237/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
ROZHODNUTIE
Poštového úradu
zo 14. apríla 2004
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku
Poštový úrad podľa § 18 ods. 4 a 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny vnútroštátneho poštového platobného styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Článok II
Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien služieb podľa článku I. Ceny sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok III
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Karol Achimský v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 237/2004 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU
Položka Názov služby Maximálna cena
v Sk
PP. Poštový platobný styk
PP.2 Poštová poukážka C [článok 21 Poštových podmienok
(ďalej len „PP")]*
PP.2.1
PP.2.2
PP.2.3
PP.2.4
do sumy 500 Sk
1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
17,00
19,00
26,00
36,00
PP.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP.3 Poštová poukážka D (článok 21 PP)*
PP.3.1
PP.3.2
PP.3.3
do sumy 1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
55,00
65,00
75,00
PP.3.4 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP.4 Poštový peňažný poukaz E (články 21 a 83 PP)*
PP.4.1 Poštový peňažný poukaz E - podaný na elektronickom
médiu
PP.4.1.1
PP.4.1.2
PP.4.1.3
PP.4.1.4
do sumy 500 Sk
1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
16,00
19,00
22,00
25,00
PP.4.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 10,00
PP.4.2 Poštový peňažný poukaz E - podaný na zozname
PP.4.2.1
PP.4.2.2
PP.4.2.3
PP.4.2.4
do sumy 500 Sk
1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
19,00
22,00
25,00
28,00
PP.4.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 10,00
PP.5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U
PP.5.1.1
PP.5.1.2
PP.5.1.3
PP.5.1.4
do sumy 500 Sk
1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
7,00
8,00
11,00
17,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 10,00
PP.6 Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie údajov
poštového peňažného poukazu U majiteľovi účtu, resp.
banke (články 21 a 84 PP)**
PP.6.1 2. triedy
PP.6.1.1
PP.6.1.2
PP.6.1.3
vybraných údajov v papierovej forme
vybraných údajov v elektronickej forme
vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme
4,00
4,00
4,50
PP.6.1.4
PP.6.1.5
PP.6.1.6
kompletných údajov v papierovej forme
kompletných údajov v elektronickej forme
kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme
4,50
4,50
5,00
PP.6.2 1. triedy
PP.6.2.1
PP.6.2.2
PP.6.2.3
PP.6.2.4
PP.6.2.5
PP.6.2.6
vybraných údajov v papierovej forme
vybraných údajov v elektronickej forme
vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme
kompletných údajov v papierovej forme
kompletných údajov v elektronickej forme
kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme
8,00
8,00
9,00
8,50
8,50
9,50
PP.7 Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
PP.7.1 Poštový peňažný poukaz H - 1. trieda
PP.7.1.1
PP.7.1.2
PP.7.1.3
do sumy 1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
48,00
58,00
70,00
PP.7.1.4 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP.7.2 Poštový peňažný poukaz H - 2. trieda
PP.7.2.1
PP.7.2.2
PP.7.2.3
PP.7.2.4
do sumy 500 Sk
1 000 Sk
5 000 Sk
10 000 Sk
17,00
19,00
26,00
36,00
PP.7.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP.S. Služby k poštovému platobnému styku
PP.S.2 Výplatné podmienky poštových poukážok C, D a poštového
peňažného poukazu H „Do vlastných rúk" (článok 21 PP)
2,00
PP.S.3 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E
„Do vlastných rúk" alebo „Vyplaťte dňa" (článok 83 PP)
2,00
PP.S.4 Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového
peňažného poukazu E (článok 83 PP)
1,00
PP.S.5 Doručenka k poštovej poukážke C, D a k poštovému
peňažnému poukazu H (článok 26 PP)
8,00
Poznámky:
* Poštová poukážka C je určená na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštová poukážka D je určená na telegrafické sprostredkovanie výplaty poukázanej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.
Poštový peňažný poukaz U je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštový peňažný pokaz H je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
** Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie údajov poštového peňažného poukazu U majiteľovi účtu, resp. banke, ktorú hradí adresát – majiteľ účtu, resp. banka. Majiteľ účtu bol oboznámený so spôsobom úhrady podľa PP a súhlasí s ním.