329/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. mája 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe č. 3 sa za slovami Odsek 33 tlačiva Kód tovaru slová „Kódy podľa osobitného predpisu únie.4)“ nahrádzajú slovami
„V prvej až štvrtej časti odseku: kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
V piatej časti odseku:
a)
kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U010 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z."), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U020 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U030 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U040 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U050 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U060 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U070 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U080 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z.,
U081 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U082 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U083 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U084 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U085 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U086 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U087 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U041 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U042 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U043 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U044 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U110 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U120 - ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U140 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U401 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U403 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U404 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U405 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z.;
b)
kódy používané pri spotrebnej dani z vína:
V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína (ďalej len „zákon č. 104/2004 Z. z."), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V301 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V302 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V303 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V304 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V305 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V401 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V402 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V403 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V404 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V405 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 104/2004 Z. z.;
c)
kódy používané pri spotrebnej dani z liehu:
S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z."), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S301 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S303 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S304 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S305 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S307 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S308 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S401 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S402 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S403 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S404 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S405 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S406 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S407 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona č. 105/2004 Z. z.;
d)
kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:
T010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z."), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T301 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T302 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T303 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T304 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T305 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T401 – ak ide o denaturované tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z.;
e)
kódy používané pri spotrebnej dani z piva:
R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (ďalej len „zákon č. 107/2004 Z. z."), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R310 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R320 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R330 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R340 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R350 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R410 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R420 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R430 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R440 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R450 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. h) zákona č. 107/2004 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
v z. Vladimil Podstránsky v. r.