebo umenia s dosahom na zahraničie.
16 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela alebo umeleckého programu.
17 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných diel alebo tanečných diel.
18 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
19 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie.
20 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
21 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
22 Tvorba metodiky výskumu a obnovy pamiatok a pamiatkových území, spracovanie koncepcií zaoberajúcich sa problematikou v oblasti ochrany, evidencie a prezentovania pamiatkového fondu.
23 Tvorivá interpretácia najzložitejších sólových partov hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho, alebo vokálno-inštrumentálneho diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela s dosahom na jeho prezentáciu na celoštátnej i medzinárodnej úrovni.
24 Koncepčné a tvorivé zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácii plánov a projektov digitalizácie kultúrnych objektov, plánovanie a logistika tvorby a využívania digitálneho obsahu.
25 Tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea alebo galérie s ohľadom na ich zameranie, participácia na príprave metodických materiálov s celoštátnym uplatnením.
26 Tvorivá interpretácia mimoriadne náročných rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koordinovanie a spracúvanie koncepčných a rozvojových materiálov a projektov vrátane vývojových prác so širším dosahom na odbor činnosti knihovníctva, bibliografie a informatiky, usmerňovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho a medzinárodného významu na úrovni knižníc s celoštátnou metodickou pôsobnosťou.
02 Tvorivé riešenie vývojových trendov a prognóz v oblasti múzejníctva, galerijníctva a rozvoja muzeologickej teórie.
03 Špeciálne reštaurátorské a výskumné práce na dielach osobitného významu, vysokej historickej a kultúrnej hodnoty.
04 Tvorba metodiky technologických návrhov reštaurovania, sanácie a konzervovania pamiatkových objektov s využívaním výsledkov vlastných výskumov a ich aplikácia v oblasti pamiatkovej starostlivosti.
05 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
06 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
07 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
08 Koordinácia a riadenie prípravy a spracúvania koncepčných a metodických materiálov v oblasti výskumu, obnovy, ochrany, evidencie a prezentovania pamiatok a pamiatkových území.
09 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh, tvorba metodiky dokumentovania v oblasti digitalizácie a grafickej dokumentácie všetkých typov pamiatkových objektov. Koncepčné a tvorivé zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácií plánov, projektov a pamiatkových výskumov.
10 Naštudovanie a dirigovanie hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-symfonického diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela.
11 Aktívna tvorivá účasť na naštudovaní a realizácii hudobného alebo hudobnodramatického diela s dosahom na jeho prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Koordinácia najzložitejších umeleckých väzieb s cieľom vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-inštrumentálneho diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových partov.
12 Tvorivá príprava a naštudovanie baletného alebo tanečného diela baletným majstrom.
13 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových operných rolí s jedinečným, kreatívnym a nezameniteľným osobnostným prístupom.
14 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s výnimočným, originálnym a kreatívnym osobnostným prístupom.
15 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh v oblasti archivácie webových stránok a digitálnych zdrojov, dlhodobá ochrana digitálneho obsahu, koncepcia digitalizácie kultúrnych objektov.
16 Tvorivé riešenie digitálnej politiky knižníc a návrh vývojových trendov a prognóz v oblasti tvorby, ochrany, uchovávania a sprístupňovania digitálnych informácií.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti na celoštátnej a medzinárodnej úrovni vykonávaná zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba umeleckej koncepcie veľkého symfonického alebo veľkého operného orchestra vrátane naštudovania a dirigovania najzložitejších symfonických a operných diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
02 Koncepcia naštudovania a vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-symfonického diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových orchestrálnych partov.
03 Originálny prístup k tvorbe režijnej koncepcie hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela.
11. NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA, SKÚŠOBNÍCTVO A KVALITA
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Technická práca pri skúšaní, overovaní alebo kalibrácii meradiel pod odborným vedením.
02 Technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov pod odborným vedením.
03 Technická práca pri zabezpečovaní plánu technickej normalizácie.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Odborná technická práca pri etalonáži príslušnej veličiny (napr. kalibrácia, overovanie meradiel) vrátane podielu na rozvoji meracích metód vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
02 Odborná technická práca vo vymedzenej oblasti skúšania výrobkov.
03 Odborná technická práca v oblasti plánovania úloh technickej normalizácie.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná technická práca pri zabezpečovaní jednotnosti a potrebnej presnosti meradiel a merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
02 Samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov.
03 Samostatná odborná technická práca pri spracúvaní informácií z európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných organizácií.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti skúšania výrobkov.
02 Zabezpečovanie odborne náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.
03 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti technickej normalizácie.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovaných laboratóriách.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Zabezpečovanie technickej normalizačnej činnosti vo vymedzenej oblasti.
02 Kalibrácia a oprava zložitých meradiel a zariadení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Zabezpečovanie nových skúšobných postupov a metód na skúšanie výrobkov.
04 Vykonávanie činnosti posudzovania zhody.
05 Kalibrácia etalónov a zložitých meradiel a meracích zariadení v danej oblasti merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
06 Zabezpečovanie odbornej špecializovanej činnosti vo vymedzenej oblasti metrológie.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácii v celom vymedzenom rozsahu.
02 Metrologický dozor vrátane spracúvania metodík kalibrácie a opráv na celoštátnej úrovni vykonávaný zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Určovanie technologických postupov na kalibráciu a opravy meradiel a meracej techniky vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie výrobkov.
05 Tvorba systému posudzovania zhody vrátane kontroly jeho uplatňovania.
06 Technické osvedčovanie stavebných výrobkov.
07 Vykonávanie auditu systémov kvality.
08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie meradiel a meracích zariadení vo vymedzenej oblasti merania vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
09 Samostatná odborná a analytická činnosť v oblasti kvality.
10 Zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii podľa normy ISO 9001.
11 Koordinácia výkonu samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Tvorba koncepcie v oblasti technických noriem vo väzbe na medzinárodnú a európsku normalizáciu na celoštátnej úrovni.
02 Tvorba koncepcie systému posudzovania zhody alebo schvaľovania typov určených meradiel vrátane rozhodovania v procese posudzovania zhody alebo schvaľovania typov meradiel vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)
03 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh v oblasti auditu systémov kvality.
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie odborných činností v oblasti kvality.
12. OBRANA
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Zabezpečovanie prevádzky výcvikových zariadení (napr. trenažér) na prípravu a odborný výcvik špecialistov.
02 Zabezpečovanie agendy ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach, vedenie ich evidencie, stanovovanie výšky a výber nájomného a určených poplatkov.
03 Samostatné spracúvanie technických noriem a podkladov pre normatívy, tvorba číselníkov a katalógov materiálu a techniky a ich aktualizácia.
04 Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenia v oblasti ponúk zlepšovacích návrhov.
05 Vyhodnocovanie policajno-bezpečnostnej situácie vo vymedzenej oblasti.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Určovanie rozsahu a technológie opráv špeciálnych strojov a mechanizačných prostriedkov vrátane zabezpečovania a vykonávania vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.
02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov v pôsobnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kontrola.
03 Zabezpečovanie prevádzky vojenskej vlečky.
04 Vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom, muníciou alebo technickými prostriedkami v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
05 Samostatná odborná práca na úseku telekomunikačnej siete ozbrojených zložiek.
06 Samostatná odborná práca na úseku frekvenčného spektra a bezpečnosti spojenia.
07 Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania technológií podľa preberacieho plánu, posudzovanie chýb a odchýlok od technologickej dokumentácie a konštrukčnej dokumentácie vrátane vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.
08 Príprava podkladov na rozhodovanie o pridelení bytu alebo o výmene bytu v rezorte ministerstva obrany, ministerstva vnútra alebo ministerstva financií.
09 Zabezpečovanie odborných prác súvisiacich s organizačnou prípravou vyučovania a výcviku v škole ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Laboratórna kontrola kvalitatívnych parametrov vstupných látok na výrobu odmorovacích látok, dezaktivačných látok a dezinfekčných látok a overovanie kvality výrobkov alebo pohonných látok a mazív vykonávané zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.14)
02 Zabezpečovanie prevádzky strelnice vrátane zabezpečovania prevádzky elektrických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
03 Organizovanie a vykonávanie praktickej výučby a výcviku obsluhy motorových mechanizačných prostriedkov po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.15)
04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov pridelenej vojenskej leteckej techniky a zariadení letky.
05 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri výrobe funkčných vzorov, laboratórnych vzorov a prototypov alebo pri výrobe a opravách zariadení špeciálneho určenia (napr. optoelektronické zariadenia) u zamestnávateľa v oblasti výskumu a vývoja.
06 Zabezpečovanie a vykonávanie prác spojených s výskumom, vývojom, výrobou a skúšaním výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov vrátane ich evidencie, uskladňovania, skladovania a ničenia zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)
07 Samostatné odborné riešenie čiastkových úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v rezorte ministerstva obrany.
08 Príprava a realizácia opráv stavieb (budov, skladov špeciálneho materiálu, inžinierskych sietí, komunikácií, výcvikových zariadení) v objekte, ktorý je v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Spracúvanie podkladov na tvorbu plánov riešenia úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Kontrolná a revízna činnosť nad pyrotechnickými prácami a vykonávanie skúšok munície, prachov, trhavín a muničných elementov vrátane vyhľadávania a ničenia munície zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)
02 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
03 Samostatná odborná práca pri prevádzkových skúškach a opravách automatizovaných systémov letectva a protivzdušnej obrany.
04 Určovanie technologických postupov a zabezpečovanie opravárenskej činnosti špeciálnej výzbroje a techniky.
05 Plánovanie skúšobnej činnosti ústavu, zabezpečovanie a posudzovanie programových požiadaviek na skúšky špeciálnej vojenskej techniky vrátane koordinovania skúšok s vyžadujúcimi subjektmi.
06 Určovanie technologických postupov pri výrobe súčastí zariadení špeciálnej techniky.
07 Tvorba plánov činností na riešenie krízových situácií po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Projektovanie bežných stavieb a objektov pre potreby výstavby stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)
02 Koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, diagnostických zariadeniach a skúšobných stendoch, kontrola dodržiavania zložitých a špeciálnych techník a technológií na úsekoch výroby, montáže a skúšok.
03 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v príslušnej oblasti energetiky (elektrina, plyn, teplo) v rezorte ministerstva obrany.
04 Vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami a vojenskou technikou pri výrobe a jej využívaní zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)
05 Zisťovanie príčin vzniku požiarov a analýza príčin vzniku požiarov vrátane spracúvania odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach na území viacerých krajov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)
06 Organizovanie a zabezpečovanie systému vlasteneckej výchovy a etickej výchovy vo vojenskom útvare alebo vojenskom zariadení.
07 Zabezpečovanie prevádzky digitálnej telekomunikačnej siete vo vymedzenom územnom celku ozbrojených zložiek.
08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách v rezorte ministerstva obrany.
09 Určovanie technologických postupov geodetických a kartografických prác pri topografickom mapovaní a činnostiach s ním spojených.
10 Inštruktorská činnosť na leteckých trenažéroch vrátane prípravy metodiky lietania.
11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie rozvoja vojenskej odbornej pripravenosti vojakov na plnenie úloh ozbrojených síl vo vymedzenej oblasti na úrovni základnej zložky ozbrojených síl.
12 Metodická činnosť, organizovanie a zabezpečovanie systému fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov.
13 Komplexné koordinovanie a metodická činnosť pri tvorbe plánov činností na riešenie úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Výcvik špecialistov na boj zblízka v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.
02 Vytváranie konfigurácií digitálnych telekomunikačných systémov na úrovni rezortu ministerstva obrany.
03 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, implementovaní a údržbe automatizovaných systémov velenia letectva v pôsobnosti vzdušných síl.
04 Kryptologicko-technická práca, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov, systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií vrátane kontrolnej činnosti.
05 Zložitá odborná práca v metodickej a kontrolnej oblasti pri zabezpečovaní šifrovej služby a bezpečnosti komunikačného prostredia.
06 Vypracúvanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie špecifických problémov v technickej oblasti v rámci konania o prihláškach vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti stavu techniky vo svete na základe analýzy plnenia zákonných patentovo-právnych kritérií.
07 Inšpekčná a kontrolná činnosť v investičnej výstavbe v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra vrátane jej plánovania, usmerňovania a vyhodnocovania vykonávaná zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)
08 Štátny odborný dozor v oblasti energetiky vrátane koordinovania a zabezpečovania štátnych programov v oblasti energetiky v rezorte ministerstva obrany.
09 Štátny požiarny dozor v oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb, kontroly zabezpečovania ochrany pred požiarmi vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)
10 Tvorba a koordinovanie systému vedeckých informácií a odborných informácií z oblasti vojenstva a bezpečnostnej politiky štátu.
11 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.
12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti bytovej politiky v pôsobnosti ozbrojených zložiek.
13 Metodické usmerňovanie a vykonávanie výcviku pyrotechnikov všetkých ozbrojených zložiek vrátane určovania technologických postupov pyrotechnických prác zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)
14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie procesu obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky a pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.
15 Samostatné komplexné riešenie odborných úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v rezorte ministerstva obrany.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.18)
02 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok pri projektovaní, výrobe a užívaní vyhradených technických zariadení a špeciálnej vojenskej techniky vrátane vykonávania úradných skúšok technických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.18)
03 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe ozbrojených síl vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.
04 Tvorba koncepcie v procese obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky, ústredných orgánov štátnej správy vo väzbe na medzinárodné zmluvy a štandardizačné dohody NATO.
05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie letovej prevádzky v rozsahu oblastnej služby riadenia vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)
06 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Koncepčná a metodická činnosť zdravotníckej služby v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)
02 Koordinovanie celoštátnych systémov pri tvorbe a spracúvaní úprav a noriem na podmienky Európskej únie v oblasti zabezpečenia obrany štátu a pri právnom zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu na celoštátnej úrovni.
03 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)
04 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na stanovenie singulárnych postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
05 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na ustanovenie singulárnych postupov v oblasti utajenia činnosti špeciálnych služieb, ich príslušníkov a zamestnancov a zabezpečenia ochrany osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.
06 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na ustanovenie singulárnych postupov v oblasti odhaľovania činnosti cudzích špeciálnych služieb, ich príslušníkov, zamestnancov a osobitných prostriedkov.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
01 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
02 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti utajenia činnosti špeciálnych služieb, ich príslušníkov a zamestnancov a zabezpečenia ochrany osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.
03 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti odhaľovania činnosti cudzích špeciálnych služieb, ich príslušníkov, zamestnancov a osobitných prostriedkov.
13. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností zamestnancom po získaní osvedčenia.20)
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Kontrola a zabezpečovanie práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Rozpracúvanie koncepcie a programu dlhodobého rozvoja systému ochrany utajovaných skutočností vrátane šifrovej ochrany v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad, medzinárodné zmluvy a požiadavky NATO alebo Európskej únie zamestnancom po získaní osvedčenia.20)
14. PÔDOHOSPODÁRSTVO
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Odborná rutinná práca v teréne s pokusníckou technikou a so špeciálnymi prístrojmi (napr. pedologické sondy) podľa metodických postupov merania vrátane odberu vzoriek.
02 Rutinná práca pri laserovom popisovaní ušných značiek pre hospodárske zvieratá na účely ich identifikácie.
03 Samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom, prerezávaním a narezávaním.
04 Odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych registračných skúšok pesticídov.
05 Základná laboratórna práca pri analýzach vzoriek (prípravné práce, váženie vzoriek, označovanie, sledovanie podmienok – faktorov pri práci).
06 Príprava podkladov na vykonávanie certifikácie a posudzovania zhody vrátane laboratórnych a technických meraní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení.
07 Spracúvanie výkresov a konštrukčných podkladov výstavných expozícií alebo investičnej výstavby podľa rámcových dispozícií a náčrtov.
08 Zakladanie a vyhodnocovanie pokusov na sledovanie a kontrolu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch.
09 Klasifikácia jatočných ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec do triedy kvality zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.22)
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01. Laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz podľa predpísaných metód.
02 Určovanie technologických postupov a koordinovanie prác manuálnych zamestnancov vo vymedzenom úseku činností pri príprave a realizácii výstavných akcií.
03 Samostatné spracúvanie kalkulácií na základe projektovej dokumentácie výstavníckeho alebo investičného charakteru.
04 Zisťovanie informácií o stave lesa a ich číselné a grafické spracúvanie.
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná práca pri vyhodnocovaní projektov podnikateľských subjektov so zameraním na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka na účel poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.
02 Samostatná laboratórna práca podľa predpísaných metód v odbore (napr. fyzikálno-chemická, mikrobiologická, chemická, biochemická, toxikologická, serologická, virologická, parazitologická, patologicko-anatomická, mykologická) pri použití prístrojov s jednoduchou obsluhou.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov, alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Samostatná odborná činnosť vyžadujúca si spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj navonok. Vybavovanie odbornej agendy na vymedzenom úseku, tvoriacej podklad pre riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.
02 Samostatná administratívna práca vedenie evidencie doručených a odoslaných zásielok, distribúcia zásielok a dokumentov, kontrola cestovných príkazov, príprava a kompletizácia podkladov pre spracovanie stanovených úloh.
03 Samostatná odborná laboratórna práca s náročnou úpravou vzoriek podľa predpísaných metód po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenie o atestácii).
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
01 Samostatná odborná práca s náročnou úpravou vzoriek, príprava vzoriek pri zavádzaní a validácii nových laboratórnych metód.
02 Sledovanie a kontrola zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých činiteľov vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná odborná práca pri overovaní nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.
07.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a vyhodnocovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz.
02 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení vrátane posudzovania zhody a skúšania.
03 Samostatné spracúvanie projektovej dokumentácie výstavných expozícií alebo investičnej výstavby.
04 Metodicko-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov na vidieku.
05 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu.
06 Odborná rastlinolekárska starostlivosť v lesoch vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.
07 Analýza a vyhodnocovanie informačného systému trhu s drevom a ostatnými produktmi lesa alebo agrokomoditami v tuzemsku a v zahraničí.
08 Prieskumná a analytická činnosť v oblasti pozemkového fondu pri nakladaní s pôdou a spravovaní nehnuteľností vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.
09 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku vymáhania pohľadávok pozemkového fondu vrátane metodického usmerňovania regionálnych pracovísk.
10 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku marketingu domácich a zahraničných veľtrhov a výstav.
11 Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním a kontrolou programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.
12 Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných inštrumentálnych metód (napr. spektografických, chromatografických, polarografických, nukleárnomagnetickej rezonancie).
13 Samostatná odborná administratívna práca pri príprave podkladov a návrhov v súvislosti s čerpaním a kontrolou čerpania finančných prostriedkov štátnej pomoci alebo zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie.
14 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku veterinárnej farmácie (napr. komplexné zisťovanie stavu dovozov a spotreby veterinárnych liekov a príprava podkladov pre európsky dohľad nad veterinárnou antimikrobiálnou spotrebou – ESVAC, príprava podkladov na schválenie alebo zamietnutie veterinárnych prípravkov) vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.
08.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení biologického materiálu alebo pri laboratórnej diagnostike nákaz vrátane prípravy laboratórnych diagnostických preparátov vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii prvého stupňa).
02 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych a znaleckých posudkov podľa medzinárodných kritérií OECD pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj vidieka.
03 Metodické usmerňovanie a koordinovanie systému lesníckej ochranárskej služby.
04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie semenárskej kontroly v lesnom hospodárstve (napr. kontrola zberu, technológie spracúvania a skladovania semien, sadeníc a plodov lesných drevín) vrátane schvaľovania semenných zdrojov lesných drevín.
05 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní systémov certifikačných akreditovaných laboratórií (napr. v rámci STN ISO radu 9000).
06 Rozhodovacia a koordinačná činnosť pri posudzovaní zhody a skúšaní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov a lesníckych strojov a zariadení vrátane vydávania rozhodnutí.
07 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesníckych komoditách alebo agrokomoditách pri zohľadnení väzieb na informačnú banku a informačné systémy v pôdohospodárstve a na medzinárodné informačné systémy.
08 Odborná činnosť spojená s certifikáciou, posudzovaním zhody a skúšaním domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych alebo tabakových výrobkov vrátane vydávania rozhodnutí.
09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činnosti pri vykonávaní chemických analýz pre externých a interných zadávateľov a uplatňovaní nových laboratórnych metód podľa špecifikácie zadávateľa.
10 Samostatná odborná práca pri tvorbe nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním a kontrolou programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov.
11 Posudzovanie, overovanie a kontrola vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
12 Posudzovanie, overovanie a kontrola pri projektovej príprave a koordinovaní prác na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.
13 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní akreditovaných programov vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých vo veterinárnej a pôdohospodárskej oblasti.
14 Odborná činnosť spojená s kontinuálnou analýzou vzdelávacích potrieb v oblasti pôdohospodárstva.
15 Kontrolná činnosť na úseku administrácie v oblasti čerpania finančných prostriedkov štátnej pomoci alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.
09.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike vrátane spracúvania špeciálnych laboratórnych diagnostických preparátov vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii druhého stupňa) alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie veľtrhov s medzinárodnou účasťou (napr. Agrokomplex, Strojársky veľtrh, Autosalón).
03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vymáhania pohľadávok vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
04 Metodická a analytická činnosť vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri certifikácii, posudzovaní zhody a skúšaní domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych výrobkov alebo tabakových výrobkov na celoštátnej úrovni.
06 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vo veterinárnej ošetrovni vykonávaná veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.21)
07 Koordinovanie a kontrola veterinárneho zabezpečenia vo vymedzenom územnom celku vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)
08 Koordinačná činnosť pri kontrole vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
09 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, alebo národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov na celoštátnej úrovni, vrátane tvorby projektov, vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.
10 Metodická a konzultačná činnosť v oblasti analýz, expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.
11 Tvorba programov a projektov celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.
12 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri realizácii postgraduálneho vzdelávania v rámci atestácií prvého a druhého stupňa.
13 Koncepčná, koordinačná a tvorivá činnosť pri realizácii odborného vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva.
14 Zabezpečovanie a výkon samostatných odborných prác v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v pôdohospodárstve.
15 Samostatná odborná práca v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou a dozornou činnosťou, kontroly na mieste v oblasti priamych podpôr a krížového plnenia v pôdohospodárstve
16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
01 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku mikrobiológie, chromatografie, GMO, PCR, serológie, virológie, patológie, parazitológie, bakteriológie, chémie, mykológie po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii druhého stupňa) alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
02 Príprava a vedenie seminárov, konzultácie pre odborné vzdelávanie potravinárov, lesníkov, poľovníkov, chovateľov rýb a poľnohospodárov, vypracúvanie projektov a štúdií, publikačná činnosť.
03 Koordinácia veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky.
04 Koordinovanie a usmerňovanie veterinárnej biomedicíny pri riešení medzinárodných projektov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)
05 Veterinárny dozor a zabezpečovanie dodržiavania príslušných veterinárno-hygienických požiadaviek a zásad a zoohygienických požiadaviek pri chove a výžive zvierat na celoštátnej úrovni vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)
06 Tvorivé riešenie koncepcií medzinárodných veľtrhov.
07 Koncepčná a tvorivá činnosť súvisiaca s rozvojom hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni pri uplatňovaní stratégie a koncepcie rozvoja lesného hospodárstva v súlade s medzinárodnými dohovormi a aktivitami v oblasti lesníctva vykonávané po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.
08 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení úloh pozemkového fondu v oblasti nakladania s pôdou a spravovania nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
09 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.
10 Analytická alebo metodická činnosť v oblasti administrácie žiadostí, čerpania a kontroly čerpania zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie.
11 Koncepčná, tvorivá a koordinačná činnosť pri plnení úloh rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie vykonávaná na celoštátnej úrovni.
15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI
03.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami fyzických osôb v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané praktickou sestrou.19)
02 Realizovanie domácej opatrovateľskej služby.
03 Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb alebo vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti pre deti a mladých dospelých v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
04 Posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej predstavivosti v rámci poradne pre voľbu povolania.
05 Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia fyzických osôb a poskytovania úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie.
06 Tvorba písomných postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania domácej opatrovateľskej služby.
07 Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb alebo tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
04.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia.
02 Poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa primeraných jeho veku, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
03 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou artikulačného tlmočenia.
Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v škole alebo v školskom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.
02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná fyzioterapeutom.19)
05.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
02 Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie vrátane ich monitorovania a vyhodnocovania.
03 Odborné práce pri získavaní a spracúvaní údajov pre Spoločný sekretariát výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Výboru pre rodovú rovnosť a Výboru pre deti a mládež) a Radu vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.
04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby.
05 Administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov sociálnej služby.
06 Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)
02 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.
06.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
01 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou tlmočenia v posunkovej reči alebo taktilného tlmočenia.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: