237/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
ROZHODNUTIE
Poštového úradu
zo 14. apríla 2004
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku
Poštový úrad podľa § 18 ods. 4 a 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny vnútroštátneho poštového platobného styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Článok II
Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien služieb podľa článku I. Ceny sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok III
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Karol Achimský v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 237/2004 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VNÚTROŠTÁTNEHO POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU
Položka Názov služby Maximálna cena v
Sk
PP. Poštový platobný styk      
PP.4 Poštový peňažný poukaz E [články 21 a 83 Poštových podmienok
(ďalej len „PP“)]*
     
PP.4.1 Poštový peňažný poukaz E podaný na elektronickom médiu      
PP.4.1.2 do sumy 33 € 0,76 23,00
PP.4.1.3   170 € 0,90 27,00
PP.4.1.4   330 € 1,10 33,00
PP.4.1.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.4.2 Poštový peňažný poukaz E podaný na zozname      
PP.4.2.2 do sumy 33 € 0,86 26,00
PP.4.2.3   170 € 1,00 30,00
PP.4.2.4   330 € 1,13 34,00
PP.4.2.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)*      
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U      
PP.5.1.2 do sumy 33 € 0,27 8,00
PP.5.1.3   170 € 0,43 13,00
PP.5.1.4   330 € 0,63 19,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 330 € alebo ich časť   0,40 12,00
PP.6 Súpis spracovaných platieb určených na pripísanie
na bankový účet a spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy
(články 21 a 84 PP)
     
PP.6.1 Položky spracovaných platieb poštového peňažného poukazu U určených
na pripísanie na bankový účet
     
PP.6.1.1 Čiastočné – vybrané údaje v elektronickej forme   0,14 4,20
PP.6.1.2 Čiastočné – vybrané údaje v papierovej forme1)   0,01 0,30
PP.6.1.3 Kompletné údaje v elektronickej papierovej forme   0,15 4,50
PP.6.1.4 Kompletné údaje v papierovej forme2)   0,01 0,30
PP.6.2 Spracovanie poštového peňažného poukazu U 1. triedy      
PP.6.2.1 Príplatok za sprostredkovanie pripísania platby
na bankový účet v termíne D + 13)
  0,13 4,00  
PP.7
PP.7.1
PP.7.1.1
Poštový peňažný poukaz H (článok 21 PP)*
Poštový peňažný poukaz H – 1. trieda
do sumy


33 €


2,09


63,00
PP.7.1.2
PP.7.1.3
PP.7.1.4
PP.7.2
PP.7.2.2
PP.7.2.3
PP.7.2.4
PP.7.2.5


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
Poštový peňažný poukaz H – 2. trieda
do sumy


za každých ďalších 330 € alebo ich časť
170 €
330 €


33 €
170 €
330 €
2,42
2,82
0,80

0,60
0,93
1,33
0,80
73,00
85,00
24,00

18,00
28,00
40,00
24,00
PP.S. Služby k poštovému platobnému styku      
PP.S.2 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu H „Do vlastných rúk“
(článok 21 PP)
  0,07 2,00
PP.S.3 Výplatné podmienky poštového peňažného poukazu E „Do vlastných rúk“
alebo „Vyplaťte dňa“ (článok 83 PP)
  0,07 2,00
PP.S.4 Príplatok za zaručenú lehotu dodania poštového peňažného poukazu E
(článok 83 PP)
  0,03 1,00
PP.S.5 Doručenka k poštovému peňažnému poukazu H (článok 26 PP)   0,30 9,00
Poznámky:
* Poštová poukážka C je určená na výplatu peňažnej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštová poukážka D je určená na telegrafické sprostredkovanie výplaty poukázanej sumy v hotovosti. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
Poštový peňažný poukaz E je určený na dodanie poukázaných peňazí adresátovi v hotovosti. Poukazované sumy sa platia bezhotovostne.
Poštový peňažný poukaz U je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke. Poukazované sumy sa platia v hotovosti.
** Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie údajov poštového peňažného poukazu U majiteľovi účtu, resp. banke, ktorú hradí adresát – majiteľ účtu, resp. banka. Majiteľ účtu bol oboznámený a súhlasí so spôsobom úhrady podľa PP.