225/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 29. marca 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA
OZNAČENIE SPOJNICE, VOZIDLA, PREČNIEVAJÚCEHO NÁKLADU A OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ PRÁCE NA CESTE
§ 1
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka
Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.
§ 2
Osobitné označenie vozidiel
(1)
Osobitné označenie vyobrazené v prílohe č. 1 sa používa na
a)
vozidle prepravujúcom ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (č. O 1),
b)
vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou (č. O 2),
c)
vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 3),
d)
autobuse, ktorým sa prepravujú deti (č. O 4),
e)
vozidle vedenom vodičom začiatočníkom (č. O 5).
(2)
Osobitné označenie sa umiestňuje vo vnútri vozidla pred pravou časťou predného skla a ľavou časťou zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej a zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu
(1)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 1 m alebo ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm a na nemotorovom vozidle jeho okraj viac ako o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 cm x 30 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu neoslňujúcim bielym svetlom a bielou odrazkou a vzadu červeným svetlom a červenou odrazkou. Odrazky môžu byť umiestnené najviac 150 cm nad rovinou vozovky; odrazky nesmú mať trojuholníkový tvar.
(2)
Pri preprave poľnohospodárskych produktov (sena, slamy a podobne) neplatí ustanovenie odseku 1 o označení nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany; za zníženej viditeľnosti sa však použijú svetlá alebo odrazky.
§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste
(1)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí mať na sebe zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná aj zadná plocha má najmenej 1 500 cm2.
(2)
Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť z fluoreskujúceho materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 cm až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 cm až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.
DRUHÁ HLAVA
DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA, RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY A ZASTAVOVANIE VOZIDIEL
Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 5
(1)
Zvislé dopravné značky sa členia podľa významu na
a)
výstražné značky (č. A 1a až A 31),
b)
zákazové značky (č. B 1 až B 37),
c)
príkazové značky (č. C 1 až C 16),
d)
informatívne značky (č. D 1a až D 69c),
e)
dodatkové tabuľky (č. E 1 až E 10).
(2)
Výstražné značky upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.
(3)
Zákazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.
(4)
Príkazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky príkazy.
(5)
Informatívne značky poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie alebo slúžia na jeho orientáciu, alebo mu ukladajú určité povinnosti.
(6)
Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak sa tým nenaruší čitateľnosť značky, môžu sa nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti značky.
(7)
Zvislé dopravné značky sa členia podľa použitia na
a)
trvalé,
b)
trvalé s premenným symbolom,
c)
prenosné.
(8)
Trvalé zvislé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je upevnená na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou.
(9)
Trvalé zvislé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené na elektronickom alebo elektromechanickom paneli, ktorých význam môže byť podľa požiadavky zmenený alebo vypnutý. Vo funkčnom stave sú nadradené prenosným aj trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené značky č. A 20a, A 20b, B 34, C 1 až C 3, D 1a, D 1b a D 7.
(10)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku (stojančeku) alebo na vozidle.
(11)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.
(12)
Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na najbližšej križovatke, ak nie je skôr skončený inak. Územie zóny, ktorého začiatok je vyznačený dopravnou značkou, sa končí až dopravnou značkou umiestnenou na jej skončenie.
(13)
Zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou platí len pre jazdný pruh, nad ktorým je umiestnená.
(14)
Pre zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti možno zvislú dopravnú značku umiestniť na retroreflexný žltozelený fluoreskujúci podklad.
§ 6
Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 16) sa používajú na vozovke a súčastiach cesty samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Vodorovné dopravné značky sú vyznačené farbou alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom; prechodná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje oranžovou farbou.
§ 7
Dopravné zariadenia sú najmä
a)
svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 9g),
b)
dopravné kužele (č. Z 1),
c)
zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok (č. Z 2a a č. Z 2b),
d)
žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c); žltými a čiernymi pruhmi sa označujú aj priečne vyvýšeniny na vozovke na obmedzenie rýchlosti jazdy v súlade s najvyššou dovolenou rýchlosťou na tomto úseku vozovky (ďalej len „spomaľovací prah“), ktoré sa môžu použiť v obci tam, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1,
e)
vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
f)
smerovacie dosky (č. Z 4a až č. Z 4c) a vodiace dosky (č. Z 4d až č. Z 4f),
g)
zastavovacie terče (č. Z 5a a č. Z 5b),
h)
výstražné a svetelné majáčiky označujúce dopravné ostrovčeky, prípadne prekážky cestnej premávky,
i)
smerové stĺpiky,
j)
odrazky oranžovej farby vyznačujúce okraj cesty vpravo a odrazky bielej farby vyznačujúce okraj cesty vľavo v smere jazdy,
k)
dopravné hlásnice,
l)
výstražné prerušované oranžové alebo žlté svetlá umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne, upozorňujúce vodičov na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť,
m)
odrazové zrkadlá,
n)
zábradlia, zvodidlá, protinárazové bariéry, vodiace steny, vodiace prahy a vodiace obrubníky,
o)
parkovacie koly s červenými a bielymi pruhmi, ktoré sa môžu použiť na vyhradených parkoviskách,
p)
dopravné závory a koly s červenými a bielymi pruhmi a mobilná dopravná zeleň, ktoré sa môžu použiť na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená; na chodníku a v pešej zóne sa môžu použiť dopravné závory a koly aj v inom farebnom vyhotovení,
r)
elektronické alebo elektromechanické panely pre premenné značky (č. Z 6a a č. Z 6b).
§ 8
(1)
Vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby, presné vyhotovenie a význam sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2)
Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené, pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory, a pre premenné značky zobrazené na elektronickom paneli.
(3)
Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s prílohou č. 1.
Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi
§ 9
(1)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami.
(2)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča
a)
signál s červeným svetlom „Stoj!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,
b)
signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť pripraviť sa na jazdu,
c)
signál so zeleným plným kruhovým svetlom „Voľno“ možnosť pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo; ak svieti signál na opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona,
d)
signál so žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,
e)
signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; ak zelená šípka smeruje vľavo, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona;
f)
signál žltého svetla v tvare chodca (č. S 3c), ktorým je doplnený signál so zelenou šípkou smerujúcou vpravo alebo vľavo, upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze prechádzajúcich chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo,
g)
signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom „Stoj!“ alebo so žltým svetlom „Pozor!“ možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.
(3)
Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky (pred priechodom pre chodcov alebo pre cyklistov, pred neprehľadným miestom a podobne) platí rovnako ustanovenie odseku 2.
(4)
Pri riadení cestnej premávky sú svetelné signály nadradené dopravným značkám upravujúcim prednosť.
§ 10
(1)
Ak sa používa rýchlostný signál s premenlivým znakom (č. S 8a) alebo rýchlostný signál s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b), označuje rozsvietené číslo rýchlosť v km.h-1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“.
(2)
Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 5a) a signálom voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 5b).
(3)
Ak svieti signál „Svetelná šípka doľava (č. S 5 c)“ alebo signál „Svetelná šípka doprava (č. S 5 d)“, musí vodič opustiť jazdný pruh vo vyznačenom smere.
(4)
Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami; ustanovenie § 9 ods. 2 vtedy platí rovnako.
(5)
V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom „Stoj!“, ktorému predchádza signál so žltým svetlom „Pozor!“; vodič musí zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.
(6)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.
(7)
Ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, platí rovnako ustanovenie § 9 ods. 2; platí aj vtedy, ak je signál s plnými kruhovými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.
(8)
Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 9a až S 9g). Tieto signály sa môžu použiť aj v jazdných pruhoch vyhradených pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy.
(9)
Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom so žltým svetlom „Pozor!“, platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla ustanovenie § 9 ods. 2 písm. d) časť vety pred prvou bodkočiarkou.
(10)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.
§ 11
(1)
Pre chodcov sa používajú signály dvojfarebnej sústavy:
a)
signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 6b) znamená, že chodec môže prechádzať vozovku; ak sa potom rozsvieti signál č. S 6a, smie dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu s týmto signálom.
b)
signál pre chodcov so znamením „Stoj!“ (č. S 6a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na vozovku.
(2)
Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov vybavené tlačidlom pre svetelné signály, smie chodec po stlačení tlačidla vstúpiť na vozovku až na znamenie signálu č. S 6b.
§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi
(1)
Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom spravidla používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov
a)
„Stoj!“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
b)
„Pozor!“, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu a vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky, ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,
c)
„Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,
d)
„Stoj!“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k a pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a „Voľno“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo; chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.
(2)
Pri pokynoch „Stoj!“ a „Voľno“ môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).
(3)
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela, „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť znamenie píšťalkou.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom a vojenským regulovčíkom.
Zastavovanie vozidiel
§ 13
(1)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a) a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla dáva toto znamenie kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu „STOP“ umiestneného na vozidle.
(2)
Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 26 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však tiež používať zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.
(3)
Odsek 1 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom, vojakom vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“, vojenským regulovčíkom a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.
§ 14
(1)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia môže len osoba, ktorú na to písomne poveril okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „poverená osoba“).
(2)
Poverenie podľa odseku 1 môže byť vystavené najviac na jeden rok. Poverená osoba musí mať pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla poverenie pri sebe a na výzvu sa ním musí preukázať policajtovi.
(3)
Poverenou osobou môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.
(4)
Poverená osoba môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke. Pritom používa zastavovací terč.
(5)
Za zníženej viditeľnosti môže poverená osoba dávať pokyny na zastavenie vozidla len červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.
(6)
Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.
(7)
Poverená osoba pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla musí mať na sebe ochranný odev alebo ochrannú vestu spĺňajúcu požiadavky § 4; tieto musia byť opatrené nápisom „ŠKOLA“ čiernej farby, s výškou písmen najmenej 7 cm a s hrúbkou ich obrysov najmenej 1,5 cm, umiestneným súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom dolný okraj je najmenej 10 cm od vrchného vodorovného pásu.
(8)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníka obecnej polície v rovnošate oprávneného dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní školskej mládeže alebo detí cez vozovku.
DRUHÁ ČASŤ
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA
VODIČSKÉ OPRÁVNENIE
§ 15
Skupiny a podskupiny motorových vozidiel
(1)
Vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá sa člení podľa skupín a podskupín.
(2)
Skupina A
dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 (ďalej len „vozidlo skupiny A“).
(3)
Podskupina A1
vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.
(4)
Skupina B
a)
motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 2, 3 a 16, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b)
jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.
(5)
Podskupina B1
trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.
(6)
Skupina C
motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 8, 9 a 16, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(7)
Podskupina C1
motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 8, 9 a 16, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 7 500 kg; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(8)
Skupina D
motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(9)
Podskupina D1
motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, avšak nie viac ako 16 miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(10)
Skupina B + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu podľa odseku 4 písm. b).
(11)
Skupina C + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.
(12)
Skupina C1 + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.
(13)
Skupina D + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.
(14)
Skupina D1 + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie je určený na prepravu osôb. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.
(15)
Skupina AM
dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocným motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1.
(16)
Skupina T
poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.
Rozsah a podmienky platnosti vodičského oprávnenia
§ 16
Vodičské oprávnenie
a)
skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1,
b)
podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1,
c)
skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1,
d)
podskupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny B1,
e)
skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1,
f)
podskupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny B1,
g)
skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1,
h)
podskupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny podskupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny C1 a B1,
i)
skupiny B + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B + E, ako aj motorové vozidlá skupiny B a podskupiny B1,
j)
skupiny C + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T, C1 + E, B + E a podskupiny C1 a B1,
k)
skupiny C1 + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1 + E, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T, B + E a podskupiny C1 a B1,
l)
skupiny D + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, D, T, D1 + E, C + E, C1 + E, B + E a podskupiny D1, C1 a B1,
m)
skupiny D1 + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1 + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T, C + E, C1 + E, B + E a podskupiny D1, C1 a B1,
n)
skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM, a to len na území Slovenskej republiky,
o)
skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.
§ 17
Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia viesť niektoré skupiny alebo druhy motorových vozidiel
(1)
Vodičské oprávnenie
a)
skupiny B + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
b)
skupiny C, D a podskupiny C1 a D1 možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
c)
skupiny C + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C,
d)
skupiny C1 + E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny C1,
e)
skupiny D + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D,
f)
skupiny D1 + E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny D1.
(2)
Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg a ktorý preukáže prax vo vedení takého vozidla v posledných 24 mesiacoch; táto podmienka sa nevyžaduje, ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňa podmienku podľa § 19 ods. 7. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukazuje prax vo vedení vozidiel čestným vyhlásením držiteľa vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla, na ktorom sa prax vykonávala, s jeho úradne overeným podpisom.
§ 18
Rozšírenie rozsahu vodičského oprávnenia
(1)
Ak chce držiteľ vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlo, na ktoré sa jeho oprávnenie nevzťahuje, musí splniť zákonom1) a touto vyhláškou ustanovené podmienky pre žiadateľa o udelenie príslušného vodičského oprávnenia.
(2)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 17 ods. 2 sa nepodrobuje príprave ani skúškam z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo (ďalej len „skúška z odbornej spôsobilosti“).
DRUHÁ HLAVA
VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
§ 19
(1)
Vodičské oprávnenie skupiny AM možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov.
(2)
Vodičské oprávnenie podskupiny A1 a B1 možno udeliť len osobe staršej ako 16 rokov.
(3)
Vodičské oprávnenie skupiny T možno udeliť len osobe staršej ako 17 rokov.
(4)
Vodičské oprávnenie skupiny B, B + E, C, C + E a podskupiny C1 a C1 + E možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov.
(5)
Vodičské oprávnenie skupiny D, D + E a podskupiny D1 a D1 + E možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov.
(6)
Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov.
(7)
Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov alebo osobe, ktorá spĺňa podmienku ustanovenú v § 17 ods. 2.
(8)
Osobe ťažko zdravotne postihnutej možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B, ak je staršia ako 17 rokov.
TRETIA HLAVA
SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLO
Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
§ 20
(1)
Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí okresný dopravný inšpektorát tak, aby sa mohli vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia na skúšku výcvikovým zariadením. Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti spravidla prerokuje vopred s oprávneným zástupcom výcvikového zariadenia, najmä ak o to požiada; pritom podľa možnosti prihliada na oprávnené záujmy výcvikového zariadenia. Termín a miesto konania skúšok musí oznámiť výcvikovému zariadeniu najneskôr sedem dní pred ich vykonaním.
(2)
Súčasťou prihlásenia na skúšku z odbornej spôsobilosti na okresnom dopravnom inšpektoráte je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, prípadne titul žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b)
dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
d)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia o pravdivosti ním uvádzaných údajov a vlastnoručný podpis,
e)
u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, podpis zákonného zástupcu,
f)
potvrdenie výcvikového zariadenia o absolvovaní ustanovenej prípravy, dátum skončenia prípravy, odtlačok pečiatky výcvikového zariadenia a podpis oprávnenej osoby,
g)
prílohy:
1.
doklad o lekárskej prehliadke žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
2.
doklad o psychologickom vyšetrení žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak je to pre určité skupiny a podskupiny predpísané.
(3)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny alebo podskupiny.
§ 21
(1)
Skúšky z odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke, skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe a skúška z vedenia motorových vozidiel) sa začínajú skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.
(2)
Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Osoba poverená vykonávaním skúšok z odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúšobný komisár“) oboznámi žiadateľa s výsledkom každej skúšky po jej vykonaní.
(3)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narušuje riadne vykonanie skúšky, skúšobný komisár ho môže z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť a dôvod vylúčenia zaznačí do protokolu o skúške a do záznamu o vyhodnotení skúšok (ďalej len „záznam“).
(4)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý počas skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúčený, sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel. Ak pri odstúpení od skúšky žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že bol nútený tak urobiť zo závažných dôvodov, skúšobný komisár zaznačí dôvod odstúpenia do protokolu o skúške a do záznamu a žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia určí nový termín a miesto konania skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skúšky vôbec nezúčastnil. Každú časť vyhodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia potvrdí svojím podpisom v zázname o skúške.
(5)
Výsledok všetkých skúšok zapíše skúšobný komisár do záznamu a do protokolu o skúškach. Každý zápis v zázname a v protokole o skúškach musí byť potvrdený podpisom skúšobného komisára a odtlačkom jeho pečiatky.
§ 22
(1)
Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia pri skúškach z odbornej spôsobilosti neprospeje do jedného roka odo dňa vykonania prvej neúspešnej skúšky, je povinný absolvovať novú prípravu v plnom rozsahu.
(2)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol zo závažných dôvodov zúčastniť skúšok v lehote ustanovenej v odseku 1, okresný dopravný inšpektorát môže túto lehotu predĺžiť až o jeden rok.
Skúška z predpisov o cestnej premávke
§ 23
(1)
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva písomne skúšobným testom.
(2)
Pri vykonávaní skúšky z predpisov o cestnej premávke sa môže použiť výpočtová technika, ak s tým žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vopred súhlasil.
(3)
Test obsahuje otázky zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a z jeho vykonávacích vyhlášok so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné situácie na križovatkách a podmienky premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, ktoré sú predmetom výučby podľa učebných osnov.
(4)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia dostatočne alebo vôbec neovláda ani jeden jazyk, v ktorom sú skúšobné testy vydané, alebo je nepočujúci a dorozumieva sa posunkovou rečou, môže skúšku vykonať ústne za prítomnosti tlmočníka,2) ktorého si na vlastné náklady sám zabezpečí.
(5)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia na základe záverov lekárskej prehliadky nemôže zo zdravotných dôvodov vykonať skúšku písomne, môže túto skúšku vykonať ústne.
§ 24
(1)
Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá najviac 20 minút.
(2)
Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel zo skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia z možných 55 bodov dosiahnuť pri vodičskom oprávnení
a)
skupiny AM, A, B, B + E, T a podskupiny A1, B1 najmenej 50 bodov,
b)
skupiny C, C + E, C1 + E a podskupiny C1 najmenej 52 bodov,
c)
skupiny D, D + E, D1 + E a podskupiny D1 najmenej 53 bodov.
(3)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý nedosiahol pri skúške z predpisov o cestnej premávke počet bodov podľa odseku 2, sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.
§ 25
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe
(1)
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.
(2)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je nepočujúci a dorozumieva sa posunkovou rečou, môže skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe vykonať za prítomnosti tlmočníka,2) ktorého si na vlastné náklady sám zabezpečí.
(3)
Pri skúške musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia
a)
skupiny A, B, B + E a podskupiny A1, B1 preukázať základné vedomosti a rozpoznať najčastejšie poruchy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, najmä v riadení, brzdnom systéme, pneumatikách, osvetlení vozidla, smerových svetlách, spätných zrkadlách, stieračoch, bezpečnostných pásoch, predných sklách a výfuku,
b)
skupiny C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1 + E, T a podskupiny C1, D1 preukázať základné vedomosti a schopnosti uvedené v písmene a) a vedomosti z konštrukcie vozidiel a ich hlavných skupín a mechanizmov, z ich údržby a ošetrovania, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnosti premávky motorových a prípojných vozidiel a životné prostredie.
(4)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukáže základné vedomosti a schopnosti pri každej položenej otázke, sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.
Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 26
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti.
(2)
V prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel, ktorá sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, sa preveruje ovládanie základných úkonov, najmä
a)
skontrolovanie stavu pneumatík, osvetlenia vozidla a smerových svetiel, zvukového výstražného zariadenia, funkčnosti bŕzd a riadenia,
b)
úprava sedadla do správnej polohy, nastavenie spätných zrkadiel, pripútanie sa bezpečnostným pásom, kontrola uzatvorenia dverí,
c)
naštartovanie motora a vykonanie plynulého rozjazdu vozidla (v priebehu skúšky vykonanie rozjazdu pri stúpaní a klesaní),
d)
zrýchľovanie na vhodnú rýchlosť pri udržaní smeru vrátane zmien prevodových stupňov,
e)
cúvanie priamo a so zatáčaním vľavo a vpravo pri zachovaní určeného smeru,
f)
otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,
g)
zastavenie vozidla s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste,
h)
pozdĺžne, šikmé a kolmé zaparkovanie vozidla a opustenie parkovacej plochy jazdou dopredu, cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní,
i)
zachádzanie na okraj cesty alebo chodníka a opätovné vychádzanie od neho,
j)
obchádzanie prekážky,
k)
ovládanie stieračov skiel, ostrekovačov skiel, osvetlenia vozidla, smerových svetiel a zvukových výstražných znamení.
(3)
V druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel sa u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia preveruje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky, najmä
a)
zachovanie určeného smeru jazdy,
b)
zrýchľovanie vozidla až na určenú rýchlosť a udržovanie tejto rýchlosti aj v priebehu radenia prevodových stupňov,
c)
správne prechádzanie v jazdných pruhoch,
d)
správne odbočovanie vpravo a vľavo,
e)
správne odbočovanie vpravo a vľavo na križovatke so železničným priecestím alebo opustenie koľají,
f)
zachovávanie zodpovedajúcej vzdialenosti medzi vozidlami v jednotlivých jazdných pruhoch,
g)
približovanie sa ku križovatke a bezpečný prejazd križovatkou,
h)
približovanie sa k železničnému priecestiu a bezpečný prejazd križovatkou so železničným priecestím,
i)
dodržiavanie pravidiel o prednosti v jazde,
j)
dodržiavanie pravidiel o predchádzaní,
k)
dodržiavanie ustanovených rýchlostí,
l)
vychádzanie od okraja cesty, chodníka alebo z parkoviska,
m)
bezpečné obchádzanie prekážok,
n)
používanie spätných zrkadiel,
o)
približovanie sa k vozidlám v rôznych dopravných situáciách,
p)
sledovanie stavu vozovky, dopravného značenia, znakov a potenciálnych alebo aktuálnych rizík a vhodné reagovanie na ne,
r)
včasné dávanie znamenia o zmene smeru jazdy,
s)
správne reagovanie na znamenia, napríklad o zmene smeru jazdy iných účastníkov cestnej premávky,
t)
zachovávanie opatrnosti voči chodcom a iným účastníkom cestnej premávky,
u)
správne používanie ustanoveného osvetlenia a iných zariadení vo vozidle,
v)
vhodné radenie prevodových stupňov a udržiavanie primeranej rýchlosti vozidla v súvislosti so stavebným dopravno-technickým stavom cesty, ako aj so situáciou v cestnej premávke,
w)
vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní a opustení motorového vozidla.
(4)
Okrem skutočností uvedených v odsekoch 2 a 3 sa ďalej pri skúške z vedenia motorových vozidiel preveruje u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia
a)
skupiny AM, A a podskupiny A1 aj schopnosť pripevniť si ochrannú prilbu a kontrola ostatných bezpečnostných zariadení na motorovom vozidle, zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu, urobiť zákrutu v tvare písmena U, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti a rozličných dopravných situáciách, ako aj pri prevážaní spolujazdca,
b)
skupiny C, D a podskupiny C1, D1 aj schopnosť preskúšať brzdový a riadiaci systém s posilňovačom, používať rôzne brzdové systémy a rôzne systémy redukcie rýchlosti okrem brzdy, prispôsobiť smer jazdy dĺžke a šírke vozidla pri vchádzaní do zákruty, ovládanie pravidiel o dobe jazdy a odpočinku a používanie tachografu, znalosť prekážok spôsobených parametrami vozidla, ktoré môžu vodičovi brániť vo výhľade, opatrenia potrebné pri hrozbe nebezpečenstva rozstreknutia vody alebo blata, vplyv vetra na jazdu vozidla,
c)
skupiny B + E, C + E, D + E a podskupiny C1 + E, D1+E aj schopnosť poznania bezpečnostných faktorov týkajúcich sa zaťaženia vozidla, pripojenia prívesu alebo návesu k ťažnému vozidlu a ich odpojenia,
d)
skupiny D a podskupiny D1 aj preukázanie znalostí pravidiel týkajúcich sa prepravy osôb a správania v prípade nehody.
(5)
Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia ovládať tak, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora reagovať na dopravné situácie.
(6)
Počas skúšky z vedenia motorových vozidiel sa musia dostatočne a spoľahlivo preveriť všetky skutočnosti uvedené v odsekoch 2 až 5. Skúška z vedenia motorových a prípojných vozidiel musí vždy trvať najmenej 25 minút u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B, B + E, T a podskupiny A1, B1 a najmenej 45 minút u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia ostatných skupín a podskupín.
(7)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je nepočujúci a dorozumieva sa posunkovou rečou, môže skúšku z vedenia motorových vozidiel vykonať za prítomnosti tlmočníka,2) ktorého si na vlastné náklady sám zabezpečí, ak to umožňuje vybavenie vozidla a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
§ 27
(1)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý pri skúške z vedenia motorových a prípojných vozidiel nepreukázal dostatočnú zručnosť a schopnosť bezpečne viesť vozidlo v cestnej premávke, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(2)
Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia porušil predpisy cestnej premávky tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.
§ 28
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré zodpovedajú svojím vybavením podmienkam ustanoveným pre cvičné vozidlá výcvikových zariadení.
(2)
Skúšku z vedenia motorových vozidiel vykonáva žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia o vodičské oprávnenie
a)
skupiny AM na vozidle s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km.h-1,
b)
podskupiny A1 na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3,
c)
skupiny A (na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg) na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora presahujúcim 120 cm3, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1,
d)
skupiny A (na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg) na vozidle bez postranného vozíka s výkonom presahujúcim 35 kW,
e)
podskupiny B1 na motorovej trojkolke alebo štvorkolke, ktorej konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1,
f)
skupiny B na štvorkolesovom motorovom vozidle patriacom do skupiny B, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1,
g)
skupiny B + E na jazdnej súprave tvorenej z motorového vozidla patriaceho do skupiny B a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké minimálne ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg,
h)
podskupiny C1 na skriňovom motorovom vozidle alebo valníkovom motorovom vozidle s plachtou patriacom do podskupiny C1, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký minimálne ako kabína vodiča,
i)
skupiny C1 + E na jazdnej súprave tvorenej z motorového vozidla patriaceho do podskupiny C1 a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg, s dĺžkou najmenej 8 m a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1, prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké minimálne ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg,
j)
skupiny C na skriňovom motorovom vozidle alebo valníkovom motorovom vozidle s plachtou patriacom do skupiny C, ktorého celková hmotnosť je najmenej 12 000 kg, s dĺžkou najmenej 8 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký minimálne ako kabína vodiča; okamžitá hmotnosť motorového vozidla musí byť najmenej 10 000 kg,
k)
skupiny C + E na návesovej jazdnej súprave alebo na jazdnej súprave tvorenej z motorového vozidla patriaceho do skupiny C a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou s dĺžkou najmenej 7,5 m, celková hmotnosť jazdnej súpravy musí byť najmenej 20 000 kg, dĺžka najmenej 14 m, šírka najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť najmenej 80 km.h-1, jazdná súprava musí byť vybavená brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké minimálne ako motorové vozidlo; okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy musí byť v oboch prípadoch najmenej 15 000 kg,
l)
podskupiny D1 na motorovom vozidle patriacom do podskupiny D1, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
m)
skupiny D1 + E na jazdnej súprave tvorenej z motorového vozidla patriaceho do podskupiny D1 a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg,
n)
skupiny D na motorovom vozidle patriacom do podskupiny D, s dĺžkou najmenej 10 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
o)
skupiny D + E na jazdnej súprave tvorenej z motorového vozidla patriaceho do skupiny D a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť presahuje 1 250 kg, so šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg,
p)
skupiny T na kolesovom traktore, ktoré má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, naložené najmenej na 50 % užitočnej hmotnosti; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 26 ods. 2 sa vykonáva bez prípojného vozidla.
(3)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Ak držiteľ vodičského oprávnenia vykoná skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky, okresný dopravný inšpektorát obmedzenie zruší.
(4)
Na skúške z vedenia motorových vozidiel sa zúčastňuje osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora.
(5)
Skúšobný komisár pri skúške z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 2 písm. p) sedí v cvičnom vozidle na sedadle, ktoré je núdzovo upevnené v kabíne cvičného vozidla, a to v prípade, ak nie je cvičné vozidlo vybavené schváleným počtom sedadiel na prepravu najmenej troch osôb.
(6)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle uvedenom v § 15 ods. 2, 3 alebo 15, skúšobný komisár môže určiť vykonanie jej prvej časti aj bez spolujazdca uvedeného v odseku 4.
(7)
Osoba ťažko zdravotne postihnutá môže vykonať skúšku z vedenia motorových vozidiel aj na vozidle nezodpovedajúcom podmienkam uvedeným v odseku 2, ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
§ 29
Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti
Skúšky z odbornej spôsobilosti pre jednotlivé skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia sa vykonávajú v tomto rozsahu:
a)
vodičské oprávnenie skupiny AM
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
b)
vodičské oprávnenie skupiny A a podskupiny A1, B1
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
3.
náuka o vozidlách a ich údržbe – jedna otázka,
c)
vodičské oprávnenie skupiny B, B + E, T
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
3.
náuka o vozidlách a ich údržbe – dve otázky,
d)
vodičské oprávnenie skupiny C, C + E, C1 + E a podskupiny C1
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
3.
náuka o vozidlách a ich údržbe – tri otázky,
e)
vodičské oprávnenie skupiny D, D + E, D1 + E a podskupiny D1
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
3.
náuka o vozidlách a ich údržbe – štyri otázky.
§ 30
Preskúšanie odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá
(1)
Ak okresný dopravný inšpektorát rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá držiteľa vodičského oprávnenia, preskúšanie sa vykoná podľa tejto hlavy vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti v rozsahu a spôsobom určeným na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny alebo podskupiny.
(2)
Ak je držiteľ vodičského oprávnenia pri preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá v niektorej skúške hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.
(3)
Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia vykonať do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.
ŠTVRTÁ HLAVA
SKÚŠKY DRŽITEĽOV VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA SKÚŠOBNÚ LEHOTU
§ 31
(1)
Ak okresný dopravný inšpektorát rozhodne o vykonaní skúšky z predpisov o cestnej premávke a z vedenia motorových vozidiel u držiteľa vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu, tieto skúšky sa vykonávajú podľa tretej hlavy tejto časti vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti a v rozsahu určenom na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny alebo podskupiny.
(2)
Ak držiteľ udeleného vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu pri skúške z predpisov o cestnej premávke alebo z vedenia motorových vozidiel neprospel, môže každú skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa konania neúspešnej skúšky.
(3)
Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu vykonať do 30 dní odo dňa konania neúspešnej skúšky. Túto lehotu možno na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť až na 60 dní odo dňa konania neúspešnej skúšky.
PIATA HLAVA
VODIČSKÉ PREUKAZY A MEDZINÁRODNÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
§ 32
Vodičský preukaz
(k § 78 ods. 7 zákona)
(1)
Vodičský preukaz je doklad ružovej farby s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Fyzikálne charakteristiky vodičského preukazu musia byť v súlade s technickými normami.3)
(2)
Na prednej strane vodičského preukazu v ľavom hornom rohu je obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami. Vnútri kruhu sú uvedené veľké písmená „SK“. Pod týmto obdĺžnikom je podoba držiteľa vodičského preukazu s rozmermi 2 cm x 2,5 cm. Vedľa modrého obdĺžnika sú veľkými písmenami uvedené nápisy „VODIČSKÝ PREUKAZ“ a „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ v modrej farbe. Označenie číselných kódov podľa odsekov 3 a 4 je v modrej farbe. Na zadnej strane vodičského preukazu medzi číselným kódom č. 14 a doplňujúcimi textmi k číselným kódom je priestor na umiestnenie dátového čipu.
(3)
Na prednej strane vodičského preukazu sú ďalej uvedené
a)
slová „VODIČSKÝ PREUKAZ“ v jazykoch štátov Európskych spoločenstiev vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu,
b)
informácie špecifické pre vydaný vodičský preukaz, očíslované takto:
1.
priezvisko, prípadne titul,
2.
meno,
3.
dátum a miesto narodenia,
4a.
dátum vydania vodičského preukazu,
4b.
dátum skončenia platnosti vodičského preukazu alebo pomlčka, ak je preukaz platný na dobu neurčitú,
4c.
názov a sídlo úradu, ktorý vodičský preukaz vydal,
4d.
výrobné číslo čistopisu karty pridelené výrobcom,
5.
séria a číslo vodičského preukazu,
6.
podoba držiteľa vodičského preukazu s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
7.
podpis držiteľa vodičského preukazu,
8.
(pod)skupina(y) motorových vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť.
(4)
Na zadnej strane vodičského preukazu sú
a)
slová „VZOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ v slovenskom jazyku vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu,
b)
číselné kódy s týmito údajmi:
9.
(pod)skupina(y) motorových vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť,
10.
dátum prvého udelenia každej príslušnej skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia,
11.
dátum skončenia platnosti každej príslušnej skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia alebo pomlčka, ak je platnosť na dobu neurčitú,
12.
harmonizované kódy ku každej príslušnej skupine alebo podskupine vodičského oprávnenia,
13.
záznamy iného štátu,
14.
iné záznamy,
c)
texty k číselným kódom.
(5)
Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Dátové údaje vo vodičskom preukaze sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy.
(6)
Harmonizované kódy, ktoré sa môžu uvádzať do vodičského preukazu na základe odôvodnených zistených skutočností a získaných alebo došlých príslušných dokladov, sú uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Vodičské preukazy nesmú obsahovať žiadne počítačovo spracúvané elektronické zariadenia.
Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele.
(2)
V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi v rozsahu uvedenom v § 78 ods. 3 písm. a) a b) zákona a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.
(3)
Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje
a)
neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu aj s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha,
b)
podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.
§ 34
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike.
(2)
Zápisy do medzinárodného vodičského preukazu je oprávnený vykonávať len okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu jeho držiteľa alebo orgán cudzieho štátu príslušný zrušiť jeho platnosť v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami.
(3)
Medzinárodný vodičský preukaz platí najviac tri roky odo dňa jeho vydania; ak je však termín skončenia času platnosti vodičského preukazu pri vydávaní medzinárodného vodičského preukazu kratší ako tri roky, termín skončenia platnosti vydávaného medzinárodného vodičského preukazu sa určí zhodne s termínom skončenia platnosti vodičského preukazu.
§ 35
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo mu bol vodičský preukaz zadržaný, alebo mu bolo odobraté vodičské oprávnenie, alebo ak je vodičský preukaz neplatný.
§ 36
Ak v § 34 a 35 nie je ustanovené inak, na vydávanie a platnosť medzinárodného vodičského preukazu sa použijú ustanovenia zákona týkajúce sa vodičského preukazu.
TRETIA ČASŤ
VEDENIE DOPRAVNÝCH EVIDENCIÍ
PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VODIČOV A OSÔB, KTORÉ NIE SÚ DRŽITEĽMI VODIČSKÉHO PREUKAZU A DOPUSTILI SA PRIESTUPKU PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI CESTNEJ PREMÁVKY
§ 37
(1)
V evidencii vodičov a osôb, ktoré nie sú držiteľmi vodičského preukazu a dopustili sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (ďalej len „evidencia vodičov“), sa vedú najmä
a)
osobné údaje o držiteľoch vodičských oprávnení,
b)
osobné údaje o osobách, ktoré žiadali o vodičské oprávnenie, ale im nebolo udelené alebo im bolo odobraté alebo obmedzené,
c)
osobné údaje o osobách, ktoré bez vodičského oprávnenia viedli motorové vozidlo a v súvislosti s vedením motorového vozidla sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestného činu,
d)
údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí alebo obmedzení vodičských oprávnení alebo o ich vrátení alebo obnovení ich pôvodného rozsahu,
e)
údaje o vodičských preukazoch, o medzinárodných vodičských preukazoch a o vodičských preukazoch vydaných výmenou za vodičské preukazy vydané cudzím štátom alebo za vodičské preukazy vydané štátom Európskych spoločenstiev,
f)
údaje o opatreniach a sankciách súvisiacich s vedením vozidla.
(2)
Evidencia vodičov obsahuje evidenčné karty osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až c) (ďalej len „evidenčná karta vodičov“) a písomnosti obsahujúce údaje uvedené v odseku 1.
(3)
Evidenčné karty vodičov možno viesť prostriedkami výpočtovej techniky za predpokladu, že
a)
všetky zapísané údaje sú preukázateľné a je vylúčená možnosť ich zámeny medzi jednotlivými evidovanými osobami navzájom,
b)
zápisy v evidencii vodičov možno vykonávať priebežne,
c)
zapísané údaje sú zabezpečené proti vymazaniu, neoprávnenému pozmeňovaniu alebo rozmnožovaniu a
d)
evidenčné karty vodičov a všetky tlačené výstupy sú označené názvom a sídlom orgánu, ktorý ich vydal, dátumom a časom ich vytlačenia.
(4)
Písomnosťami obsahujúcimi údaje uvedené v odseku 1 sú najmä
a)
žiadosti o udelenie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia,
b)
žiadosti o vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu,
c)
žiadosti o výmenu vodičského preukazu vydaného cudzím štátom alebo vodičského preukazu vydaného štátom Európskych spoločenstiev za vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike,
d)
rozhodnutia o udelených vodičských oprávneniach a rozhodnutia o ich neudelení, odobratí alebo obmedzení alebo o ich vrátení alebo obnovení ich pôvodného rozsahu,
e)
rozhodnutia o opatreniach a sankciách súvisiacich s vedením vozidla alebo ich oznámenia.
DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL
§ 38
(1)
V evidencii vozidiel sa vedú najmä
a)
osobné údaje o držiteľoch vozidiel a o vlastníkoch vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla fyzická osoba, a čísla ich preukazov totožnosti,
b)
názvy, sídla alebo miesta podnikania a identifikačné čísla držiteľov vozidiel a vlastníkov vozidiel, prípadne odtlačok ich pečiatky, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
c)
osobné údaje o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo b), a čísla ich preukazov totožnosti,
d)
podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
e)
údaje o vozidlách v rozsahu továrenská značka a typ vozidla, výrobca vozidla, druh karosérie, dátum evidencie vozidla, farba vozidla, výrobné číslo karosérie vozidla (VIN), výrobné číslo motora, celková hmotnosť vozidla, údaje o zvláštnej výbave vozidla,
f)
údaje o evidenčných číslach, o tabuľkách s evidenčnými číslami, o štátnych poznávacích značkách, o osobitných evidenčných číslach, o tabuľkách s osobitnými evidenčnými číslami, o zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách so zvláštnymi evidenčnými číslami,
g)
údaje o technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii vozidiel a osvedčeniach o pridelení zvláštnych evidenčných čísel,
h)
údaje o spôsoboch nadobudnutia vozidiel,
i)
údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
j)
údaje o vybratých správnych poplatkoch,
k)
údaje o vedených exekučných konaniach alebo o výkonoch rozhodnutí podľa § 90 ods. 9 zákona.
(2)
Evidencia vozidiel obsahuje evidenčné karty vozidiel a spisy vozidiel. V spisoch vozidiel sú vedené písomnosti obsahujúce údaje uvedené v odseku 1.
(3)
Evidenčnú kartu vozidla možno viesť prostriedkami výpočtovej techniky za predpokladu, že
a)
všetky zapísané údaje sú preukázateľné a je vylúčená možnosť ich zámeny medzi jednotlivými evidovanými vozidlami navzájom,
b)
zápisy v evidencii vozidiel možno vykonávať priebežne a
c)
zapísané údaje sú zabezpečené proti vymazaniu, neoprávnenému pozmeňovaniu alebo rozmnožovaniu.
(4)
Písomnosťami obsahujúcimi údaje uvedené v odseku 1 sú najmä
a)
žiadosti o zapísanie motorových alebo ich prípojných vozidiel do evidencie,
b)
doklady o nadobudnutí vozidiel,
c)
žiadosti o vykonanie zmien v evidencii vozidiel,
d)
žiadosti o pridelenie evidenčných čísel podľa § 48 ods. 3,
e)
žiadosti alebo rozhodnutia podľa § 90 ods. 9 zákona.
TRETIA HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
§ 39
Vymedzenie pojmov
Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za
a)
účastníka dopravnej nehody každý, kto sa v mieste a čase dopravnej nehody na nej priamym spôsobom zúčastnil ako vodič vozidla, chodec alebo iná osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví alebo majetku,
b)
usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode,
c)
ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví podľa osobitného predpisu,4)
d)
ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví, nedosahujúca stupeň ťažkej ujmy na zdraví podľa písmena c), okrem prípadov jednorazového ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť,
e)
škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ňou, ktorej výšku stanoví odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody.
Evidencia dopravných nehôd
§ 40
Evidencia dopravných nehôd obsahuje údaje o dopravných nehodách podľa § 49 zákona oznámených Policajnému zboru. V evidencii dopravných nehôd sa vedú údaje o účastníkoch dopravných nehôd, údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravných nehôd, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravných nehodách.
§ 41
Údaje o účastníkoch dopravných nehôd
(1)
O účastníkoch dopravných nehôd sa v evidencii dopravných nehôd eviduje
a)
ich stav a správanie sa v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou látkou,
b)
ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,
c)
použitie bezpečnostných pásov alebo iných prostriedkov pasívnej bezpečnosti,
d)
následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,
e)
poskytnutie prvej pomoci,
f)
spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.
(2)
O vodičoch, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode, sa v evidencii dopravných nehôd vždy eviduje okrem údajov uvedených v odseku 1 aj najvyššia skupina vodičského oprávnenia a dĺžka vodičskej praxe vo vedení motorového vozidla.
§ 42
Údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode
O vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje
a)
druh vozidla,
b)
štát, v ktorom je vozidlo evidované,
c)
továrenská značka, typ, rok výroby, farba vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN),
d)
údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,
e)
spresňujúce údaje o vozidle, napríklad celková hmotnosť, počet miest na sedenie, počet miest na státie a počet lôžok,
f)
doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom prednostnej jazdy,
g)
postavenie vozidla na pozemnej komunikácii pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,
h)
následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou.
§ 43
Údaje o pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravnej nehody
O pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje
a)
kategória, trieda, číselné označenie pozemnej komunikácie a počet jazdných pruhov na pozemnej komunikácii,
b)
ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky, kilometra pozemnej komunikácie, zóny s obmedzením cestnej premávky,
c)
stavebný a dopravno-technický stav pozemnej komunikácie,
d)
druh a stav povrchu vozovky,
e)
situovanie dopravnej nehody na pozemnej komunikácii,
f)
pevná prekážka.
§ 44
Časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravných nehodách
V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:
a)
územný celok, dátum a čas dopravnej nehody,
b)
druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, chodcom, cyklistom alebo so zvieraťom,
c)
druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,
d)
zavinenie dopravnej nehody,
e)
hlavné príčiny dopravnej nehody, ktorými sú napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy alebo technická porucha vozidla,
f)
poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,
g)
viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,
h)
riadenie premávky na pozemnej komunikácii,
i)
špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody.
§ 45
Spôsob vedenia evidencie dopravných nehôd a centrálna evidencia dopravných nehôd
Evidencia dopravných nehôd sa vedie v elektronickej podobe. Získané údaje sa odovzdávajú priebežne na zapracovanie do centrálnej evidencie dopravných nehôd.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA, EVIDENČNÉ ČÍSLO, OSOBITNÉ EVIDENČNÉ ČÍSLO, ZVLÁŠTNE EVIDENČNÉ ČÍSLO, POZNÁVACIA ZNAČKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ROZLIŠOVACÍ ZNAK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 46
Osvedčenie o evidencii vozidla
(1)
Osvedčenie o evidencii vozidla je doklad zaliaty v termoplastickej fólii s rozmermi 10,5 cm x 7,4 cm. Osvedčenie o evidencii vozidla a termoplastická fólia obsahujú ochranné prvky.
(2)
V osvedčení o evidencii vozidla sa uvádzajú tieto údaje o jeho držiteľovi:
a)
priezvisko a meno alebo názov,
b)
adresa trvalého pobytu alebo sídla,
c)
rodné číslo alebo identifikačné číslo.
(3)
Osvedčenie o evidencii vozidla ďalej obsahuje
a)
pridelené evidenčné číslo,
b)
evidenčné číslo technického preukazu vozidla,
c)
továrenskú značku, typ a rok výroby vozidla,
d)
výrobné číslo podvozka a motora vozidla,
e)
počet miest na sedenie a státie,
f)
údaje o hmotnosti vozidla,
g)
farbu vozidla.
(4)
V osvedčení o evidencii vozidla sa môžu uviesť aj údaje o platnosti osvedčenia o evidencii vozidla, obmedzení použitia vozidla alebo iné údaje týkajúce sa vozidla.
Evidenčné číslo
§ 47
Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice.
§ 48
(1)
Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované.
(2)
Za prvou dvojicou písmen podľa odseku 1 sa za pomlčkou uvádzajú tri číslice a dvojica písmen. V poslednej dvojici písmen evidenčného čísla prideleného prípojnému vozidlu, okrem prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku, je prvým písmenom Y.
(3)
Na žiadosť držiteľa vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto písmen a číslic podľa odseku 2 za pomlčkou uvádzajú
a)
písmená na prvom až piatom mieste,
b)
písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste alebo
c)
písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste.
(4)
Evidenčné číslo podľa odseku 3 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla
a)
prideleného inému vozidlu,
b)
s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacich hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy,
c)
s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacou názov alebo skratku názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia,
d)
s písmenom X na prvom mieste za pomlčkou,
e)
obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená, alebo
f)
s kombináciou písmen alebo písmen a číslic, ktorého znenie by podporovalo alebo propagovalo hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť.
(5)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla
a)
prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku,
b)
vozidlám štátnych orgánov, obcí, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií okrem vozidiel podľa § 126 ods. 1 zákona.
(6)
Označenie okresov pre potreby evidenčného čísla sa ustanovuje takto:
BB, BC Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BN Bánovce nad Bebravou
BR Brezno
BA, BL Bratislava
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE, KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR, NI Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO, PV Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN, TC Trenčín
TT, TA Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
§ 49
(1)
Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí dvojica písmen EE a päť číslic.
(2)
Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.
(3)
Ak ide o vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatické imunity a výsady, alebo o vozidlá osôb, ktoré sú s nimi na jednej úrovni, vydáva sa im súčasne aj značka s písmenami CD alebo CC.
§ 50
(1)
Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm; tabuľka s evidenčným číslom prideleným mopedu, motocyklu, motorovej trojkolke, motorovej štvorkolke a ich prípojným vozidlám má rozmery 24 cm x 15 cm alebo 14,5 cm x 11 cm a tabuľka s evidenčným číslom pridelená zvláštnym motorovým vozidlám a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm. Integrálnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami podľa § 57 ods. 2, ktorá musí byť umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom.
(2)
Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice vozidiel uvedených v § 49 sú žltej farby na modrom podklade.
(3)
Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená vpredu a vzadu; pri prípojných vozidlách, zvláštnych motorových vozidlách, motocykloch, motorových trojkolkách a mopedoch vzadu. Vpredu je tabuľka umiestnená uprostred; vzadu na osobných automobiloch, autobusoch, motocykloch, mopedoch, motorových trojkolkách a ich prípojných vozidlách uprostred, pri ostatných vozidlách na ľavej strane vozidla.
(4)
Tabuľka s evidenčným číslom musí byť upevnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 20 cm a vzadu najmenej 30 cm nad rovinou vozovky. Horná hranica tabuľky nesmie byť vyššie ako 130 cm nad rovinou vozovky.
(5)
Evidenčné čísla prípojných vozidiel sú samostatné, a nie sú zhodné s evidenčným číslom ťažného vozidla.
(6)
Iné umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom je možné len vtedy, ak to povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť vozidla, také povolenie zapísal do technického preukazu a okresný dopravný inšpektorát o tom urobil zápis do osvedčenia o evidencii vozidla.
(7)
Na zadnej tabuľke s evidenčným číslom sa umiestňuje aj kontrolná nálepka o vykonaní kontroly technického stavu vozidla a kontrolná nálepka o emisnej kontrole vozidla.
(8)
Tabuľka s evidenčným číslom je vyrobená zo zliatin ľahkých kovov. Na okraji tabuľky s evidenčným číslom je vylisovaná obvodová drážka, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic jednotlivých druhov tabuliek s evidenčným číslom. Tabuľka s evidenčným číslom je reflexného vyhotovenia a obsahuje ochranné prvky.
(9)
Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.
§ 51
Osobitné evidenčné číslo
(1)
Osobitné evidenčné číslo tvoria
a)
písmeno P a za pomlčkou päť číslic alebo
b)
dvojica písmen označujúca okres, za pomlčkou písmeno X a tri číslice.
(2)
Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. a) možno označiť len vozidlo Policajného zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. b) možno označiť vozidlo, ktorého používanie si nevyhnutne vyžaduje výnimku z rešpektovania dopravných značiek ustanovených v odseku 4, a ak ide o vozidlo
a)
colnej správy,
b)
obecnej polície alebo mestskej polície označené trvalým nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ alebo „MESTSKÁ POLÍCIA“,
c)
Hasičského a záchranného zboru a banskej záchrannej služby určené, vybavené a označené trvalým nápisom ako zásahové vozidlo alebo ako veliteľské vozidlo,
d)
prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
e)
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
f)
Slovenského Červeného kríža určené na poskytovanie zdravotníckych, záchranných, sociálnych a humanitných činností,
g)
zdravotníckeho zariadenia určené, vybavené a označené ako sanitné vozidlo,
h)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a Úradu na ochranu osobných údajov,
i)
obvodného úradu určené pre prednostu obvodného úradu, krajského úradu, určené pre prednostu krajského úradu, vyššieho územného celku, určené pre predsedu vyššieho územného celku, krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, určené pre prednostu krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, určené pre riaditeľa obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
j)
biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
k)
Národnej banky Slovenska, bánk a sporiteľní určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
l)
súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby, na prevádzkovanie jeho časti, na vyhodnocovanie miesta alebo osoby5) určené, vybavené a označené trvalým nápisom ako zásahové vozidlo, alebo
(4)
Vodiči vozidiel označených tabuľkou s osobitným evidenčným číslom nie sú povinní za podmienok ustanovených zákonom rešpektovať dopravné značky
a)
zákaz vjazdu (č. B 1, č. B 3, č. B 4, č. B 5, č. B 6, č. B 7, č. B 8, č. B 9, č. B 13 a č. B 18),
b)
zákaz státia a zastavenia (č. B 30, č. B 31, č. B 32 a č. B 33),
c)
iný zákaz (č. B 35),
d)
zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a),
e)
pešia zóna (č. D 57a),
f)
obytná zóna (č. D 58a).
(5)
Držiteľ vozidla, ktorému bolo pridelené osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3, odovzdá tabuľky s osobitným evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla okresnému dopravnému inšpektorátu, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď vozidlo prestalo spĺňať podmienky ustanovené v odseku 3.
(6)
Za písmenom P podľa odseku 1 písm. a) a za písmenom X podľa odseku 1 písm. b) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno. Toto písmeno nesmie byť také, ktorým by sa vytvorila rovnaká skratka na označenie okresu, ako je ustanovená v § 48 ods. 6.
(7)
Ak v odsekoch 1 až 6 nie je ustanovené inak, na osobitné evidenčné číslo, vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky s osobitným evidenčným číslom, na spôsob a miesto jej pripevnenia na vozidlo a na osvedčenie o evidencii vozidla k nemu vydávané sa rovnako vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky o osvedčení o evidencii vozidla a o evidenčnom čísle.
(8)
Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj evidenčné číslo vozidiel uvedených v odseku 2 tvorené písmenom B a číslicami.
Zvláštne evidenčné číslo
§ 52
(1)
Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.
(2)
Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho evidenčného čísla podľa odseku 8.
(3)
V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H alebo S a tri číslice; za písmenom M, V, H alebo S sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.
(4)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobeným vozidlám, novokúpeným vozidlám alebo vozidlám používaným na skúšobné jazdy.
(5)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlám určeným na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa v pravom hornom rohu vyznačuje čas jej platnosti.
(6)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickým vozidlám.6)
(7)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len vozidlám určeným na športové účely.
(8)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť len jednotlivo dovezeným vozidlám, ktorým pri vstupe na územie Slovenskej republiky nebola schválená technická spôsobilosť, alebo iným vozidlám, ak nie sú uvedené v odsekoch 4 až 7; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.
(9)
Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok; to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre historické vozidlo.
(10)
Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahujú ustanovenia § 50 s výnimkou vyhotovenia písmen a číslic pri vozidlách podľa
a)
odseku 4, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b)
odseku 5, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c)
odseku 6, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d)
odseku 7, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e)
odseku 8, ktoré sú zelenej farby na bielom poklade.
§ 53
(1)
Potrebný počet tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je výroba alebo predaj vozidiel. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C možno vydať len štátnym orgánom.
(2)
K tabuľkám so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, C, H alebo S sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.
§ 54
Ten, komu boli podľa § 53 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá
a)
môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len v súlade a s cieľom, na ktorý boli určené, a za podmienok ustanovených okresným dopravným inšpektorátom,
b)
môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na čas nevyhnutne potrebný; súčasne sa na taký čas obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,
c)
vedie prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov k nim na predpísaných tlačivách.
§ 55
(1)
Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom sa môže použiť na jazdu do cudziny, len ak sa súčasne vydá osvedčenie o evidencii vozidla.
(2)
Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii takého vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia o osvedčení o evidencii vozidla podľa § 46.
§ 56
(1)
Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla, tieto vráti najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.
(2)
Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti okresnému dopravnému inšpektorátu osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla najneskôr v deň skončenia ich platnosti.
§ 57
Poznávacia značka Slovenskej republiky a rozlišovací znak Slovenskej republiky
(1)
Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom poklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm. Značka musí byť umiestnená na vozidle vzadu na dobre viditeľnom mieste, spravidla kolmo na pozdĺžnu os vozidla.
(2)
Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0,4 až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 59
Prechodné ustanovenia
(1)
Vodičské oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov platia v tomto rozsahu:
a)
vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1,
b)
vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B a AM, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1,
c)
vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C, T, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1 a C1,
d)
vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C, D, T, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1, C1 a D1,
e)
vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B + E, C + E, D + E, ako aj motorové vozidlá podskupiny C1 + E a D1 + E, ak bolo jeho držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg,
f)
vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky,
g)
vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny AM, a to len na území Slovenskej republiky.
(2)
Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov platí aj naďalej.
(3)
Doklady o poverení na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel pre policajtov vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.
(4)
Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie vozidiel skupiny C a D sa môžu vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov do 30. júna 2010.
(5)
Tabuľky s evidenčným číslom vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
(6)
Tabuľky s osobitným evidenčným číslom, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, tabuľky s evidenčným číslom rozmerov 34 cm x 20 cm prideľované držiteľom prípojných vozidiel, tabuľky s evidenčným číslom rozmerov 24 cm x 15 cm prideľované držiteľom mopedov, motocyklov, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek a ich prípojných vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel vydávané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa vydávajú držiteľom vozidiel do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr však do 31. decembra 2005.
(7)
Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
§ 60
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z., vyhlášky č. 204/2000 Z. z., vyhlášky č. 462/2000 Z. z., vyhlášky č. 96/2001 Z. z., vyhlášky č. 51/2002 Z. z. a vyhlášky č. 342/2002 Z. z.
§ 61
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2004 Z. z.
I. DIEL
VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ, ČÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
V. Rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení
Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení upravujú technické normy.1)
II. DIEL
VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ
PRVÁ ČASŤ
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Čl. 1
Výstražné značky
(1) K značkám č. A 3a a č. A 3b:
Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným (kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne). Vždy je vyznačený skutočný pozdĺžny sklon cesty. To platí obdobne aj pre značku Nebezpečné stúpanie (č. A 3b).
(2) K značkám č. A 4a a č. A 4b:
Značka Zúžená vozovka (z oboch strán) (č. A 4a) alebo značka Zúžená vozovka (z jednej strany) (č. A 4b), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne.
(3) K značke č. A 5:
Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky (výtlky, výmole, priečne alebo pozdĺžne koľaje a podobne).
(4) K značke č. A 6:
Značka Nebezpečná krajnica (č. A 6), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.
(5) K značke č. A 8:
Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 8) upozorňuje na úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.
(6) K značke č. A 10:
Značka Svetelné signály (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.
(7) K značke č. A 11:
Značka Pozor, priechod pre chodcov (č. A 11) upozorňuje vopred na priechod pre chodcov.
(8) K značke č. A 12:
Značka Pozor, chodci (č. A 12) upozorňuje na miesto alebo na úsek vozovky, na ktorom je zvýšený pohyb chodcov (napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne).
(9) K značke č. A 13:
Značka Pozor, deti (č. A 13) upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne).
(10) K značke č. A 14:
Značka Pozor, cyklisti (č. A 14) upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú.
(11) K značke č. A 15:
Značka Zvieratá (č. A 15) upozorňuje na miesto, kde sa cez cestu často preháňa dobytok, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste.
(12) K značke č. A 16:
Značka Zver (č. A 16) upozorňuje na miesto, kde voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnu drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne). Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha.
(13) K značke č. A 17:
Značka Práca na ceste (č. A 17) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
(14) K značke č. A 19:
Značka Križovatka (č. A 19) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami; v obci sa spravidla nepoužíva.
(15) K značkám č. A 20a až A 20c:
Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. A 20a) upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu. Značka č. A 20b sa môže použiť namiesto značky č. A 20a, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou zľava pod určitým stupňom mimo obce a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou sprava je jej symbol obrátený. Značka Pozor, okružná križovatka (č. A 20c) upozorňuje na križovatku s kruhovým objazdom.
(16) K značke č. A 21:
Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka (č. D 4b). Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty.
(17) K značke č. A 22:
Značka Kolóny (č. A 22) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne.
(18) K značkám č. A 23 až A 26b:
Železničné priecestie sa označuje značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 26a) alebo značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred železničným priecestím. Na železničné priecestie vopred upozorňujú značky Návestná tabuľa (č. A 25a až A 25c) umiestnené vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 25a je umiestnená značka Železničné priecestie so závorami (č. A 23) alebo značka Železničné priecestie bez závor (č. A 24). Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 23 alebo značka č. A 24 nad značkou č. A 25b, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 25c; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 25c, nad ktorou je značka č. A 23 alebo značka č. A 24 s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka Počet (č. E 1) s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka Smerové šípky (č. E 7) umiestnená nad značkami č. A 25a až A 25c. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 3a udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru kríženia cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10), ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 25c. Značky č. A 25a až A 25c sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3).
(19) K značke č. A 27:
Značka Električka (č. A 27) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
(20) K značke č. A 28:
Značka Lietadlá (č. A 28) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.
(21) K značke č. A 29:
Značka Bočný vietor (č. A 29) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
(22) K značke č. A 31:
Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 31) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke vhodným symbolom alebo nápisom.
Čl. 2
Zákazové značky
(1) K značke č. B 5:
Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 5) zakazuje aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje však vjazd obytným automobilom.
(2) K značke č. B 8:
Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 8) zakazuje vjazd všetkým zvláštnym motorovým vozidlám.
(3) K značke č. B 12:
Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 12) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm.
(4) K značke č. B 13:
Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 13) zakazuje vjazd vozidlám s prívesom (obytným, nákladným a podobne).
(5) K značke č. B 14:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad (č. B 14) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad.
(6) K značke č. B 15:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 15), zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály, alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. Množstvo a prípadne aj povaha nákladu sa môžu uviesť na dodatkovej tabuľke.
(7) K značke č. B 16:
Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 16), je rozhodujúca okamžitá dĺžka vrátane nákladu.
(8) K značke č. B 17:
Značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačená (č. B 17), zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti menšej, ako je vyznačená na značke. Zákaz jazdy vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti menšej, ako je vyznačené na značke, sa môže uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 5.
(9) K značke č. B 18:
Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú symbolmi zo značiek č. B 4 až B 16.
(10) K značke č. B 19:
Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 19), je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.
(11) K značke č. B 20:
Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20), je rozhodujúca okamžitá výška vrátane nákladu.
(12) K značke č. B 21:
Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka č. B 21 doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ... t“, smie do takto označeného úseku vojsť vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, a ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlá; na tento účel možno zastavovať iné vozidlá.
(13) K značke č. B 25a:
Značka Zákaz predchádzania (č. B 25a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
(14) K značke č. B 26a:
Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
(15) K značke č. B 27a:
Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyjadrenú číslom na značke. Zákaz vyjadrený značkou č. B 27a sa končí aj pri značkách č. D 54a a č. D 54b.
(16) K značke č. B 29:
Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 29) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je na tejto značke namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky (POLÍCIA, KONTROLA a podobne).
(17) K značkám č. B 30 a č. B 31:
Na značkách Zákaz státia (č. B 30) a Zákaz zastavenia (č. B 31) môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.
(18) K značkám č. B 32 a č. B 33:
Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 32) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci a značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 33) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci. Na značkách môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.
(19) K značke č. B 35:
Značka Iný zákaz (č. B 35) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou značkou. Zákaz je vyjadrený nápisom na značke (Nakladanie a skladanie zakázané a podobne). Ak sa použije nápis Prejazd zakázaný, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne).
(20) K značke č. B 37:
Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 37) zrušuje platnosť značiek Zákaz predchádzania (č. B 25a), Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a), Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) a Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C 12a), ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.
Čl. 3
Príkazové značky
(1) K značkám č. C 1 a č. C 2:
Značka Daj prednosť v jazde! (č. C 1) alebo Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2) označuje vedľajšiu cestu. Tieto značky sa môžu používať aj vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Značka č. C 2 sa používa aj pred železničným priecestím, kde treba vodičovi prikázať zastaviť vozidlo.
(2) K značke č. C 3:
Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo v iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke.
(3) K značkám č. C 4a až C 4f:
Značky Prikázaný smer jazdy (č. C 4a až C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým šípka alebo šípky ukazujú. V prípade potreby možno symbolom vyznačiť aj iný prikázaný smer jazdy (otočenie a podobne).
(4) K značkám č. C 5a až C 5c:
Značky Prikázaný smer obchádzania (č. C 5a až C 5c) prikazujú obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou alebo šípkami.
(5) K značke č. C 6:
Značka Kruhový objazd (č. C 6) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere šípok zobrazených na značke.
(6) K značkám č. C 7 až C 10:
Značka Cestička pre cyklistov (č. C 7) prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku; pruh alebo cestičku smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Značka Cestička pre chodcov (č. C 8) prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku, kde platia primerane ustanovenia § 52 ods. 1 a 3 zákona. Značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 9) a značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 10) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť. Značka č. C 10 ukladá tiež chodcom a cyklistom použiť pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.
(7) K značke č. C 11:
Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C 11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.
(8) K značke č. C 13:
Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 13) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.
(9) K značke č. C 14:
Značka Prikázaný smer prepravy nebezpečného nákladu (č. C 14) prikazuje vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad jazdu smerom, ktorým ukazuje šípka. Na značke sa môže na určenie iného druhu vozidla použiť symbol zo značiek č. B 4 až B 16 a na prikázanie smeru jazdy symbol zo značiek č. C 4a až C 5c.
(10) K značke č. C 15:
Značka Iný príkaz (č. C 15) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyjadrený nápisom na značke (Prejdi na druhú stranu a podobne).
(11) K značke č. C 16:
Značka Rozsvieť svetlá (č. C 16) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku cesty rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie.
(12) K značkám č. C 7 až C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16:
Na skončenie platnosti značiek č. C 7, č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16 možno použiť zhodné značky doplnené červeným šikmým pruhom.
Čl. 4
Informatívne značky
(1) K značke č. D 1a:
Značka Hlavná cesta (č. D 1a) označuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.
(2) K značke č. D 1b:
Značka Koniec hlavnej cesty (č. D 1b) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná.
(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:
Značky Okruh (č. D 2) a Zmena smeru okruhu (č. D 3) označujú okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.
(4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:
Značky Jednosmerná premávka (č. D 4a a č. D 4b) označujú jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2).
(5) K značke č. D 5:
Značka Odporúčaná rýchlosť (č. D 5) vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.
(6) K značke č. D 6a:
Značka Priechod pre chodcov (č. D 6a) označuje priechod pre chodcov vyznačený vodorovnou značkou č. V 6. Značka č. D 6a sa nemusí použiť na označenie priechodu pre chodcov len
a) vnútri križovatky alebo tesne za križovatkou v smere jazdy, ak je značkou č. D 6a označený priechod pre chodcov pri vjazde vodiča na križovatku,
b) na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1, a ak to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod.
(7) K značke č. D 6b:
Značka Priechod pre cyklistov (č. D 6b) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 najmä tam, kde by to inak vodič neočakával. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
(8) K značke č. D 6c:
Značka Spomaľovací prah (č. D 6c) informuje o nerovnosti vozovky vytvorenej spomaľovacím prahom.
(9) K značke č. D 9a:
Značka Slepá cesta (č. D 9a) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje prejazd len niektorých vozidiel, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.
(10) K značke č. D 9b:
Značka Návesť pred slepou cestou (č. D 9b) informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje ďalej pokračovať v jazde len niektorým vozidlám, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.
(11) K značke č. D 10a:
Značka Telefón núdzového volania (č. D 10a) informuje o mieste, kde je umiestnený telefón núdzového volania.
(12) K značke č. D 10b:
Značka Hasiaci prístroj (č. D 10b) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.
(13) K značke č. D 10c:
Značka Núdzová odstavná plocha (č. D 10c) informuje o mieste vyhradenom pre núdzové státie vozidla; v prípade, ak je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo telefónom núdzového volania a hasiacim prístrojom, doplňuje sa značka dodatkovou tabuľkou.
(14) K značkám č. D 11a až D 11g:
Značky Parkovisko (č. D 11a až D 11g) označujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie. Symboly v spodnej časti značiek č. D 11b až D 11g, ktoré môžu byť obrátené, vyjadrujú dovolené spôsoby státia na parkovisku. Tieto symboly môžu byť vyznačené aj na dodatkovej tabuľke pod značkami č. D 11a, č. D 12 a č. D 13. Poloha vozidla pri kolmom alebo pri šikmom státí musí zodpovedať polohe vyjadrenej symbolom uvedeným na značke alebo na dodatkovej tabuľke. Na miestach, kde je dovolené státie na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.
(15) K značke č. D 12:
Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, evidenčné číslo vozidla, symbol označenia č. O 1 a podobne) a prípadne v akom čase, sú uvedené na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou Vyhradené parkovisko (č. D 12). Tieto údaje môžu byť uvedené aj na značke namiesto nápisu RÉSERVÉ (TAXI, BUS a podobne). Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom mieste zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.
(16) K značkám č. D 13a až D 13c:
Značka Platené parkovisko (č. D 13a) informuje o platenom parkovisku. Značka Kryté parkovisko (č. D 13b) informuje o krytom parkovisku alebo parkovacej garáži; dovolený spôsob státia sa vyznačuje značkami č. D 11b až D 11g. Značka Parkovisko P + R (č. D 13c) informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb. Upresňujúce údaje (čas a podobne) sa môžu vyznačiť v spodnej časti značiek vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke.
(17) K značkám č. D 14 až D 16:
Vyobrazenie tejto značky s príslušným symbolom spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky nie je dopravnou značkou podľa tejto vyhlášky, ak sa použije na označenie zastávky (ďalej len „označník zastávky“) verejnej hromadnej dopravy osôb obdobne ako označník zastávky autobusovej linky podľa osobitného predpisu.2)
(18) K značke č. D 17a:
Značka SOS (č. D 17a) informuje o záchrannom systéme a pomoci na cestách. Upresňujúce údaje sa uvádzajú v spodnej časti značky, prípadne na dodatkovej tabuľke.
(19) K značke č. D 17b:
Značka Prvá pomoc (č. D 17b) informuje o mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc.
(20) K značke č. D 18:
Značka Informácie (č. D 18) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.
(21) K značke č. D 19:
Značka Rozhlasové informácie (č. D 19) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú aj pravidelné informácie o situácii v cestnej premávke. V spodnej časti značky sa uvádza údaj o frekvencii a vlnovej dĺžke. Na dodatkovej tabuľke sa môže uviesť čas vysielania informácií o situácii v cestnej premávke.
(22) K značke č. D 30a:
Značka Tunel (č. D 30a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá premávky na pozemných komunikáciách pre správanie v tuneli. V dolnej časti môže byť uvedený jeho názov. Dĺžka tunela môže byť vyznačená dodatkovou tabuľkou č. E 4.
(23) K značke č. D 30b:
Značka Koniec tunela (č. D 30b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách pre správanie v tuneli.
(24) K značkám č. D 33 a č. D 34a až D 34e:
Značka Návesť pred križovatkou (č. D 33) informuje o názve najbližšej križovatky a o vzdialenosti k nej. Značky Návesť pred križovatkou (č. D 34a až D 34e) informujú na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o smere a prípadne o vzdialenosti k vyznačeným cieľom (obciam) a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.
(25) K značke č. D 35:
Značka Návestná smerová tabuľa (č. D 35) s prípadným číslom cesty informuje o smere odbočenia na nasledujúcom mieste alebo na križovatke. Ak informuje o odbočení na diaľnicu, cestu pre motorové vozidlá alebo na inú dopravne významnú cestu, použije sa táto značka so zeleným podkladom. Ak informuje o odbočení k miestnemu cieľu, použije sa táto značka s bielym podkladom, nápis, šípka a ohraničenie sú čierne.
(26) K značke č. D 36:
Značka Diaľková návesť (č. D 36) informuje na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti a čísla cesty. Na ostatných cestách sa táto značka používa s modrým podkladom.
(27) K značkám č. D 37a až D 37d :
Značky Návesť pred križovatkou (č. D 37a až D 37d) informujú o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky. Značka č. D 37c informuje aj o križovatke s cestou pre motorové vozidlá alebo s cestou s vyhradeným jazdným pruhom, ak sa symbol značky č. D 32a nahradí nápisom napríklad BUS a podobne; značka č. D 37d informuje aj o cestičke pre cyklistov.
(28) K značke č. D 38a:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38a) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou.
(29) K značke č. D 38b:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38b) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania.
(30) K značke č. D 38c:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38c) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.
(31) K značkám č. D 39a až D 39d:
Značky Smerová tabuľa (č. D 39a až D 39d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle cesty, ktoré sa vyznačuje v rámčeku.
(32) K značkám č. D 40a a č. D 40b:
Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. D 40a a č. D 40b) informujú o smere príjazdu k diaľnici.
(33) K značkám č. D 41a a č. D 41b:
Značky Smerová tabuľa pre príjazd k ceste pre motorové vozidlá (č. D 41a a č. D 41b) informujú o smere príjazdu k ceste pre motorové vozidlá.
(34) K značke č. D 42:
Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. D 42) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.
(35) K značke č. D 43:
Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. D 43) informuje vhodným nápisom alebo symbolom o smere, prípadne o vzdialenosti k inému cieľu ako k obci alebo k jej časti (k letisku, ku kultúrnej pamiatke a podobne).
(36) K značkám č. D 46a a č. D 46b:
Značka Kilometrovník (č. D 46a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. Ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke č. D 46b sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla).
(37) K značke č. D 47:
Značka Hranica kraja (č. D 47) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.
(38) K značke č. D 49:
Značka Iný názov (č. D 49) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne.
(39) K značkám č. D 50a až 50d:
Značky Jazdné pruhy (č. D 50a), Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. D 50b), Zníženie počtu jazdných pruhov (č. D 50c) a Jazdný pruh pre pomalé vozidlá (č. D 50d) vyznačujú počet a usporiadanie jazdných pruhov. Značka č. D 50c tiež vyznačuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu (ďalej len „pripájací pruh“). Značka č. D 50d vyznačuje zároveň prídavný jazdný pruh na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá určený pre motorové vozidlá, ktoré v takto označenom úseku nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 50 km.h-1.
(40) K značkám č. D 51a až D 51c:
Symbol značiek (č. B 4, č. B 27a, č. C 12a a podobne) použitý na značkách Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. D 51a, č. D 51b a č. D 51c) vyjadruje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu. To isté platí, ak sa tieto symboly použijú na značkách č. D 51a až D 51c a č. D 53. Platnosť obmedzenia v príslušnom jazdnom pruhu sa končí pri značkách č. D 53 a č. D 50a až D 50d.
(41) K značke č. D 52a:
Značka Vyhradený jazdný pruh (č. D 52a) vyznačuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Tento jazdný pruh je súčasne na ceste vyznačený vodorovnými značkami najmä č. V 1a alebo č. V 2a a príslušným nápisom (BUS). V spodnej časti značky č. D 52a možno vyznačiť čas, po ktorý je jazdný pruh vyhradený. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh vyznačuje len vodorovnými značkami.
(42) K značke č. D 53:
Značka Jazdné pruhy pred križovatkou (č. D 53) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku. V prípade potreby možno značku pre jazdný pruh doplniť príslušným symbolom zákazových alebo príkazových značiek.
(43) K značkám č. D 55a a č. D 55b:
Značky Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55a) a Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.
(44) K značkám č. D 56a a č. D 56b:
Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. D 56b) vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek. Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zákazových, príkazových alebo informatívnych dopravných značiek. Upresňujúce údaje (čas a podobne) sa vyznačujú v spodnej časti značiek vhodným nápisom alebo symbolom. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 56b.
(45) K značkám č. D 57a a č. D 57b:
Značky Pešia zóna (č. D 57a) a Koniec pešej zóny (č. D 57b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno vyznačiť vhodným nápisom alebo symbolom, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, a prípadne v akom čase a podobne. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 57b.
(46) K značkám č. D 59a až D 59d:
Značky Návesť pred obchádzkou (odklonom) (č. D 59a a č. D 59b) a Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. D 59c a č. D 59d) informujú o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačujú smer a priebeh obchádzky alebo odklonovej trasy. Na značke č. D 59a je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky a dĺžka obchádzky.
(47) K značke č. D 60:
Značka Zmena miestnej úpravy (č. D 60) upozorňuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, neobvyklé stavebné usporiadanie cesty a podobne.
(48) K značke č. D 61:
Značka Úniková cestička (č. D 61) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla na únikovej cestičke v prípade technickej poruchy.
(49) K značke č. D 62:
Značka Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 62) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený.
(50) K značkám č. D 63a a č. D 63b:
Značky Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 63a a č. D 63b) upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy vozidla. Značka č. D 63b upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na pozemnej komunikácii. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje (napríklad o vzdialenosti k takémuto miestu a podobne).
(51) K značke č. D 64:
Značka Obchádzanie električky (č. D 64) označuje miesto, kde možno obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke, vľavo. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(52) K značkám č. D 65a a č. D 65b:
Značky Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti (č. D 65a a č. D 65b) informujú o najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy v obci, mimo obce, na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá v Slovenskej republike. Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom.
(53) K značke č. D 66:
Značka Hraničný priechod (č. D 66) informuje o prístupe k hraničnému priechodu v rámci Európskej únie s názvom susediaceho členského štátu a o vzdialenosti k nemu.
(54) K značke č. D 67:
Značka Hranica štátu (č. D 67) vyznačuje na ceste miesto vstupu do susediaceho členského štátu Európskej únie a hranicu medzi nimi.
(55) K značke č. D 68:
Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (č. D 68) informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpeľné miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.
(56) K značkám č. D 69a až D 69c:
Značky Kultúrny alebo turistický cieľ (č. D69a a č. D69b), alebo Komunálny cieľ (č. D 69c) informujú vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu, turistickému alebo komunálnemu cieľu (napríklad radnica, divadlo, múzeum, galéria a podobne).
Čl. 5
Dodatkové tabuľky
(1) K dodatkovým tabuľkám č. E 2a až E 2d:
Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. E 2a až E 2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky č. E 2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (č. E 2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.
(2) K dodatkovej tabuľke č. E 3a:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3a) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
(3) K dodatkovej tabuľke č. E 3b:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3b) umiestnená pod značkou č. C 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. C 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou.
(4) K dodatkovej tabuľke č. E 4:
Dodatková tabuľka Dĺžka úseku (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
(5) K dodatkovej tabuľke č. E 5:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 5) umiestnená pod zákazovou značkou obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke. Pri jazdnej súprave rozhoduje súčet celkových hmotností vozidiel súpravy.
(6) K dodatkovej tabuľke č. E 6:
Dodatková tabuľka Za mokra (č. E 6) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky mokrej vozovky.
(7) K dodatkovej tabuľke č. E 7:
Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
(8) K dodatkovým tabuľkám č. E 8a až E 8e:
Dodatkové tabuľky Začiatok úseku (č. E 8a), Priebeh úseku (č. E 8b), Koniec úseku (č. E 8c) a Úsek platnosti (č. E 8d a č. E 8e) vyznačujú úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou sú tabuľky umiestnené.
(9) K dodatkovej tabuľke č. E 9:
Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje symbolmi zo zákazových značiek.
(10) K dodatkovej tabuľke č. E 10:
Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10) vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značkou č. A 25c.
(11) Dodatková tabuľka s nápisom Len zásobovanie obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a na vozidlá s označením č. O 1; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem zásobovania.
(12) Dodatková tabuľka s nápisom Len dopravná obsluha obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 3, na vozidlá taxislužby a na vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem dopravnej obsluhy.
(13) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke, len ak to vyžaduje situácia v cestnej premávke.
DRUHÁ ČASŤ
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Čl. 6
Pozdĺžne čiary
(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:
Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) alebo značkou Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, musí vodič ísť vpravo od tejto značky. Tieto značky je zakázané prechádzať alebo ich nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty.
(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:
Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s medzerami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou č. V 9b.
(3) K značke č. V 2c:
Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.
(4) K značke č. V 3:
Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.
(5) K značke č. V 4:
Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.
Čl. 7
Priečne čiary
K značkám č. V 5a až V 5c:
Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b) alebo Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka č. V 5c vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2).
Čl. 8
Šípky
(1) K značkám č. V 8a a č. V 8b:
Značky Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačujú na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňajú zvislú značku č. C 7.
(2) K značke č. V 9a:
Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou.
(3) K značke č. V 9b:
Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa ukončenie.
Čl. 9
Státie a parkovisko
(1) K značkám č. V 10a až V 10c:
Značky Státie (č. V 10a až V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.
(2) K značke č. V 10d:
Značka Vyhradené parkovisko (č. V 10d) s príslušným nápisom alebo len s nápisom R vyznačuje priestor vyhradeného parkoviska.
Čl. 10
Zastávky a zákazy zastavenia a státia
(1) K značke č. V 11:
Značka Zastávka autobusu alebo trolejbusu (č. V 11) a obdobná značka s nápisom TRAM pre zastávku električky vyznačujú priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka môže byť vyhotovená aj v bielej farbe.
(2) K značke č. V 12a:
Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie.
(3) K značke č. V 12b:
Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.
(4) K značke č. V 12c:
Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.
Čl. 11
Šikmé rovnobežné čiary
K značke č. V 13:
Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty; pritom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.
Čl. 12
Nápisy na ceste a iné vodorovné značky
(1) K značke č. V 14:
Značka Nápisy na ceste (č. V 14) vyjadruje rôzne doplňujúce údaje vhodnými nápismi (BUS, TRAM, NITRA, STOP a podobne), symbolmi a podobne.
(2) K značke č. V 15:
Značka Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyznačuje odporučanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach.
(3) K značke č. V 16:
Značka Optická psychologická brzda (č. V 16) opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a kde je potrebné zvýšiť opatrnosť.
TRETIA ČASŤ
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Čl. 13
Iné dopravné zariadenia
(1) K č. Z 1:
Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
(2) K č. Z 2a:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky vozovky.
(3) K č. Z 2b:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti vozovky.
(4) K č. Z 2c:
Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).
(5) K č. Z 3a a č. Z 3b:
Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z 3a a č. Z 3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluoreskujúcou farbou.
(6) K č. Z 4a až Z 4f:
Smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c) a Vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z 4a až Z 4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluoreskujúcou farbou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Čl. 14
Osobitné označenia
(1) K označeniu č. O 1:
Označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (č. O 1) označuje vozidlo používané na prepravu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutej osoby odkázanej na individuálnu prepravu v čase použitia vozidla na tieto účely.
(2) K označeniu č. O 2:
Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou (č. O 2) označuje vozidlo vedené osobou sluchovo postihnutou v čase použitia vozidla touto osobou.
(3) K označeniu č. O 3:
Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 3) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely.
(4) K označeniu č. O 4:
Označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O 4) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.
(5) K označeniu č. O 5:
Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O 5) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.
(6) K označeniam č. O 1 až O 3:
V dolnej časti označení č. O 1 až O 3 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného krajským úradom príslušným podľa miesta trvalého pobytu.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2004 Z. z.
HARMONIZOVANÉ KÓDY
Vo vodičskom preukaze sa môžu uvádzať harmonizované kódy, ktoré vyjadrujú ďalšie podmienky pre vodiča alebo prispôsobenie vozidla:
VODIČ (zdravotné dôvody)
01. Korekcia a/alebo ochrana zraku
01.01 Okuliare
01.02 Kontaktné šošovky
01.03 Ochranné sklá
01.04 Nepriehľadné sklá
01.05 Ochrana očí
01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky
02. Sluchové pomôcky (komunikačná pomoc)
02.01 Sluchové pomôcky pre jedno ucho
02.02 Sluchové pomôcky pre obe uši
03. Protézy/ortézy pre končatiny
03.01 Protézy/ortézy pre horné končatiny
03.02 Protézy/ortézy pre dolné končatiny
05. Obmedzená platnosť (použitie podkódov je povinné, riadenie podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov)
05.01 Obmedzenie jazdy vo dne (napríklad jedna hodina po východe slnka a jedna hodina pred západom slnka)
05.02 Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...
05.03 Jazda bez spolucestujúcich
05.04 Obmedzenie na jazdy rýchlosťou maximálne ... km.h-1
05.05 Jazda povolená výhradne len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu
05.06 Bez prípojného vozidla
05.07 Nepovolená jazda po diaľnici
05.08 Žiadny alkohol
ÚPRAVY VOZIDLA
10. Modifikované radenie
10.01 Ručná prevodovka
10.02 Automatická prevodovka
10.03 Elektronicky riadená prevodovka
10.04 Prispôsobená radiaca páka
10.05 Bez prídavnej prevodovky
15. Modifikovaná spojka
15.01 Prispôsobený spojkový pedál
15.02 Ručná spojka
15.03 Automatická spojka
15.04 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným spojkovým pedálom
20. Modifikované brzdové systémy
20.01 Prispôsobený brzdový pedál
20.02 Zväčšený brzdový pedál
20.03 Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou
20.04 Brzdový pedál ovládaný chodidlom
20.05 Sklápací brzdový pedál
20.06 Ručná (prispôsobená) prevádzková brzda
20.07 Prevádzková brzda s posilnenou servobrzdou
20.08 Posilnená núdzová brzda integrovaná v prevádzkovej brzde
20.09 Prispôsobená parkovacia brzda
20.10 Elektricky riadená parkovacia brzda
20.11 (Prispôsobená) parkovacia brzda obsluhovaná nohou
20.12 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom
20.13 Brzda obsluhovaná kolenom
20.14 Elektricky riadená parkovacia brzda
25. Modifikované akcelerátorové systémy
25.01 Prispôsobený pedál akcelerátora
25.02 Akcelerátorový pedál ovládaný chodidlom
25.03 Sklápací akcelerátorový pedál
25.04 Ručný akcelerátor
25.05 Akcelerátor ovládaný kolenom
25.06 Servoakcelerátor (elektronický, pneumatický a podobne)
25.07 Akcelerátorový pedál vľavo od brzdového pedála
25.08 Akcelerátorový pedál vľavo
25.09 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným pedálom akcelerátora
30. Modifikované kombinované brzdové a akcelerátorové systémy
30.01 Paralelné pedále
30.02 Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni
30.03 Posúvací akcelerátor a brzda
30.04 Posúvací akcelerátor a brzda a ortéza
30.05 Deliaca priečka pred dozadu sklopeným/oddeleným brzdovým pedálom a pedálom akcelerátora
30.06 Zvýšená podlaha
30.07 Deliaca priečka na strane brzdového pedála
30.08 Deliaca priečka pre protézu na strane brzdového pedála
30.09 Deliaca priečka pred pedálom akcelerátora a brzdovým pedálom
30.10 Podsek pre pätu/nohu
30.11 Elektricky riadený akcelerátor a brzda
35. Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, húkačky, ukazovatele smeru a podobne)
35.01 Ovládacie zariadenia prevádzkovateľné bez nepriaznivého vplyvu na riadenie a obsluhu
35.02 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne)
35.03 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne), ovládané ľavou rukou
35.04 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne), ovládané pravou rukou
35.05 Ovládacie zariadenia a kombinovaný mechanizmus akcelerátora a brzdy ovládateľné bez uvoľnenia volantu a príslušenstva (otočné gombíky, vidlice a podobne)
40. Modifikovaný mechanizmus riadenia
40.01 Štandardné servoriadenie
40.02 Zosilnené servoriadenie
40.03 Riadenie vyžadujúce podporný systém
40.04 Predĺžený stĺpik riadenia
40.05 Nastaviteľný volant (rozšírená a/alebo zosilnená časť volantu, zmenšený priemer volantu a podobne)
40.06 Sklápací volant
40.07 Vertikálny volant
40.08 Horizontálny volant
40.09 Nožné riadenie
40.10 Iné prispôsobené riadenie (riadiaca páka a podobne)
40.11 Stláčací gombík na volante
40.12 Ručná ortéza na volante
40.13 S ortézou pri tenodéze
42. Modifikované spätné zrkadlo(á)
42.01 Vonkajšie pravé (alebo ľavé) spätné zrkadlo
42.02 Vonkajšie spätné zrkadlo na blatníku
42.03 Doplnkové vnútorné spätné zrkadlo umožňujúce pohľad na premávku
42.04 Panoramatické vnútorné spätné zrkadlo
42.05 Spätné zrkadlo pre mŕtvy uhol
42.06 Elektricky riadené vonkajšie spätné zrkadlo(á)
43. Modifikované sedadlo vodiča
43.01 Sedadlo vodiča prispôsobené výške a v normálnej vzdialenosti od volantu a pedála
43.02 Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela
43.03 Sedadlo vodiča s priečnou podperou na zlepšenie stability sedenia
43.04 Sedadlo vodiča s lakťovými opierkami
43.05 Predĺžené vodiace koľajničky pre sedadlo vodiča
43.06 Nastavenie bezpečnostných pásov
43.07 Bezpečnostné pásy trakového typu
44. Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)
44.01 Samostatne ovládaná brzda
44.02 (Prispôsobená) ručná brzda (predné kolesá)
44.03 (Prispôsobená) nožná brzda (zadné kolesá)
44.04 (Prispôsobený) akcelerátor
44.05 (Prispôsobené) ručné radenie a ručná spojka
44.06 (Prispôsobené) spätné zrkadlo(á)
44.07 (Prispôsobené) ovládače (smerovky, brzdové svetlá a podobne)
44.08 Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na vozovke
45. Motocykle len s postranným vozíkom
50. Obmedzené na špecifické vozidlá/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)
51. Obmedzené na špecifické vozidlá/registračnú tabuľku (registračné číslo vozidla, VRN)
ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI
70. Výmena vodičského preukazu č. . . . vydaného . . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretieho štátu; napr. 70.0123456789. NL)
71. Duplikát vodičského preukazu č. . . . vydaného. . . (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretieho štátu; napr. 71.987654321.HR)
72. Len pre vozidlá kategórie A s maximálnym zdvihovým objemom valcov 125 cm a maximálnym výkonom 11 kW (A1)
73. Len pre vozidlá kategórie B trojkolky alebo štvorkolky (typ B1)
74. Len pre vozidlá kategórie C s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1)
75. Len pre vozidlá kategórie D s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1)
76. Len pre vozidlá kategórie C s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7 500 kg (C1), s prípojným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a že maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťahača (C1+E)
77. Len pre vozidlá kategórie D s maximálne 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1), s prípojným vozidlom, ktoré má hmotnosť vyššiu než 750 kg, za predpokladu, že a) maximálna prípustná hmotnosť takto vytvorenej jazdnej súpravy nepresiahne 12 000 kg a maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresiahne hmotnosť nenaloženého ťahača a b) prípojné vozidlo sa nepoužíva na prepravu cestujúcich (D1+E)
78. Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou (smernica 91/439/EHS, príloha II, 8.1.1, odsek 2)
79. (. . .) Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s aplikáciou článku 10(1) smernice
90.01: vľavo
90.02: vpravo
90.03: ľavé
90.04: pravé
90.05: ruka
90.06: noha
90.07: použiteľné.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Touto vyhláškou sa preberá tento právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
smernica Rady 91/439/EHS z 29. 7. 1991 o vodičských preukazoch v znení smernice Rady 96/47/EHS z 23. 7. 1996, smernice Rady 97/26/ES z 2. 7. 1997 a smernice Komisie 2000/56/ES zo 14. 9. 2000.
1)
§ 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
3)
STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a kontaktmi. 1. časť: Fyzikálne vlastnosti.
5)
§ 2 a § 3 písm. a) bod 8 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).