315/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. apríla 2004,
ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
(1)
Odber vzoriek a vykonávanie rozborov odpadových vôd sa vykonáva v rámci prevádzkového monitoringu verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkový monitoring“). Vykonávanie rozborov odpadových vôd je kontrola množstva a zloženia odpadových vôd a iných médií používaných a vznikajúcich v procese čistenia odpadových vôd a kalov (ďalej len „kontrola odpadových vôd“), ktorá sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila preventívna ochrana objektov a zariadení verejnej kanalizácie, kontrola zmluvne dohodnutých podmienok vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stabilita a efektívnosť procesov čistenia odpadových vôd a taká kvalita kalov, aby sa mohli prednostne aplikovať na pôdu.
(2)
Prevádzkový monitoring sa vykonáva v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie a u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu (ďalej len „inšpekčný monitoring“). Rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Rozsah a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a rozsah kontroly odpadových vôd v rámci prevádzkového monitoringu sa určuje tak, aby zodpovedali
a)
charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd vo verejnej kanalizácii,
b)
charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd najmä od významných priemyselných producentov pripojených na verejnú kanalizáciu,
c)
konfigurácii technologickej linky, funkcii jednotlivých objektov a technologických celkov verejnej kanalizácie.
(4)
Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd, minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie v rámci prevádzkového monitoringu je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Pri sezónnom vypúšťaní odpadových vôd alebo pri sezónnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri diskontinuálnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri odľahčovaní dažďových odpadových vôd sa prevádzkový monitoring zabezpečuje tak, aby činnosť sledovaného objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie bola čo najlepšie charakterizovaná z hľadiska množstva a zloženia odpadových vôd.
(6)
Vzorky odpadových vôd sa označia ako mimoriadne, ak sú odoberané počas mimoriadneho stavu, najmä mimoriadnej udalosti, prívalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie.
(7)
Vzorky odpadových vôd sa odoberajú v rovnomerných intervaloch ustanovených počtom odoberaných vzoriek odpadových vôd podľa prílohy č. 1 v priebehu celého roka; ak ide o prevádzkový monitoring podľa odseku 5, v priebehu prevádzkového obdobia.
(8)
Pri prevádzkovom monitoringu sa evidujú všetky činnosti ovplyvňujúce prevádzkovanie verejnej kanalizácie, výsledky prevádzkového monitoringu a inšpekčného monitoringu a výsledky overenia správnosti kontroly prevádzkového monitoringu; tieto činnosti a výsledky sú súčasťou prevádzkovej evidencie.
(9)
Pri každom odbere vzoriek odpadových vôd sa zaznamenáva najmä informácia o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek odpadových vôd, aktuálny prietok odpadových vôd, najmä okamžitý prietok v l.s-1 alebo priemerný denný prietok v m3.h-1, teplota vody, spôsob a druh odoberaných vzoriek odpadových vôd a kalov.
(10)
V rámci prevádzkového monitoringu sa spracúvajú tieto evidenčné záznamy:
a)
protokol o odbere vzorky odpadových vôd,
b)
evidencia vzoriek odpadových vôd,
c)
laboratórny záznam o zložení odpadových vôd,
d)
laboratórna prevádzková kniha,
e)
prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd,
f)
kniha havárií a technických porúch,
g)
záznamy z registračných prístrojov.
(11)
Rozsah evidenčných záznamov je uvedený v prílohe č. 2.
(12)
Čas uchovávania evidenčných záznamov je
a)
najmenej päť rokov pre evidenciu vzoriek odpadových vôd,
b)
päť rokov pre laboratórne záznamy o zložení odpadových vôd,
c)
najmenej dva roky pre laboratórnu prevádzkovú knihu,
d)
najmenej päť rokov pre prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd,
e)
najmenej 15 rokov pre havarijnú knihu,
f)
päť rokov pre záznamy z registračných prístrojov.
§ 2
(1)
Inšpekčný monitoring tvorí
a)
priebežná (plánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
b)
náhodná (neplánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd.
(2)
Na základe inšpekčného monitoringu sa posudzujú
a)
výsledky a spôsob kontroly odpadových vôd zabezpečovanej producentom odpadových vôd vo vzťahu k povoleným a zmluvne dohodnutým hodnotám ukazovateľov pre príjem odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
b)
prekračovanie zmluvne dohodnutého množstva odpadových vôd, množstva znečistenia odpadových vôd a režimu vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
(3)
Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd u významných priemyselných producentov v rámci inšpekčného monitoringu sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Početnosť odberov vzoriek odpadových vôd a rozsah kontroly odpadových vôd v rámci inšpekčného monitoringu sa určí tak, aby zodpovedali
a)
charakteru výroby producentov,
b)
množstvu a zloženiu odpadových vôd od producentov pripojených na verejnú kanalizáciu,
c)
režimu vypúšťania odpadových vôd od producentov do verejnej kanalizácie.
§ 3
(1)
Rozsah prevádzkového monitoringu určuje Program prevádzkového monitoringu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie.
(2)
Program prevádzkového monitoringu tvorí
a)
Program prevádzkového monitoringu pre rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie,
b)
Program inšpekčného monitoringu.
(3)
Program prevádzkového monitoringu pre rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie obsahuje
a)
zoznam určených miest na odber vzoriek odpadových vôd a na meranie množstva odpadových vôd,
b)
spôsob odberu vzoriek odpadových vôd a manipulácie s nimi vrátane spôsobu zisťovania množstva odpadových vôd,
c)
početnosť kontrol množstva a zloženia odpadových vôd,
d)
rozsah sledovaných ukazovateľov zloženia odpadových vôd pre jednotlivé odberné miesta,
e)
metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd a kalov,
f)
spôsob vyhodnotenia výsledkov prevádzkového monitoringu,
g)
spôsob odovzdávania výsledkov prevádzkového monitoringu,
h)
spôsob evidencie a archivácie výsledkov prevádzkového monitoringu.
(4)
Program inšpekčného monitoringu obsahuje
a)
zoznam určených miest na odber vzoriek odpadových vôd,
b)
spôsob odberu vzoriek odpadových vôd a manipulácie s nimi,
c)
početnosť kontrol množstva a zloženia odpadových vôd,
d)
rozsah sledovaných ukazovateľov zloženia odpadových vôd pre jednotlivé odberné miesta,
e)
metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd,
f)
spôsob vyhodnotenia výsledkov inšpekčného monitoringu.
(5)
Program prevádzkového monitoringu sa aktualizuje, ak nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, najmenej však raz ročne.
§ 4
(1)
Pri kontrole vzoriek odpadových vôd sa odporúča uplatňovať odporúčané metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4. Možno použiť aj iné metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd, ak ich detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú aspoň metódam, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Údaje získané meraním množstva odpadových vôd a kalov a výsledky kontroly odobratých vzoriek odpadových vôd sa využívajú na komplexné hodnotenie objektov verejnej kanalizácie.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.
Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd, minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie v rámci prevádzkového monitoringu
Časť A: Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd (ďalej len „miesta“).
Rozhodujúce miesta
prevádzkového
monitoringu
Vzorkované médium Rozsah kontroly
1. Prítokové potrubie na ČOV surová odpadová voda privádzaná na ČOV a, b, c, d
2. Odtok z mechanického
stupňa
mechanicky vyčistená odpadová voda a, b, c, d
3. Odtok z biologického stupňa biologicky vyčistená odpadová voda a, b, c, d
4. Vypúšťanie z kanalizačných výustov
do recipientu
1. odpadová voda vypúšťaná do recipientu z výustného ob-
jektu ČOV (vyčistená odpadová voda alebo zmes biologicky
vyčistenej a surovej alebo mechanicky vyčistenej odpado-
vej vody),
2. nečistená (surová) odpadová voda vypúšťaná do recipientu
z kanalizačných výustov na stokovej sieti
3. odľahčovaná zmes komunálnej odpadovej vody a vody z po-
vrchového odtoku
a, b, c, da, b, c, d
a, b, c, d
5. Obtok biologického stupňa
alebo ČOV
surová alebo mechanicky vyčistená odpadová voda
presmerovaná mimo objektov ČOV do recipientu (cez iný
výustný objekt, ako je odtok z ČOV)
a, b, c, d
6. Aktivačná nádrž aktivačná zmes e
7. Prívod kalovej vody** kalová voda (alebo zmes kalovej vody s inými médiami -
napr. filtrát, fugát) zaústená z objektov kalového
hospodárstva do čistiaceho procesu
8. Odťah kalu 1. prebytočný kal
2. surový kal
3. stabilizovaný kal
4. stabilizovaný zahustený kal
5. odvodnený alebo tekutý kal (konečný produkt)
g, h
g, j
g
g
g, i, j
9. Vyhnívacia nádrž kal v procese stabilizácie k
10. Plynojem (plynový rozvod) bioplyn l
11. Dovoz odpadových vôd
(výtok z cisterny)
odpadové vody m
Poznámka:
Určenie minimálneho rozsahu miest odberu vzoriek závisí od technologickej skladby objektov a zariadení verejnej kanalizácie. Odber vzoriek je viazaný na čas prevádzkovej manipulácie s predmetným médiom.
** Ak nemožno vzorkovať samostatne, odoberá sa vzorka zmesi prítoku odpadových vôd a kalovej vody.
Časť B: Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd
I. Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd, druh vzoriek a minimálny rozsah kontroly v závislosti od veľkosti zdroja komunálneho znečistenia (aglomerácie) v rozhodujúcich miestach 1 – 5
Rozsah kontroly v rozhodujúcich miestach 1-5 a b c d
ukazovatele Q (l/s, m3/d), pH, BSK5
CHSK, NL N-NH4
N-NO3, P-PO4
Ncelk , Pcelk. doplnkové ukazovatele
požadované rozhodnutím
alebo doplnkové
spoplatnené ukazovatele
iné doplnkové
ukazovatele podľa
charakteru výroby
významných
producentov
Veľkosť zdroja
znečistenia (EO)
Druh vzorky Počet odberov pre výkon druhu analýz
a b c d
do 50 bodová vzorka 2 vzorky ročne podľa potreby x x
51 - 2 000 dvojhodinová zlievaná vzorka získaná
zlievaním minimálne 4 objemovo rov-
nakých čiastkových vzoriek odobera-
ných v rovnakých časových interva-
loch
12 vzoriek ročne 6 vzoriek ročne podľa potreby
2 001 - 25 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
zlievaním minimálne 12 objemovo
rovnakých čiastkových vzoriek odo-
beraných v rovnakých časových in-
tervaloch
24 vzoriek ročne podľa potreby
25 001 - 100 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
zlievaním minimálne 12 objemovo
rovnakých čiastkových vzoriek odo-
beraných v rovnakých časových in-
tervaloch
48 vzoriek ročne podľa potreby
nad 100 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
zlievaním minimálne 12 čiastkových
vzoriek úmerných prietoku odobera-
ných v rovnakých časových interva-
loch
48 vzoriek ročne podľa potreby
Poznámka:
x - nepožaduje sa.
II. Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd, druh vzoriek a minimálny rozsah kontroly v závislosti od veľkosti zdroja komunálneho znečistenia (aglomerácie) v rozhodujúcich miestach 6 – 9
Rozsah
kontroly
v rozhod.
miestach
6-9
e f g h i j k l m
ukazovatele NL, NL,
V30, KI, trozpustený
kyslík
Q (l/s,
m3/d),
pH,
BSK5,CHSK,
NL,
CL, CL,N-NH4,
P-PO4,Ncelk.,
Pcelk.
Q (m3/deň)/
m(t/deň),
CL, CL,Pcelk.
NL,NL
V30
Ncelk., K, Ca, Mg,Crcelk., Pb,
Cd, Hg, Cu, Ni,
As, Zn,
TKB, FS,
Escherichia Coli
iné doplnkové
ukazovatele
podľa charak-
teru výroby
významných
producentov
pH, t,
NMK,KNK4,5,CL,
CL
CH4,
H2S
V (m3/
1 dovoz),
pH, BSK5,
CHSK,
NL, NL,
CL, CL,
N-NH4,
P-PO4,Ncelk.
Veľkosť zdroja
znečistenia (EO)
Druh vzorky Počet odberov vzoriek odpadových vôd
pre výkon kontroly
e f g h k i j l m
51 - 2 000 bodová vzorka 4 vzorky ročne 1 vzorka ročne každý dovoz
priemyselných
odpadových vôd,
ostatné podľa
potreby
2 001 - 5 000 bodová vzorka 12 vzoriek ročne 1 vzorka ročne
5 001 - 25 000 bodová vzorka 12 vzoriek ročne 2 vzorky ročne 12 vzoriek ročne
25 001 - 100 000 bodová vzorka 24 vzoriek ročne 4 vzorky ročne 24 vzoriek ročne
nad 100 000 bodová vzorka 24 vzoriek ročne 4 vzorky ročne 24 vzoriek ročne
Príloha č. 2 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.
Rozsah evidenčných záznamov
1. Protokol o odbere vzorky odpadových vôd obsahuje
1.1 miesto odberu vzorky odpadových vôd,
1.2 označenie vzorky odpadových vôd,
1.3 spôsob odberu vzorky odpadových vôd,
1.4 druh vzorky odpadových vôd,
1.5 použité zariadenie na odber vzorky odpadových vôd,
1.6 začiatok a koniec odberu vzorky odpadových vôd,
1.7 spôsob konzervácie vzorky odpadových vôd,
1.8 meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odobral.
2. Evidencia vzoriek odpadových vôd obsahuje
2.1 poradové číslo vzorky odpadových vôd,
2.2 dátum, miesto a čas odberu vzorky odpadových vôd,
2.3 meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odobral,
2.4 dátum, čas a meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odovzdal do laboratória,
2.5 dátum, čas a podpis pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd prevzal.
3. Laboratórny záznam o zložení odpadových vôd obsahuje
3.1 jednotlivé odbery vzoriek odpadových vôd a výsledky ich kontroly,
3.2 záznamy z registračných prístrojov.
4. Laboratórna prevádzková kniha obsahuje
4.1 výsledky kontroly odpadových vôd medzi jednotlivými technologickými stupňami čistiarne odpadových vôd, prípadne aj v jednotlivých technologických objektoch verejnej kanalizácie,
4.2 všetky laboratórne, prípadne poloprevádzkové a prevádzkové pokusy z chemicko-technologického hľadiska, rozbory prevádzkových materiálov a chemikálií, ktoré sa používajú v procese čistenia odpadových vôd,
4.3 opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie procesu čistenia odpadových vôd, ktoré sa navrhli na základe výsledkov laboratórnych, poloprevádzkových a prevádzkových pokusov.
5. Prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd obsahuje
5.1 navrhnuté a uskutočnené technologické opatrenia s údajom o čase zavedenia realizovaného opatrenia vyplývajúce z laboratórnej prevádzkovej knihy,
5.2 dosiahnutý výsledok s odkazom na kontrolné stanovenia pred realizáciou a po realizácii,
5.3 mimoriadne opatrenia.
6. Kniha havárií a technických porúch obsahuje
6.1 všetky zhoršenia zloženia odpadových vôd, ktoré môžu spôsobiť alebo spôsobili odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu,
6.2 dátum, presný čas, kedy sa zhoršenie spozorovalo, rozsah a jeho prejavy a pravdepodobná alebo zistená príčina havárie alebo technickej poruchy,
6.3 uskutočnené opatrenia,
6.4 spôsob hlásenia udalosti príslušným orgánom verejnej správy.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.
Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd u významných priemyselných producentov v rámci inšpekčného monitoringu
Rozsah analýz ap bp cp dp
Ukazovatele
dohodnuté v zmluve
o odvádzaní
odpadových vôd do
verejnej kanalizácie
Ukazovatele podľa
rozhodnutia na
vypúšťanie do
verejnej kanalizácie
Doplnkové ukazovatele
v súlade s charakterom
výroby limitované
prevádzkovým
poriadkom
Iné doplnkové
ukazovatele
Kontrolná činnosť Trvanie merania Počet kontrolných meraní
Meranie množstva
vypúšťaných
odpadových vôd
Kontinuálne 24-hodinové meranie 1-krát za rok
Meranie množstva
vypúšťaných
odpadových vôd
Kontinuálne meranie v trvaní
1 týždňa
Podľa potreby
Kontrolná činnosť Druh vzorky Počet odberov pre výkon druhu analýz
ap bp cp dp
24-hodinový
kontinuálny odber
vzoriek
Bodové, odoberané v minimálnom
intervale 1 hod. (t. j. minimálne 24
vzoriek)
2-krát za rok 1-krát za rok
kontinuálny odber
vzoriek v trvaní
1 týždňa
24-hodinové vzorky zlievané
proporcionálnek prietoku
Podľa potreby
Poznámka:
Odber vzoriek odpadových vôd od významného priemyselného producenta sa vykonáva v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke pred vtokom do verejnej kanalizácie, ak nebolo dohodnuté inak.
Kontrolný odber vzoriek odpadových vôd a kontrolné meranie prietoku odpadových vôd od významného priemyselného producenta sa vykonáva tak, aby bol objektívne vyjadrený preverovaný stav.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.
Odporúčané metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd
Ukazovateľ, symbol Popis metódy stanovenia
Teplota, t - Meranie ortuťovým alebo elektrickým teplomerom
pH - Potenciometrické stanovenie
Chemická spotreba kyslíka,
CHSKCr
- Stanovenie CHSK dichrómanom draselným (Pozn.:
stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Biologická spotreba kyslíka,
BSK5
- Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou v tme pri 20 °C s inhibíciou nitrifi-
kácie prídavkom alyltiomočoviny (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltro-
vanej vzorke)
Rozpustený kyslík, DO - Elektrochemické stanovenie (sondou)
Metán, CH4 - Spektrofotometrické stanovenie v infračervenej oblasti spektra
Sulfán, H2S - Elektrochemické stanovenie (priamo v plyne),
- Spektrofotometrické stanovenie (po absorpcii)
Celkové látky, CL - Gravimetrické stanovenie, sušenie pri 105 °C
Celkové látky po žíhaní pri
550 °C, CLŽ
- Gravimetrické stanovenie po žíhaní pri 550 °C
Celkové látky - strata
žíhaním, CL
- Výpočet
Nerozpustené látky, NL - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 nm filtračnú membránu, sušenie pri
105 °C
Nerozpustené látky po
žíhaní pri 550 °C, NLŽ
- Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 nm filtračnú membránu, žíhanie pri
105 °C
Nerozpustené látky - strata
žíhaním, NL
- Výpočet
Rozpustené látky po sušení
pri 105 °C, RL
- Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke, po žíhaní pri 550 °C
Rozpustené látky po žíhaní
pri 550 °C, RLŽ
- Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke, po žíhaní pri 550 °C
Rozpustené látky - strata
žíhaním, RL
- Výpočet
Sediment po 30-minútovej
sedimentácii, V30
- Odmerné stanovenie
Kalový index, KI - Výpočtom
Amoniakálny dusík, N-NH4 - Absorpčná spektrofotometria po destilácii
Dusitanový dusík, N-NO2 - Absorpčná spektrofotometria s kyselinou sulfanilovou a NED
Dusičnanový dusík, N-NO3 - Absorpčná spektrofotometria so salicylanom sodným
Anorganický dusík, Nanorg. - Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3
Celkový dusík, Ncelk. - Stanovenie dusíka absorpčnou spektrofotometriou po jeho prevedení na amonia-
kálny dusík metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliati-
nou (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Fosfor celkový, Pcelk. - Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii
(Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Fosforečnanový fosfor,
P-PO4
- Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym
Kyselinová neutralizačná
kapacita do pH 4,5, KNK4,5
- Potenclometrická tltračná metóda
Mastné kyseliny prchajúce
s vodnou parou, NMK
- Alkallmetrická tltračná metóda
Chloridy, Cl- - Odmerné argentometrické stanovenie
Sírany, SO42- - Tltračné stanovenie dusičnanom olovnatým
- Kvapalinová chromatografia
Sulfidy, S2- - Jódometrické stanovenie
Fluoridy, F- - Absorpčná spektrofotometria so zirkonalizarínom
Mangán, Mn - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Železo, Fe - Atómová absorpčná spektrofotometria
- Absorpčná spektrofotometria s o-fenantrolínom
- ICP MS*
Hliník, Al - Absorpčná spektrofotometria s pyrokatecholovou fialovou
Arzén, As - Absorpčná spektrofotometria metóda s dietylditiokarbamátom strieborným
- Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Kadmium, Cd - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Ortuť, Hg - Atómová absorpčná spektrofotometria - technika studených pár
- ICP MS*
Meď, Cu - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Zinok, Zn - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Olovo, Pb - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Kobalt, Co - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Nikel, Ni - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Striebro, Ag - Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Vanád, V - Atómová absorpčná spektrofotometria
Selén, Se - Atómová absorpčná spektrofotometria
Cín, Sn - Atómová absorpčná spektrofotometria
Molybdén, Mo - Atómová absorpčná spektrofotometria
Bárium, Ba - Atómová absorpčná spektrofotometria
Celkový chróm, Crcelk. - Absorpčná spektrofotometria s dlfenylkarbazldom
- Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*
Šesťmocný chróm, Cr6+ - Absorpčná spektrofotometria s dlfenylkarbazldom
- ICP MS*
Kyanidy,CN-celk., CN-tox - Absorpčná spektrofotometria s chloramínom T, kyselinou barblturovou a pyridí-
nom; celkové a toxické kyanidy sa oddeľujú destilačné
Povrchovo aktívne látky
aniónové, PAL-A
- Absorpčná spektrofotometria - stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu
látok aktívnych na metylénovú modrú
Extrahovateľné látky, EL - Gravimetrické stanovenie
Nepolárne extrahovateľné
látky, NEL
(uhľovodíkový index)
- Plynová chromatografia
Polycyklické aromatické
uhľovodíky, PAU
- Vysokotlaková kvapalinová chromatografia
Aktívny chlór - Absorpčná spektrofotometria s dietylfenylén diamínom, DPD
adsorbovateľné organicky
viazané halogény, AOX
- Argentometrická titrácia, napr. mikrocoulometria
polychlórované
dibenzodioxíny, PCDD
a polychlórované
dibenzofurány, PCDF
- Plynová chromatografia
Fenoly - prchajúce s vodnou
parou, FN1
- Absorpčná spektrofotometria so 4-aminoantipyrínom po destilácii
Termotolerantné koliformné
baktérie, TKB
- Kultivačná metóda
Fekálne streptokoky, FS - Kultivačná metóda
Escherichia Coli, EC - Kultivačná metóda
* Stanovenie metódou indukčne viazanej plazmy s hmotnostným spektrometrom.
Poznámka:
Na analýzu možno použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú aspoň odporúčanej metóde.