316/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2004 do 31.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe sa za kód OSN 246 vkladá kód OSN 248, ktorý znie:
„ "248 AX ALA Alandy Ăland Islands
Alandy Ăland Islands".“.
2.
V prílohe kód OSN 891 znie:
„ "891 CS SCG Srbsko a Čierna Hora Serbia and Montenegro
Srbsko a Čierna Hora Serbia and Montenegro".“.
3.
V prílohe sa na konci pripája kód OSN 898, ktorý znie:
„ "898 Nešpecifikované Not specified
Nešpecifikované Not specified".“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Peter Mach v. r.