267/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
ZÁKON
z 29. apríla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. XII sa slová „1. mája 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2004“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a okrem § 24a ods. 1 uvedeného v bode 4 čl. X, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2004.“.
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z., zákona č. 366/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 454a ods. 1 sa slová „1. májom 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembrom 2004“.
2.
V § 454a ods. 2 sa slová „1. mája 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2004“.
Čl. III
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 412/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 425/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 548/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 19e a 19f sa vzťahujú rovnako na osoby určené na najvyššom súde na plnenie úloh pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu.“.
2.
Za § 63 sa vkladá § 64, ktorý znie:
㤠64
Ak nie je na Špeciálnom súde ustanovený senát alebo ak z iného dôvodu nemôže Špeciálny súd vykonávať svoju právomoc podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,1a) vykonáva ju Krajský súd v Banskej Bystrici.“.
Čl. IV
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3, § 69 ods. 2 a § 150 ods. 3 sa vypúšťa slovo „riadnom“.
2.
V § 34 ods. 8 sa za slová „sudcovi Špeciálneho súdu“ vkladajú slová „a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu,“ a za slová „predseda Špeciálneho súdu“ sa vkladajú slová „alebo predseda najvyššieho súdu“.
3.
V § 151c sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
4.
V § 151c ods. 2 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
5.
V § 151c odsek 3 znie:
„(3)
O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu rozhoduje senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; jeho členom môže byť iba sudca, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 3. Do ustanovenia senátu, ktorý bude rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu, rozhodne o opravnom prostriedku ktorýkoľvek senát najvyššieho súdu určený rozvrhom práce; funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 týmto sudcom nepatrí.“.
6.
§ 151c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak podľa osobitného zákona36) vykonáva Krajský súd v Banskej Bystrici právomoc Špeciálneho súdu, funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 patrí aj sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhoduje vo veciach v právomoci Špeciálneho súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 64 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou bodu 2 v čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.