266/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2003 bola v Luxemburgu prijatá Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 783 zo 4. februára 2004 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 23. februára 2004. Ratifikačná listina bola uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli, depozitára dohody, 19. marca 2004.
Dohoda nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 1. mája 2004 na základe článku 6 ods. 3.