Predpis bol zrušený predpisom 143/2019 Z. z.

260/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2004 do 31.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 8. apríla 2004
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)
jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,70 Sk,
b)
osobné cestné motorové vozidlá je 6,20 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľudovít Kaník v. r.