240/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 č. 608/2/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.
Výnosom sa ustanovujú požiadavky na potraviny určené na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.