323/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 14. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. a ústavného zákona č. 140/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 77 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a poslanca Európskeho parlamentu.“.
2.
V čl. 129 odsek 2 znie:
„(2)
Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2004 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.