284/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová: „alebo ústredný orgán členského štátu4) príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol alebo každý orgán, na ktorý bola táto pôsobnosť prenesená“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
obchodom obchod medzi členskými štátmi podľa článku 23 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slová „pojmy uvedené“ vkladajú slová „v prílohe č. 7 a“.
4.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Požiadavky uvedené v odseku 1 písm. i) a j) budú preskúmané s cieľom ich zmeny v dôsledku sezónnych zreteľov pod podmienkou zachovania parametrov uvedených v odseku 1 písm. i) a j) v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev na základe žiadosti Slovenskej republiky preukázanej vedeckými a štatistickými štúdiami.“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. h) bode 3 sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 7a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
6.
V § 8 ods. 2 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo")“.
7.
V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
„Prevádzkarniam, ktoré vyrábajú tradičné mliečne výrobky, ktoré sú uznané historicky alebo sú tradične vyrábané podľa technických referencií alebo výrobných metód kodifikovaných alebo registrovaných v Slovenskej republike, alebo sú chránené národným, regionálnym alebo miestnym právnym predpisom Slovenskej republiky, môže Štátna veterinárna a potravinová správa, ak mlieko, ktoré sa používa na ich výrobu, spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 časti A, povoliť výnimky z týchto požiadaviek:“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev vypracovať zoznam výrobkov vyrobených zo surového mlieka.“.
9.
V § 9 ods. 6 sa odkaz 8 nad slovom „správy“ nahrádza odkazom 11.
10.
V § 9 ods. 8 sa odkaz 7 nad slovom „správy“ nahrádza odkazom 11.
11.
V § 9 ods. 9 sa odkaz 8 nad slovom „správy“ nahrádza odkazom 7.
12.
V § 10 ods. 1 sa slová „Pre prevádzkarne“ nahrádzajú slovom „Prevádzkarne“ a slovo „výnimky“ sa nahrádza slovami „s výnimkami“.
13.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
prevádzkareň podľa odseku 3 písm. a) musela počas predchádzajúceho roka spracovať menej ako 2 000 000 litrov mlieka alebo prevádzkareň musí poskytnúť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe písomné vyhlásenie, že množstvo spracovaného mlieka za rok neprekročí toto množstvo; prevádzkareň podľa odseku 3 písm. b) musela spracovať počas predchádzajúceho roka menej ako 500 000 litrov mlieka alebo prevádzkareň musí poskytnúť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe písomné vyhlásenie, že množstvo spracovaného mlieka za rok neprekročí toto množstvo.“.
14.
V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
množstvo mlieka spracovaného prevádzkarňou s limitovanou kapacitou v predchádzajúcom roku alebo vyhlásenie, že prevádzkareň nespracuje ročne viac ako 2 000 000 litrov mlieka a prevádzkareň s nízkou kapacitou 500 000 litrov mlieka,“.
15.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
názov a adresa prevádzkarne.“.
16.
V § 10 ods. 7 písm. b) sa slová „[príloha č. 3 časť E písm. f)]“ nahrádzajú slovami „[príloha č. 3 časť E bod 1 písm. f)]“.
17.
V § 11 ods. 7 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
18.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa slová „výsledky rôznych kontrol“ nahrádzajú slovami „výsledky kontrol“ a slová „dva roky od kontrol“ sa nahrádzajú slovami „dva roky od vykonania kontrol“.
19.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa slová „časti B“ nahrádzajú slovami „§ 3 až 18“.
20.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva pre analýzy a testovanie mlieka a mliečnych výrobkov je uvedené v prílohe č. 8.“.
21.
Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré znejú:
㤠25a
(1)
Mlieko a mliečne výrobky získané pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii môžu byť uvádzané len na domáci trh v Slovenskej republike po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004, ak sú označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(2)
Mlieko a mliečne výrobky podľa odseku 1 musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.
(3)
S mliekom a mliečnymi výrobkami získanými pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkarne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi po 1. máji 2004 do 31. augusta 2004.
(4)
Obchodný doklad podľa § 5 písm. h), ktorý musí sprevádzať každú zásielku mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v odseku 3, musí obsahovať poznámku „Získané pred 1. májom 2004" podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.
(5)
Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, možno na mlieko a mliečne výrobky získané po dátume pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii používať do 31. decembra 2004. Takto označené mlieko a mliečne výrobky musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.
§ 25b
(1)
Po rozhodnutí Európskej komisie, ktorým sa povolí prechodné obdobie jednotlivým prevádzkarniam, ktoré si do 15. novembra 2003 podali žiadosť o zaradenie do prechodného obdobia s ohľadom na dočasné výnimky zo stavebno-technických požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti A a časti E tohto nariadenia a doložili pracovný plán a program prevádzkarne vrátane lehôt na odstraňovanie jednotlivých v ňom uvedených nedostatkov, ktoré nesmú presahovať 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii s preukázaním dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na zosúladenie jednotlivých podmienok prevádzkarne s podmienkami na schválenie ustanovenými v prílohe č. 3 časti A a časti E tohto nariadenia, Štátna veterinárna a potravinová správa vydá prevádzkarni dočasné schválenie platné od 1. mája 2004 až do zmeny rozhodnutia Európskej komisie, ktorou sa prevádzkareň vyčiarkne zo zoznamu prevádzkarní zaradených v prechodnom období, najdlhšie však do 30. apríla 2005.
(2)
Mlieko a mliečne výrobky z týchto prevádzkarní sa počas trvania dočasných výnimiek môžu uvádzať výlučne len na domáci trh v Slovenskej republike a musia byť označené osobitnou značkou, ktorú určí v rozhodnutí o dočasnom schválení Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie.
(3)
Výroba, používanie, distribúcia a uvádzanie týchto výrobkov iba na domáci trh v Slovenskej republike podlieha v prechodnom období osobitným kontrolám orgánov veterinárnej správy3) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa podľa príslušného rozhodnutia Európskej komisie spresní náležitosti dokladov, ktoré musia sprevádzať výrobky, a záznamov, ktoré prevádzkovateľ a príjemca musia viesť a uchovávať.“.
22.
V prílohe č. 2 časti A bode 4 písm. a) sa odkazy 5 a 3 nad slovom „predpisu“ nahrádzajú odkazom 5.
23.
V prílohe č. 2 časti A bode 4 písm. b) sa odkazy 6 a 4 nad slovom „predpisu“ nahrádzajú odkazom 6.
24.
V prílohe č. 2 poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 5 znejú:
„1)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.“.
25.
V prílohe č. 2 časti B bode 3 písm. e) sa slová „dostatočne oddelené“ nahrádzajú slovami „dostatočné oddelenie“.
26.
V prílohe č. 2 časti C 1 IV bod 1 znie:
„(1)
Surové mlieko z každého produkčného hospodárstva sa musí pravidelne kontrolovať náhodným odberom na bod tuhnutia mlieka vo frekvencii podľa osobitného predpisu.10) Ak sa mlieko z jedného hospodárstva dodáva priamo do mliekarne na ošetrenie mlieka alebo do mliekarne na spracovanie mlieka, vzorky mlieka sa odoberajú buď pri zbere z hospodárstva, alebo, aby sa predišlo zámene mlieka počas dopravy, ak je mlieko dodávané priamo farmárom, pred príjmom v mliekarni na ošetrenie mlieka alebo v mliekarni na spracovanie mlieka.“.
27.
V prílohe č. 2 časti C1 IV bode 2 prvej vete sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 10a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
28.
V prílohe č. 2 časti C1 IV bode 2 posledná veta znie:
„Dojenie sa vykonáva pod dozorom orgánu veterinárnej správy.10a)“.
29.
V prílohe č. 2 časti C1 IV bode 4 sa v poslednej vete nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 10a.
30.
V prílohe č. 2 časti C 1 IV bod 7 znie:
„(7)
Ak do troch mesiacov od oznámenia výsledkov kontrol podľa bodu 1 na základe šetrenia podľa časti D bodu III štandardy podľa časti D boli prekročené a mlieko z hospodárstva nespĺňa tieto štandardy, tomuto hospodárstvu sa pozastaví dodávka surového mlieka, pokiaľ mlieko nebude opäť spĺňať uvedené štandardy.“.
31.
V prílohe č. 2 časti C 2 I bode 4 sa slovo „väzovým“ nahrádza slovom „väzným“.
32.
V prílohe č. 2 časti D sa za bod I vkladá nový bod II, ktorý znie:
„II. Surové mlieko byvolích kráv
Týmto nie sú dotknuté limity ustanovené v I. skupine, ktorá obsahuje zoznam farmakologicky aktívnych látok, pre ktoré sú maximálne limity rezíduí trvalo ustanovené, a v III. skupine, ktorá obsahuje zoznam farmakologicky aktívnych látok, pre ktoré sú maximálne limity rezíduí ustanovené len dočasne podľa osobitného predpisu.6)
1.
Surové mlieko byvolích kráv určené na výrobu mliečnych výrobkov musí spĺňať tieto štandardy:
Počet somatických buniek v 1 ml ≤ 500 000 (b)
„b" - geometrický priemer za posledné 3 mesiace pri odbere minimálne jednej vzorky mesačne.
2.
Surové mlieko byvolích kráv určené na výrobu výrobkov vyrobených zo surového mlieka, ktorých výrobný proces nezahŕňa žiadne tepelné ošetrenie, musí spĺňať tieto štandardy:
Celkový počet mikroorganizmov pri 30 oC
v 1 ml ≤ 500 000
Počet somatických buniek v 1 ml: ≤ 400 000
Staphylococcus aureus: ako pre kravské mlieko“.
Doterajšie body II až IV sa označujú ako body III až V.
33.
V prílohe č. 2 časti D III sa slová „Surové kozie mlieko, surové ovčie mlieko, surové mlieko byvolích kráv“ nahrádzajú slovami „Surové kozie mlieko a surové ovčie mlieko“.
34.
V prílohe č. 2 časti D IV sa slovo „vyšetrenie“ nahrádza slovom „šetrenie“.
35.
V prílohe č. 3 časti A písmeno c) znie:
„c)
v miestnostiach na skladovanie surovín a výrobkov podľa tohto nariadenia rovnaké hygienické podmienky, ako sú uvedené v písmene b) bodoch 1 až 6,
1.
s týmito odchýlkami:
1.1. v chladiarňach musia byť podlahy ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné a riešené tak, aby umožňovali dobrý odtok vody,
1.2. v mraziarňach musia byť podlahy nepriepustné a odolné proti hnilobe a musia sa dať ľahko čistiť,
2.
chladiarne a mraziarne musia mať zariadenie s dostatočným výkonom, aby skladované suroviny a výrobky mali teplotu predpísanú týmto nariadením,
3.
sklady musia mať dostatočnú kapacitu na skladovanie používaných surovín a na výrobky podľa tohto nariadenia a chladiace zariadenie alebo mraziace zariadenie dostatočný výkon,“.
36.
V prílohe č. 3 časti A písmeno f) znie:
„f)
nástroje a pracovné zariadenia, ktoré sú určené na priamy styk so surovinami alebo s výrobkami, vyrobené z materiálu odolného proti korózii, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,“.
37.
V prílohe č. 3 časti A písm. l) sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 10a.
38.
V prílohe č. 3 časti A písm. o) sa odkaz 2 nad slovom „zariadeniach“ umiestňuje nad slovo „správy“.
39.
V prílohe č. 3 časti B v nadpise sa slovo „SKLADOVANIE“ nahrádza slovom „SPRACOVANIE“.
40.
V prílohe č. 3 časti B I v bode 4 prvá veta znie:
„Na všetky účely sa musí používať pitná voda.“.
41.
V prílohe č. 3 časti B II v bode 1 sa vypúšťa písmeno c).
42.
V prílohe č. 3 časti B II sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„(2)
Fajčenie, pľuvanie, jedenie a pitie sa v miestnostiach, kde sa suroviny alebo výrobky podľa tohto nariadenia spracúvajú a skladujú, zakazuje.“.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
43.
V prílohe č. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)“ nahrádza citáciou „§ 33 a 34 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.
44.
V prílohe č. 3 časti B II bode 3 sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
45.
V prílohe č. 3 časti E bode 1 písm. a) sa slová za poslednou bodkočiarkou „ak ide o limitovanú výrobu tekutého mlieka na konzum, príslušné orgány veterinárnej správy môžu povoliť alternatívne metódy plnenia a uzatvárania, ktoré nie sú automatické, za predpokladu, že tieto metódy poskytujú rovnocenné záruky ochrany s ohľadom na hygienu“ nahrádzajú slovami „ak ide o limitovanú výrobu tekutého mlieka na konzum, regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť alternatívne metódy plnenia a uzatvárania, ktoré nie sú automatické, za predpokladu, že tieto metódy poskytujú rovnaké záruky ochrany s ohľadom na hygienu“.
46.
V prílohe č. 3 časti E bode 1 písm. g) bode 1 sa slová „príslušným orgánom“ nahrádzajú slovami „orgánmi veterinárnej správy.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
47.
V prílohe č. 3 časti E bode 2 sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 6 a vypúšťajú sa slová „na tepelné ošetrenie mlieka“.
48.
V prílohe č. 4 časti A.1 bod 1 znie:
„1.
Tepelne ošetrené konzumné mlieko sa musí vyrábať zo surového mlieka, ktoré spĺňa štandardy podľa prílohy č. 2 časti D.“.
49.
V prílohe č. 4 časti A.1 bode 4 písmeno a) znie:
„a)
celkového počtu mikroorganizmov; celkový počet mikroorganizmov pri 30 oC v surovom kravskom mlieku, ak nebolo ošetrené do 36 hodín od prijatia v mliekarni, neprekračuje bezprostredne pred tepelným ošetrením 300 000 v 1 ml. Celkový počet mikroorganizmov pri 30 oC v mlieku, ktoré bolo ošetrené prvou pasterizáciou, bezprostredne pred druhým tepelným ošetrením nepresahuje 100 000 v 1 ml,“.
50.
V prílohe č. 4 časti A.1 bode 4 písm. b) sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
51.
V prílohe č. 4 časti A.1 bode 13 v prvej vete sa vypúšťa slovo „denne“.
52.
V prílohe č. 4 časť A.1 sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15.
Štátna veterinárna a potravinová správa predloží Európskej komisii podrobnosti o kontrolnom systéme vypracovanom podľa bodu 4 písm. b) a dôvody jeho aplikácie.“.
53.
V prílohe č. 4 časti A.2 bode 1 písm. a) sa slovo „ihneď“ nahrádza slovom „bezodkladne“.
54.
V prílohe č. 4 časti A.2 bode 2 sa nad slovo „správy“ v oboch vetách dopĺňa odkaz 2a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
55.
V prílohe č. 4 časti A.2 bode 3 sa vypúšťajú slová „a termizované mlieko“.
56.
V prílohe č. 4 časti B.1 B sa tabuľka nahrádza touto tabuľkou:
Druh
mikroorganizmov
Výrobok Štandard
(ml, g)
- Staphylococcus
aureus
Syry vyrobené zo surového mlieka a z termizovaného mlieka m = 1 000
M = 10 000
n = 5
c = 2
Mäkké syry (vyrobené z tepelne ošetreného mlieka) m= 100
M = 1 000
n = 5
c = 2
Čerstvé syry 1
Sušené mlieko 1
Mrazené mliečne výrobky (vrátane zmrzliny/mrazených u
krémov) 1
m= 10
M= 100
n = 5
c = 2
- Escherichia coli Syry vyrobené zo surového mlieka a z termizovaného mlieka m = 10 000
M = 100 000
n = 5
c = 2
Mäkké syry (vyrobené z tepelne ošetreného mlieka) m= 100
M = 1 000
n = 5
c = 2
57.
V prílohe č. 4 časti B.1 D písm. a) sa slová „30 oC v 0,1 ml: 10“ nahrádzajú slovami „30 oC v 0,1 ml : ≤ 10“.
58.
V prílohe č. 4 časti B.2 bode 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „mikrobiologické“.
59.
V prílohe č. 4 časti B.2 bode 1 písm. a) sa slová „30 oC v 1 ml: 50 000 (a)“ nahrádzajú slovami „30 oC v 1 ml: ≤ 50 000 (a)“.
60.
V prílohe č. 4 časti B.2 bode 3 písm. a) sa slová „30 oC v 0,1 ml : 10“ nahrádzajú slovami „30 oC v 0,1 ml : ≤ 10“.
61.
V prílohe č. 4 časti B.2 bode 3 písm. c) prvej vete sa odkaz 3 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 2.
62.
V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.
63.
V prílohe č. 4 časti C bode 7 sa odkaz 3 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 15 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).“.
64.
V prílohe č. 4 časti C bode 8 písm. b) sa za slová „do prevádzkarne,“ vkladajú slová „priame obaly a druhé obaly sa skladujú v miestnostiach, ktoré sú určené na skladovanie a spĺňajú hygienické podmienky,“.
65.
V prílohe č. 4 časti D.1 bode 3 písm. a) bod 1 znie:
„1.
v hornej časti počiatočné veľké písmená krajiny odoslania; ak ide o Slovenskú republiku, písmená SK,“.
66.
V prílohe č. 4 časti D.1 bode 3 písm. a) bod 3 znie:
„3.
v dolnej časti skratku EHS, alebo“.
67.
V prílohe č. 4 časti D.1 bode 3 písm. b) bod 3 znie:
„3.
v dolnej časti skratku EHS, alebo“.
68.
V prílohe č. 4 časti D.1 bode 3 písm. c) bod 1 znie:
„1.
v hornej časti počiatočné veľké písmená krajiny odoslania; ak ide o Slovenskú republiku, písmená SK,“.
69.
V prílohe č. 4 časti D.1 bode 3 písm. c) bod 3 znie:
„3.
v dolnej časti skratku EHS.“.
70.
V prílohe č. 4 časti E bode 2 písm. d) sa slovo „nepriedušné“ nahrádza slovom „vodotesné“.
71.
V prílohe č. 4 časti E v bode 7 sa za slovo „správy“ vkladá odkaz 2a.
72.
V prílohe č. 4 časti E sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže ustanoviť v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzným právnym predpisom dodatočné podmienky na skladovanie a transport špecifických mliečnych výrobkov.“.
73.
V prílohe č. 4 časti F bode 1 sa v druhej vete nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 5.
74.
V prílohe č. 6 časti B III sa slová „surového kozieho mlieka“ nahrádzajú slovami „surového konzumného mlieka“.
75.
V prílohe č. 4 časti A.1 bode 6 písm. b) sa slová „pasterizované pri vysokej teplote“ nahrádzajú slovom „vysokopasterizované“.
76.
V prílohe č. 7 časti B bode 1 písm. b) sa slová „3,50 % (m/m)“ nahrádzajú slovami „3,50 hmotnostného percenta“ a slová „4,00 % (m/m)“ sa nahrádzajú slovami „4,00 hmotnostného percenta“.
77.
V prílohe č. 7 časti B bode 1 písm. c) sa slová „1,50 % (m/m)“ nahrádzajú slovami „1,50 hmotnostného percenta“ a slová „1,80 % (m/m)“ sa nahrádzajú slovami „1,80 hmotnostného percenta“.
78.
V prílohe č. 7 časti B bode 1 písm. d) sa slovo „odstredené“ nahrádza slovom „odtučnené“ a slová „0,50 % (m/m)“ sa nahrádzajú slovami „0,50 hmotnostného percenta“.
79.
V prílohe č. 7 časti B bode 3 sa slová „3,8 % (m/m)“ nahrádzajú slovami „3,8 hmotnostného percenta“.
80.
Za prílohu č. 7 sa vkladá nová príloha č. 8, ktorá znie:
„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 312/2003 Z. z.
REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
Laboratoire central d´hygiéne alimentaire
43 rue de Dantzig
75015 PARIS.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.