277/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
Oznámenie
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
výnos z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na účely realizácie projektov tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu, kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít, vzdelávacích programov v kultúre, rozvoja kultúry národnostných menšín, kultúrnych aktivít niektorých skupín obyvateľstva. Súčasne sa ustanovuje lehota na podanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu projektov v príslušnom rozpočtovom roku Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Výnos je uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 5 – 6/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.