336/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 10. mája 2004
o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 a § 53 ods. 6 zákona č. 215 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostný štandard“) a podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov.
§ 2
Bezpečnostný štandard
(1)
Bezpečnostný štandard ustanovuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.
(2)
Štruktúra bezpečnostného štandardu umožňuje vytvárať variabilný systém bezpečnostných opatrení podľa miestnych podmienok (dislokácie a štruktúry objektu, vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností a podobne) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Cieľom bezpečnostného štandardu je vytvorenie funkčného, efektívneho a z hľadiska finančnej náročnosti optimálneho systému ochrany utajovaných skutočností. Na ohodnotenie úrovne fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sa používa bodovací systém, ktorý umožňuje voliť v závislosti od konkrétnych podmienok takú kombináciu bezpečnostných opatrení, ktorá najlepšie vyhovuje daným podmienkam.
(4)
Pre objekty a chránené priestory sú ustanovené najmenšie bodové hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Používa sa matematická metóda prideľujúca jednotlivým bezpečnostným opatreniam ustanovené bodové ohodnotenia, ktorých súčet sa príslušným spôsobom vyhodnocuje. Opatrenia uvádzané ako nepovinné sa nemusia zrealizovať, ale musí sa dosiahnuť celkový predpísaný súčet bodov.
§ 3
Chránený priestor
(1)
Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor1) určuje ako chránený priestor kategórie
a)
Prísne tajné alebo skratkou „PT“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné,
b)
Tajné alebo skratkou „T“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné,
c)
Dôverné alebo skratkou „D“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné,
d)
Vyhradené alebo skratkou „V“, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené.
(2)
Kategóriu chráneného priestoru určí vedúci;2) súčasťou určenia je vymedzenie hranice chráneného priestoru a režimových opatrení.
(3)
Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určuje ako chránený priestor triedy I alebo chránený priestor triedy II.
(4)
Chránený priestor triedy I je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo vyššieho takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru znamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. Taký chránený priestor má
a)
určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
b)
kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám3) s oprávnením na vstup vydaným vedúcim,
c)
špecifikáciu utajovaných skutočností podľa zoznamu utajovaných skutočností, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v tomto chránenom priestore.
(5)
Chránený priestor triedy II je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné alebo vyššieho tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. Taký chránený priestor má
a)
určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
b)
kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup bez sprievodu len oprávneným osobám; všetky ostatné osoby musia byť sprevádzané a zároveň musia byť prijaté opatrenia zabraňujúce neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.
(6)
O určení chráneného priestoru triedy I alebo triedy II podľa odseku 3 rozhodne vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach.
(7)
Chránený priestor kategórie Vyhradené má kontrolu vstupu. Podmienky kontroly vstupu sú určené v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
(8)
Po vykonaní opatrení na zabránenie neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami môže vedúci rozhodnúť o zmene triedy chráneného priestoru, o čom sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa založí do bezpečnostného plánu ochrany objektu bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
(9)
Na zabezpečenie ochrany chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou4) sa vzťahujú aj pravidlá určené cudzou mocou na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 4
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky
(1)
Mechanickými zábrannými prostriedkami sú
a)
bezpečnostné úschovné objekty,
b)
uzamykacie systémy a ich súčasti,
c)
dvere a ich súčasti,
d)
mreže,
e)
bezpečnostné fólie,
f)
okná,
g)
zasklenia.
(2)
Technickými zabezpečovacími prostriedkami sú
a)
systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb,
b)
elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia),
c)
kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu,
d)
tiesňové systémy,
e)
zariadenia na detekciu látok a predmetov,
f)
zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií.
§ 5
Ochrana objektu a chráneného priestoru
(1)
Riziko možného ohrozenia utajovaných skutočností v chránenom priestore určuje vedúci po zhodnotení
a)
stupňa utajenia utajovaných skutočností,
b)
množstva utajovaných skutočností,
c)
požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
d)
potreby oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou v rámci výkonu svojich povinností alebo úloh vlastnými zamestnancami a zamestnancami zabezpečujúcimi fyzickú ochranu, ktorí vzhľadom na svoje oprávnenia a vstupy do chránených priestorov by mohli byť nápomocní vonkajším narušiteľom alebo byť narušiteľmi (napríklad úmyselné poškodzovanie, únik utajovaných informácií, krádež, pasívne alebo aktívne odpočúvanie),
e)
rizika ohrozenia utajovaných skutočností z hľadiska polohy, umiestnenia a zabezpečenia ochrany objektu a chráneného priestoru, činnosti cudzích spravodajských služieb, záškodníkov, teroristických a zločineckých skupín, technických porúch, rizík vyplývajúcich z činnosti zamestnancov (napríklad nedostatok vedomostí, zábudlivosť, náhoda) a mimoriadnych situácií;5) za riziko sa považujú aj okolité objekty, ktorých havária by mohla ochromiť alebo narušiť bezpečnosť chráneného objektu,
f)
rizika ohrozenia utajovaných skutočností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.6)
(2)
Na základe zhodnotenia podľa odseku 1 vedúci
a)
posúdi stav zabezpečenia objektu a chráneného priestoru a stav bezpečnostných opatrení v súlade s touto vyhláškou,
b)
vyhodnotí zostatkové riziko,
c)
stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností ako malú, strednú alebo veľkú.
(3)
Ochrana objektu sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1 písm. b) až g) a technickými zabezpečovacími prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c). Ak je hranica objektu totožná s hranicou chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované7) mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu uvedeného v prílohe.
(4)
Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.
(5)
Ochrana chráneného priestoru kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.2. prílohy. Ochrana chráneného priestoru kategórie Vyhradené určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.
(6)
Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Prísne tajné sa zabezpečuje aj elektrickou požiarnou signalizáciou. Ochrana ostatných chránených priestorov pred požiarmi sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu.8)
(7)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c).
(8)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).
(9)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno prijímať, prezerať, prideľovať a evidovať v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpečené, že k utajovaným skutočnostiam nemajú prístup nepovolané osoby.
(10)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).
(11)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať,
b)
vytvárať, zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
c)
ukladať na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(12)
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b). Takéto utajované skutočnosti možno ukladať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(13)
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Tajné a vyššieho možno
a)
zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať,
b)
zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
c)
ukladať na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(14)
Chránený priestor kategórie Dôverné a vyššej určený na ukladanie utajovaných skutočností, v ktorom sú trvalo prítomní zamestnanci, sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a d) tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu. Ak sa spodný okraj okna alebo otvoru takéhoto priestoru nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo sa dá k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodu, odkvapovej rúry alebo iného stavebného prvku, terénnej nerovnosti, zo stromu alebo z inej stavby, okno a otvor sa zabezpečujú mechanickými zábrannými prostriedkami podľa bodu 2.1.3. písm. d) prílohy; toto opatrenie sa nerealizuje, ak je hranica objektu zabezpečená bariérou najmenej typu 3 podľa bodu 6.1. prílohy.
(15)
Utajované skutočnosti listinného charakteru a nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje nakladať s nimi ako s listinami, nachádzajúce sa v priestore uvedenom v odsekoch 7, 8, 10 až 13 (ďalej len „priestor") sa zabezpečia proti neoprávnenej manipulácii počas dočasnej neprítomnosti oprávnenej osoby v priestore
a)
prijatím opatrení proti neoprávnenej manipulácii, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor je pod stálym dohľadom inej oprávnenej osoby a vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2 alebo
b)
uzatvorením okien a uzamknutím dverí a iných otvorov, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor nie je pod dohľadom inej oprávnenej osoby, vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy a monitorovaný kamerovou zostavou; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2, alebo
c)
uložením do chráneného priestoru učeného na ukladanie utajovaných skutočností, ak nie sú splnené podmienky určené v písmene a) alebo b).
(16)
Chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné a vyššieho postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou, v ktorom nie sú trvalo prítomní zamestnanci, sa po skončení pracovného času skontroluje, či nie sú voľne prístupné utajované skutočnosti alebo odpad, či je uzatvorený bezpečnostný úschovný objekt, okná a dvere. Oprávnenú osobu na výkon kontroly určí vedúci. O kontrole sa vykoná písomný záznam.
(17)
Prepravu a prenos utajovanej písomnosti upravuje osobitný predpis.9)
§ 6
Ochrana rokovacích miestností
(1)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 a 12.3. prílohy.
(2)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b), 9.1. a 9.2. prílohy.
(3)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b) a 9.1. prílohy.
(4)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností.
§ 7
Rozmnožovanie a ničenie utajovaných skutočností
(1)
Rozmnožovať a ničiť utajované skutočnosti všetkých stupňov utajenia vymieňané medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou a ostatné utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné možno len v chránenom priestore príslušnej kategórie podľa požiadaviek bodu 12.3. bezpečnostného štandardu za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise.9)
(2)
Rozmnožovať a ničiť utajované skutočnosti všetkých stupňov utajenia okrem utajovaných skutočností uvedených v odseku 1 možno aj v objekte mimo chráneného priestoru za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise.9)
(3)
Utajovaná skutočnosť stupňa utajenia Dôverné a vyššieho sa ničí použitím certifikovaného zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií príslušnej kategórie. O inom spôsobe ničenia utajovanej skutočnosti (spaľovanie, drvenie, mletie) rozhodne vedúci. Ničenie sa vykonáva za dodržania podmienok ustanovených v osobitnom predpise9) a utajovaná skutočnosť sa zničí tak, aby nedošlo k oboznámeniu sa s jej obsahom.
§ 8
Bezpečnostné kľúče
(1)
Bezpečnostné kľúče sú kľúče od
a)
bezpečnostných úschovných objektov určených na ukladanie utajovaných skutočností,
b)
vstupov do chránených priestorov,
c)
vstupov do rokovacích miestností,
d)
vstupov do objektov.
(2)
Bezpečnostné kľúče sa vydávajú zamestnancom na podpis. Vedúci alebo ním určený zamestnanec vedie evidenciu o mieste uloženia všetkých bezpečnostných kľúčov spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného objektu, ku ktorému patria.
(3)
Bezpečnostné kľúče uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa po skončení pracovného času ukladajú v bezpečnostnom úschovnom objekte alebo v uzamykateľnej skrinke, ktoré sa musia zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii.
(4)
Kópie bezpečnostných kľúčov sa ukladajú u vedúceho alebo ním určeného zamestnanca, ktorý vedie evidenciu bezpečnostných kľúčov spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného objektu, ku ktorému patria. Ukladajú sa v obálkach alebo v iných obaloch, na ktorých sa uvedie, kto je oprávnený kľúč vybrať. Obálky alebo iné obaly s kópiami bezpečnostných kľúčov sa ukladajú do iného bezpečnostného úschovného objektu ako originály bezpečnostných kľúčov.
(5)
Dodatočné kópie bezpečnostných kľúčov môžu byť vyhotovené iba na základe písomného súhlasu vedúceho alebo ním určeného zamestnanca, o čom sa uvedie záznam v evidencii bezpečnostných kľúčov.
§ 9
Fyzická ochrana objektu a chráneného priestoru
(1)
Fyzickú ochranu objektu a chráneného priestoru (ďalej len „fyzická ochrana“) vykonávajú príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb, zamestnanci prevádzkovateľa objektu alebo vlastní zamestnanci.
(2)
Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu musia byť vyškolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu a vybavené komunikačnými prostriedkami.
(3)
Do chráneného priestoru môžu vstupovať iba tie osoby vykonávajúce fyzickú ochranu, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 4 písm. b) alebo v § 3 ods. 5 písm. b).
(4)
Ak je objekt alebo chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou, zasahujú osoby vykonávajúce fyzickú ochranu alebo osoby vykonávajúce zásah na signál z elektrickej zabezpečovacej signalizácie s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo iným spôsobom v počte najmenej dvoch osôb na ktoromkoľvek mieste, kde došlo k narušeniu ochrany utajovaných skutočností, pričom nesmie byť oslabená ochrana na inom mieste objektu. V ostatných prípadoch o spôsobe výkonu zásahu rozhodne vedúci.
(5)
Vedúci určí reakčný čas fyzickej ochrany na poplachový signál tak, aby bol kratší ako čas potrebný na prekonanie realizovaných opatrení na ochranu utajovaných skutočností. Vedúci určí aj intervaly preverovania reakcie fyzickej ochrany na poplachové signály; preverovanie sa musí vykonať najmenej raz za rok.
(6)
Pravidlá na výkon fyzickej ochrany určí vedúci v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v súlade s požiadavkami bezpečnostného štandardu.
(7)
Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou vykonávajú obchôdzky po náhodne vybraných trasách v nepravidelných intervaloch
a)
nie dlhších ako 2 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné,
b)
nie dlhších ako 4 hodiny pri objekte alebo chránenom priestore, ktorý je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné,
c)
v noci a v mimopracovnom čase sa časový interval obchôdzok skracuje v závislosti od miery rizika ohrozenia utajovaných skutočností, o čom rozhodne vedúci.
(8)
V ostatných prípadoch o spôsobe výkonu fyzickej ochrany a intervaloch obchôdzok rozhodne vedúci.
(9)
Objekt a chránený priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné a vyššieho vymieňanými medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou musia byť chránené fyzickou ochranou podľa bodu 5.1. prílohy.
§ 10
Režimové opatrenia
(1)
Režimovými opatreniami sú opatrenia
a)
určujúce podmienky vstupu osôb a vjazdu dopravných prostriedkov do objektu a chráneného priestoru a podmienky výstupu osôb a výjazdu dopravných prostriedkov z objektu a chráneného priestoru,
b)
určujúce podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov v objekte a v chránenom priestore, a to v pracovnom čase a mimopracovnom čase,
c)
určujúce podmienky používania mobilných telefónov, videokamier, fotoaparátov, audiozáznamových zariadení a podobne,
d)
určujúce podmienky ochrany priestorov, kde sa utajované skutočnosti spracovávajú, rozmnožujú a ničia,
e)
určujúce podmienky a spôsob kontroly objektu a chráneného priestoru po opustení pracoviska zamestnancami, ktoré zabezpečia, že nedôjde k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami,
f)
na ochranu rokovacích miestností,
g)
určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných systémov,
h)
určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie kódových nastavení a hesiel používaných na prístup do objektov, chránených priestorov a bezpečnostných úschovných objektov,
i)
určujúce podmienky manipulácie s mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami a podmienky ich používania,
j)
určujúce postup pri narušení objektu a chráneného priestoru alebo pri pokuse o narušenie objektu a chráneného priestoru,
k)
určujúce postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súčasťou je aj plán na ochranu, evakuáciu alebo zničenie utajovaných skutočností spolu s uvedením zodpovedných osôb; ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia už nastala, je vedúci oprávnený povoliť vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám zabezpečujúcim alebo vykonávajúcim záchranné akcie; v takých prípadoch pred vykonaním záchrannej akcie, v jej priebehu a bezprostredne po jej skončení musia byť prijaté opatrenia, ktoré zabránia úniku utajovaných skutočností.
(2)
Opatrenia uvedené v odseku 1 písm. j) a k) sa preverujú podľa rozhodnutia vedúceho, najmenej však raz ročne.
(3)
Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva po inštalácii mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, po každej zmene zamestnancov, ktorí poznajú kódové nastavenia alebo heslá, alebo vždy, keď sa vyskytlo ohrozenie utajovanej skutočnosti alebo je podozrenie na jej ohrozenie. Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva najmenej raz za šesť mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, a najmenej raz za 12 mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Dôverné alebo Vyhradené. O každej zmene hesla alebo kódového nastavenia sa vykoná záznam. Kódové nastavenia a heslá sa ukladajú u určeného zamestnanca.
(4)
V pracovnom čase za prítomnosti oprávnenej osoby môžu byť niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov vyradené z činnosti, prijmú sa však opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností.
§ 11
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
(1)
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) objektov a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje
a)
vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2,
b)
bezpečnostný plán ochrany objektu,
c)
technickú dokumentáciu objektu,
d)
prevádzkový poriadok objektu,
e)
pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu,
f)
krízový plán ochrany objektu,
g)
knihu kontrol,
h)
knihu návštev chráneného priestoru.
(2)
Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje
a)
umiestnenie a opis objektu, a to najmä opis hranice objektu, počtu vstupov, opis okolia objektu budov, prípadne počet budov alebo podlaží, ak sa objekt skladá z viacerých budov alebo z viacerých podlaží,
b)
určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
c)
určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
d)
grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chráneného priestoru a hranice chráneného priestoru,
e)
pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa bezpečnostného štandardu.
(3)
Technická dokumentácia obsahuje
a)
zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu objektu a chráneného priestoru,
b)
pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov; kontrola funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov sa vykonáva najmenej raz ročne, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
c)
kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
d)
záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
e)
správy z technických bezpečnostných prehliadok.
(4)
Prevádzkový poriadok obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až i) a spôsob kontroly ich dodržiavania.
(5)
Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru obsahujú
a)
spôsob zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru,
b)
pokyny na výkon fyzickej ochrany,
c)
určenie počtu osôb zabezpečujúcich fyzickú ochranu,
d)
spôsob kontroly osôb pri vstupe a výstupe a dopravných prostriedkov pri vjazde a výjazde,
e)
spôsob vykonávania náhodných prehliadok,
f)
spôsob vykonávania obchôdzok,
g)
spôsob reakcie na poplachové hlásenia technických prostriedkov,
h)
spôsob kontroly výkonu fyzickej ochrany.
(6)
Krízový plán ochrany objektu obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. j) a k) a spôsob kontroly ich dodržiavania.
(7)
Kniha návštev chráneného priestoru obsahuje meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu na preukazovanie totožnosti.
(8)
Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje
a)
vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2,
b)
adresu a opis objektu a chráneného priestoru, určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
c)
určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
d)
pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa bezpečnostného štandardu,
e)
zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol; kontrola funkčnosti sa vykonáva najmenej raz ročne,
f)
kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
g)
záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
h)
režimové opatrenia podľa § 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.
(9)
Bezpečnostná dokumentácia sa spracuje tak, aby bola jasná, stručná, prehľadná a výstižná. Ukladá sa u vedúceho alebo ním poverenej osoby. Vedúci zodpovedá za zhodu dokumentácie so skutočným stavom a za oboznámenie zamestnancov v rozsahu nutnom na výkon ich povinností alebo úloh najmenej raz za rok. Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie sa vykonáva po každej zmene majúcej vplyv na jej obsah.
(10)
Bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje najmenej raz za
a)
dva roky pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné,
b)
rok pri chránených priestoroch kategórie Tajné a Prísne tajné.
(11)
O každej zmene v bezpečnostnej dokumentácii sa vykoná záznam v knihe kontrol a oboznámia sa s ňou zamestnanci v súlade s potrebou oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh.
§ 12
Spoločné ustanovenie
(1)
Na zabezpečenie umiestnenia technických prostriedkov,10) prostriedkov šifrovej ochrany informácií11) a systémov šifrovej ochrany informácií12) používaných na zabezpečenie úloh podľa osobitných predpisov13) mimo územia Slovenskej republiky alebo používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky v poľných podmienkach sa ustanovenia § 5 až 11 vzťahujú primerane. Podmienky určí vedúci.
(2)
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky sa môžu nahradiť opatreniami fyzickej ochrany podľa podmienok určených vedúcim na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností pri
a)
účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte,
b)
medzinárodnej záchrannej alebo humanitárnej akcii,
c)
vyhlásení vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,6)
d)
činnosti ozbrojených síl v rámci vojenského cvičenia.
(3)
Na zabezpečenie ochrany výrobkov obranného priemyslu, zbraní, zbraňových systémov, streliva alebo iných zariadení obdobného určenia, ktoré sú utajovanou skutočnosťou alebo obsahujú utajovanú skutočnosť pri ich presune,13a) servise, oprave, uskladnení, ukladaní alebo použití, sa ustanovenia § 2 ods. 4 a § 5 až 11 vzťahujú primerane, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Opatrenia bezpečnostného štandardu sa môžu nahradiť opatreniami fyzickej bezpečnosti.13b)
§ 12a
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom14) pod číslom notifikácie 2006/0007/SK.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Aurel Ugor v. r.
Príloha
k vyhláške č. 336/2004 Z. z.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
1)
§ 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
5)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
7)
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní.
8)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
10)
11)
12)
13)
Napríklad § 88, 88a, 88c a 88d Trestného poriadku, § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, § 25 zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 16 písm. b) a c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
13b)
Smernica AC/35-D/2001-REV3 o fyzickej bezpečnosti.
14)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).