328/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vydalo
výnos z 18. mája 2004 č. 6999/2004-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení výnosu z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76.
Z dôvodu aktualizácie vzorov grafických znázornení symbolov colnej správy je potrebné novelizovať výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení výnosu z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.