229/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 2002 a 2. septembra 2002 výmenou diplomatických nót bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o konverzii vodičských preukazov.
V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2004.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.