291/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2004,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“) sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v základných školách, v stredných školách, v materských školách, v jazykových školách, v špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady alebo najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
(3)
Výzvu na voľby členov rady školy vykoná a zverejní zriaďovateľ.
(4)
Členov rady školy zvolia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia rovnako ako nepedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci príslušnej strednej školy; voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykoná príslušná žiacka školská rada;2) ak žiacka školská rada nie je ustanovená, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.
(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.
(6)
Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
(7)
Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.
(8)
Na postup pri voľbách volených zástupcov do rady školy sa vzťahuje ustanovenie § 6 ods. 5.
(9)
Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a zástupca žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
(10)
Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
(11)
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia ani zástupca riaditeľa školského zariadenia.
(12)
Predsedom rady školy nemôže byť člen rady školy uvedený v § 3 ods. 1 písm. d).
§ 2
V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času radu školy tvoria
a)
dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
d)
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
§ 3
(1)
V stredných školách, v špeciálnych stredných školách, v odborných učilištiach a v praktických školách radu školy tvoria
a)
dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
d)
jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
e)
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(2)
V odborných učilištiach a v praktických školách je rada školy bez zvoleného zástupcu žiakov školy a zvyšuje sa počet zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov na troch.
§ 4
V liečebno-výchovných sanatóriách, v diagnostických centrách, v reedukačných centrách, v jazykových školách a v školách pri zdravotníckych zariadeniach je rada školy bez zástupcov rodičov a tvoria ju
a)
štyria zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia a
c)
šiesti delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
§ 5
(1)
Ustanovujúce zasadnutie rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečuje ich zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.
(2)
Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Kandidátov podľa odseku 2 do obecnej školskej rady navrhujú rady škôl a školských zariadení všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce. Kandidátov podľa odseku 2 do územnej školskej rady navrhujú rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad.
(4)
Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy, mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy; vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy.
(5)
Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy príslušnému zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia.
§ 6
(1)
Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce podľa § 5 ods. 2, z predsedov rád škôl a z riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených na území obce zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním.
(2)
Voľby podľa odseku 3 zabezpečuje obec. Ak sú v územnej pôsobnosti obce zriadené menej ako tri rady škôl, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce. V prípade rovnosti počtu hlasov pre volených členov obecnej školskej rady sa rozhodne žrebovaním.
(3)
Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb do obecnej školskej rady požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do obecnej školskej rady.
(4)
Obec zvolá všetkých predsedov rád škôl na uskutočnenie volieb. Voľby členov obecnej školskej rady sa uskutočnia samostatne pre každú skupinu kandidátov tak, že voliči označia počet kandidátov určených podľa osobitného predpisu4) na hlasovacom lístku.
(5)
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Platné sú len hlasovacie lístky, na ktorých je označený určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 4.
(6)
Do obecnej školskej rady sú zvolení kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne o zvolení člena obecnej školskej rady za príslušné skupiny volebná komisia žrebom.
(7)
Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady zvolá príslušná obec najneskôr do 14 dní od uskutočnenia volieb.
(8)
Na čele obecnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí obecná školská rada zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov obecnej školskej rady.
(9)
Z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do obecnej školskej rady, mená a priezviská členov obecnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu obecnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda obecnej školskej rady a starosta obce. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí obec. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do obecnej školskej rady.
§ 7
(1)
Členov územnej školskej rady z kandidátov podľa § 5 ods. 2 navrhnutých radami škôl v územnom obvode samosprávneho kraja, z predsedov rád škôl a riaditeľov škôl alebo školských zariadení zvolia vo voľbách predsedovia rád škôl tajným hlasovaním. Voľby zabezpečí príslušný samosprávny kraj.
(2)
Ustanovujúce zasadnutie územnej školskej rady zvolá samosprávny kraj.
(3)
Na priebeh volieb a ustanovovanie územnej školskej rady sa primerane vzťahuje ustanovenie § 6.
(4)
Z ustanovujúceho zasadnutia územnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do územnej školskej rady, mená a priezviská členov územnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda územnej školskej rady a predseda samosprávneho kraja. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí samosprávny kraj. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do územnej školskej rady.
§ 8
(1)
Rada školy sa zriaďuje aj v základnej škole a materskej škole, ktoré nie sú právnickými osobami, ak nie sú súčasťou inej školy.
(2)
Pri spojenej škole podľa osobitného predpisu5) sa ustanovuje len jedna rada školy. Jej zloženie zohľadní druhy a typy škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy.
(3)
Predsedu orgánu školskej samosprávy môže príslušný orgán školskej samosprávy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu.
(4)
Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.
(5)
Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, obec alebo samosprávny kraj pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy podľa tejto vyhlášky ustanovia orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.
(6)
Podrobnosti o zložení žiackej školskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.6)
§ 9
(1)
Orgán školskej samosprávy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä
a)
úlohy orgánu školskej samosprávy,
b)
práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,
c)
pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a rokovania orgánu školskej samosprávy,
d)
vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.
(2)
Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení.
§ 10
Finančné zabezpečenie orgánov školskej samosprávy
(1)
Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy ustanovenej v škole alebo v školskom zariadení, ktoré sú právnickou osobou, zabezpečuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.7)
(2)
Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy ustanovenej v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie sú právnickou osobou, zabezpečuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 587/2002 Z. z.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2004.
Martin Fronc v. r.
1)
§ 24 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 25 ods. 9 a 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
4)
§ 25 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
5)
§ 20 zákona č. 596/2003 Z. z.
6)
7)