286/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 175 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zamestnávateľ plní povinnosti voči mladistvému zamestnancovi aj pri iných prácach a pracoviskách, ako sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách spojených so špecifickým rizikom z vystavenia mladistvého zamestnanca škodlivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov posúdiť, vyhodnotiť všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca rozhodnúť o prijatí potrebných opatrení.
(2)
Zamestnávateľ plní povinnosti podľa odseku 1 pred zaradením mladistvého zamestnanca na prácu a pri podstatnej zmene pracovných podmienok, pričom osobitne zohľadní najmä
a)
vybavenie a usporiadanie pracoviska alebo pracovného miesta,
b)
charakter, stupeň a trvanie vystavenia fyzikálnym, biologickým a chemickým faktorom a vplyvom,
c)
druh, rozsah a spôsob používania pracovných prostriedkov, strojov, zariadení, látok a materiálov,
d)
usporiadanie pracovných procesov, postupov a organizáciu práce,
e)
úroveň jeho odbornej prípravy a výučby.
(3)
Zamestnávateľ nesmie prideľovať mladistvému zamestnancovi prácu, ak by
a)
objektívne presahovala jeho fyzické a psychické schopnosti,
b)
bol vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí, najmä toxických, karcinogénnych, mutagénnych, ktoré môžu spôsobiť genetické poškodenie, poškodenie nenarodeného dieťaťa, ohrozenie jeho budúceho reprodukčného vývoja alebo ktoré môžu mať iný chronický vplyv na jeho zdravie,
c)
bol vystavený škodlivému žiareniu,
d)
existovalo riziko, o ktorom možno predpokladať, že ho mladistvý zamestnanec nedokáže rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje dostatočnú pozornosť bezpečnosti pri práci alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo odbornú prípravu,
e)
bol vystavený nadmernej záťaži chladom alebo teplom,
f)
bol vystavený nadmernému hluku alebo vibráciám.
(4)
Mladistvý zamestnanec môže vykonávať práce podľa odseku 3 s výnimkou prác s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, ak ide o práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska jeho odbornej prípravy, a ak je zabezpečená dostatočná ochrana jeho zdravia
a)
potrebnou teoretickou prípravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b)
sústavným odborným dozorom pri práci,
c)
vhodnou organizáciou režimu práce a
d)
inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, obmedzením práce na dobu nevyhnutnú na získanie potrebných skúseností a správnych pracovných návykov.
§ 4
Zamestnávateľ informuje mladistvého zamestnanca a zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 286/2004 Z. z.
ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK, KTORÉ SÚ ZAKÁZANÉ MLADISTVÝM ZAMESTNANCOM
Práce a pracoviská
1.1
so škodlivými fyzikálnymi faktormi a ich vplyvmi, najmä práce
a)
pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením,
b)
pri ktorých sú mladiství zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových nádržiach a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku,
c)
pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,
d)
spojené so zvýšenou záťažou podpornopohybového ústrojenstva a nadväzných systémov a funkcií organizmu pri zdvíhaní a prenášaní bremien, ktoré prekračujú smerné hmotnostné hodnoty,1)
e)
vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za zmenu postojačky bez možnosti zmeny základnej pracovnej polohy alebo práce s významným obmedzením pohyblivosti a zmeny polohy trupu a končatín v priebehu zmeny,
f)
vykonávané vo fyzicky náročných a nevhodných pracovných polohách, ako práca v hlbokom predklone, v kľaku, v podrepe, poležiačky, vo vypnutom postoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou, pri pootočenom trupe viac ako o 60o.
Zákaz sa netýka prác, pri ktorých uvedené pracovné polohy tela a jeho častí sa v priebehu pracovnej zmeny vyskytujú ojedinele a krátkodobo a sú nevyhnutné v rámci odbornej výučby a prípravy na povolanie a taktiež prípravy na profesiu, kde fyzicky náročné a extrémne polohy tela sú neoddeliteľnou súčasťou výkonu povolania, napríklad pri profesii umelecký tanec, artistika,
g)
na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom a teplom,
1.
kde časovo vážená celozmenová priemerná teplota guľového teplomeru prekračuje 28 oC,
2.
v trvaní viac ako 4 hodiny za zmenu na pracoviskách, kde je teplota z technologických dôvodov udržiavaná na hodnote nižšej ako 5 oC a v súhrne v trvaní viac ako 1 hodinu za zmenu pri teplotách nižších ako -5 oC. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie mladistvého zamestnanca, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy,
3.
pri striedaní veľkých teplotných rozdielov v pracovnom prostredí, ak sa toto striedanie uskutočňuje v intervaloch kratších ako 30 minút a ak nie sú zabezpečené účinné náhradné a doplňujúce opatrenia umožňujúce fyziologickú termoreguláciu mladistvých zamestnancov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,
4.
v prostredí so zdrojmi sálavého tepla na mladistvého zamestnanca, kde intenzita sálania na pracovnom mieste pri pôsobení sálavého tepla na hlavu prekračuje 150 W/m2,
5.
v prostredí s relatívnou vlhkosťou vzduchu prekračujúcou 80 %,
h)
s koncentráciou kyslíka v ovzduší nižšou ako 20 % objemových,
i)
na pracoviskách s hlukom,
kde sú prekračované horné akčné hodnoty expozície hluku na pracovných miestach ustanovené osobitným predpisom.2) Pri zabezpečení náhradných ochranných opatrení, napríklad používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, nesmie práca v takomto prostredí prekračovať 4 hodiny za zmenu a musí byť prerušovaná nevyhnutnými prestávkami,
j)
pri ktorých sú prekračované akčné hodnoty expozície vibráciám prenášaných na ruky, celé telo a miestne ustanovené osobitným predpisom.2) Ak je vykonávanie takýchto prác nevyhnutné z dôvodu odbornej výučby a prípravy na povolanie, musí byť vystavenie vibráciám obmedzené časovo na najnižšiu možnú mieru a súčasne musia byť vykonané opatrenia na zníženie vplyvu faktorov zvyšujúcich negatívny účinok vibrácií, napríklad chladu, vlhkosti alebo statickej záťaže,
k)
s neionizujúcim žiarením,
keď sú prekročené akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu s frekvenciou 3 000 GHz a nižšou ustanovené osobitným predpisom3) pre obyvateľstvo,
1.2
so škodlivými biologickými faktormi a ich vplyvmi klasifikovanými v skupinách 3 a 4 uvedených v osobitnom predpise,4)
1.3
so škodlivými chemickými faktormi a ich vplyvmi, najmä práce
a)
s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu5) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami:
1.
akútna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 300, H 301, H 310, H 311, H 330, H 331),
2.
žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314),
3.
horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 220, H 221),
4.
horľavé aerosóly kategórie nebezpečnosti 1 (H 222),
5.
horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 224, H 225),
6.
výbušniny kategórie nebezpečnosti nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtried 1.1 až 1.5 (H 200, H 201, H 202, H 203, H 204, H 205),
7.
samovoľne reagujúce látky a zmesi kategórie nebezpečnosti typu A, B, C alebo typu D (H 240, H 241, H 242),
8.
organické peroxidy kategórie nebezpečnosti typu A alebo typu B (H 240, H 241),
9.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371),
10.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 372, H 373),
11.
respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334),
12.
kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317),
13.
karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351),
14.
mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341),
15.
reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A alebo 1B (H 360, H 360F, H 360D, H 360FD, H 360Fd, H 360Df),
b)
s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom predpise,6)
c)
s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom,
d)
s azbestom,
e)
pri výrobe humánnych a veterinárnych liečiv a prípravkov, ak nie je vylúčená možnosť preniknutia v nich obsiahnutých biologických účinných látok vo významnej miere do organizmu, ako aj práce, pri ktorých je možné vystavenie chemickým faktorom s omamnými a psychotropnými účinkami,
1.4
pri procesoch
a)
s rizikom karcinogenity uvedeným v osobitnom predpise,6)
b)
pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a zaobchádzaní s nimi,
c)
pri starostlivosti o plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,
d)
pri zabíjaní zvierat na bitúnku,
e)
pri manipulácii so zariadeniami na výrobu, skladovanie alebo používanie stlačených skvapalnených alebo rozpustných plynov,
f)
v nedostatočne prevetrávaných nádržiach, cisternách, kadiach a rezervoároch,
g)
pri manipulácii s obalmi, napríklad so sudmi, kanistrami obsahujúcimi chemické látky uvedené v bode 1.3,
h)
s rizikom zrútenia stavieb, konštrukcií,
i)
s nebezpečenstvom vysokého napätia,
j)
pri ktorých nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením a pri ktorých sa používa odmeňovanie podľa výsledkov,
1.5
ďalej práce
a)
zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,7)
b)
spojené so zvýšeným rizikom úrazov,
c)
pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,
d)
vo výškach presahujúcich 1,5 m a nad voľnými hĺbkami.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 286/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).
1)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
2)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády č. 629/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády č. 555/2006 Z. z.
3)
Príloha k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
4)
§ 3 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
6)
§ 2 písm. a) druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
7)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014.