250/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
ROZHODNUTIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2004,
ktorým sa zrušuje rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 315/2002 Z. z. o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok 1
Zrušuje sa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 315/2002 Z. z. o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Milan Luknár v. r.