248/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona č. 609/2003 Z. z.
opatrenie z 28. apríla 2004 č. 3031/2004-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.