25/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2023 do 29.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2003,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“),
b)
zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť.
Základné ustanovenia
§ 2
(1)
Návrh na zápis sa podáva elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe formulárov, ktorých vzory sú uvedené v prílohách.
(2)
Elektronická podoba formulárov podľa odseku 1 je zverejnená na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy1) alebo špecializovaného portálu,1a) ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis vo formáte XML.
§ 3
K návrhom na zápis sa prikladajú listiny, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto vyhlášky a v prílohách.
§ 4
(1)
Informácia osvedčujúca zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona1b) sa k návrhu na zápis prikladá automatizovaným spôsobom po jeho uhradení navrhovateľom.
(2)
K návrhu na zápis sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá má byť ako sídlo zapísaná do obchodného registra,1c) vyplýva z katastra nehnuteľností.1d)
(3)
Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 1 zákona alebo podľa § 5b ods. 3 zákona v prípade podania prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.
(4)
Ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(5)
Ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy, k návrhu na zápis sa priloží čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom je tento údaj uvedený. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený; to neplatí v prípade elektronickej podoby čestného vyhlásenia autorizovaného1e) navrhovateľom.
(6)
V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa pri vytváraní alebo zmene objektov evidencie v obchodnom registri používa výber z číselníkových hodnôt základných číselníkov podľa osobitných predpisov.1f)
Verejná obchodná spoločnosť
§ 7
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
K návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
spoločenská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.
§ 8
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4.
Komanditná spoločnosť
§ 9
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
spoločenská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
c)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2) ak boli vklad alebo časť vkladu splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.
§ 10
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
§ 11
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy, ak boli prijaté,
c)
písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,
d)
písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,
e)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
f)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
g)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,
h)
súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu,2aa)
i)
písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je
1.
zahraničnou fyzickou osobou, o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou s výnimkou prípadu, ak je takéto vyhlásenie obsiahnuté v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine, alebo
2.
zahraničnou právnickou osobou, o tom, že je zahraničnou právnickou osobou s výnimkou prípadu, ak je k návrhu na zápis priložené osvedčenie o zápise zakladateľa v obchodnom registri alebo inej evidencii, ktoré obsahuje číslo zápisu, v prípade, keď právo štátu, ktorým sa tento zakladateľ spravuje, ustanovuje povinnosť jeho zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak ide o prípad podľa osobitného predpisu.2aaa)
§ 11a
Návrh na prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom
(1)
Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (ďalej len „spoločnosť s ručením obmedzeným založená zjednodušeným spôsobom“) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 s údajmi vyplnenými z na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.
(2)
K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 2, 4 a 5 a § 11 ods. 2 písm. a) až d), h) a i) prikladá
a)
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu ako správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2aab)
b)
písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, že je spôsobilá na právne úkony, ak spôsobilosť na právne úkony nie je možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov uvedených v návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom,
c)
výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ak fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, nie je štátnym občanom Slovenskej republiky,
d)
písomné vyhlásenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, že má vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený.
§ 12
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 8 a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.
Akciová spoločnosť
§ 13
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
(2)
K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
e)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
f)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,
g)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
(3)
Ak sa akciová spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa odseku 2 prikladá
a)
výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení,
b)
listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií,
c)
notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.
§ 14
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 10 a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.
Jednoduchá spoločnosť na akcie
§ 14a
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 29.
(2)
K návrhu na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,
b)
stanovy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
e)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)
f)
znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,
g)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
§ 14b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 30 a znalecký posudok2ab) alebo účtovná závierka overená audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.
Družstvo
§ 15
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
K návrhu na zápis družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva,
b)
stanovy družstva,
c)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
d)
doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.
§ 16
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12.
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
§ 16a
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.
§ 16b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 21.
§ 16c
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22.
(2)
K návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16d
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov v štáte jeho pôvodného sídla.
Európska spoločnosť
§ 16e
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.
(2)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení európskej spoločnosti splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,
b)
osvedčenia podľa osobitného predpisu,2b)
c)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
d)
stanovy európskej spoločnosti,
e)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(3)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti o schválení zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti,
b)
doklad o zverejnení návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2f)
c)
písomná správa o preskúmaní návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti jedným znalcom alebo viacerými znalcami,
d)
čestné vyhlásenie, že spoločníci alebo akcionári spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti splnili podmienku podľa osobitného predpisu,2g)
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
f)
stanovy európskej spoločnosti,
g)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
h)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(4)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 a § 13 ods. 2 a 3 prikladá
a)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2h)
b)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody.
(5)
Pri založení európskej spoločnosti zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť podľa osobitného predpisu2i) sa primerane uplatní § 23 ods. 1 až 3. K návrhu na zápis takto založenej európskej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
projekt zmeny právnej formy v znení schválenom na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorá mení právnu formu na európsku spoločnosť,
b)
doklad o zverejnení projektu zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,2j)
c)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2k)
d)
stanovy európskej spoločnosti v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
§ 16f
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 24.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 24.
§ 16g
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 25.
(2)
K návrhu na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európska spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16h
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.
(2)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje zverejnenie návrhu na premiestnenie sídla európskej spoločnosti v štáte jeho pôvodného sídla.
Európske družstvo
§ 16i
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.
(2)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia členských schôdzí družstiev podieľajúcich sa na založení európskeho družstva splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,
b)
návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,2la)
c)
osvedčenie podľa osobitného predpisu,2lb)
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2lc) uplynula bez uzavretia dohody,
e)
stanovy európskeho družstva,
f)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
g)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(3)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo zmenou právnej formy družstva na európske družstvo podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
návrh podmienok zmeny, ktorou sa mení právna forma družstva na európske družstvo, v znení schválenom členskou schôdzou družstva,
b)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2le)
c)
stanovy európskeho družstva v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
d)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2lc) uplynula bez uzavretia dohody,
e)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(4)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo iným spôsobom podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi európskeho družstva,
b)
stanovy európskeho družstva,
c)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
d)
doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania,
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.2lf)
§ 16j
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 27.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 27.
§ 16k
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 28.
(2)
K návrhu na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske družstvo bolo zapísané do obchodného registra alebo do inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16l
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.
(2)
K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva v štáte jeho pôvodného sídla.
Štátny podnik
§ 17
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(2)
K návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladacia listina,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
c)
súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania alebo činnosti, ak osobitné predpisy takýto súhlas vyžadujú.
§ 18
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 14.
Podnik zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby
§ 19
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby,
b)
stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté,
c)
rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky,
d)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
e)
osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná právnická osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej právnickej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,
f)
iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
§ 19a
Návrh na prvý zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom
(1)
Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, zriadenej zjednodušeným spôsobom, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 2, 4 a 5 a § 19 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) prikladá
a)
písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, že je spôsobilá na právne úkony, ak spôsobilosť na právne úkony nie je možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov uvedených v návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom,
b)
výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ak fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, nie je štátnym občanom Slovenskej republiky,
c)
písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene zahraničnej právnickej osoby, že zahraničná právnická osoba má účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený.
§ 20
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 16.
Iná právnická osoba
§ 21
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 17.
(2)
K návrhu na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľský dokument a stanovy právnickej osoby, ak sa vyhotovujú,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania ustanovuje osobitný zákon,
c)
iná listina ustanovená osobitným zákonom, ktorý upravuje právne postavenie tejto právnickej osoby.
§ 22
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 18, ak osobitný zákon upravujúci právne postavenie tejto právnickej osoby neustanovuje inak.
§ 23
Návrh na zápis zmeny právnej formy
(1)
Návrh na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na výmaz zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny právnej formy, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré mení právnu formu na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.
(3)
Na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra pre navrhovanú novú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(4)
K návrhu na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie o zmene právnej formy,
b)
spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
c)
rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada,
d)
znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy,
e)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.
§ 23a
Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskej spoločnosti na akciovú spoločnosť. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2m)
§ 23b
Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na družstvo. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2n)
Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení obchodných spoločností
§ 24
Návrh na zápis údajov pri splynutí
(1)
Návrh na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností do obchodného registra sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválená zmluva o splynutí obchodných spoločností,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)
§ 25
Návrh na zápis údajov pri zlúčení
(1)
Návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
c)
schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
2.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,
3.
voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)
§ 25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností
(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia alebo cezhraničného zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(5)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností do obchodného registra sa okrem listín uvedených v § 4 prikladá:
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
c)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
d)
schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
e)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
f)
osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)
g)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,
h)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6b) uplynula bez uzavretia dohody,
i)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,4d)
j)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.
§ 26
Návrh na zápis údajov pri rozdelení
(1)
Návrh na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(5)
K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.
voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená,
e)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)
(6)
K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
rozhodnutia nástupníckych spoločností o rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením,
c)
schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,
d)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,
e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti alebo niektorej z nástupníckych spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením alebo zlúčením spoločnosti,
3.
zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť alebo niektorá z nástupníckych spoločností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta,4b)
f)
správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)
§ 26a
Ustanovenia § 24 až 26 sa primerane použijú na družstvo.
§ 27
Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov
(1)
Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku zanikajúcom v dôsledku splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku vznikajúcom v dôsledku splynutia alebo rozdelenia štátnych podnikov alebo pri štátnom podniku, ktorý je právnym nástupcom štátneho podniku zanikajúceho v dôsledku zlúčenia, sa použije tlačivo
a)
návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra, ak ide o splynutie alebo rozdelenie,
b)
návrhu na zmenu zapísaných údajov o štátnom podniku, ak ide o zlúčenie.
(4)
K návrhu na zápis údajov pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení štátnych podnikov sa okrem listín podľa § 4 prikladá listina podľa § 28 ods. 3 písm. b).
§ 27a
Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod
(1)
Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 31.
(2)
Ak ide o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, ktorý podala na základe povinnosti vyplývajúcej z osobitného zákona5a) osoba splnomocnená navrhovateľom, prikladá sa k návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod listina podľa § 4 ods. 3.
§ 28
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra
(1)
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem návrhu na výmaz podľa § 16c, § 16g a § 16k podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(2)
Ak nejde o výmaz právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 1, 3 a 5 prikladá rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa, ak je zapísanou osobou štátny podnik, alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie hospodárskych záujmov o zrušení zapísanej osoby alebo rozhodnutie súdu podľa osobitného zákona,6c) ak je zapísanou osobou jednoduchá spoločnosť na akcie.
(3)
Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku bez likvidácie, k návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku sa ako podklad na zápis údajov, ktoré sa pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona, prikladajú
a)
rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie obchodnej spoločnosti alebo družstva a ak osobitný zákon neustanovuje inak,7)
b)
rozhodnutie zakladateľa alebo zakladateľov o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie štátneho podniku.
(4)
Ak ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá
a)
schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)
b)
schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)
c)
iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.
(5)
Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, k návrhu na výmaz sa prikladajú listiny, ktoré preukazujú, že všetky listinné akcie akciovej spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné alebo že všetky zaknihované akcie akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie boli zrušené.
(6)
V prípade podľa osobitného zákona8) sa k návrhu na výmaz prikladá písomné vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly;8a) podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený.
§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012
Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa na podanie v elektronickej podobe do 31. októbra 2012.
§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013
K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúceho splatenie peňažných vkladov alebo ich častí pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu.9)
§ 29
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Daniel Lipšic v. r.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
1)
§ 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1f)
Napríklad § 54 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z., § 25 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov, vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
2aa)
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2aaa)
2aab)
§ 110a ods. 2 písm. g) Obchodného zákonníka.
2ad)
Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).
2b)
Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001).
2c)
§ 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2f)
Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2g)
Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2h)
Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2i)
Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2j)
Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2k)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.
2l)
Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2la)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ 17/zv.01–2004).
2lb)
Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lc)
2ld)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2le)
Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lf)
Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2lg)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
2m)
Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2n)
Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
5a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 220zh ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 389/2015 Z. z.