24/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
ZÁKON
zo 4. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z. , zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1a.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
2.
V § 1 ods. 3 sa v písmene a) slová „zvláštnymi vodami a na ukladanie odpadov na odkaliská,1)“ nahrádzajú slovami „osobitnými vodami,1)“ a písmeno e) sa vypúšťa.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 5.
3.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na
a)
nakladanie s odpadmi z banskej činnosti,
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu,
d)
nakladanie s odpadmi z obalov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
4.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a.
5.
V § 2 odsek 14 znie:
„(14)
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.“.
6.
V § 2 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39.
(16)
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
(17)
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:
„(19)
Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a)
je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b)
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c)
je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a
d)
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.10b)
(20)
Kontaminované zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0,005 percenta hmotnosti (ďalej len „polychlórované bifenyly") alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.
(21)
Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.
(22)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"), alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenie nachádzajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
§ 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.“.
8.
V § 4 ods. 1 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „a pre polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia“.
9.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „odpadu“ vkladá čiarka a slová „držiteľovi polychlórovaných bifenylov“.
10.
V § 5 ods. 4 sa za slová „(prúdy odpadov)“ vkladá čiarka a slová „polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami“, za slovo „rozložiteľných“ sa vkladá slovo „komunálnych“ a za slovo „obalov“ sa vkladajú slová „množstva polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení“.
11.
V § 5 ods. 5 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „a zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
12.
V § 5 ods. 10 sa za slovo „odpadmi“ vkladá čiarka a slová „na dekontamináciu“.
13.
V § 5 ods. 13 sa za slovo „odpadmi“ vkladajú slová „alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov“.
14.
V § 6 ods. 1 sa číslica „50“ nahrádza číslicou „500“, slová „1 tonu“ sa nahrádzajú slovami „10 ton“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 6 ods. 9 sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „alebo drobného stavebného odpadu“ a za slovo „odpadmi“ sa vkladajú slová „alebo drobnými stavebnými odpadmi“.
16.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať program podľa § 6, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.
(2)
Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje aj opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo zneškodnenie vykoná, a ak ide o zariadenia podľa § 40a ods. 11, aj údaj o ich životnosti. Smerná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5. Ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 a 10 platia rovnako.“.
17.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Napríklad § 48 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 184/2002 Z. z.“.
18.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov14b)“.
19.
V § 7 ods. 1 písm. g) sa slová „predchádzajúcich ustanovení“ nahrádzajú slovami „iných ustanovení tohto odseku“ a slovo „pôvodca“ sa nahrádza slovom „držiteľ“.
20.
V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,“.
21.
V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
22.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:
„m)
dekontamináciu,
n)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo g),
o)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého (§ 40b ods. 1),
p)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 7).“.
23.
V § 7 ods. 2 sa v úvodnej vete za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem súhlasu na dekontamináciu“ a písmená a) až c) znejú:
„a)
druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g) alebo l), aj množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), i) alebo p),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. p), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,“.
24.
V § 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje
a)
typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(6)
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak
a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie14c) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:
„14c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
14d)
Napríklad § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 27 zákona č. 184/2002 Z. z., § 18 až 26 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
25.
V § 7 ods. 7 sa za slová „nebezpečnými odpadmi“ vkladajú slová „vrátane súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa odseku 1 písm. o) a súhlas na dekontamináciu“.
26.
V § 7 ods. 8 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
27.
V § 7 ods. 9 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.
28.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na
a)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov (§ 42),
c)
spracovanie starých vozidiel (§ 49 až 54),“.
29.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bydlisko v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát")“.
30.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v niektorom z členských štátov“.
31.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. b), v rámci ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových olejov (§ 42 ods. 2) alebo ich zhodnocovanie využitím ako palivo podľa položky R1 prílohy č. 2, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí a zabezpečenie použitia technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu, musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky;18a) ak ide o regeneráciu odpadových olejov obsahujúcich polychlórované bifenyly, súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia je aj zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0,005 percenta hmotnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
32.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovom „narodenia“ vypúšťa čiarka a slová „rodné číslo“.
33.
V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s odpadmi alebo má stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi,“.
34.
§ 12 znie:
㤠12
Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ ministerstvu.“.
35.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
36.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ministerstvo môže na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu, ak o to držiteľ autorizácie požiada, rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť.
(10)
Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak
a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia, alebo
c)
z oznámených alebo inak zistených skutočností je preukázané, že držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok na udelenie autorizácie.“.
37.
V § 15 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
38.
V § 15 ods. 3 a 4 sa slová „podľa odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
39.
V § 16 písmeno b) znie:
„b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k dokumentácii predkladanej na územné konanie,23) k projektovej dokumentácii predkladanej na stavebné konanie,24) k navrhovanému spôsobu naloženia s odpadmi v rámci konania o odstránení stavby24a) a k dokumentácii predkladanej na konanie o povolenie terénnych úprav,24b) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§ 40c ods. 1),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 88 zákona č. 50/1976 Zb.
24b)
§ 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.
40.
§ 16 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti,25a) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.“.
41.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo povolenia“ a za slovo „rozhodnutím“ sa vkladajú slová „alebo povolením“.
42.
V § 18 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem biodegradácie“.
43.
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) až o), ktoré znejú:
„j)
oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
k)
dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
l)
spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach,
m)
uvádzať na trh vozidlá (§ 49 ods. 4) obsahujúce materiály a súčiastky, ktoré obsahujú olovo, kadmium, ortuť alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. p)],“.
44.
V § 18 ods. 7 sa za číslicu „6“ vkladá čiarka. Súčasne sa na konci odseku pripája táto veta: „Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.“.
45.
V § 18 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odsek 7 druhá veta platí rovnako.“.
46.
V § 18 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.“.
47.
V § 19 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk25) alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona,“.
48.
V § 19 ods. 6 sa slovo „dopravca“ nahrádza slovami „osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu (ďalej len „dopravca")“.
49.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 43; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až f). Ustanovenia osobitných predpisov30a) nie sú postupom podľa tohto odseku dotknuté.
(8)
Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 7, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 7; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 7 sa táto vec nepovažuje za odpad.
(9)
Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť táto právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.“.
50.
V § 20 ods. 1 úvodná veta znie: „Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečných odpadov30b) (ďalej len „odosielateľ nebezpečných odpadov"), je povinný“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b)
§ 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.
§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.“.
51.
V § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „príjemca nebezpečných odpadov“ nahrádzajú slovami „ten, komu sú podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpečné odpady určené (ďalej len „príjemca nebezpečných odpadov")“.
52.
V § 21 ods. 1 písm. f) sa za slovo „nimi“ vkladá čiarka a slová „ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch“.
53.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlásiť obvodnému úradu životného prostredia, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti.“.
54.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie súhlasu,
b)
prevádzkovanie skládky odpadov zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu19) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,
c)
v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov [§ 68 ods. 3 písm. n)],
d)
zabezpečovať odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
e)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou [§ 7 ods. 4 písm. d)].“.
55.
V § 22 ods. 4 sa za slová „70 Sk“ vkladajú slová „a pri skládkach na inertný odpad najmenej 20 Sk“.
56.
V § 23 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „nevykazujú žiadnu nebezpečnú vlastnosť a“.
57.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
58.
V § 23 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dovozu odpadov vzniknutých pri pasívnom zušľachťovacom styku, pričom predmetom zušľachťovania sú odpady, a okrem dovozu odpadov na zhodnotenie z členských štátov; ak ide o dovoz uskutočňovaný po 31. decembri 2006, táto výnimka sa vzťahuje iba na prípady, ak zhodnotenie má byť vykonané v zariadení povolenom a prevádzkovanom podľa osobitného predpisu.18a)“.
59.
V § 23 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vývoz odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov na účely ich zhodnotenia v ustanovených prípadoch [§ 68 ods. 3 písm. r)].“.
60.
V § 33 ods. 1 sa za slovo „povolenie“ vkladá čiarka a slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „ak tento zákon neustanovuje inak“.
61.
V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na vývoz ustanovených druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov do vybraných štátov [§ 68 ods. 3 písm. s)] na účely ich zhodnotenia platí postup ako na vývoz odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Žltého zoznamu odpadov alebo Červeného zoznamu odpadov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
62.
V § 33 ods. 5 sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“.
63.
V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Namiesto tlačiva oznámenia alebo tlačiva hlásenia vydaného a vyplneného v štátnom jazyku48) možno na účel žiadosti o udelenie povolenia podľa tejto časti zákona alebo na účel sprevádzania odpadov pri ich preprave cez štátnu hranicu použiť aj tlačivá vydané alebo vyplnené v inom jazyku, ak obsah použitého tlačiva je svojím významom rovnaký ako obsah tlačiva podľa ustanoveného vzoru [§ 68 ods. 3 písm. g)] a ak spolu s takýmto tlačivom je predložený aj jeho úradne overený preklad.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
64.
V § 39 ods. 6 prvá veta znie: „Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.
65.
V § 39 ods. 7 sa v prvej vete za slovo „prepravu“ vkladá čiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami „zhodnocovanie alebo“ a v druhej vete sa za slovo „prepravy“ vkladá čiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami „zhodnocovania alebo“.
66.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 10 až 14, ktoré znejú:
„(10)
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona49) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(11)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(12)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(13)
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
67.
V § 40 ods. 9 sa slová „vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa“.
68.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠40a
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1)
Držiteľ kontaminovaného zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný
a)
oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia a každú zmenu v množstve obsahu polychlórovaných bifenylov v lehote 10 dní od zistenia zmeny,
b)
v oznámení podľa písmena a) uviesť najmä
1.
svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania,
2.
opis kontaminovaného zariadenia,
3.
adresu miesta umiestnenia kontaminovaného zariadenia,
4.
množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré sa v kontaminovanom zariadení nachádza,
5.
dátum a spôsob nakladania s kontaminovaným zariadením alebo jeho premiestnenia, ktoré už bolo vykonané alebo sa má vykonať,
c)
označiť ustanoveným spôsobom vstup do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené.
(2)
Držiteľ kontaminovaného zariadenia, v ktorom sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti, je povinný
a)
oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia; v oznámení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a opis zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly,
b)
označiť takéto zariadenie ustanoveným spôsobom,
c)
takéto zariadenie dekontaminovať alebo zneškodniť postupom podľa odseku 11.
(3)
Na základe oznámení podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie vedie a priebežne aktualizuje zoznam kontaminovaných zariadení; zoznam obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia. Poverená organizácia je povinná do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo 2 zaslať držiteľovi kontaminovaného zariadenia potvrdenie o zapísaní do zoznamu; ak je kontaminované zariadenie súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a) poverená organizácia zašle kópiu potvrdenia aj Štátnej energetickej inšpekcii.50b)
(4)
Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia je potrebné dekontaminovať alebo zneškodniť a použité polychlórované bifenyly je potrebné zneškodniť čo najskôr. Kontaminované zariadenia uvedené v odseku 1 musia byť dekontaminované alebo zneškodnené najneskôr do 31. decembra 2010. Dekontamináciu alebo zneškodnenie je povinný zabezpečiť držiteľ polychlórovaných bifenylov, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 7, ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takúto činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov Európskej únie.
(5)
Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami sa do ich odovzdania do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby sa zamedzil ich styk s horľavinami.
(6)
Ak sú kontaminované zariadenia okrem zariadení uvedených v odseku 1 súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, je držiteľ hlavného zariadenia povinný v čase vyradenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania hlavného zariadenia odstrániť z neho kontaminované zariadenia a osobitne ich zhromaždiť.
(7)
Použité polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia možno zneškodňovať iba činnosťami podľa položiek D8, D9, D10 a D15 uvedených v prílohe č. 3. Kontaminované zariadenia, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou podľa položky D12 uvedenej v prílohe č. 3, ak sa vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
(8)
Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.2) Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je zabezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostredia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej technológie.
(9)
Údržbu transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov možno vykonávať len do ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, a to len ak je zabezpečené, že transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cieľom ich údržby je zabezpečenie súladu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
(10)
Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov väčším ako 0,05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať, ak
a)
cieľom dekontaminácie je zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov na 0,005 percenta hmotnosti a menej; ak to nie je možné, zníženie obsahu musí byť menej ako 0,05 percenta hmotnosti,
b)
náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)
výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)
údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov, nachádzajúci sa na transformátore, bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenený za ustanovené označenie.
(11)
Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať v súlade s podmienkami odseku 10 písm. b) až d); ak nedôjde k dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov povinný zabezpečiť ich zneškodnenie po skončení ich životnosti.
(12)
Ustanovenia tohto zákona o dekontaminácii kontaminovaných zariadení sa vzťahujú aj na zariadenia, ktoré síce neobsahujú polychlórované bifenyly, ale patria k typu zariadení, ktoré polychlórované bifenyly obsahovať môžu; na ich držiteľov sa vzťahujú povinnosti držiteľov kontaminovaných zariadení týkajúce sa dekontaminácie alebo zneškodnenia po skončení ich životnosti.
(13)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 1 alebo 2; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.
§ 40b
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)
Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je jeho zber vrátane triedenia, preprava, zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ako aj úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.
(2)
Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do životného prostredia, ktorého následky predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, poškodzujú prírodu, prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené časti prírody a krajiny60) alebo bránia užívaniu životného prostredia alebo jeho zložiek v súlade s osobitnými predpismi.50c)
(3)
Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, je povinný
a)
dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b)
vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu a prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje,
c)
počínať si pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok vydania súhlasu ustanovených v § 7 ods. 6 písm. c).
(4)
Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.
(5)
Zariadenie na výrobu oxidu titaničitého možno prevádzkovať, len ak spĺňa požiadavky najlepšej dostupnej technológie s použitím materiálov, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie, a nespôsobuje znečisťovanie životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého.
§ 40c
Stavebné odpady a odpady z demolácií
(1)
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,50d) zabezpečovacích prác,50e) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb50f) (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb50g) alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb50h) (ďalej len „stavebné a demolačné práce").
(2)
Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50h znejú:
„50a)
§ 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
50b)
§ 39 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
50c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z.
50d)
§ 43g zákona č. 50/1976 Zb.
50e)
§ 94 zákona č. 50/1976 Zb.
50f)
§ 86 zákona č. 50/1976 Zb.
50g)
Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb.
50h)
§ 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.“.
69.
V § 41 ods. 11 sa za slovami „ako aj“ vypúšťajú slová „výrobca a“.
70.
V § 41 ods. 13 a 14 sa slová „do dvadsiateho dňa“ nahrádzajú slovami „do tridsiateho dňa“.
71.
V § 41 ods. 15 sa za slová „sa v Recyklačnom fonde“ vkladajú slová „do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu batérií, akumulátorov alebo zariadení, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny“.
72.
V § 41 ods. 16 sa slová „odseku 3, odsekoch 5 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3 až 6“.
73.
V § 41 ods. 17 sa za slovom „aj“ vypúšťajú slová „výrobca a“. Súčasne sa vypúšťajú slová „s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8,“.
74.
V § 41 ods. 18 sa vypúšťajú slová „s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8,“.
75.
V § 42 ods. 8 sa za slová „hydraulických olejov“ vkladá čiarka a slová „ako aj dovozca zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú,“.
76.
V § 42 odsek 11 znie:
„(11)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu olejov alebo zariadení, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
77.
V § 43 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu pneumatík, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
78.
V § 44 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu materiálov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
79.
V § 44a odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu obalov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
80.
V § 45 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
81.
V § 45 ods. 5 a 6 sa slová „výrobkov spotrebnej elektroniky“ nahrádzajú slovami „elektrických a elektronických zariadení“.
82.
V § 46 ods. 2 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „priemyselným použitím sa rozumie ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.“.
83.
V § 46 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
84.
V nadpise pod § 47 a v § 47 sa slovo „žiarivka“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „svetelný zdroj“ v príslušnom tvare.
85.
V § 47 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu svetelných zdrojov s obsahom ortuti, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
86.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
87.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
88.
V § 48 odsek 7 znie:
„(7)
Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu papiera, lepenky, skla alebo výrobkov, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.“.
89.
Nadpis šiestej časti znie „STARÉ VOZIDLÁ“.
90.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „vozidiel“ vkladá čiarka a slová „na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel“.
91.
V § 49 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Táto časť zákona sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s predpismi na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.
(3)
Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L253a) sa nevzťahujú ustanovenia § 50, § 52 ods. 1 písm. l) a n), § 52 ods. 2 a 3 a § 52a ods. 1 písm. e).
(4)
Vozidlom na účely tohto zákona je motorové vozidlo54) kategórie M1 alebo N1,55) ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
92.
V § 49 ods. 5 sa slová „motorové vozidlo54) kategórie M1 a N1,55)“ v prvej vete a slová „motorové vozidlo kategórie M1 a N1“ v druhej vete nahrádzajú slovom „vozidlo“.
93.
V § 49 odsek 7 znie:
„(7)
Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.“.
94.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 9 až 14, ktoré znejú:
„(9)
Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 určí obvodný úrad životného prostredia.
(10)
Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel a materiálov a látok v nich obsiahnutých pre životné prostredie.
(11)
Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním na spracovanie spracovateľovi starých vozidiel.
(12)
Opätovné použitie častí starých vozidiel je činnosť, pri ktorej sa časti starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené, v súlade s osobitným predpisom.61)
(13)
Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnotenia.
(14)
Šrotovacie zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na rozkúskovanie alebo rozdrvenie starých vozidiel na časti alebo fragmenty vrátane získavania kovového šrotu vhodného na opätovné použitie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
95.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Povinnosti výrobcu vozidiel a dovozcu vozidiel
(1)
Výrobca vozidiel je pri výrobe vozidiel povinný používať také materiály, časti vozidiel a konštrukčné prvky, ktoré umožnia bez nepriaznivého vplyvu na ich kvalitu a bezpečnosť opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel; podrobnosti o termínoch a limitoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ten, kto vozidlá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dováža (ďalej len „dovozca vozidiel"), je povinný dovážať a uvádzať na trh len také vozidlá, časti vozidiel a konštrukčné prvky do nich, ktoré umožnia pri ich spracovaní spracovateľmi starých vozidiel zabezpečiť opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel v termínoch a limitoch ustanovených podľa odseku 1.
(3)
Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú na uľahčenie identifikácie týchto materiálov, častí a vybavenia vhodných na ich opätovné používanie alebo zhodnotenie povinní používať ustanovené kódovanie [§ 68 ods. 3 písm. t)].
(4)
Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného vozidla na trh zabezpečiť dostatočné informácie o rozoberaní tohto typu vozidla; informácie musia umožniť identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov, umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidle, odstránenie všetkých kvapalín z vozidla a rozobratie vozidla tak, aby bolo možné pri spracovaní starých vozidiel postupovať v súlade s týmto zákonom. Tieto informácie je výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel povinný poskytnúť spracovateľovi starých vozidiel bezodkladne po tom, ako o ne spracovateľ starých vozidiel po uvedenom termíne požiada.
(5)
Výrobca častí vozidiel je povinný prostredníctvom výrobcu vozidiel alebo dovozcu vozidiel bezodkladne poskytnúť spracovateľovi starých vozidiel na jeho požiadanie informácie o rozoberaní častí starých vozidiel, a ak sú vhodné na opätovné použitie, aj informácie o testovaní vozidiel, alebo ak sa stanú odpadmi, aj informácie o ich zhodnocovaní alebo zneškodňovaní.
(6)
Výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel je povinný prostredníctvom propagačnej literatúry používanej na marketing pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, zverejňovať informácie o
a)
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti ich zhodnocovania, ak sa stanú odpadmi, vrátane ich recyklovateľnosti,
b)
rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia a zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
c)
pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti so zvyšovaním zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel s cieľom znižovania množstva odpadov určeného na zneškodnenie.
(7)
Výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel na ich požiadanie potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa odsekov 1, 2, 4 a 6. Spracovatelia starých vozidiel a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo zariadení na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinní rovnako poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel súčinnosť pri plnení povinností podľa odseku 6.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.13)
(9)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak predmetom výroby alebo dovozu sú špeciálne automobily.62)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:
„62)
§ 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
96.
V § 51 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(2)
Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.“.
97.
V § 51 ods. 3 písm. a) sa slová „pri vyradení“ nahrádzajú slovami „spolu so žiadosťou o vyradenie“.
98.
V § 51 ods. 4 sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „podľa § 53 ods. 7“.
99.
V § 51 ods. 5 druhá veta sa nahrádza textom: „Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne inak, môže v rozhodnutí zároveň určiť, že staré vozidlo je odpadom.“.
100.
V § 51 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zmene v osobe držiteľa starého vozidla spolu s oznámením doručí obvodnému úradu životného prostredia aj čestné vyhlásenie nového držiteľa starého vozidla o tom, že si chce vozidlo ponechať. Na nového držiteľa starého vozidla prechádzajú spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) a povinnosti podľa tohto odseku.“.
101.
V § 52 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,“.
102.
V § 52 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak túto povinnosť za neho nevykonáva osoba vykonávajúca zber starých vozidiel (§ 52a),“.
103.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
pri svojej činnosti zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel (§ 50 ods. 1).“.
104.
V § 52 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).“.
105.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Nárok na vyplatenie finančného príspevku vo výške 1 000 Sk má držiteľ starého vozidla, ktorý doviezol alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady a odovzdal ho spracovateľovi starých vozidiel v spracovateľskom zariadení.“.
106.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Časti starého vozidla určené na ich opätovné použitie nie sú odpadom; spracovateľ starých vozidiel je povinný skladovať ich v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. j)].“.
107.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Zber starých vozidiel
(1)
Zber starých vozidiel môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, ak
a)
jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),
b)
zber vykonáva pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom starých vozidiel,
c)
vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 52 ods. 1 písm. k)],
d)
zber vykonáva výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
e)
pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala,
f)
staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia spracovateľovi starých vozidiel.
(2)
Zber starých vozidiel možno vykonávať iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia,68) ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí; na jeho prevádzkovanie sa nevyžaduje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. d).“.
108.
V § 53 ods. 2 sa slová „(odsek 6)“ nahrádzajú slovami „(odsek 7)“ a slová „(odsek 4)“ sa nahrádzajú slovami „(odsek 6)“.
109.
V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko; v ozname uvedie najmä základné identifikačné údaje o vozidle, dátum odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu podľa odseku 4.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
110.
V § 53 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Ten, kto v lehote podľa odseku 4 zistí informáciu o tom, kto je držiteľom starého vozidla umiestneného na určenom parkovisku, je povinný to bezodkladne oznámiť správcovi určeného parkoviska a obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia upovedomí zisteného držiteľa starého vozidla o odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko a súčasne ho oboznámi s dôsledkami nečinnosti podľa § 51 ods. 5. Ustanovenia § 51 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.
(6)
Držiteľ starého vozidla zistený podľa odseku 5 je povinný nahradiť náklady spojené s odstránením tohto vozidla a s jeho uložením na určenom parkovisku tomu, kto tieto náklady vynaložil.
(7)
Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, obvodný úrad životného prostredia môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva. Na zriadenie a prevádzkovanie určeného parkoviska platia rovnako ustanovenia § 52a ods. 2.“.
111.
V názve pod § 54 sa vypúšťa slovo „motorové“.
112.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca a dovozca vozidiel sú povinní za každé motorové vozidlo uvedené na trh zaplatiť príspevok do Recyklačného fondu v sume podľa § 56; výrobca a dovozca vozidiel v tomto prípade neplatia príspevky za iné časti vozidla, ktoré tvoria jeho súčasť.“.
113.
V § 54 odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok podľa odseku 1 platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca vozidiel a dovozca vozidiel, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh, ako aj právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky uvedené v odseku 1 na územie Slovenskej republiky. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 na územie Slovenskej republiky, zaplatia príspevok do Recyklačného fondu najneskôr v deň prvého zapísania dovezeného motorového vozidla do evidencie motorových vozidiel podľa osobitných predpisov.“.
114.
V § 54 ods. 3 sa za slovo „výrobca“ a za slovo „dovozca“ vkladá slovo „vozidiel“.
115.
V § 54 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a dovozca vozidiel podľa odseku 1 sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu vozidiel, ohlásiť Recyklačnému fondu údaje potrebné na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia (§ 41 ods. 15). Povinnosť registrácie v Recyklačnom fonde (§ 41 ods. 15) sa netýka právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 len pre vlastnú potrebu.“.
116.
V § 54 ods. 5 sa za slovo „výrobca“ vkladá slovo „vozidiel“ a slovo „motorových“ sa vypúšťa.
117.
V § 54 odsek 6 znie:
„(6)
Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých vozidiel je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých a spracovaných starých vozidlách a objeme odpadov vzniknutých z ich spracovania,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“.
118.
V § 55 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
elektrických a elektronických zariadení (§ 45),“.
119.
V § 55 sa v odseku 1 písm. g) a v odseku 2 písm. g) slovo „žiariviek“ nahrádza slovami „svetelných zdrojov“.
120.
V § 55 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
elektrických a elektronických zariadení,“.
121.
V § 56 ods. 3 sa za slovo „zhodnotenie“ vkladajú slová „alebo zabezpečil spracovanie starých vozidiel“.
122.
V § 56 odsek 5 znie:
„(5)
Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii (§ 41 ods. 15) a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa nemusia registrovať v Recyklačnom fonde.“.
123.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Colné orgány oznamujú70a) ministerstvu mesačne, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, informácie z colnej štatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť do Recyklačného fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a)
§ 6 ods. 3 písm. r) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.“.
124.
V § 58 ods. 6 písm. c) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. mája“.
125.
V § 61 ods. 5 sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „a členom správnej rady a členom dozornej rady“.
126.
V § 62 ods. 1 písm. a) sa v siedmom bode slovo „žiariviek“ nahrádza slovami „svetelných zdrojov“.
127.
V § 62 ods. 1 sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 12),“.
Doterajšie písmená e), f) a g) sa označujú ako písmená f), g) a h).
128.
V § 62 odsek 2 znie:
„(2)
Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 88 % do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výške 12 % do všeobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) a h) plynú do všeobecného sektora. Zdroje príjmov podľa odseku 1 písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku.“.
129.
V § 63 ods. 1 písm. b) a c) sa za slovo „úhradu“ vkladajú slová „ekonomicky oprávnených“.
130.
V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
131.
V § 63 ods. 4 sa za slová „nesmú prekročiť“ vkladajú slová „s výnimkou príjmov podľa § 62 ods. 1 písm. g) a h)“.
132.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výdavky na správu Recyklačného fondu sa vedú na osobitnom účte.“.
133.
V § 64 ods. 4 písm. a) sa slová „osobné údaje žiadateľa“ nahrádzajú slovami „základné údaje o žiadateľovi“.
134.
V § 64 ods. 7 sa za slovo „vyzve“ vkladajú slová „najneskôr do 15 dní“.
135.
V § 67 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Štátna energetická inšpekcia (§ 72a)“.
136.
V § 68 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení (§ 40a ods. 3),“.
137.
V § 68 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až s) sa označujú ako písmená f) až r).
138.
V § 68 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie opatrenia podľa § 73 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3,“.
139.
V § 68 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 8 až 14 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 14 ods. 2),“.
140.
V § 68 ods. 2 písm. n) sa za slová „(§ 11 ods. 3)“ vkladajú slová „a skúšok oprávnených osôb [§ 76 ods. 3 písm. d)]“.
141.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti oprávnenej osoby (§ 76),
t)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a zoznam kontaminovaných zariadení podľa § 40a ods. 3.“.
142.
V § 68 ods. 3 písm. a) sa za slovo „odpadu“ vkladá čiarka a slová „programu držiteľa polychlórovaných bifenylov“.
143.
V § 68 ods. 3 písm. j) sa slová „určené parkoviská“ nahrádzajú slovami „zariadenie na zber starých vozidiel“.
144.
V § 68 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú slová „zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu,“.
145.
V § 68 ods. 3 písm. n) sa za slová „prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi“ vkladajú slová „prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov archivujú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity,“.
146.
§ 68 ods. 3 sa dopĺňa písmenami o) až t), ktoré znejú:
„o)
podrobnosti o dekontaminácii, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania,
p)
zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. m) vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
r)
zoznam štátov a zoznam druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, ktorých vývoz na účely ich zhodnotenia do týchto štátov sa zakazuje [§ 23 ods. 3 písm. e)],
s)
zoznam štátov a druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, na ktoré sa pri ich vývoze na účely ich zhodnotenia použije postup ako pri vývoze odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Žltého zoznamu odpadov, a zoznam štátov a druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov, na ktoré sa pri ich vývoze na účely ich zhodnotenia použije postup ako pri vývoze odpadov na účely ich zhodnotenia zaradených do Červeného zoznamu odpadov (§ 33 ods. 4),
t)
spôsob kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov (§ 50 ods. 3).“.
147.
§ 70 sa dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],
n)
dáva súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadeniami [§ 7 ods. 1 písm. h)],
o)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 16 písm. d)].“.
148.
V § 71 ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na koniec sa pripájajú slová „a potvrdenie podľa § 22 ods. 13“.
149.
V § 71 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),“.
150.
V § 71 ods. 1 písm. f) prvom bode sa za slová „§ 44 ods. 7 písm. b),“ vkladajú slová „§ 44a ods. 6 písm. b),“, spojka „a“ za slovami „§ 48 ods. 9 písm. b)“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a § 54 ods. 6 písm. b)“.
151.
V § 71 ods. 1 písm. f) treťom bode sa za slová „§ 44 ods. 6 písm. b),“ vkladajú slová „§ 44a ods. 5 písm. b),“, spojka „a“ za slovami „§ 47 ods. 5 písm. b)“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a § 54 ods. 5 písm. b)“.
152.
V § 71 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, určuje, či je staré vozidlo odpadom, a plní povinnosti podľa § 53 ods. 3 a 5,“.
153.
V § 71 ods. 1 písm. k) sa za slová „§ 78“ vkladajú slová „a 80“.
154.
§ 71 ods. 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40b ods. 4 okrem prípadu podľa § 72a písm. c).“.
155.
V § 71 sa odsek 2 vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
156.
V § 72 sa v písmene a) na konci pripájajú slová „a ukladá pokuty za priestupky“ a písmeno c) sa vypúšťa.
157.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
Štátna energetická inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 40a ods. 1 písm. a) a c), § 40a ods. 2 písm. a) a b) a § 40a ods. 10 písm. d), ak ide o kontaminované zariadenia, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a)
b)
ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 40a ods. 1 alebo 2, a údaje o zistenom množstve oznamuje obvodnému úradu životného prostredia.“.
158.
V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 až 14), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.“.
159.
V § 73 ods. 2 sa za spojku „a“ vkladá čiarka a slová „ak je to možné alebo účelné,“, za slovo „nápravu“ sa vkladajú slová „a určí mu lehotu, v ktorej má opatrenie na nápravu vykonať“ a za prvú vetu sa pripája táto veta: „Ak kontrolovaný nevykoná v určenej lehote opatrenie na nápravu, alebo ak opatrenie na nápravu nie je možné alebo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.“.
160.
V § 73 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ak
a)
výsledky monitorovania naznačujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. o),
b)
výsledky testov akútnej toxicity naznačujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo na iné využívanie dotknutého prostredia.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
161.
V § 74 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
162.
V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
163.
V § 74 ods. 2 písm. i) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „odborná posudková spôsobilosť")“.
164.
V § 74 ods. 4 sa slová „e) a k)“ nahrádzajú slovami „e), k), m) a n)“ a za slovo „umiestniť“ sa pripájajú tieto slová: „alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať“.
165.
V § 74 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac obvodných úradov životného prostredia a krajský úrad životného prostredia, konanie dokončí krajský úrad životného prostredia.“.
166.
V § 76 a 77 sa slová „odborná spôsobilosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odborná posudková spôsobilosť“ v príslušnom tvare.
167.
V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického smeru alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe v príslušnom odbore alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe v príslušnom odbore,“.
168.
V § 76 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Čas platnosti osvedčenia môže ministerstvo predĺžiť najviac na jeho dvojnásobok, ak oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím času platnosti a súčasne predloží ministerstvu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinnosti podľa § 77.“.
169.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj predĺženia času jeho platnosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.“.
170.
§ 77 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
e)
zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých v predchádzajúcom kalendárnom roku vydaných odborných posudkov vrátane ich doplnkov.“.
171.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77a
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
a)
zmeniť, ak
1.
oprávnená osoba písomne požiadala o rozšírenie jeho rozsahu; ustanovenie § 76 ods. 3 písm. b) až d) platí rovnako,
2.
nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnená osoba nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
3.
oprávnená osoba preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni,
b)
zrušiť, ak oprávnená osoba
1.
nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. a), b), d) alebo e),
2.
vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
3.
preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre rôzne oblasti v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ministerstvo osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
a)
zmení, ak
1.
ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom alebo
2.
oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu,
b)
zruší, ak oprávnená osoba
1.
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou (§ 9 ods. 3),
3.
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
4.
nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. c), alebo
5.
písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3)
Ak ide o prípady podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu alebo odseku 1 písm. b) tretieho bodu, ministerstvo je povinné pred zmenou alebo zrušením osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti zhodnotiť aj odbornú úroveň vydaných odborných posudkov.
(4)
Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.“.
172.
V § 78 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo v Recyklačnom fonde podľa § 41 ods. 15, § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 45 ods. 4, § 46 ods. 5, § 47 ods. 4, § 48 ods. 7 a § 54 ods. 4“.
173.
V § 78 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,“.
174.
V § 78 ods. 1 písm. g) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „v § 21 ods. 1 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 1 písm. g) a n), § 41 ods. 17 písm. b), § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b), § 44a ods. 6 písm. b), § 45 ods. 5 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 5 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 54 ods. 5 písm. b) a § 54 ods. 6 písm. b)“.
175.
V § 78 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
176.
V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
nesplní povinnosť podľa § 40a ods. 1 alebo 2.“.
177.
V § 78 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7 alebo autorizácia podľa § 8, bez tohto súhlasu alebo autorizácie alebo v rozpore s nimi okrem prípadu podľa § 21 ods. 1 písm. a),“.
178.
V § 78 ods. 2 písm. g) sa slová „evidenciu o odpadoch“ nahrádzajú slovami „evidenciu podľa § 41 až 54“, spojka „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „§ 41 ods. 17 písm. a), § 41 ods. 18 písm. a), § 42 ods. 5 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a), § 43 ods. 5 písm. a), § 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 6 písm. a), § 44 ods. 7 písm. a), § 44a ods. 5 písm. a), § 44a ods. 6 písm. a), § 45 ods. 5 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 7 písm. a), § 47 ods. 5 písm. a), § 47 ods. 6 písm. a), § 48 ods. 8 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a), § 54 ods. 5 písm. a) a § 54 ods. 6 písm. a) alebo nevedie prevádzkovú dokumentáciu podľa § 21 ods. 1 písm. e),“.
179.
V § 78 ods. 2 písm. h) sa za slová „§ 44 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 44a ods. 4“ a za slová „§ 48 ods. 7“ sa vkladá čiarka a slová „§ 54 ods. 4“.
180.
V § 78 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú slová „alebo neuchováva výsledky analytickej kontroly odpadov podľa § 21 ods. 2 písm. c)“.
181.
V § 78 ods. 2 písm. o) sa za slovom „zneškodňovanie“ vypúšťa slovo „nebezpečných“.
182.
V § 78 ods. 2 písm. y) sa za slovo „odpadmi“ vkladajú slová „alebo odpadmi uvedenými v § 40 ods. 8“.
183.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ze) až zm), ktoré znejú:
„ze) nezabezpečí dekontamináciu alebo zneškodnenie polychlórovaných bifenylov, kontaminovaného zariadenia alebo použitých polychlórovaných bifenylov v súlade s týmto zákonom,
zf) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40a ods. 5 alebo ods. 6,
zg) vykoná údržbu transformátorov v rozpore s § 40a ods. 9,
zh) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40b ods. 3,
zi) nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47,
zj) nesplní povinnosť podľa § 50 alebo § 52 alebo vykonáva zber starých vozidiel v rozpore s § 52a,
zk) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
zl) nesplní povinnosť podľa § 39 ods. 6, 12 a 14,
zm) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.“.
184.
V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slová „§ 44 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „§ 44a ods. 1“.
185.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. k).“.
186.
V § 79 odsek 1 znie:
„(1)
Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
187.
V § 80 ods. 1 písm. k) sa za číslicu „51“ vkladajú slová „alebo § 53 ods. 6“.
188.
V § 80 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 54 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1“.
189.
V § 80 ods. 1 sa v písmene n) na konci pripájajú slová „alebo podľa § 53 ods. 5“.
190.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:
„o)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
p)
nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 8,
r)
nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47,
s)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.“.
191.
V § 80 ods. 2 písm. b) sa slovo „n)“ nahrádza slovom „s)“.
192.
V § 80 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „f)“ sa vkladajú slová „a s)“.
193.
V § 80 ods. 3 písm. b) a ods. 5 písm. b) sa slovo „n)“ nahrádza slovom „r)“.
194.
V § 81 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na toho, kto zhodnocuje komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad na území obce, sa zákaz podľa predchádzajúcej vety uplatní od 1. septembra 2004.“.
195.
§ 81 sa dopĺňa odsekmi 11 až 18, ktoré znejú:
„(11)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom kontaminovaného zariadenia, je povinný ohlásiť údaje podľa § 40a ods. 1 alebo ods. 2 do 28. februára 2005.
(12)
Kto k 1. marcu 2004 vykonáva dekontamináciu polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, je povinný do 31. augusta 2004 podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva návrh na začatie konania o vydanie súhlasu na vykonávanú činnosť podľa tohto zákona.
(13)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný do 31. augusta 2004 vypracovať a predložiť na schválenie program podľa § 6a. Ak je taký držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň aj pôvodcom odpadu, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona má vypracovaný a schválený program pôvodcu odpadu, môže program podľa § 6a vypracovať a predložiť na schválenie ako doplnok k programu pôvodcu.
(14)
Kto je k 1. marcu 2004 výrobcom alebo dovozcom výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je povinný sa zaregistrovať v Recyklačnom fonde do 30. apríla 2004; to neplatí na výrobcu a dovozcu podľa § 41 ods. 11, ak už túto povinnosť splnili.
(15)
Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom autorizácie na činnosti, na ktorých vykonávanie sa autorizácia podľa tohto zákona vyžaduje v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení autorizácie predložiť ministerstvu v lehote do 31. mája 2004; ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť v lehote troch mesiacov od jeho predloženia. Rozhodnutia, ktorými boli udelené autorizácie na činnosti, na ktoré sa už podľa tohto zákona autorizácia nevyžaduje, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.
(16)
Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy tých pôvodcov odpadov, ktorí produkujú ročne menej ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo menej ako 10 ton ostatných odpadov, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.
(17)
Podmienka autorizácie zabezpečiť použitie technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie alebo najlepšej dostupnej techniky v prípadoch regenerácie odpadových olejov alebo ich zhodnocovania podľa § 9 ods. 5 musí byť splnená do 31. októbra 2007.
(18)
Autorizácia vydaná do 29. februára 2004 sa považuje za autorizáciu vydanú podľa tohto zákona.“.
196.
V prílohe č. 6 sa za položku „06 13 04 odpady zo spracovania azbestu“ vkladá položka „10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest“ a za položku „17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest“ sa vkladá položka „17 06 05 stavebné odpady obsahujúce azbest“.
197.
Pred prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne preberajú nasledujúce smernice:
1. Smernica Rady č. 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 39 až 41),
2. Smernica Rady č. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 377, 31/12/1991, strana 20 až 27),
3. Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 23 až 25),
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 269, 21/10/2000, strana 34 až 43),
5. Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 182, 16/07/1999, strana 1 až 19),
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titaničitého v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 54, 25/02/1978, strana 19 až 24),
7. Smernica Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 24/09/1996, strana 31 až 35).
Smernice Rady a Smernice Európskeho parlamentu a Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.“.
Čl. II
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 208/2002 Z. z. a zákona č. 405/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 39 ods. 1 sa na konci dopĺňa vetou: „Štátna energetická inšpekcia plní aj ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.15e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15e) znie:
„15e)
§ 67 ods. 2 a § 72a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „sú povinné osoby, ktoré vyrobia viac ako 10 ton balených výrobkov ročne, povinné“ nahrádzajú slovami „je výrobca výrobkov, ktoré sú balené priamo výrobcom alebo na základe jeho požiadavky treťou osobou, alebo distribútor výrobkov, ktoré sú balené a distribuované pod jeho obchodnou značkou, ktorí uvádzajú na trh výrobky v obaloch v množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov, povinní“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „povinná osoba vyrába obaly alebo tovary“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 2 uvádza na trh výrobky“.
3.
V § 3 ods. 5 sa slová „povinná osoba“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 2“.
4.
V § 3 ods. 6 sa slová „povinnej osoby“ nahrádzajú slovami „osoby uvedenej v odseku 2“.
5.
V § 13 sa v písmene b) na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov podľa § 19 ods. 7“.
6.
V § 15 sa v písmene c) na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov podľa § 19 ods. 7“.
7.
V § 17 ods. 2 sa slová „povinnej osobe alebo tomu, kto uvádza do obehu výrobky, ak“ nahrádzajú slovami „tomu, kto“.
8.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 8“.
9.
V § 17 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 7 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 9“.
10.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Štátny dozor pre obaly a odpady z obalov vykonáva aj Slovenská obchodná inšpekcia.15)“.
11.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Slovenská obchodná inšpekcia ukladá pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. b), d), e) a f).“.
12.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Program prevencie podľa § 3 sú osoby uvedené v § 3 ods. 2 a prevádzkovatelia stravovacích zariadení povinní po prvý raz vypracovať do 1. júna 2004.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. m), ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, čl. I § 39 ods. 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.