227/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Tlačivo jednotného colného dokladu (ďalej len „tlačivo“) sa vypĺňa spôsobom uvedeným v prílohe č. 2.
(2)
Spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných v tlačive je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačiva je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
Vzor tlačiva dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je, alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Vzor tlačiva NATO - CESTOVNÝ ROZKAZ je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.
Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady
1. Colný úrad Banská Bystrica
pobočka colného úradu Zvolen – Lieskovec, Lieskovská cesta 24/494
2. Colný úrad Bratislava
pobočka colného úradu Bratislava – prístav, Horárska 12
3. Colný úrad Čierna nad Tisou
pobočka colného úradu Michalovce, Priemyselná 2
4. Colný úrad Fiľakovo
pobočka colného úradu Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35
5. Colný úrad Komárno
pobočka colného úradu Komárno – vnútorné konanie, Hadovská 870
6. Colný úrad Košice
pobočka colného úradu Haniska pri Košiciach, Haniska
7. Colný úrad Nitra
pobočka colného úradu Nitra, Bratislavská 3
8. Colný úrad Poprad
pobočka colného úradu Poprad, Hraničná 22
9. Colný úrad Prešov
pobočka colného úradu Prešov, Ľubochnianska 2
10. Colný úrad Senica
pobočka colného úradu Senica, Čáčovská cesta 1407/2
11. Colný úrad Štúrovo
pobočka colného úradu Nové Zámky, Komárňanská cesta 13
12. Colný úrad Trenčín
pobočka colného úradu Trenčín, K výstavisku 13
13. Colný úrad Trstená
pobočka colného úradu Trstená, Krakovská cesta 963/24
14. Colný úrad Žilina
pobočka colného úradu Žilina, Pri celulózke 3494
Príloha č. 2 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.
Spôsob vypĺňania tlačiva
Pri vypĺňaní tlačiva sa okrem vysvetľujúcich poznámok podľa osobitného predpisu Európskej únie1) (ďalej len „únia“) použijú tieto vysvetľujúce poznámky:
A. Colné formality pri vývoze (alebo odoslaní), spätnom vývoze, pasívnom zušľachťovacom styku alebo tranzite
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca
Ak odosielateľovi alebo vývozcovi bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak odosielateľ alebo vývozca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa iné identifikačné číslo pridelené na štatistické účely alebo na iné účely. Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis „Rôzni“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých vývozcov.
Vypĺňa sa aj pri colnom režime tranzit.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Vypĺňa sa iba pri colnom režime tranzit.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Vypĺňa sa.
Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo
Ak sa použije tento odsek, uvedie sa najviac jedenásťmiestny alfanumerický údaj bez bodiek, čiarok, lomiek a podobných znakov.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Vypĺňa sa aj pri vývozných formalitách, pri prepúšťaní tovaru do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a pri spätnom vývoze tovaru nachádzajúcom sa v colnom režime s ekonomickým účinkom.
Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis „Rôzni“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých príjemcov.
Vypĺňa sa, aj ak má príjemca sídlo mimo colného územia únie alebo štátov Európskeho združenia voľného obchodu.
Odsek 9 tlačiva Osoba zodpovedná za platobný styk
Ak sa uplatňuje na vyvážaný tovar nárok na vývoznú náhradu podľa osobitného predpisu únie2) v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, uvedie sa poznámka „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“, registračné číslo Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ak ho pridelila, a poznámka, z ktorej je zrejmé, že sa žiada o vyplatenie vývoznej náhrady vopred alebo o predfinancovanie vývoznej náhrady,3) ak je to potrebné.
Odsek 10 tlačiva Prvý štát určenia
Nevypĺňa sa.
Odsek 11 tlačiva Štát obchodu
Štátom obchodu je štát, v ktorom má svoje sídlo alebo pobyt kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do tretieho štátu nepredáva. Ak je kupujúci osoba pôsobiaca na colnom území únie, uvedie sa kód štátu určenia.
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód štátu obchodu uvedený v prílohe č. 3.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 13 tlačiva Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
Nevypĺňa sa.
Odsek 14 tlačiva Deklarant alebo zástupca vývozcu/odosielateľa
Ak deklarantovi alebo zástupcovi vývozcu alebo odosielateľa bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak deklarant alebo zástupca vývozcu alebo odosielateľa nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa iné identifikačné číslo pridelené na štatistické účely alebo na iné účely.
Pred menom a priezviskom/názvom deklaranta alebo zástupcu vývozcu/odosielateľa sa uvedie príslušný kód uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu
Vypĺňa sa iba pri colnom režime tranzit.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
Odsek 15b tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
Odsek 16 tlačiva Štát pôvodu
V odseku sa môže uviesť názov štátu pôvodu.
Odsek 17 tlačiva Štát určenia
Vypĺňa sa aj pri prepúšťaní tovaru do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
V odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny kód štátu určenia uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
Nevypĺňa sa.
Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Vypĺňa sa aj pri vývozných formalitách a pri prepúšťaní tovaru do colného režimu pasívny zušľachťovací styk.
Štát registrácie dopravného prostriedku sa uvádza v pravej, hrubo orámovanej časti odseku uvedením dvojmiestneho alfabetického kódu uvedeného v prílohe č. 3.
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Vypĺňa sa aj pri colnom režime tranzit.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
V prvej časti tohto odseku a v druhej časti tohto odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3 a poznámky podľa osobitného predpisu únie.4) Tretia časť odseku sa nevypĺňa.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku5) prekračujúceho hranice
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.
V pravej, hrubo orámovanej časti tohto odseku sa uvádza štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku uvedením dvojmiestneho alfabetického kódu uvedeného v prílohe č. 3.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Vypĺňa sa.
V ľavej časti odseku sa uvádza kód meny uvedený v prílohe č. 3; nepoužije sa trojmiestny kód geonomenklatúry podľa osobitného predpisu únie.6)
V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňa sa.
V odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit a spätnom vývoze z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa aj pri colnom režime tranzit a pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
V odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
V odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 27 tlačiva Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
Odsek 28 tlačiva Finančné a bankové údaje
Nevypĺňa sa.
Odsek 29 tlačiva Výstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvedie sa v pravom dolnom rohu odseku merná jednotka podľa zákona o príslušnej spotrebnej dani a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Vypĺňa sa, aj ak deklarácia obsahuje jednu položku.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu
V odseku možno uviesť veľkými tlačenými písmenami alfabetický dvojmiestny kód uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
V odseku sa uvádza číselný kód kraja, v ktorom bol tovar vyrobený alebo získaný, zostavený, spracovaný, alebo v ktorom sa uskutočnila jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutočnila obchodná operácia alebo kraj, z ktorého bol tovar odoslaný.
V odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa aj pri colnom režime tranzit.
Ak je hrubá hmotnosť tovaru nižšia ako 1 kg, uvedie sa 1. Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné čísla pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom sa neuvádza skratka „kg“.
Odsek 37 tlačiva Režim
V odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť
Ak je vlastná hmotnosť tovaru nižšia ako 1 kg, uvedie sa 1. Pri vlastnej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné čísla pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom sa neuvádza skratka „kg“.
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Nevypĺňa sa.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Vypĺňa sa aj pri vývozných formalitách, pri prepúšťaní tovaru do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a pri spätnom vývoze tovaru nachádzajúcom sa v colnom režime s ekonomickým účinkom. Uvádzajú sa údaje o predchádzajúcich colných dokladoch, napríklad písomné colné vyhlásenie, a o ich evidenčných číslach, napríklad z písomného colného vyhlásenia v odseku A alebo C, ak sa tieto doklady týkajú písomného colného vyhlásenia. Údaje spoločné pre celú zásielku sa uvedú iba v jednotnom colnom doklade.
Ak je potrebné uviesť odkazy na viaceré colné doklady, uvedie sa do tohto odseku zápis „Rôzne“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa priloží ich zoznam.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Vypĺňa sa aj pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v prvej časti odseku 33, nie je v tovarovej nomenklatúre špecifikovaná dodatková merná jednotka, uvedie sa 0.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
V odseku sa uvádzajú záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach colných orgánov a iných orgánov, ak sú na príslušný vývoz alebo colný režim tranzit potrebné.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov únie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, uvedie sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) a údaj na jeho identifikáciu, napríklad číslo dokladu. Ak sa na vývoz tovaru nepredkladajú osvedčenia a povolenia colných orgánov alebo iných orgánov, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód uvedený v prílohe č. 3.
V pravej časti odseku pred časť označenú „Kód O. Z.“ pod odsek 41 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nadol bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva od miesta, kde tovar opúšťa územie Slovenskej republiky. Ak je známa len celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak nie sú známe tieto náklady v čase predkladania colného vyhlásenia colnému úradu, uvedie sa v tomto odseku kód uvedený v prílohe č. 3.
Ak sa navrhuje colne schválené určenie spätný vývoz po colnom režime aktívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny tovaru únie, ktorý bol pridaný k tovaru prepustenému do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
V zostávajúcej časti odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa kód uvedený v prílohe č. 3. Za týmto kódom sa uvedie číslo predloženého dokladu. Pri predložení viacerých účtovných dokladov sa kód uvedený v prílohe č. 3 zopakuje pred každým číslom dokladu.
Pri colnom režime tranzit sa uvádzajú len záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú potrebné.
Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
Vypĺňa sa aj pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena vyvážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách zaokrúhlených smerom nadol bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel.
K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny smerom nadol.
Pri skončení colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ak sa tovar vyváža späť do tretieho štátu, uvádza sa fakturovaná cena, ktorá sa vykazuje pri prepustení do colného režimu aktívny zušľachťovací styk spolu s fakturovanou cenou spracovateľských operácií vrátane ceny tovaru únie alebo tovaru, ktorý nie je tovarom únie a ktorý bol pridaný k pôvodne dovezenému tovaru.
Pri skončení colného režimu dočasné použitie s tým, že tovar sa vracia späť do tretieho štátu, uvádza sa fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie.
Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, uvedie sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.
Odsek 48 tlačiva Odklad platby
Nevypĺňa sa.
B. Colné formality pri dovoze
Odsek 1 tlačiva Deklarácia
Vypĺňa sa aj druhá časť odseku s použitím kódu uvedeného v prílohe č. 3.
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca
Pri prepustení do colného režimu colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C a F vyplnenie tohto odseku nie je potrebné.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Nevypĺňa sa.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Vypĺňa sa.
Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo
Ak sa použije tento odsek, uvedie sa najviac jedenásťmiestny alfanumerický údaj bez bodiek, čiarok, lomiek a podobných znakov.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Pri zberných zásielkach sa uvádza zápis „Rôzni“, ich zoznam sa priloží k colnému vyhláseniu.
Ak dovozcovi alebo príjemcovi bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa iné identifikačné číslo pridelené na štatistické účely alebo na iné účely.
Odsek 9 tlačiva Osoba zodpovedná za platobný styk
Nevypĺňa sa.
Odsek 10 tlačiva Posledný štát odoslania
Nevypĺňa sa.
Odsek 11 tlačiva Štát obchodu/výroby
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód uvedený v prílohe č. 3. Ide o kód štátu, v ktorom má svoje sídlo alebo pobyt predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar do tretích štátov nepredáva. Ak je predávajúci osoba pôsobiaca na colnom území únie, uvedie sa kód štátu odoslania.
Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do colného režimu colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C a F.
Odsek 12 tlačiva Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
Odsek 13 tlačiva Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
Nevypĺňa sa.
Odsek 14 tlačiva Deklarant /zástupca
Ak deklarantovi alebo zástupcovi bolo pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvedie sa iné identifikačné číslo pridelené na štatistické účely alebo na iné účely.
Pred menom a priezviskom/názvom deklaranta alebo zástupcu sa uvedie príslušný kód uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Uvádza sa kód uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 16 tlačiva Štát pôvodu
Nevypĺňa sa.
Odsek 17 tlačiva Štát určenia
Vypĺňa sa, iba ak ide o tovar navrhovaný na prepustenie do colného režimu colné uskladňovanie s predfinancovaním vývoznej náhrady3) v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
Uvádza sa číselný kód kraja, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný.
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku príchodu
Štát registrácie dopravného prostriedku sa uvádza v pravej, hrubo orámovanej časti odseku kódom uvedeným v prílohe č. 3.
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Vypĺňa sa.
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3 a poznámky podľa osobitného predpisu únie.4)
Tretia časť odseku sa nevypĺňa.
Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.
V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie dopravného prostriedku kódom uvedeným v prílohe č. 3.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Vypĺňa sa.
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza kód meny uvedený v prílohe č. 3; nepoužije sa trojmiestny kód geonomenklatúry podľa osobitného predpisu únie.6)
V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena v peňažnej mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňa sa.
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa aj pri prepustení do colného režimu colné uskladňovanie.
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypĺňa sa aj pri colnom režime colné uskladňovanie.
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 27 tlačiva Miesto vyloženia
Nevypĺňa sa.
Odsek 28 tlačiva Finančné a bankové údaje
Vypĺňa sa, s výnimkou prípadu, keď sa za tovar neplatí alebo neinkasuje.
Uvádza sa bankové spojenie a číslo účtu deklaranta tak, aby bolo zrejmé, v ktorej banke alebo pobočke zahraničnej banky sa účet deklaranta vedie.
Odsek 29 tlačiva Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa aj doplnková merná jednotka, ak sa na účely čerpania colných kvót používa iná merná jednotka ako tá, v ktorej je vyjadrené množstvo tovaru v odseku 41.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvedie sa v pravom dolnom rohu odseku merná jednotka podľa zákona o príslušnej spotrebnej dani a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Sumy prípadných pripočítateľných položiek k základu dane z pridanej hodnoty7) sa uvedú v ľavom dolnom rohu odseku, pričom za kódom „DPH“ sa uvedie údaj v celých slovenských korunách zaokrúhlených smerom nahor. Ak sú sumy pripočítateľných položiek spoločné pre viac položiek, rozpočítajú sa v pomere podľa hrubej hmotnosti jednotlivých položiek.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Pri vykazovaní jednej položky tovaru nie je potrebné uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky tovaru.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu
Odsek sa vypĺňa.
Uvádza sa kód štátu pôvodu8) uvedený v prílohe č. 3.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť (kg)
Odsek sa vypĺňa.
Ak je hrubá hmotnosť tovaru nižšia ako 1 kg, uvedie sa 1. Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné čísla pod 0,5 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom sa neuvádza skratka „kg“.
Odsek 37 tlačiva Režim
V ľavej časti sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Pravá časť odseku sa vypĺňa, iba ak deklarant žiada o oslobodenie od cla a zároveň uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,9) alebo deklaruje oslobodenie od spotrebnej dane alebo pozastavenie spotrebnej dane. Použije sa kód uvedený v prílohe č. 3, ktorý pozostáva z dvojmiestneho číselného kódu vyjadrujúceho žiadosť o oslobodenie od cla a z jednomiestneho alfabetického kódu, ktorý vyjadruje uplatnenie nároku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, deklarovanie nároku na oslobodenie od spotrebnej dane alebo pozastavenie spotrebnej dane.
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Vypĺňa sa, ak deklarant uplatňuje zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru v rámci colných kvót alebo stropov uvedením kódu uvedeného v prílohe č. 3.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Vypĺňa sa.
Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa do tohto odseku zápis „Rôzne“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príslušných odkazov.
Odsek 42 tlačiva Cena za položku
Nevypĺňa sa.
Odsek 43 tlačiva Kód CH
Nevypĺňa sa.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Uvádzajú sa záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach colných orgánov a iných orgánov, ak sú na príslušný dovoz potrebné.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov únie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, uvedie sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) a údaj na jeho identifikáciu, napríklad číslo dokladu. Ak sa na vývoz tovaru nepredkladajú osvedčenia a povolenia colných orgánov alebo iných orgánov, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód uvedený v prílohe č. 3.
V pravej časti odseku pred časť označenú „Kód O. Z.“ pod odsek 41 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nadol bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou dovážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva na miesto, kde tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky. Ak je známa len celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak nie sú známe tieto náklady v čase predkladania colného vyhlásenia colnému úradu, uvedie sa v tomto odseku kód uvedený v prílohe č. 3.
Ak sa navrhuje colný režim voľný obeh po colnom režime pasívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny tovaru únie, ktorý bol pridaný k tovaru. Táto cena sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
V zostávajúcej časti odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa kód uvedený v prílohe č. 3. Za týmto kódom sa uvedie číslo predloženého dokladu. Pri predložení viacerých účtovných dokladov sa kód uvedený v prílohe č. 3 zopakuje pred každým číslom dokladu.
Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu.
Odsek 45 tlačiva Oprava
Nevypĺňa sa.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena dovážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách zaokrúhlených smerom nadol bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel.
K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny smerom nadol.
Pri prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh v súvislosti s ukončením colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
Pri prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh v súvislosti s ukončením colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného tovaru, ktorý nie je tovarom únie.
Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, uvedie sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Uvádzajú sa aj údaje, ktoré môžu členské štáty podľa osobitného predpisu únie1) vyžadovať.
V prvom stĺpci sa uvedie veľkými tlačenými písmenami kód druhu platby uvedený v prílohe č. 3.
V poslednom stĺpci sa uvedie kód uvedený v prílohe č. 3.
Colná hodnota a clo sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol.
Základ na vymeranie dane, ako aj vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.10)
Odsek 48 tlačiva Odklad platby
Vypĺňa sa, ak dovážaný tovar podlieha dovoznému clu a colný úrad povolil odklad platby.
Odsek 49 tlačiva Označenie skladu
Vypĺňa sa iba pri colnom režime colné uskladňovanie.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačiva
Odsek 1 tlačiva Deklarácia
Kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
Odsek 11 tlačiva Krajina obchodu
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
Odsek 14 tlačiva Deklarant /zástupca
1 - nejde o zastúpenie,
2 - priame zastúpenie podľa osobitného predpisu únie,11)
3 - nepriame zastúpenie.12)
Ak sa písomné colné vyhlásenie vyhotovuje zariadením na spracovanie a prenos údajov, príslušný kód sa uvedie v hranatej zátvorke (napríklad [1]).
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
1 - Bratislavský kraj,
2 - Trnavský kraj,
3 - Trenčiansky kraj,
4 - Nitriansky kraj,
5 - Žilinský kraj,
6 - Banskobystrický kraj,
7 - Prešovský kraj,
8 - Košický kraj.
Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku5) prekračujúceho hranice
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Kód podľa osobitného predpisu únie.4)
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Kódy podľa osobitného predpisu únie4) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise únie ponechané na členské štáty.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Kódy podľa osobitného predpisu únie4) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise únie ponechané na členské štáty.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Kódy podľa osobitného predpisu únie4) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise únie ponechané na členské štáty.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
Kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu
Kód podľa osobitného predpisu únie.6)
QU – štát pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať.
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
1 – Bratislavský kraj,
2 – Trnavský kraj,
3 – Trenčiansky kraj,
4 – Nitriansky kraj,
5 – Žilinský kraj,
6 – Banskobystrický kraj,
7 – Prešovský kraj,
8 – Košický kraj.
Odsek 37 tlačiva Režim
V ľavej časti odseku: kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
V pravej časti odseku:
a) kódy vyjadrujúce žiadosť deklaranta o oslobodenie od cla:
10 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 2 až 10 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení osobného majetku patriaceho fyzickým osobám meniacim pobyt z tretieho štátu do únie do colného režimu voľný obeh,
11 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 11 až 15 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru dovážaného v dôsledku uzatvorenia manželstva do colného režimu voľný obeh,
12 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 16 až 19 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení osobného majetku získaného dedením do colného režimu voľný obeh,
13 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 20 až 24 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení potrieb pre domácnosť na zariadenie druhého bydliska do colného režimu voľný obeh,
14 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 25 a 26 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení školskej výbavy, školských pomôcok a iných školských potrieb pre domácnosť do colného režimu voľný obeh,
15 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 27 a 28 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení zásielok tovaru zanedbateľnej hodnoty do colného režimu voľný obeh,
16 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 29 až 31 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení zásielok posielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe do colného režimu voľný obeh,
17 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 32 až 38 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení investičného majetku a iného vybavenia dovážaného pri prenášaní činností z tretieho štátu do únie do colného režimu voľný obeh,
18 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 39 až 42 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení produktov získavaných poľnohospodárskymi výrobcami únie na pozemkoch nachádzajúcich sa v treťom štáte do colného režimu voľný obeh,
19 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 43 a 44 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení osív, hnojív a výrobkov na obrábanie pôdy a pestovanie plodín dovážaných poľnohospodárskymi výrobcami v treťom štáte na použitie na pozemkoch susediacich s týmto štátom do colného režimu voľný obeh,
20 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 45 až 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru nachádzajúceho sa v osobnej batožine cestujúcich do colného režimu voľný obeh,
21 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 50 až 59b nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov, vedeckých prístrojov a zariadení do colného režimu voľný obeh,
22 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 60 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení laboratórnych zvierat a biologických alebo chemických látok určených na výskum do colného režimu voľný obeh,
23 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 61 až 63 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení terapeutických látok ľudského pôvodu a reagentov na určovanie krvných skupín a typu tkaniva do colného režimu voľný obeh,
24 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 63a a 63b nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení nástrojov a prístrojov určených na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu do colného režimu voľný obeh,
25 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 63c nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení referenčných látok určených na kontrolu kvality liečiv do colného režimu voľný obeh,
26 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 64 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení farmaceutických výrobkov používaných pri medzinárodných športových podujatiach do colného režimu voľný obeh,
30 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 65 až 85 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru pre charitatívne alebo dobročinné organizácie – položiek určených pre nevidomé a inak telesne postihnuté osoby do colného režimu voľný obeh,
31 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 86 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení čestných vyznamenaní a ocenení do colného režimu voľný obeh,
32 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 87 až 89 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení darov získaných v súvislosti s medzinárodnými vzťahmi do colného režimu voľný obeh,
33 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 90 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru pre potreby panovníkov a hláv štátov do colného režimu voľný obeh,
34 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 91 až 99 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru dovážaného na podporu rozvoja obchodu do colného režimu voľný obeh,
35 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 100 až 106 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení tovaru dovezeného na účely overenia, analýzy alebo odskúšania do colného režimu voľný obeh,
36 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 107 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení dodávok posielaných organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva do colného režimu voľný obeh,
37 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 108 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení turistickej informačnej literatúry do colného režimu voľný obeh,
38 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 109 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení rôzneho tovaru a dokumentov do colného režimu voľný obeh,
39 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 110 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení pomocných materiálov na uskladnenie a ochranu tovaru počas ich prepravy do colného režimu voľný obeh,
40 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 111 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení podstielky, krmiva a napájania pre zvieratá počas ich prepravy do colného režimu voľný obeh,
41 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 112 až 116 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení palív a mazív nachádzajúcich sa v cestných motorových vozidlách a v špeciálnych kontajneroch do colného režimu voľný obeh,
42 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 117 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení materiálu na stavbu, udržiavanie a ozdobovanie pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí do colného režimu voľný obeh,
43 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 118 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení rakiev, pohrebných urien a ozdobných pohrebných predmetov do colného režimu voľný obeh,
50 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od vývozného cla podľa článku 119 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení zásielok tovaru zanedbateľnej hodnoty do colného režimu vývoz,
51 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od vývozného cla podľa článku 120 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení domácich zvierat vyvážaných pri príležitosti prenesenia poľnohospodárskych činností z únie do tretieho štátu do colného režimu vývoz,
52 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od vývozného cla podľa článkov 121 až 123 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení produktov získavaných poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch nachádzajúcich sa v únii do colného režimu vývoz,
53 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od vývozného cla podľa článkov 124 a 125 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení osív vyvážaných poľnohospodárskymi výrobcami na použitie na pozemkoch v treťom štáte do colného režimu vývoz,
54 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od vývozného cla podľa článku 126 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla v znení neskorších zmien a doplnkov pri prepustení krmiva a napájania sprevádzajúceho zvieratá počas ich vývozu do colného režimu vývoz,
60 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prepustení tovaru určeného na úradné účely a spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky do colného režimu voľný obeh,
61 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prepustení tovaru, ktorý slúži na potrebu alebo spotrebu členov diplomatického personálu a konzulárnych úradníkov diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, do colného režimu voľný obeh,
62 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prepustení tovaru dovážaného členmi administratívneho a technického personálu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, na ich osobnú potrebu alebo spotrebu pri ich prvom služobnom vstupe do colného režimu voľný obeh,
63 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa § 49 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prepustení palubných zásob do colného režimu voľný obeh,
64 – vyjadruje žiadosť o oslobodenie od dovozného cla podľa § 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prepustení pohonných látok do colného režimu voľný obeh,
68 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 555 až 562 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení dopravných prostriedkov do colného režimu dočasné použitie,
69 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 563 a 564 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení osobného majetku a tovaru na športové vyžitie dovážaného cestujúcimi a hmotných statkov cestujúcich na mori do colného režimu dočasné použitie,
70 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 565 až 567 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení tovaru dovážaného v prospech obetí katastrof, lekárskych, chirurgických a laboratórnych zariadení, zvierat alebo tovaru na použitie v pohraničných oblastiach do colného režimu dočasné použitie,
71 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 568 až 570 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení nosičov zvuku, obrazu alebo dát, propagačných materiálov, zariadení na výkon povolania, pedagogického materiálu alebo vedeckých zariadení do colného režimu dočasné použitie,
72 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 571 až 575 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení obalov, foriem, matríc, šablón, nákresov, návrhov, meracích, kontrolných a testovacích prístrojov a im podobných predmetov, zvláštnych nástrojov a prístrojov, tovaru potrebného na testovanie alebo podliehajúceho testom, vzoriek alebo náhradných výrobných prostriedkov do colného režimu dočasné použitie,
73 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článku 576 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení tovaru určeného na verejné udalosti alebo predaj do colného režimu dočasné použitie,
74 – vyjadruje žiadosť o úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 577 a 578 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva pri prepustení náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia alebo ostatného tovaru do colného režimu dočasné použitie,
90 – vyjadruje žiadosť deklaranta o oslobodenie od dovozného cla v prípade vráteného tovaru,
99 – vyjadruje požiadavku na oslobodenie od dovozného cla na písomnú žiadosť deklaranta v iných prípadoch,
00 – vyjadruje skutočnosť, že deklarant nežiada o oslobodenie od cla; použije sa iba v prípadoch, keď si deklarant uplatní nárok na oslobodenie od daní;
b) kódy vyjadrujúce nárok deklaranta na oslobodenie od daní alebo na pozastavenie spotrebnej dane:
A – vyjadruje uplatnenie a deklarovanie nároku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty,
B – deklaruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane,
C – deklaruje nárok na pozastavenie spotrebnej dane,
D – vyjadruje uplatnenie a deklarovanie nároku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a deklaruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane,
E – vyjadruje uplatnenie a deklarovanie nároku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a deklaruje nárok na pozastavenie spotrebnej dane,
X – vyjadruje skutočnosť, že deklarant si neuplatňuje nárok na oslobodenie od daní ani nedeklaruje pozastavenie spotrebnej dane; použije sa iba v prípadoch, keď si deklarant uplatní nárok na oslobodenie od cla.
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Poradové číslo kvóty.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v prvej časti odseku 33, nie je v tovarovej nomenklatúre špecifikovaná dodatková merná jednotka, uvedie sa 0.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
9 – ľavý horný roh odseku; uvádza sa v zátvorke,
0 – pravá časť odseku,
1UDF – zostávajúca časť odseku.
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Prvý stĺpec:
CLO – clo,
SPD – spotrebná daň,
DPH – daň z pridanej hodnoty.
Posledný stĺpec: kódy podľa osobitného predpisu únie.4)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.
1)
Príloha č. 37 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 11. 10. 1993) v znení neskorších zmien a doplnkov.
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. 6. 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 181, 01. 07. 1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
3)
Čl. 2 ods. 1 písm. k) nariadenia Komisie (ES) č. 800/99 z 15. 4. 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 102, 17. 04. 1999).
4)
Príloha č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
5)
Príloha č. 37 II. oddiel nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
6)
Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 z 22. 5. 1995 o štatistike obchodovania s tovarom spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 118, 25. 05. 1995) v znení neskorších zmien a doplnkov.
7)
§ 24 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
8)
Čl. 23 a 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19. 10. 1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
9)
10)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z., zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
11)
Čl. 5 ods. 2 prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
12)
Čl. 5 ods. 2 druhá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.