276/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje:
§ 1
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
v z. Vladimil Podstránsky v. r.
Príloha k opatreniu č. 276/2004 Z. z.