326/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 28. apríla 2004 č. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz medu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 15/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.