267/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2004 do 31.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
ZÁKON
z 29. apríla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. XII sa slová „1. mája 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2004“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a okrem § 24a ods. 1 uvedeného v bode 4 čl. X, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2004.“.
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z., zákona č. 366/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 454a ods. 1 sa slová „1. májom 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembrom 2004“.
2.
V § 454a ods. 2 sa slová „1. mája 2004“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2004“.
Čl. III
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 412/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 425/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 548/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 19e a 19f sa vzťahujú rovnako na osoby určené na najvyššom súde na plnenie úloh pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou bodu 2 v čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.