288/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu sa mení takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Bezpečná krajina pôvodu
Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Austrálsky zväz, Bulharská republika, Ghanská republika, Islandská republika, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kenská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Maurícijská republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Rumunsko, Senegalská republika, Seychelská republika, Spojené štáty americké a Švajčiarska konfederácia.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.